Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SORULAR VE CEVAPLAR

SORULAR VE CEVAPLAR

Ratings:
(0)
|Views: 78|Likes:
Published by ihramcizade

More info:

Published by: ihramcizade on Sep 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
SORULAR
 
VE
 
CEVAPLAR
 İ
nsanlar
 
söylemeye
 
çekindi
ğ
i
 
sorunlar
ı
n
ı
 
bilgisayarda
 
ara
ş
t
ı
r
ı
yor.
 
Bilmedi
ğ
i
 
sorun,
 
kendince
 
bir
 
mahremiyete
 
haizde
 
görününcede
 
gizli
 
kalmas
ı
n
ı
 
istiyor.
 
Sonuçta
 
bir
ş
eyde
 
elde
 
edemiyor.
 
Bu
 
nedenle
 
arama
 
motorlar
ı
na
 
ş
ş
sorular
ı
n
 
cevaplar
ı
n
ı
 
k
ı
sada
 
olsa
 
burada
 
yazarak
 
ki
ş
ilere
 
yard
ı
mc
ı
 
olman
ı
n
 
ihtiyac
ı
n
ı
 
duydum.
 
 
Sevdi
ğ
i
 
ki
ş
inin
 
cinsel
 
sap
ı
kl
ı
ğ
a
 
ş
meden
 
kurtulmas
ı
 
için
 
dua
 
nedir?
 
Bu
 
duruma
 
ş
en
 
ki
ş
ilerin
 
arkada
ş
lar
ı
na
 
yard
ı
mc
ı
 
olabilmesi
 
için,
 
konuyu
 
onunla
 
ı
kça
 
konu
ş
mal
ı
d
ı
r.
 
Durumun
 
kendisi
 
taraf 
ı
ndan
 
fark
 
edildi
ğ
ini
 
beyan
 
etmelidir.
 
Sebep
 
ve
 
sonuç
 
ili
ş
kileri
 
içerisinde
 
konu
 
müteala
 
edildikten
 
sonra
 
s
ı
k
ı
nt
ı
s
ı
 
olan
 
ki
ş
iye
 
Allah
 
Teâlâ’ya
 
samimi
 
dualar
 
edilmelidir.
 
Genellikle
 
günümüzde
 
cinsel
 
sapma
 
nedenlerinde
 
“d
ı
ş
ar
ı
dan
 
yemek
 
yeme
 
al
ı
ş
kanl
ı
ğ
ı
 
olan
 
ki
ş
ilerde
 
ba
ş
göstermektedir.
 
Çünkü
 
hormonlu
 
yiyecekler
 
ve
 
al
ı
ş
kanl
ı
k
 
kazand
ı
ran
 
maddeler
 
bu
 
durumu
 
tetiklemektedir.
 
Ayr
ı
ca
 
günümüzde
 
cinsel
 
sapman
ı
n
 
yo
ğ
unlu
ğ
u
 
erkeklerde
 
görüldü
ğ
ü
 
için
 
üroloji
 
uzman
ı
na
 
giderek
 
testesteron
 
takviyesi
 
yapt
ı
rmalar
ı
 
uygun
 
olur.
 
Kad
ı
nl
ı
k
 
hormonu
 
vücut
 
seviyesinde
 
fazla
 
olmas
ı
 
da
 
bu
 
duygu
 
selini
 
art
ı
rd
ı
ğ
ı
 
söylenilmektedir.
 
Sonuç
 
olarak
 
önce
 
dua,
 
daha
 
sonra
 
psikiyatr
 
ile
 
görü
ş
me
 
ve
 
en
 
önemlisi
 
beslenme
 
al
ı
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
 
de
ğ
i
ş
tirmek
 
gerekir
 
diyebiliriz.
 
***
 
Ben
 
4
 
y
ı
ll
ı
k
 
evli
 
bir
 
bayan
ı
m.
 
E
ş
imle
 
severek
 
evlendik.
 
Ancak
 
çok
 
geçimsiziz.
 
Bunun
 
için
 
dua
 
ar
ı
yordum
 
ama
 
yukardaki
 
yaz
ı
lar
ı
 
görünce
 
vazgeçtim.
 
E
ş
imin
 
mali
 
durumu
 
günden
 
güne
 
iyiye
 
gitti
ğ
i
 
halde
 
temel
 
ihtiyaçlar
 
d
ı
ş
ı
nda
 
çok
 
k
ı
s
ı
tl
ı
 
davran
ı
yor.
 
Söyledi
ğ
imde
 
kabullenmiyor.
 
suçu
 
sürekli
 
bende
 
ar
ı
yor.
 
Bende
 
çok
 
fazla
 
kafama
 
tak
ı
yorum.
 
Çünkü
 
daha
 
önceden
 
çal
ı
ş
m
ı
ş
t
ı
m
 
en
 
az
ı
ndan
 
gönlümden
 
geçeni
 
al
ı
yordum
 
ve
 
müsrifde
 
de
ğ
ildim.
Ş
imdi
 
durumumuz
 
iyi
 
dedi
ğ
imde
 
neye
 
ihtiyac
ı
n
 
var
 
diye
 
ç
ı
k
ı
ş
ı
yor.
 
Yukar
ı
da
 
bir
 
yaz
ı
n
ı
zda
 
e
ş
in
 
yan
ı
nda
 
a
ş
a
ğ
ı
l
ı
k
 
kompleksinin
 
duyulmas
ı
n
ı
n
 
alzahimer
 
hastal
ı
ğ
ı
na
 
neden
 
olabilece
ğ
ini
 
yazm
ı
ş
s
ı
n
ı
z.
 
Ben
 
bu
 
hisse
 
çok
 
kap
ı
l
ı
yorum.
 
Acaba
 
psikolojik
 
destek
 
almal
ı
m
ı
y
ı
m.5
 
vakit
 
namaz
 
k
ı
lm
ı
yorum
 
ama
 
sürekli
 
dualar
 
ediyorum.
 
CEVAP:
 
Sizin
 
yaz
ı
n
ı
z
 
ile
 
biraz
 
ı
klama
 
yapal
ı
m.
 
Ben
 
4
 
y
ı
ll
ı
k
 
evli
 
bir
 
bayan
ı
m.
 
E
ş
imle
 
severek
 
evlendik.
 
Kaderi
 
planda
 
bir
 
s
ı
k
ı
nt
ı
 
olmazsa;
 
her
 
evlikte
 
geçi
ş
dönemleri
 
vard
ı
r.
 
Bunlar
 
ilk
 
üç
 
ay
ı
nda
,
 
sonra
 
birinci
 
y
ı
l
ı
nda,
 
daha
 
sonra
 
be
ş
inci
 
y
ı
l
ı
nda
 
e
ğ
er
 
bu
 
dönemler
 
geçirilirse
 
evlili
ğ
in
 
ömrü
 
uzun
 
olur.
 
Severek
 
evlenenler
 
hususunda
 
ileriye
 
dönük
 
“beklenti”
 
daha
 
fazla
 
oldu
ğ
undan
 
sevginin
 
kar
ş
ı
l
ı
ğ
ı
 
olan
 
hareketler
 
beklenilir.
 
Olmay
ı
nca
 
sizdeki
 
gibi
 
üzüntüye
 
sebep
 
olur.
 
ancak
 
çok
 
geçimsiziz.
 
Geçinememenin
 
temelinde
 
uyum
 
sorunu
 
oldu
ğ
u
 
gibi
 
daha
 
önce
 
belirtti
ğ
imiz
 
gibi
 
“güven
 
kayb
ı
 
s
ı
k
ı
nt
ı
ya
 
sebep
 
olmaktad
ı
r.
 
bunun
 
için
 
dua
 
ar
ı
yordum
 
ama
 
yukardaki
 
yaz
ı
lar
ı
 
görünce
 
vazgeçtim.
 
Dualar
 
insan
ı
n
 
kendi
 
ı
s
ı
ndan
 
ferahlamaya
 
sebep
 
olur.
 
Kar
ş
ı
s
ı
ndaki
 
için
 
tesir
 
edip
 
etmeyece
ğ
i
 
ise
 ş
üpheli
 
ve
 
Allah’
ı
n
 
murad
ı
 
ile
 
olaca
ğ
ı
ndan
 
ortak
 
nokta
 
olan
 
hayat
ı
 
düzenlemeye
 
gitmek
 
daha
 
elzemdir.
 
Bu
 
ise
 
sorunlar
ı
 
çözmekle
 
mümkün
 
olur.
 
E
ş
imin
 
mali
 
durumu
 
günden
 
güne
 
iyiye
 
gitti
ğ
i
 
halde
 
temel
 
ihtiyaçlar
 
d
ı
ş
ı
nda
 
çok
 
k
ı
s
ı
tl
ı
 
davran
ı
yor.
 
E
ş
inizin
 
size
 
kar
ş
ı
 
ald
ı
ğ
ı
 
tav
ı
r,
 
“zengin
 
olmak
 
ve
 
h
ı
rs”
 
denen
 
hastal
ı
ğ
ı
n
 
belirtisi
 
olabilece
ğ
i
 
gibi
 
geçmi
ş
te
 
var
 
olan
 
bir
 
ezikli
ğ
in
 
seneler
 
sonras
ı
 
ç
ı
kan
 
korku”
 
veya
 
“tatmin
 
olma”
 
durumu
 
olabilir.
 
Mesela
 
evlenme
 
ça
ğ
ı
nda
 
fakir
 
olmas
ı
 
veya
 
daha
 
önemlisi
 
zengin
 
olupta
 
sonradan
 
fakir
 
olup
 
evlili
ğ
i
 
y
ı
k
ı
lan
 
ailelerde
 
kad
ı
n
 
kaynakl
ı
 
bir
 
örne
ğ
i
 
biliyor
 
olmas
ı
d
ı
r.
 
Bu
 
türde
 
içte
 
gizli
 
kalan
 
dürtüler
 
onu
 
tedbir
 
amaçl
ı
 
fakat
 
yanl
ı
ş
hareketleri
 
i
ş
lemesine
 
neden
 
olur.
 
Söyledi
ğ
imde
 
kabullenmiyor.
 
suçu
 
sürekli
 
bende
 
ar
ı
yor.
 
Suç
 
kimse
 
taraf 
ı
ndan
 
kabul
 
edilmez.
 
Daha
 
önce
 
dedi
ğ
imiz
 
gibi
 
“gizli
 
korku”
 
onu
 
sürekli
 
rahats
ı
z
 
ediyor
 
olabilir.
 
 
 
Bende
 
çok
 
fazla
 
kafama
 
tak
ı
yorum.
 
Çünkü
 
daha
 
önceden
 
çal
ı
ş
m
ı
ş
t
ı
m
 
en
 
az
ı
ndan
 
gönlümden
 
geçeni
 
al
ı
yordum
 
ve
 
müsrifde
 
de
ğ
ildim.
 İş
te
 
sorun
 
burada
 
ba
ş
l
ı
yor.
 
Sizin
 
kafaya
 
takma
 
ve
 
eski
 
hayat
ı
 
özlem”
,
 
 
dünyan
ı
z
ı
 
y
ı
kmas
ı
 
ve
 
bundan
 
istifade
 
eden
ş
eytanda
 
vesveseler
 
ile
 
sizi
 
yormaktad
ı
r.
 
Bu
 
yorgunluk
 
sizde
 
y
ı
k
ı
ma
 
sebep
 
olur.
 
Sorunuzda
 
çocu
ğ
unuz
 
var
 
olup
 
olmad
ı
ğ
ı
n
ı
 
bilemedi
ğ
imden
 
evlili
ğ
iniz
 
temelinde
 
çocuk
 
sorunu
 
yok
 
görünüyor.
 
E
ğ
er
 
çocuk
 
say
ı
s
ı
 
bir
 
ve
 
e
ş
iniz
 
daha
 
fazla
 
çocuk
 
istemiyorsa
 
“fakir
 
olma
 
korkusu”
 
konusunda
 
isabet
 
etmi
ş
oluruz.
 
Sizin
 
burada
 
kendinize
 
yard
ı
m
 
etmeniz
 
gerekiyor.
 
Bu
 
ise
 
sizin
 
okudu
ğ
unu
 
anlayan
 
ve
 
anlay
ı
ş
l
ı
 
müsbet
 
biri
 
oldu
ğ
unuzu
 
gördü
ğ
ümden
 
bu
 
s
ı
k
ı
nt
ı
y
ı
 
çabucak
 
geçece
ğ
inizi
 
ş
ünebiliriz.
 
Bu
 
nedenle
 
Geçmi
ş
e
 
özlem
 
gelece
ğ
e
 
dönük
 
ş
üncelerin
 
kayb
ı
na
 
sebep
 
olur.
 
Amak
ı
 
Hayal
 
kitab
ı
nda
 
mutluluk
 
üzerine
 
konu
ş
malarda
ş
unlar
 
geçmektedir.
 
“Ba
ş
ta
 
Hz.
İ
brahim
 
aleyhisselâm
 
olmak
 
üzere
 
Cenab
ı
 
Kelim
 
[Hz.
 
Musa],
 
Cenab
ı
 
Adem,
 
Konfüçyü[s],
 
Eflatun,
 
Aristo,
 
Zerdü
ş
t,
 
Brahma
 
Cenab
ı
 
Mesih
 
[Hz.
İ
sa],
 
Lokman,
 
H
ı
z
ı
r
 
ve
 
Buda’n
ı
n
 
saadetin
 
anahtar
ı
 
niteli
ğ
indeki
 
sözlerinden
 
örnekler
 
s
ı
ralamak
 
üzere
 
onlara
ş
öyle
 
bir
 
resm
i
 
geçit
 
yapt
ı
r
ı
l
ı
r:
 
Saadeti,
 
Cenab
ı
 
Halil:
 
“çal
ı
ş
mak,
 
kazanmak
 
ve
 
kazanc
ı
n
ı
 
hem
cinsiyle
 
payla
ş
maktad
ı
r”
 
diye
 
tarif 
 
eder.
 
Cenab
ı
 
Kelim
 
[Hz.
 
Musa]
 
ise
 
onu
 
“nefsini
 
Firavun’un
 
ihtirasatmdan
 
kurtarmakta”
 
bulur.
 
Cenab
ı
 
Âdem
 
aleyhisselâma
 
göre
 
“Saadet,
ş
eytana
 
uymamak
 
ve
 
Havva’ya
 
aldanmamaktad
ı
r.”
 
Konfüçyu[s]
 
ise
 
onu
 
“bir
 
tencere
 
pirinç
 
pilav
ı
na
 
bütün
 
lezzetleri
 
s
ı
ğ
d
ı
rmak”
ş
eklinde
 
tarif 
 
eder.
 
Eflatun’a
 
göre
 
ise
 
saadet
 
“Daima
 
ulviyat
ı
 
tefekkürdedir.(yücelikleri
 
ş
ünmek)”
 
Aristoteles
 
ise
 
“Mant
ı
k!
 
(Ak
ı
ll
ı
 
ş
ünce)
İş
te
 
saadet!”
 
deyiverir.
 
Zerdü
ş
t’a
 
göre
 
“Saadet,
 
karanl
ı
kta
 
kalmamakt
ı
r.”
 
Cenab
ı
 
Mesih
İ
sa
 
aleyhisselâm
 
dasaadetin
 
ancak
 
“MAZ
İ
Y
İ
UNUTMAK,
 
HÂL
İ
HO
Ş
GÖRMEK,
 İ
ST
İ
KBAL
İ
Ş
ÜNMEMEKLE
 
MÜMKÜNDÜR.”
 
H
ı
z
ı
r
 
aleyhisselâm
 
saadeti
 
“tul
i
 
emelin
 
girmedi
ğ
i
 
gönüllerde
 
bazan
 
barika
nümâ
 
(
ş
im
ş
e
ğ
i
 
parlayan)
 
olan
 
bir
 
hayalettir!
 
 
diye
 
tarif 
 
eder.
 
Bu
 
söylenenler
 
üzerine
 
büyük
 
bir
 
hiddetle
 
aya
ğ
a
 
kalkan
 
Buda
 
“Ey
 
be
ş
eriyet!
 
Saadet,
 
âdemin
 
esma
i
 
cemaliyyesindendir’.
 
 
(kendi
 
güzelli
ğ
indendir)
 
der
 
ve
 
Nirvana!
 
Ey
 
be
ş
eriyet
 
Nirvana!”
 
diye
 
hayk
ı
r
ı
r.
 
Bütün
 
bu
 
söylenenler
 
kar
ş
ı
l
ı
k
 
be
ş
eriyetin,
 
“Oh!
 
Hangisi,
 
hangisi?…”
 
diyerek
 
güçsüz
 
bir
 
hâlde
 
yere
 
ş
en
 
ve
 
hayretler
 
içerisinde
 
“…hangisi,
 
hangisi…
 
 
diye
ş
a
ş
k
ı
n
ş
a
ş
k
ı
n
 
sorup
 
aray
ı
ş
ı
na
 
kar
ş
ı
l
ı
k
 
aya
ğ
a
 
kalkan
 
reis
 
Rasûlüllah
 
sallallâhü
 
aleyhi
 
ve
 
sellem:
 
“EY
 
BE
Ş
ER
İ
YET!
 
SAADET,
 
HAYATI
 
OLDU
Ğ
U
 
G
İ
B
İ
KABUL,
 
ESKAL
İ
NA
 
(s
ı
k
ı
nt
ı
lar
ı
na
 
a
ğ
ı
rl
ı
klar
ı
na)
 
RIZA,
 
ISLAHINA
 
SA’Y
 
(çal
ı
ş
mak)
 
DED
İ
R.”
 
sözleriyle
 
bunca
 
tereddütlere
 
son
 
verir.
 
Reis
 
burada
 
son
 
söz
 
sahibi
 
ve
 
ayn
ı
 
zamanda
 
son
 
peygamber
 
Rasûlüllah
 
sallallâhü
 
aleyhi
 
ve
 
sellemdir
.
 
Ş
imdi
 
durumumuz
 
iyi
 
dedi
ğ
imde
 
neye
 
ihtiyac
ı
n
 
var
 
diye
 
ç
ı
k
ı
ş
ı
yor.
 İ
htiyaç
 
kelimesinin
 
kad
ı
n
 
ve
 
erkek
 
dünyas
ı
nda
 
farkl
ı
 
izdü
ş
ümleri
 
vard
ı
r.
 
Bunu
 
anlayabilmek
 
ancak
 
insan
ı
 
tan
ı
makla
 
olur.
 
Kad
ı
n
 
yarat
ı
l
ı
ş
ı
 
gere
ğ
i
 
güzel
 
olmay
ı
 
arzu
 
eder.
 
Bir
 
çiçekle
 
dahi
 
mutlu
 
olabilecek
 
kadarda
 
hassast
ı
r.
 
Bu
 
nedenle
 
e
ş
inizin
 
duyarl
ı
 
davranmamas
ı
 
ve
 
hayata
 
bak
ı
ş
ı
s
ı
n
ı
 
düzenleyebilmesi
 
için
 
kad
ı
n
 
duygular
ı
n
ı
 
anlamas
ı
 
gerekir.
 
Ancak
 
sizin
 
sorunlar
ı
n
 
temelinde
 
giyim
 
ku
ş
am
ı
 
alman
ı
zda
 
onu
 
biraz
 
s
ı
kt
ı
ğ
ı
 
kesin.
 
Size
 
kar
ş
ı
 
sayg
ı
s
ı
zl
ı
k
 
yapmay
ı
p
 
bu
ş
ekilde
 
itiraz
 
etmesindeki
 
tepkiyi
 
kald
ı
rmak
 
için
 
bu
 
konuda
 
biraz
 
geri
 
ad
ı
m
 
atmak
 
uygun
 
olur.
 
Bu
ş
ekilde
 
onun
 
sizin
 
üzerinize
 
e
ğ
ilmesine
 
sebep
 
olur.
 
Örnek
 
olarak
 
mesela
 
mevsimlik
 
bir
 
al
ı
ş
veri
ş
yapacakken
 
hiç
 
oral
ı
 
olmay
ı
p
 
biraz
 
teenni
 
ile
 
hareket
 
edip
 
fazla
 
bir
ş
eyler
 
söylemeyebilirsiniz.
 
Bu
ş
ekilde
 
onun
 
sizdeki
 
eksikli
ğ
i
 
görmesini
 
sa
ğ
lamay
ı
 
ba
ş
ar
ı
rsan
ı
z
 
bu
 
daha
 
iyi
 
olur..
 
Bu
ş
ekilde
 
“alma”
 
fikri
 
ondan
 
ç
ı
kar.
 
Bu
 
e
ş
inizin
 
kendini
 
daha
 
kudretli
 
hissetmesini
 
sa
ğ
lar.
 
“Ben
 
e
ş
ime
 
al
ı
yorum”
 
ile
 
“E
ş
imin
 
zoruyla
 
ald
ı
m”
 
fark
ı
na
 
eri
ş
ir.
 
Bunu
 
sa
ğ
lamakta
 
sizin
 
elinizdedir.
 
Bir
 
yaz
ı
n
ı
zda
 
e
ş
in
 
yan
ı
nda
 
a
ş
a
ğ
ı
l
ı
k
 
kompleksinin
 
duyulmas
ı
n
ı
n
 
alzahimer
 
hastal
ı
ğ
ı
na
 
neden
 
olabilece
ğ
ini
 
yazm
ı
ş
s
ı
n
ı
z.
 
 
E
ş
lerini
 
sevenler,
 
basitle
ş
ti
ğ
ini
 
hissederlerse
 
ileri
 
ki
 
hayatlar
ı
nda
 
ya
 
hayata
 
küser,
 
ya
 
da
 
hastalanarak
 
tepki
 
gösterirler.
 
Bu
 
onlar
ı
n
 
kaç
ı
n
ı
lmaz
 
sonucudur.
 
Zaman
ı
m
ı
zda
 
a
ş
a
ğ
ı
l
ı
k
 
kompleksi
 
d
ı
ş
a
 
dönük
 
(dayak
ba
ğ
ı
r
ı
p
 
ça
ğ
ı
rma)
 
tepkiden
 
çok
 
içe
 
dönük
 
olmaktad
ı
r.
İ
çe
 
yönelme
 
sebebi
 
ise
 
insanlar
 
“ben
 
yapt
ı
m
 
oldu”
 
denilen
 
bir
 
hayattan
 
uzakt
ı
r.
 
Sizin
 
tepkisizle
ş
meniz
 
de
 
sorunlar
 
ve
 
deprasyona
 
kap
ı
 
açabilir.
 
Ancak
 
bu
 
durum
 
kendini
 
ifade
 
edenlerde
 
olmad
ı
ğ
ı
ndan
 
korkulacak
 
bir
 
durumunuz
 
yok.
 
Ben
 
bu
 
hisse
 
çok
 
kap
ı
l
ı
yorum.
 
Acaba
 
psikolojik
 
destek
 
almal
ı
 
m
ı
y
ı
m?
 
Kendisinin
 
kar
ş
ı
s
ı
ndaki
 
taraf 
ı
ndan
 
anla
ş
ı
lmamas
ı
 
temelinde
 
e
ğ
itim
 
ve
 
yeti
ş
me
ş
artlar
ı
 
vard
ı
r.
 
E
ş
inizin
 
sizi
 
anlayamamas
ı
 
temelinde
 
bu
 
noksanl
ı
k
 
var
 
demektir.
 
Bunu
 
a
ş
mak
 
ise
 
tabiki
 
zordur.
 
Ancak
 
e
ş
iniz
 
sizi
 
daha
 
önce
 
sevdiyse
 
yine
 
sizi
 
seviyor
 
ve
 
sevecek
 
demektir.
 
Burada
 
hangi
 
sorun
 
aradaki
 
anla
ş
may
ı
 
k
ı
rd
ı
ğ
ı
n
ı
 
görmektir.
 
Bu
 
ise
 
aran
ı
zdaki
 
sohbet
 
ortam
ı
n
ı
n
 
noksanla
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
n
 
i
ş
aretidir.
 
Konu
ş
mak
 
ve
 
muhabbet
 
etmek
 
ile
 
yak
ı
nl
ı
ğ
ı
n
ı
z
ı
 
art
ı
rmal
ı
s
ı
n
ı
z.
 
mesela
 
ni
ş
anl
ı
l
ı
k
 
döneminde
 
nas
ı
l
 
ifade
 
ediyorsan
ı
z
 
o
ş
ekilde
 
ı
l
ı
m
 
yaparak
 
a
ş
abilirsiniz.
 
5
 
vakit
 
namaz
 
k
ı
lm
ı
yorum
 
ama
 
sürekli
 
dualar
 
ediyorum.
 
bana
 
önerebilece
ğ
iniz
 
neler
 
var
 
çok
 
merak
 
ediyorum.
 
Sonuç
 
olarak
 
sizin
 
söyledi
ğ
iniz
 
gibi
 
be
ş
vakit
 
namaz.
 
Rasûlüllah
 
sallallâhü
 
aleyhi
 
ve
 
sellemin
 
“dünyada
 
bana
 
üç
ş
ey
 
sevdirildi.
 
Kad
ı
n,
 
güzel
 
koku
 
ve
 
gözümün
 
nuru
 
namaz”
 
buyurdu
ğ
u
 
üzere
 
namaz
ı
n
ı
z
ı
 
k
ı
larsan
ı
z,
 
sorunlar
ı
 
daha
 
kolay
 
a
ş
abilece
ğ
inizi
 
söyleyebilirim.
 
Birde
 
geceleri
 
kalk
ı
p
 
e
ş
inize
 
can
ı
 
gönülden
 
ve
 
sevgi
 
ile
 
yapaca
ğ
ı
n
ı
z
 
dualar
 
Allah
 
Teâlâ
 
taraf 
ı
ndan
 
hemen
 
kabul
 
edilecektir.
 
Gelece
ğ
i
 
Allah
 
Teâlâ’dan
 
ba
ş
ka
 
kimse
 
bilmez.
 
Fakat
 
sizin
 
bu
 
üzüntünüz
 
k
ı
rg
ı
nl
ı
ğ
a
 
dönü
ş
ürse
 
e
ş
inizin
 
i
ş
lerinin
 
bozulaca
ğ
ı
n
ı
 
söyleyebilirim.
 
O
 
zaman
 
da
 
daha
 
çok
 
s
ı
k
ı
nt
ı
n
ı
z
 
olur.
 
Benim
 
tavsiyem
 
e
ş
inize
 
olan
 
a
ş
k
ı
n
ı
z
ı
 
sevginizi
 
o
 
kadar
 
art
ı
r
ı
n
 
ve
 
zorlay
ı
n
 
ki,
 
onun
 
aynas
ı
nda
 
sizin
 
sevginiz
 
onu
 
ayd
ı
nlats
ı
n
 
ve
 
sizin
 
duygular
ı
n
ı
z
ı
 
anlas
ı
n.
 
Onun
 
verece
ğ
i
 
tepki
 
ile
 
zannediyorum
 
sizde
 
daha
 
önce
 
ş
u
 
olsun
 
bu
 
olsun”
 
dedi
ğ
iniz
 
hususlar
ı
 
kaybedip,
 
gerçek
 
mutlulu
ğ
u
 
bulacaks
ı
n
ı
z.
 
Gerçek
 
mutluluk
 
sevmek
 
ve
 
sevilmektir.
 
Bunun
 
d
ı
ş
ı
ndaki
 
hususlar
 
sadece
 
bir
 
süsten
 
ibarettir.
 İ
n
ş
allah
 
sorunlar
ı
n
ı
z
ı
 
a
ş
acaks
ı
n
ı
z.
 
Belki
 
bu
 
ya
ş
ad
ı
ğ
ı
n
ı
z
 
s
ı
k
ı
nt
ı
lar
 
sizi
 
Allah
 
Teâlâ’ya
 
yak
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
p
 
namaza
 
ba
ş
lama
 
sebebiniz
 
olur.
 
Bizlerde
 
size
 
dua
 
ederiz.
 
Yuvan
ı
zda
 
mutlu
 
günler
 
geçirmeniz
 
dile
ğ
i
 
ile..
 
NOT:
 
bu
 
adresteki
 
yaz
ı
y
ı
 
da
 
okuman
ı
z
ı
 
tavsiye
 
ederim.
 
http://ismailhakkialtuntas.com/2011/06/01/bosanma
kapisi
ne
vakit
kapatilabilir/
 
 
E
ş
im
 
bana
 
ba
ğ
lans
ı
n
 
diye
 
muska
 
yapt
ı
rmak
 
günah
 
m
ı
d
ı
r?
 
En
 
büyük
 
günahlardand
ı
r.
 
Büyü
 
s
ı
n
ı
ı
na
 
girer.
 
Bu
ş
ekilde
 
hareket
 
edenler
 
sonuçta
 
hep
 
ma
ğ
dur
 
olmu
ş
lard
ı
r.
 
Bir
 
erkek
 
e
ş
inin
 
kendi
 
nefsi
 
oldu
ğ
unu,
 
bir
 
kad
ı
n
 
ise
 
e
ş
inin
 
asl
ı
 
oldu
ğ
unu
 
bilmelidir.
 
Daha
 
ileri
 
seviyede
 
kad
ı
n
 
ve
 
erkek
 
ferdiyet
 
makam
ı
nda
 
aile
 
olunca
 
Allah
 
Teâlâ’y
ı
 
temsil
 
ederler.
 
E
ğ
er
 
bir
 
huzursuzluk
 
varsa
 
bunun
 
yegâne
 
sebebi,
ş
eytand
ı
r.
 
Sevginin
 
azald
ı
ğ
ı
 
yerde
 
çocuk
 
say
ı
s
ı
n
ı
 
art
ı
rmakta
 
bir
 
çözümdür.
 
Çünkü
 
her
 
çocuk
 
aile
 
kaderinin
 
de
ğ
i
ş
mesine
 
sebep
 
olur.
 
Az
 
say
ı
da
 
olan
 
çocuklar
 
fayda
 
yerine
 
zarar
 
vermekte
 
olduklar
ı
 
gibi
ş
ahsiyet
 
geli
ş
imleri
 
de
 
noksan
 
olmaktad
ı
r.
 
Çaresi
 
sevmek
 
olan
 
sorunun
 
cinler
 
taraf 
ı
ndan
 
çözümüne
 
gidilmesi
 
yanl
ı
ş
hareketlerdendir.
 
Çünkü
 
her
 
muskan
ı
n
 
süfli
 
ve
 
ulvi
 
hizmetkarlar
ı
 
vard
ı
r.
 
 
Ev
 
huzuru
 
için
 
okunacak
 
dualar
 
nedir?
 
Rasûlüllah
 
sallallâhü
 
aleyhi
 
ve
 
sellem
 
ahlak
ı
n
 
güzel
 
olmas
ı
 
için
 
dualar
 
tarif 
 
etmi
ş
tir.
 
Ahlak
ı
n
ı
 
güzelle
ş
tirmeyen
 
sab
ı
rl
ı
 
ve
 
fedakâr
 
olmayan
 
insanlar
 
her
 
gün
 
binlerce
 
esma
 
çeksin,
 
dua
 
etsin
 
mutlu
 
ve
 
huzurlu
 
olamazlar.
 
 
E
ş
cinselli
ğ
i
 
iyile
ş
tiren
 
dua
 
nedir?
 
Bu
 
tür
 
durumlar
 
kar
ş
ı
s
ı
nda
 
psikiyatr
 
ile
 
görü
ş
erek
 
terapi
 
yapmak
 
gerekir.
 
Ancak
 
insanlar
 
kendilerinde
 
bu
 
tür
 
açmazlar
ı
 
if 
ş
a
 
etmekten
 
korktuklar
ı
 
için
 
bizim
 
tavsiyemiz
 
Hz.
 
Mevlana
 
kaddese’llâhü
 
s
ı
rrahu’l
 
azizin
 
Mesnevi
 
kitab
ı
n
ı
 
okumaya
 
ba
ş
lamal
ı
d
ı
r.
 
Alt
ı
 
cilt
 
olan
 
bu
 
kitab
ı
 
okuyan
 
ki
ş
i
 
bu
 
kitab
ı
n
 
sonuna
 
erdi
ğ
inde
 
kendini
 
bu
 
halden
 
kurtarm
ı
ş
olarak
 
hayat
ı
na
 
yeniden
 
ba
ş
lar.
 
Mesnevi
 
okurken
 
Hz.
 
Mevlana’n
ı
n
 
ruhaniyetini
 
ister
 
istemez
 
kendinde
 
bulan
 
ki
ş
i
 
kad
ı
n
 
erkek
 
olsun
 
bulaca
ğ
ı
 
manevi
 
haz
 
ile
ş
ifa
 
bulur.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
omer_kuzgun3769 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->