Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
karuvuraar kevuna soothiram

karuvuraar kevuna soothiram

Ratings: (0)|Views: 237|Likes:
Published by D.Muruganand

More info:

Published by: D.Muruganand on Sep 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

 
கரவ அரளய கன சஸதம
.
 
கரவ அரளய கன சஸதம
தத
:
தழ
.
www.siththarkal.com
 
கரவ அரளய கன சஸதம
.
 
எ
.
நணபகள
,
தகள அய லகள  க ததடம த யறயல
,
பத
 
பபக கரவ அரளய கரவ கன சஸதம எக   க 
 
க த உஙகள ப பக
.
கரவ பக .களல கயனக கரத படக
.
ழ நல உள
 
கரவல பததல இ ஊ பய கரவ எழகப
.
கரவ
,
 தரகளத ஆகய இஙகளல தயததக க க ககன
.
இ பலக பரளத தகள கண
.
இல அற
 
பரள ம
.
இத பர இ பலகள ஊ யரம 
 
பரக இனம யக அய பல
.
இத  பற கரவ ப ர ளக
.
பப யகட கணகஙக 
 
பகம பன தலம நப தகனய சலம 
 
 நக வதகறப தளன ஆப யதமப கண 
 
அயத ய பரபர 
யகம
,
கணகஙக என அனதம பய தக உணயன த
,
கறப
 
சஙகள த லளக என படம இ
,
அற த எஙம
 
அயதயல எம தன இத  பதல அ அனம
 
தயம எ க
.
www.siththarkal.com
 
கரவ அரளய கன சஸதம
.
 
ம த த
,
கறப யலக றம த
,
கறப கயஙகள அ
 
கள ரமர இத ல ஒர பதம எல கயல
.
இதற
 
தயன அனக க பறய ஙக
,
அற பயக க
 
க இத ல ளக பரக
.
 த அத அனரம இத ஙகள அ கள ணடம எக நகல
 
இத அய   க ததரக
.
இதகய யறகள ற எப
 
இதகய லக எதன ப  அக எபதலத இரக
.
என
 
 தய  இத  ன பயடம நணபக அத
,
தத எக
 
பபட இலல அனரம பக கள ணடக
.
தரம உஙகள அபறம
,
ஆதறம
,
ன ஆனகம நக
 
ப
...
என ன ரன ப இத  உஙக ப க
.
எம ந
,
தழ
..www.siththarkal.com
த
..siththarkal@gmail.com.
www.siththarkal.com

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sivavalai liked this
johnsontilak liked this
johnsontilak liked this
fatullahdonie liked this
A.K.VADIVEL liked this
ganesan0011 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->