Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×
P. 1
Jaarverslag 1999 depot IJsseloog

Jaarverslag 1999 depot IJsseloog

Ratings: (0)|Views: 1,641|Likes:
publicatiedatum: 2000
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ);C.M.H. Koenjer en D.J. van 't Zet
publicatiedatum: 2000
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ);C.M.H. Koenjer en D.J. van 't Zet

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Sep 06, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
Jaarverslag
1999
DepotIJsseloog
3550
 
MinisterievanVerkeerenWaterstllt
RijkswaterstaattieIJs,elmeeroebied
bibftj~~cmraat-GeeraalRijkswaterstaat
postbus600
8200
Atp'e~V~ergebi
Jaarverslag1999DepotIJsseloog
Door.C.M.H.Koenjer
&
DJ.van'tZetHoofdafdelingWaterhuishoudingenVaarwegen
lelystad,mei1999
ROU-Rapport2000-5
ISBN9036912474
DepotIJsseloog,jaarrapportage1999
 
Voorwoord
............................................................................................................................................
"."
..
Vooruligthetjaarverslag1999vanhetdepotIJsseloog.Ditisheteersteverslagvandebeheersorganisatievoorhetdepot.Hetjaar1999kanalseenovergangsjaarwordenbeschouwdtussendeaanleg-endeexploitatiefase.EenbelangrijkjaarvoordedirectieIJsselmeergebiedvanRijkswaterstaat,nueengrootschaligdepotvoorverontreinigdebaggerspecieinexploitatieisgenomen.Ditbetekentnognietdateralroutinematigkanwordengewerkt,integendeel.Inhetjaar2000moetdeprocesbesturingnogwordenaangebrachtenmoetnoggestartenervaringwordenopgedaanmetdezand-slibscheidingindesedimentatiebekkens.Ookzal,zoalsgebruikelijkbijhetopstartenvannieuweprojecten,blijkendatbepaaldeonderdelenbeterofandershaddenkunnenwordengebouwd.Hetligtdusvoordehanddaterin2000modificatiesnodigzijn.Maarafgezienvandebenodigdevoorzieningenmetofzondergeautomatiseerdeprocesbesturing,isdebediening,decontroleenhettoezichtvanmensenopheteilandniethetminstbelangrijkeelement.Voordeexploitatieiseennieuweonderafdelingopgerichtmetnieuwemensen,diversinopleiding,werkervaringenmeteenverschillendeachtergrond.Voordemedewerkersishetnietalleenvangrootbelangopdejuistewijzegebruiktemakenvandevoorzieningenmaarbovendieneenprettigeenveiligewerkplektecrren.Dankzijdeenthousiastemedewerkingennauwkeurigeregistratievanallerleiaandachtspuntendoordemedewerkersophetdepot,ligternaarmijnmeningeensolidebasisonderdebedrijfsvoering.Hettoepassenvandeproceduresvoordeacceptatieenhetgebruikvandestortovereenkomstmetontdoenerswerken.Uitdereactiesvandebetrokkenenenpartijenblijktdaterwaarderingisvoordegevolgdewerkwijze.Uiteenauditvandeaccountantsbleekdatdeopbrengstvanstortgeldrechtmatigencontroleerbaarisgeregistreerd.Eengrootaantalvergunningvoorschriftenmaaktdeeluitvandebedrijfsvoering.Enkelevoorschriften,metnamediebetrekkinghebbenophetgedragvandespecieindeputen"Leemteninkennis"volgenshetMER,moetennoginbeschouwingwordengenomen.Hieroverzalineenvandevolgendejaarverslagenwordengerapporteerd.Debetrokkenheidvancollega'sophetgebiedvandevoorlichtingvoordeKetelmeerprojecten,dedirectieUAVvoordebouwvanhetdepot,dedeskundigebegeleidingdoormensenvanhetAdviesenkenniscentrumWaterbodem(AKWA)endecollega'svanhettaakveldWaterbodemwas1999voorIJsseloogomvangrijkenbelangrijk.MetbetrekkingtotdemonitoringvandevelewaarnemingenendeMilieurapportage(deelBvanditjaarverslag)iseenwoordvanwaarderingnodigvoordemedewerkersvanafdelingMeet-
&
Informatiedienst(ANM).Denaam,delocatieendefunctievanhetgrotebaggerspeciedepotinhetKetelmeer,"DepotIJsseloog"isinmiddelslandelijkbekend.IkverwachtdatRijkswaterstaat,directieIJsselmeergebied,deexploitatievanhetdepotIJsseloogmetvertrouwentegemoetkanzien.DJ.van'tZet
DepotIJsseloog,jaarrapportage1999

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->