Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diari Més 1872

Diari Més 1872

Ratings: (0)|Views: 201 |Likes:
Published by DiariMes

More info:

Published by: DiariMes on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2011

pdf

text

original

 
tarragona ~ reus ~ costaDaurada
diari
mésmés
diari
DIMECRES7 DE SETEMBRE DE 2011núm. 1.872
 www.diarimes.com
OKI WOK 
Buffet libre
Centro Comercial Les Gavarres. Local 20-21
 
Tel. 977 548 741
 
·
TARRAGONA 
HORARIO
de 13:00 a 16:30h. y de 20:30 a 24:00h.
 Ara també a...
Crta. N-340. km 1183,4(Antigua Malla Piel)
Roda de Barà 
L’atleta tarragonina va ser rebuda per centenars de persones a l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona.
CRISTINA AGUILAR
Rebuda d’«or» de Tarragona a una atleta de bronze: Natalia Rodríguez
ESPORTS
La cèlebre esportista va ser rebuda amb tots els honors a l’estació de l’AVE.
P14
Salou inicia la cursa perrecaptar més tributs dePortAventura que Vila-seca
POLÍTICA MUNICIPAL
 
Finalment el ple de Salou donarà llum verda una moció amb què encetarà les negociacions amb Vila-seca pereliminar el sistema paritari de recaptació de tributs.
P10
La concentració per lareforma constitucionalaplega 200 persones
La manifestació mésmultitudinària va ser aBarcelona.
P3
CRISTINA AGUILAR
La concentració ahir a Tarragona.
AVUI TAMBÉ
TARRAGONA
El Port de Tarragonaapadrina el primer Simposid’Internacionalització delCamp.
P3
El ons documental de laCatedral serà catalogat idigitalitzat.
P4
La targeta de transportescolar estarà en actiutambé en períodes devacances.
P6
REUS
Govern i oposició s’enredenen una batalla pública per lapresumpta contractació depersonal a l’Ajuntament.
P7
CAMP DE TARRAGONA
Uns 616 estudiants espresenten a les proves deSelectivitat de setembre aTarragona.
P11
ESPORTS
El conseller de la SADdel Nàstic dóna suport al’entrada de les emissores deràdio al camp.
 
P13
El Tarragona Bàsquet voltancar el ftxatge d’un pivotaquesta setmana.
 
P14
CULTURA
La Torre Vella de Salou acullla mostra ‘Forja a Poblet’ fnsal 25 de setembre.
P17
 
2 -
diarimés
07/09/11
TARRAGONA
ALBA PORTA
Els ciutadans de Tarragonavan fer sentir ahir la sevaveu en contra de la refor-ma de la Constitució. De lamateixa manera que s’ha-vien convocat protestesen altres capitals catala-nes, unes 200 persones vanprendre part a la concen-tració que es va dur a termea les portes de la Subdele-gació del Govern espanyol,a la plaça Imperial, per de-nunciar aquesta reforma«regressiva», segons apun-tava Teresa Fortuny, porta-veu de la Plataforma Ciuta-dana en defensa dels dretspúblics. «Aquesta modi-cació comporta un dè-cit democràtic», va lamen-tar Fortuny. La portaveuva criticar l’actuació delsdos grans partits que hanpactat la reforma. SegonsFortuny, el Partit Populari el Partit Socialista ObrerEspanyol «s’han agenollatdavant dels governs euro-peus, i no han escoltat elpoble que els ha votat, sinóque només escolten els dedalt».Per això, en la concen-tració d’ahir es va reclamarun referèndum «perquè hihagi un gran debat» ja que,segons Fortuny, «les perso-nes que hem lluitat per lademocràcia podem dir benfort que això és un insult». Alguns manifestants vanacudir a la concentracióamb paraigües dels qualspenjaven cartells que deien«Se’ns pixen a sobre i diuenque plou». Durant la pro-testa també es van poderveure pancartes que cla-maven en contra de «cons-titucionalitzar la protesta»,i d’altres, en clara al·lusióa la Carta Magna deien: «Jaera dolenta i la fan pitjor».
Renúncia a l’estat del benestar
En el manifest unitari quees va llegir durant l’acte deprotesta, es va qualicar lareforma constitucional de«màxim atac des de la dic-tadura franquista». Segonsl’escrit, que va llegir JosepSánchez Cervelló, la modi-cació de la Carta Magna«satisfà les ansies dels mer-caders i incrementa el ni-vell d’explotació humana».En el manifest es va denun-ciar que, aquesta reforma,signica «renunciar a l’es-tat del benestar, i també ala sobirania popular». L’exi-gència nal del manifest,en el qual es lamentava ques’aprovin «mesures dreta-nes a cop de decret», doncs,va ser la convocatòria d’unreferèndum.Durant la lectura del ma-nifest, diversos manifes-tants van tallar el trànsit dela plaça Imperial Tarraco, inalment, tots van fer cap ala plaça per impedir el pasdels vehicles. Mentre es vamantenir la via tallada a lacirculació, durant prop demitja hora, es van podersentir crits reivindicatiuscom «Aquesta crisi és unaestafa», «Li diuen demo-cràcia i no ho és», o ns itot «Aquest cop no l’ha do-nat Tejero, l’ha donat Rajoy i Zapatero».
CONCENTRACIÓ
En el manifest, es va assegurar que es tracta del «màxim atac des de la dictadura franquista»
«Aquesta modificaciócomporta un dèficitdemocràtic», va lamentarTeresa FortunyEs van poder llegirpancartes com «Ja eradolenta i la fan pitjor», enal·lusió a la Carta Magna
Els manifestants van cridar consignes com «Aquest cop no l’ha donat Tejero, l’ha donat Rajoy i Zapatero».
CRISTINA AGUILAR
Prop de 200 persones protestencontra la reforma constitucional
La marxa a Barcelona estava encapçala per una pancarta amb el lema «Contra la reforma. Jo vull votar».
ACN
Milers de personessurten al carrer
Milers de ciutadans es van manifestar ahira la tarda a Barcelona per protestar contra la reforma de la Consti-tució espanyola i de-manar un referèndum.Sindicats i més d’una seixantena d’entitats es van adherir a la protes-ta, sota una pancarta amb el lema «Contra la reforma. Jo vull votar». A Girona, van sortir alcarrer una setantena de persones.
 
diarimés
 -
 
3
07/09/11
TARRAGONA
ANTONI GUASCH
Institucions públiques, en-titats i empreses privadesde tres territoris catalans –Camp de Tarragona, Lleidai les Terres de l’Ebre–, ambla participació d’empresa-ris i polítics del Govern delBrasil, s’aplegaren ahir almatí a la sala d’actes de l’Au-toritat Portuària del Port deTarragona per donar a co-nèixer el programa del 1rSimposi d’Internacionalit-zació. Aquest, que se cele-brarà a les instal·lacions deFirareus-Tecnoparc el pro-per 7 d’octubre, preveu unaassistència d’entre 150 i 200representants d’empreses, joves emprenedors i profes-sionals dels tres àmbits ter-ritorials catalans esmen-tats, segons indicà un delscodirectors del Simposi, enRobert Moragues.Moragues, que va idear lainiciativa en col·laboracióamb l’exvicepresident delGovern de la Generalitat,Josep Lluís Carod-Rovi-ra, va afegir, alhora, queaquesta iniciativa tindràcontinuïtat. Així el 2n Sim-posi d’Internacionalitzacióés previst fer-lo a Lleida, lacapital de la Terra Ferma,l’abril de 2012, i la terce-ra edició a Tortosa, encaraque en aquest cas la datas’ha d’acabar de concretaramb Ferran Bel, l’alcaldetortosí, però oscil·larà en-tre nals de 2012 o primersde 2013, indicà Moragues.
El Port com a exemple
En aquest sentit, Montse Adan, que representava al’acte el president de l’Au-toritat Portuària del Port deTarragona, Josep Andreu–absent per motius d’agen-da–, va deixar clara l’apos-ta de la institució «per lainternacionalització, comuna estratègia imaginati-va» plasmada en les actuals«50 línies per col·locar mer-caderies arreu del món» Adan, a la vegada, esmen-tà la voluntat actual de l’Au-toritat Portuària del Portde Tarragona d’eixamplaraquests canals de distribu-ció «cap a l’Extrem Orient»,una intenció a fer-ho «de lade l’empresa» privadaper tal d’aprotar i com-partir experiències i així aprendre’n conjuntament.Des d’aquesta perspecti-va, participar en aquest 1rSimposi d’Internaciona-lització, va dir la Montse Adan, «només era cosa defer el pas i d’acordar-ho».
Primeres fgures
Si bé a la presentació ahirdel 1r Simposi d’Internaci-onalització hi havia un bongrapat dels representantsde les empreses privades iinstitucions públiques queintervindran al taller, taularodona i conferència de la jornada –recordem, a cele-brar a Reus el proper 7 d’oc-tubre–, dues d’elles s’hi vanmanifestar i singularitzar:en Pere Segarra, director dela Càtedra d’Emprenedoriade la URV, i Xavier Puig, di-rector de Negoci Internaci-onal de Banc Sabadell.Segarra, que va deixarclar d’entrada el «compro-mís» de la Universitat Ro-vira i Virgili amb el «terri-tori», lloà la gestació del 1rSimposi –organitzat per laURV i GLOBALleida amb elpatrocini de Banc Sabadelli Port de Tarragona– en elsentit que «la internacio-nalització és una orientacióestratègica de l’empresa».D’entendre-ho així, remar-ca en Segarra, que «el seumercat és el món», les em-preses que tenen projectesinternacionals «tenen més imillors possibilitats». Altrament, en XavierPuig, del Banc Sabadell,ressaltà l’experiència cen-tenària de l’entitat en lagestió del comerç exteriori l’assessorament a les em-preses dels seus clients, totindicant que l’entitat té el«23% de quota de mercatd’aquests crèdits», és a dir,«una de cada quatre ope-racions a Espanya» les fa elBanc Sabadell». Puig va serprou clar en comentar quela seva entitat veu «ambmés bons ulls les empresesmés diversicades i més in-ternacionalitzades».
NEGOCI
Reus acollirà, el 7 d’octubre, el 1r Simposi d’Internacionalització Camp de Tarragona, Lleida i Terres
D’esq. a dreta, Robert Moragues, Montse Adan, Pere Segarra i Xavier Puig en presentar el 1r Simposi.
CEDIDA
Pere Segarra: «Les empreses han desaber que el seu mercat és el món»
UGT palesa el malestari la preocupació per lasituació de la policiaportuària de Tarragona
Una representació de lasecció sindical de l’Autori-tat Portuària de la UGT esreuní ahir amb el subde-legat del Govern, RamonInglès, per fer-li palès elmalestar de la policia por-tuària. La més importantde les reivindicacions té aveure amb la (in)denicióde la gura de l’agent de po-licia portuària que no dis-posa d’empara jurídica nimarc legal que determini laseva autoritat ni funcions.La UGT entén que la inde-nició legal perjudica aquestcol·lectiu seriosament. A més a més, la UGT va ferpalesa la seva preocupa-ció en relació a la nova lleide ports estatal, que deixaoberta la porta a la priva-tització de serveis, entre elsquals la policia portuària.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->