Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ν.4009_2011 ΑΕΙ

Ν.4009_2011 ΑΕΙ

Ratings: (0)|Views: 2,836|Likes:
Published by d_siahos7663

More info:

Published by: d_siahos7663 on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
 
Αρ. Φύλλου
195
6 Σεπτεμβρίου 2011
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4009
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου− 
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΆρθρο 1Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσηςΝομική μορφή των Α.Ε.Ι.
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτα−τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικάπρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα.
Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμ−φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματοςκαι τον παρόντα νόμο.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο πα−
ράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει ταΠανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχο−
λή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως«Πανεπιστήμια» καιβ) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τε−χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώ−τατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ−σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως«Τ.Ε.Ι.».
3. Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκ−
παίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσι−ογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνταισύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπι−στήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
Άρθρο 2Ορισμοί 
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του, νο−ούνται ως:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των
 Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που πα−ρακολουθούν των πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχια−κοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτεροκύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι πουπαρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.β) «Φοιτητές μερικής φοίτησης»: οι φοιτητές των Πα−νεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι επιλέγουν τη μερικήφοίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 33.
γ) «Ενεργοί φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων
και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται σύμφωνα με το
άρθρο 33 και των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει
υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται γιατη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα
εξάμηνα. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνοςαυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμ−μα σπουδών που παρακολουθούν. Ως ενεργοί φοιτητές
του δεύτερου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητέςτων οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τηδιάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, ενώ
ως ενεργοί φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών νοού−
νται οι φοιτητές που διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτηστο αντίστοιχο πρόγραμμα.
δ) «Γενικό πρόγραμμα σπουδών»: το πρόγραμμα σπου−
δών του πρώτου έτους μιας σχολής, εφόσον ακολου−θείται από ειδικά προγράμματα σπουδών.
ε) «Ειδικό πρόγραμμα σπουδών»: το πρόγραμμα σπου−
δών μετά το γενικό πρόγραμμα σπουδών μιας σχολής.
στ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η
Συνέλευση Τ.Ε.Ι..ζ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και ο πρό−εδρος Τ.Ε.Ι..
4255
Digitally signed byTheodoros MoumourisDate: 2011.09.06 19:42:33EESTReason: Signed PDF(embedded)Location: Athens, EthnikoTypografio
Signature NotVerified
 
4256
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 
η
) «
Κοσ
μ
ητεία
»:
η
 
κοσ
μ
ητεία
 
σχολής
 
Πανεπιστη
μ
ίουκαι η διεύθυνση σχολής Τ
.
Ε
.
Ι
..
θ
) «
Κοσ
μ
ήτορας
»:
ο
 
κοσ
μ
ήτορας
 
σχολής
 
Πανεπιστη
μ
ί
-
ου και ο διευθυντής σχολής Τ
.
Ε
.
Ι
..
ι
) «
Καθηγητές
»:
οι
 
καθηγητές
(
καθηγητές
 
πρώτης
 
βαθ
-
μ
ίδας
),
οι
 
αναπληρωτές
 
καθηγητές
 
και
 
οι
 
επίκουροι
 
κα
-
θηγητές
.
ια
) «
Τίτλος
 
σπουδών
»:
το
 
πτυχίο
 
ή
 
δίπλω
μ
α
 
που
 
απο
-
νέ
μ
εται
 
ύστερα
 
από
 
την
 
επιτυχή
 
ολοκλήρωση
 
οποιουδή
-
ποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών
.
Άρθρο
3
Ακαδη
μ
αϊκή ελευθερία
1.
Στα
 
Α
.
Ε
.
Ι
.
κατοχυρώνεται
 
η
 
ακαδη
μ
αϊκή
 
ελευθερίαστην
 
έρευνα
 
και
 
τη
 
διδασκαλία
,
καθώς
 
και
 
η
 
ελεύθερηέκφραση και διακίνηση των ιδεών
.2.
Σε
 
αξιόποινες
 
πράξεις
 
που
 
τελούνται
 
εντός
 
των
 
χώ
-
ρων των Α
.
Ε
.
Ι
.
εφαρ
μ
όζεται η κοινή νο
μ
οθεσία
.3.
Από
 
τη
 
δη
μ
οσίευση
 
του
 
παρόντος
 
νό
μ
ου
 
καταργού
-
νται
 
το
 
άρθρο
2
του
 
ν
. 1268/1982 (
Α΄
87)
και
 
οι
 
παράγραφοι
1
έως και
7
και
9
του άρθρου
3
του ν
. 3549/2007 (
Α΄
69).
Άρθρο
4
Αποστολή των Α
.
Ε
.
Ι
.
1.
Τα Α
.
Ε
.
Ι
.
έχουν ως αποστολή
:
α
)
να
 
παράγουν
 
και
 
να
 
μ
εταδίδουν
 
τη
 
γνώση
 
μ
ε
 
την
 
έ
-
ρευνα
 
και
 
τη
 
διδασκαλία
,
να
 
προετοι
μ
άζουν
 
τους
 
φοιτη
-
τές
 
για
 
την
 
εφαρ
μ
ογή
 
της
 
στο
 
επαγγελ
μ
ατικό
 
πεδίο
 
καινα καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισ
μ
ό
,
β
)
να
 
προσφέρουν
 
ανώτατη
 
εκπαίδευση
 
και
 
να
 
συ
μ
βά
-
λουν
 
στη
 
δια
 
βίου
 
μ
άθηση
 
μ
ε
 
σύγχρονες
 
μ
εθόδους
 
διδα
-
σκαλίας
,
περιλα
μ
βανο
μ
ένης
 
και
 
της
 
διδασκαλίας
 
από
 
α
-
πόσταση
,
μ
ε
 
βάση
 
την
 
επιστη
μ
ονική
 
και
 
τεχνολογική
 
έ
-
ρευνα
 
στο
 
ανώτερο
 
επίπεδο
 
ποιότητας
 
κατά
 
τα
 
διεθνώςαναγνωρισ
μ
ένα κριτήρια
,
γ
)
να
 
αναπτύσσουν
 
την
 
κριτική
 
ικανότητα
 
και
 
τις
 
δεξιό
-
τητες
 
των
 
φοιτητών
,
να
 
μ
ερι
μ
νούν
 
για
 
την
 
επαγγελ
μ
ατι
-
κή
 
ένταξη
 
των
 
αποφοίτων
 
και
 
να
 
δια
μ
ορφώνουν
 
τις
 
απα
-
ραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών
,
δ
)
να
 
ανταποκρίνονται
 
στις
 
ανάγκες
 
της
 
αγοράς
 
εργα
-
σίας
 
και
 
των
 
επαγγελ
μ
ατικών
 
πεδίων
,
καθώς
 
και
 
στις
 
α
-
ναπτυξιακές
 
ανάγκες
 
της
 
χώρας
,
και
 
να
 
προωθούν
 
τηδιάχυση
 
της
 
γνώσης
,
την
 
αξιοποίηση
 
των
 
αποτελεσ
μ
ά
-
των
 
της
 
έρευνας
 
και
 
την
 
καινοτο
μ
ία
,
μ
ε
 
προσήλωση
 
στιςαρχές
 
της
 
επιστη
μ
ονικής
 
δεοντολογίας
,
της
 
βιώσι
μ
ης
 
α
-
νάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής
,
ε
)
να
 
προωθούν
 
τη
 
συνεργασία
 
μ
ε
 
άλλα
 
εκπαιδευτικάιδρύ
μ
ατα
 
και
 
ερευνητικούς
 
φορείς
 
στην
 
η
μ
εδαπή
 
και
 
τηναλλοδαπή
,
την
 
αποτελεσ
μ
ατική
 
κινητικότητα
 
του
 
εκπαι
-
δευτικού
 
προσωπικού
,
των
 
φοιτητών
 
και
 
των
 
αποφοίτωντους
,
συ
μ
βάλλοντας
 
στην
 
οικοδό
μ
ηση
 
του
 
ΕυρωπαϊκούΧώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας καιστ
)
να
 
συ
μ
βάλουν
 
στη
 
δια
μ
όρφωση
 
υπεύθυνων
 
πολι
-
τών
,
ικανών
 
να
 
ανταποκρίνονται
 
στις
 
απαιτήσεις
 
όλωντων
 
πεδίων
 
των
 
ανθρώπινων
 
δραστηριοτήτων
 
μ
ε
 
επιστη
-
μ
ονική
,
επαγγελ
μ
ατική
 
και
 
πολιτιστική
 
επάρκεια
 
και
 
υ
-
πευθυνότητα
 
και
 
μ
ε
 
σεβασ
μ
ό
 
στις
 
αξίες
 
της
 
δικαιοσύνης
,
της
 
ελευθερίας
,
της
 
δη
μ
οκρατίας
 
και
 
της
 
κοινωνικής
 
αλ
-
ληλεγγύης
.2.
Στο
 
πλαίσιο
 
της
 
εκπαιδευτικής
 
αποστολής
 
των
 
ιδρυ
-
μ
άτων κάθε το
μ
έα της ανώτατης εκπαίδευσης
:
α
)
Τα
 
Πανεπιστή
μ
ια
 
δίνουν
 
ιδιαίτερη
 
έ
μ
φαση
 
στην
 
υ
-
ψηλή
 
και
 
ολοκληρω
μ
ένη
 
εκπαίδευση
,
σύ
μ
φωνα
 
μ
ε
 
τις
 
α
-
παιτήσεις
 
της
 
επιστή
μ
ης
,
της
 
τεχνολογίας
 
και
 
των
 
τε
-
χνών
,
καθώς
 
και
 
της
 
διεθνούς
 
επιστη
μ
ονικής
 
πρακτικήςσε συνδυασ
μ
ό
 
μ
ε τα αντίστοιχα επαγγελ
μ
ατικά πεδία
.
β
)
Τα
 
Τ
.
Ε
.
Ι
.
δίνουν
 
ιδιαίτερη
 
έ
μ
φαση
 
στην
 
εκπαίδευσηυψηλής
 
ποιότητας
,
στις
 
εφαρ
μ
ογές
 
των
 
επιστη
μ
ών
,
τηςτεχνολογίας
 
και
 
των
 
τεχνών
,
στα
 
αντίστοιχα
 
επαγγελ
-
μ
ατικά
 
πεδία
.
Στο
 
πλαίσιο
 
αυτό
 
συνδυάζουν
 
την
 
ανάπτυ
-
ξη
 
του
 
κατάλληλου
 
θεωρητικού
 
υποβάθρου
 
σπουδών
 
μ
ευψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση
.3.
Για
 
την
 
εκπλήρωση
 
της
 
αποστολής
 
τους
,
τα
 
ιδρύ
μ
α
-
τα
 
οργανώνονται
 
και
 
λειτουργούν
 
μ
ε
 
κανόνες
 
και
 
πρα
-
κτικές
 
που
 
διασφαλίζουν
 
την
 
τήρηση
 
και
 
προάσπιση
 
ι
-
δίως των αρχών
:
α
)
της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία
,
β
)
της ερευνητικής και επιστη
μ
ονικής δεοντολογίας
,
γ
)
της
 
ποιότητας
 
της
 
εκπαίδευσης
 
και
 
των
 
υπηρεσιώντους
,
δ
)
της
 
αποτελεσ
μ
ατικότητας
 
και
 
αποδοτικότητας
 
στηδιαχείριση
 
του
 
προσωπικού
,
των
 
πόρων
 
και
 
των
 
υποδο
-
μ
ών τους
,
ε
)
της
 
διαφάνειας
 
του
 
συνόλου
 
των
 
δραστηριοτήτωντους
,
στ
)
της
 
α
μ
εροληψίας
 
κατά
 
την
 
άσκηση
 
του
 
έργου
 
τουςκαι τη λήψη αποφάσεων
,
ζ
)
της
 
αξιοκρατίας
 
στην
 
επιλογή
 
και
 
εξέλιξη
 
του
 
προ
-
σωπικού τους καιη
)
της
 
ίσης
 
μ
εταχείρισης
 
μ
εταξύ
 
των
 
φύλων
 
και
 
τουσεβασ
μ
ού κάθε διαφορετικότητας
.4.
Οι
 
ειδικότερες
 
αρχές
 
και
 
κανόνες
 
λειτουργίας
,
η
 
ορ
-
γάνωση
,
καθώς
 
και
 
οι
 
επί
 
μ
έρους
 
στόχοι
 
κάθε
 
ιδρύ
μ
ατος
,
μ
έσα
 
στο
 
πλαίσιο
 
που
 
καθορίζει
 
ο
 
παρών
 
νό
μ
ος
,
ορίζο
-
νται
 
μ
ε
 
τον
 
Οργανισ
μ
ό
 
και
 
τον
 
Εσωτερικό
 
Κανονισ
μ
όλειτουργίας
 
του
,
σύ
μ
φωνα
 
μ
ε
 
τα
 
άρθρα
5
και
6,
αντίστοι
-
χα
.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α
.
Ε
.
Ι
.
Άρθρο
5
Οργανισ
μ
ός
1.
Με
 
προεδρικό
 
διάταγ
μ
α
,
που
 
εκδίδεται
 
μ
ε
 
πρότασητων
 
Υπουργών
 
Διοικητικής
 
Μεταρρύθ
μ
ισης
 
και
 
Ηλεκτρο
-
νικής
 
Διακυβέρνησης
,
Οικονο
μ
ικών
 
και
 
Παιδείας
,
Δια
 
Βί
-
ου
 
Μάθησης
 
και
 
Θρησκευ
μ
άτων
,
εγκρίνεται
 
ο
 
Οργανι
-
σ
μ
ός
 
κάθε
 
ιδρύ
μ
ατος
,
ύστερα
 
από
 
πρόταση
 
του
 
πρύτα
-
νη
,
η
 
οποία
 
διατυπώνεται
 
μ
ετά
 
από
 
γνώ
μ
η
 
της
 
Συγκλή
-
του και εκγρίνεται από το Συ
μ
βούλιο
.2.
Με
 
τον
 
Οργανισ
μ
ό
 
καθορίζονται
 
τα
 
θέ
μ
ατα
 
της
 
ορ
-
γανωτικής
 
δο
μ
ής
 
και
 
λειτουργίας
 
κάθε
 
ιδρύ
μ
ατος
 
και
 
ι
-
δίως τα ακόλουθα
:
α
)
η
 
οργάνωση
 
της
 
ακαδη
μ
αϊκής
,
διοικητικής
 
και
 
οικο
-
νο
μ
ικής λειτουργίας του ιδρύ
μ
ατος
,
β
)
η
 
ίδρυση
 
σχολής
 
ή
 
σχολών
 
μ
εταπτυχιακών
 
σπου
-
δών και σχολής δια βίου
 
μ
άθησης
,
γ
)
τα
 
αρ
μ
όδια
 
όργανα
 
και
 
η
 
διαδικασία
 
ίδρυσης
,
μ
ετο
-
νο
μ
ασίας
,
συγχώνευσης
 
ή
 
κατάργησης
 
εργαστηρίων
,
κλινικών
 
και
 
μ
ουσείων
 
στις
 
σχολές
 
και
 
καθορισ
μ
ού
 
τωνεσωτερικών
 
τους
 
κανονισ
μ
ών
,
οι
 
όροι
 
και
 
οι
 
διαδικασίεςεκλογής
 
των
 
διευθυντών
 
τους
 
και
 
τα
 
λοιπά
 
θέ
μ
ατα
 
οργά
-
νωσης και λειτουργίας τους
,
δ
)
οι
 
κανόνες
 
λειτουργίας
 
του
 
Συ
μ
βουλίου
 
του
 
ιδρύ
μ
α
-
τος
,
της
 
Συγκλήτου
,
της
 
κοσ
μ
ητείας
,
της
 
γενικής
 
συνέ
-
 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 
4257
λευσης
 
της
 
σχολής
 
και
 
της
 
συνέλευσης
 
του
 
τ
μ
ή
μ
ατος
,
καθώς
 
και
 
των
 
λοιπών
 
συλλογικών
 
οργάνων
 
και
 
επιτρο
-
πών του ιδρύ
μ
ατος
,
ε
)
τα
 
ειδικά
 
προσόντα
 
και
 
οι
 
προϋποθέσεις
 
επιλογήςκαι εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύ
μ
ατος
,
στ
)
η
 
διαδικασία
 
προκήρυξης
 
θέσεων
,
επιλογής
 
καιδιορισ
μ
ού των καθηγητών του ιδρύ
μ
ατος
,
ζ
)
τα
 
καθήκοντα
,
δικαιώ
μ
ατα
 
και
 
υποχρεώσεις
 
των
 
κα
-
θηγητών του ιδρύ
μ
ατος
,
η
)
τα
 
κωλύ
μ
ατα
 
συ
μμ
ετοχής
 
καθηγητών
 
σε
 
συλλογικάόργανα και σε ερευνητικά ή άλλα προγρά
μμ
ατα
,
θ
)
οι
 
όροι
,
οι
 
προϋποθέσεις
 
και
 
ο
 
τρόπος
 
επιβράβευσηςτων
 
καθηγητών
 
για
 
την
 
ενίσχυση
 
του
 
ερευνητικού
,
εκ
-
παιδευτικού και εν γένει επιστη
μ
ονικού έργου τους
,
ι
)
τα
 
κριτήρια
 
απονο
μ
ής
 
των
 
τίτλων
 
του
 
Επίτι
μ
ου
 
Διδά
-
κτορα
,
του Ο
μ
ότι
μ
ου και του Επίτι
μ
ου Καθηγητή
,
ια
)
τα
 
καθήκοντα
,
δικαιώ
μ
ατα
 
και
 
υποχρεώσεις
 
του
 
Ει
-
δικού
 
Εκπαιδευτικού
 
Προσωπικού
(
Ε
.
Ε
.
Π
.),
του
 
Εργα
-
στηριακού
 
Διδακτικού
 
Προσωπικού
(
Ε
.
ΔΙ
.
Π
.)
και
 
του
 
Ειδι
-
κού
 
Τεχνικού
 
Εργαστηριακού
 
Προσωπικού
(
Ε
.
Τ
.
Ε
.
Π
.)
τουιδρύ
μ
ατος
,
ιβ
)
τα
 
θέ
μ
ατα
 
επι
μ
όρφωσης
 
και
 
μ
ετεκπαίδευσης
 
τουπάσης φύσεως προσωπικού των ιδρυ
μ
άτων
,
ιγ
)
τα
 
καθήκοντα
,
δικαιώ
μ
ατα
 
και
 
υποχρεώσεις
 
τωνφοιτητών του ιδρύ
μ
ατος
,
ιδ
)
οι
 
κανόνες
 
δεοντολογίας
 
όλων
 
των
 
μ
ελών
 
της
 
ακα
-
δη
μ
αϊκής
 
κοινότητας
,
καθώς
 
και
 
τα
 
όργανα
 
ελέγχου
 
τηςτήρησης των κανόνων αυτών και οι αρ
μ
οδιότητές τους
,
ιε
)
τα
 
πειθαρχικά
 
παραπτώ
μ
ατα
,
οι
 
ποινές
,
καθώς
 
καιτα
 
όργανα
 
που
 
είναι
 
αρ
μ
όδια
 
για
 
τον
 
έλεγχο
 
της
 
τήρη
-
σης
 
των
 
θεσπισ
μ
ένων
 
κανόνων
 
από
 
τα
 
μ
έλη
 
της
 
ακαδη
-
μ
αϊκής
 
κοινότητας
,
πλην
 
των
 
καθηγητών
 
και
 
του
 
διοικη
-
τικού
 
προσωπικού
,
οι
 
αρ
μ
οδιότητές
 
τους
 
και
 
η
 
σχετικήδιαδικασία
,
ιστ
)
οι
 
βασικές
 
αρχές
 
λειτουργίας
 
των
 
προγρα
μμ
άτωνπροπτυχιακών
 
και
 
μ
εταπτυχιακών
 
σπουδών
,
ο
 
τρόπος
 
α
-
ξιολόγησης
 
του
 
διδακτικού
 
έργου
 
των
 
καθηγητών
 
απότους
 
φοιτητές
,
οι
 
μ
έθοδοι
 
αξιολόγησης
 
της
 
προόδουτων
 
φοιτητών
,
οι
 
απαραίτητες
 
πιστωτικές
 
μ
ονάδες
 
γιατην
 
απονο
μ
ή
 
τίτλων
 
σπουδών
,
η
 
αλληλεξάρτηση
 
των
μ
αθη
μ
άτων
,
ο
 
τρόπος
 
αναπλήρωσής
 
τους
 
και
 
η
 
δυνατό
-
τητα
 
οργάνωσης
 
και
 
λειτουργίας
 
θερινών
 
εξα
μ
ήνων
 
γιαταχύρρυθ
μ
η διδασκαλία ύλης εξα
μ
ήνου
,
ιζ
)
οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές
,
ιη
)
η
 
ίδρυση
 
υπηρεσίας
 
υποστήριξης
 
φοιτητών
,
στην
 
ο
-
ποία
 
καθηγητές
 
ασκούν
 
καθήκοντα
 
συ
μ
βούλου
 
σπου
-
δών
,
ιθ
)
η
 
έκταση
 
και
 
οι
 
προϋποθέσεις
 
χορήγησης
 
ανταπο
-
δοτικών υποτροφιών σε φοιτητές
,
κ
)
η
 
διαδικασία
 
ορισ
μ
ού
 
και
 
ανάδειξης
 
εκπροσώπωντων
 
καθηγητών
,
των
 
φοιτητών
 
και
 
κάθε
 
είδους
 
προσωπι
-
κού στα συλλογικά όργανα του ιδρύ
μ
ατος
,
κα
)
η
 
διαδικασία
 
κατάρτισης
,
καθώς
 
και
 
οι
 
προϋποθέ
-
σεις
 
και
 
η
 
διαδικασία
 
πρότασης
 
αναθεώρησης
 
των
 
συ
μ
-
φωνιών
 
προγρα
μμ
ατικού
 
σχεδιασ
μ
ού
 
που
 
προβλέπονταιστο άρθρο
62,
κβ
)
η
 
διαδικασία
 
κατάρτισης
 
του
 
ετήσιου
 
απολογισ
μ
ού
,
κγ
)
η
 
διαδικασία
 
για
 
την
 
προστασία
 
και
 
ασφάλεια
 
τουπροσωπικού και της περιουσίας του ιδρύ
μ
ατος
,
κδ
)
η
 
σύσταση
 
και
 
κατάργηση
 
θέσεων
 
εκπαιδευτικούπροσωπικού
,
κε
)
η
 
οργάνωση
 
των
 
διοικητικών
 
υπηρεσιών
 
του
 
ιδρύ
-
μ
ατος
 
σύ
μ
φωνα
 
μ
ε
 
το
 
άρθρο
20
του
 
ν
. 2503/1997 (
Α΄
107),
καθώς
 
και
 
η
 
σύσταση
 
θέσεων
 
διοικητικού
 
προσωπι
-
κού
 
κάθε
 
κατηγορίας
 
κατά
 
παρέκκλιση
 
του
 
ίδιου
 
άρθρου
,
κστ
)
τα
 
ειδικότερα
 
προσόντα
 
και
 
η
 
διαδικασία
 
επιλο
-
γής του γρα
μμ
ατέα του ιδρύ
μ
ατος
,
κζ
)
η
 
σύσταση
 
τεχνικού
 
συ
μ
βουλίου
 
και
 
τεχνικής
 
υπη
-
ρεσίας
 
και
 
τα
 
θέ
μ
ατα
 
που
 
αφορούν
 
τη
 
διοίκηση
,
τη
 
διάρ
-
θρωση και τη λειτουργία τους
,
κη
)
η
 
σύσταση
 
οικονο
μ
ικού
 
συ
μ
βουλίου
 
και
 
νο
μ
ικής
 
υ
-
πηρεσίας
,
κθ
)
οι
 
φορείς
 
φύλαξης
 
του
 
ιδρύ
μ
ατος
 
και
 
της
 
περιου
-
σίας του
,
λ
)
η
 
δυνατότητα
,
οι
 
όροι
 
και
 
η
 
διαδικασία
 
κατάταξηςπτυχιούχων
 
Α
.
Ε
.
Ι
.
και
 
ανώτερων
 
σχολών
 
διετούς
 
και
 
υ
-
περδιετούς
 
κύκλου
 
σπουδών
 
σε
 
προγρά
μμ
ατα
 
σπουδώντου
 
ιδρύ
μ
ατος
 
και
,
προκει
μ
ένου
 
για
 
την
 
κατάταξη
 
πτυχι
-
ούχων
 
Α
.
Ε
.
Ι
.,
η
 
διαδικασία
 
αναγνώρισης
 
πιστωτικών
 
μ
ο
-
νάδων
,
λα
)
οι
 
προϋποθέσεις
,
οι
 
όροι
 
και
 
η
 
διαδικασία
 
εισαγω
-
γής
 
στα
 
προγρά
μμ
ατα
 
σπουδών
 
σύντο
μ
ου
 
κύκλου
,
όπουυπάρχουν
,
λβ
)
οι τι
μ
ητικοί τίτλοι που απονέ
μ
ονται από το ίδρυ
μ
α
,
λγ
)
θέ
μ
ατα
 
που
 
σχετίζονται
 
μ
ε
 
την
 
υποστήριξη
 
τωνφοιτητών
 
και
 
όλου
 
του
 
προσωπικού
 
του
 
ιδρύ
μ
ατος
 
μ
ε
 
α
-
ναπηρία
,
λδ
)
θέ
μ
ατα
 
που
 
συναρτώνται
 
μ
ε
 
τις
 
ειδικότερες
 
ανά
-
γκες κάθε ιδρύ
μ
ατος καιλε
)
θέ
μ
ατα
 
που
 
ειδικότερα
 
ορίζονται
 
μ
ε
 
τις
 
διατάξειςτου παρόντος νό
μ
ου
.3.
Με
 
προεδρικό
 
διάταγ
μ
α
,
που
 
εκδίδεται
 
μ
ε
 
πρότασητου
 
Υπουργού
 
Παιδείας
,
Δια
 
Βίου
 
Μάθησης
 
και
 
Θρη
-
σκευ
μ
άτων
,
ύστερα
 
από
 
γνώ
μ
η
 
του
 
Εθνικού
 
Συ
μ
βουλίουΠαιδείας
(
Ε
.
ΣΥ
.
Π
.),
μ
πορεί
 
να
 
εγκριθεί
 
πρότυπος
 
Οργα
-
νισ
μ
ός
 
των
 
Α
.
Ε
.
Ι
.,
ο
 
οποίος
 
περιέχει
 
βασικές
 
αρχές
 
τηςοργάνωσης
 
και
 
λειτουργίας
 
των
 
Α
.
Ε
.
Ι
.
και
 
ρυθ
μ
ίζει
 
θέ
μ
α
-
τα
 
που
 
προβλέπονται
 
στο
 
παρόν
 
άρθρο
.
Ο
 
πρότυπος
 
Ορ
-
γανισ
μ
ός
 
εφαρ
μ
όζεται
 
σε
 
όλα
 
τα
 
Α
.
Ε
.
Ι
.
έως
 
την
 
έγκρισητου
 
Οργανισ
μ
ού
 
τους
 
κατά
 
τις
 
διατάξεις
 
του
 
παρόντοςνό
μ
ου
.
Άρθρο
6
Εσωτερικός Κανονισ
μ
ός
1.
Με
 
απόφαση
 
του
 
οικείου
 
Συ
μ
βουλίου
,
που
 
εκδίδεταιύστερα
 
από
 
εισήγηση
 
του
 
πρύτανη
 
και
 
σύ
μ
φωνη
 
γνώ
μ
ητης
 
Συγκλήτου
 
και
 
δη
μ
οσιεύεται
 
στην
 
Εφη
μ
ερίδα
 
τηςΚυβερνήσεως
,
εγκρίνεται
 
ο
 
Εσωτερικός
 
Κανονισ
μ
ός
 
κά
-
θε
 
ιδρύ
μ
ατος
,
μ
ε
 
τον
 
οποίο
 
καθορίζονται
 
θέ
μ
ατα
 
εσωτε
-
ρικής
 
λειτουργίας
 
του
 
ιδρύ
μ
ατος
 
και
,
ιδίως
,
τα
 
ακόλου
-
θα
:
α
)
ο
 
οδηγός
 
προγρα
μμ
άτων
 
προπτυχιακών
 
και
 
μ
ετα
-
πτυχιακών
 
σπουδών
,
ο
 
ειδικότερος
 
τρόπος
 
και
 
η
 
διαδικα
-
σία
 
εξετάσεων
 
και
 
άλλων
 
μ
εθόδων
 
αξιολόγησης
 
τωνφοιτητών
,
οι
 
ειδικότεροι
 
τύποι
 
τίτλων
 
σπουδών
 
ανά
 
σχο
-
λή
 
και
 
πρόγρα
μμ
α
 
σπουδών
,
η
 
διαδικασία
 
ορκω
μ
οσίαςτων
 
πτυχιούχων
,
η
 
οργάνωση
 
των
 
προγρα
μμ
άτων
 
σπου
-
δών
,
β
)
η
 
ποσοστιαία
 
αναλογία
 
μ
εταξύ
 
υποχρεωτικών
 
και
 
ε
-
πιλεγό
μ
ενων
 
μ
αθη
μ
άτων στο πρόγρα
μμ
α σπουδών
,
γ
)
οι
 
προϋποθέσεις
 
συ
μμ
ετοχής
 
των
 
φοιτητών
 
στις
 
ε
-
ξεταστικές
 
περιόδους
,
η
 
διάρκεια
 
των
 
εξεταστικών
 
πε
-
ριόδων
 
και
 
οι
 
όροι
 
και
 
η
 
διαδικασία
 
επανεξέτασης
 
τωνφοιτητών
,
δ
)
τα
 
ειδικότερα
 
θέ
μ
ατα
 
λειτουργίας
 
όλων
 
των
 
υπηρε
-
σιών του ιδρύ
μ
ατος
,
ε
)
ο
 
τρόπος
 
διεξαγωγής
 
των
 
εκλογικών
 
διαδικασιών

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nora4311 liked this
Starata Logia liked this
cubanero liked this
PETIE liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->