Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ôn tập Điện tích _ Điện trường

Ôn tập Điện tích _ Điện trường

Ratings: (0)|Views: 238|Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: canhtranphu on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2012

pdf

text

original

 
http://ebook.here.vn– Thư vin ð thi trc nghim, Bài ging, Giáo trình -
1
¤n luyÖn kiÕn thøc m«n vËt lý líp 11------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PhÇn mét: §iÖn - §iÖn tõ häc
Ch−¬ng I: §iÖn tÝch - §iÖn tr−êng.
I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch−¬ng
1. §Þnh luËt Cu l«ng.
§é lín cña lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm ®øng yªn trong ch©n kh«ng:
221
rqqkF
=
(Trong ®ã k =9.10
9
SI.)C¸c ®iÖn tÝch ®Æt trong ®iÖn m«i v« h¹n th× lùc t−¬ng t¸c gi÷a chóng gi¶m ®i
ε
lÇn.
2. §iÖn tr−êng.
- VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng l ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho ®iÖn tr−êng vÒ mÆt t¸c dông lùc:
qFE
=
 - C−êng ®é ®iÖn tr−êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch ®iÓm Q t¹i ®iÓm c¸ch nã mét kho¶ng r trong ch©n kh«ng ®−îcx¸c ®Þnh b»ng hÖ thøc:
2
rQkE
=
 
3. C«ng cña lùc ®iÖn v hiÖu ®iÖn thÕ.
- C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vo d¹ng ®−êng ®i cña ®iÖn tÝch m chØ phôthuéc vo vÞ trÝ cña ®iÓm ®Çu v ®iÓm cuèi cña ®−êng ®i trong ®iÖn tr−êng- C«ng thøc ®Þnh nghÜa hiÖu ®iÖn thÕ:qAU
MNMN
=
 - C«ng thøc liªn hÖ gi÷a c−êng ®é ®iÖn tr−êng v hiÖu ®iÖn thÕ trong ®iÖn tr−êng ®Òu:'N'M UE
MN
=
 Víi M’, N’ l h×nh chiÕu cña M, N lªn mét trôc trïng víi mét ®−êng søc bÊt kú.
4. Tô ®iÖn.
- C«ng thøc ®Þnh nghÜa ®iÖn dung cña tô ®iÖn:UQC
=
 - §iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng:d4.10.9 SC
9
πε=
 - §iÖn dung cña n tô ®iÖn ghÐp song song: C = C
1
+ C
2
+ ......+ C
n
 - §iÖn dung cña n tô ®iÖn ghÐp nèi tiÕp:
n21
C1.....C1C1C1
++=
 - N¨ng l−îng cña tô ®iÖn:C2Q2CU2QUW
22
===
 - MËt ®é n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng:
πε=
8.10.9 Ew
92
 
II. C©u hái v bi tËp
1. §iÖn tÝch ®Þnh luËt Cu L«ng
 
http://ebook.here.vn– Thư vin ð thi trc nghim, Bài ging, Giáo trình -
21.1 Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q
1
v q
2
, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh no sau ®©y l
®óng
?A. q
1
> 0 v q
2
< 0. B. q
1
< 0 v q
2
> 0.C. q
1
.q
2
> 0.D. q
1
.q
2
< 0.1.2 Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch th−íc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nh−ng l¹i ®Èy C. VËt C hótvËt D. Kh¼ng ®Þnh no sau ®©y l
kh«ng
®óng?A. §iÖn tÝch cña vËt A v D tr¸i dÊu.B. §iÖn tÝch cña vËt A v D cïng dÊu. C. §iÖn tÝch cña vËt B v D cïng dÊu. D. §iÖn tÝch cña vËt A v C cïng dÊu.1.3 Ph¸t biÓu no sau ®©y l
®óng
?A. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn sang vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn.B. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn.C. Khi nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu ny sang ®Çu kia cña vËt bÞ nhiÔm ®iÖn.D. Sau khi nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn kh«ng thay ®æi.1. 4 §é lín cña lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ A. víi b×nh ph−¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch. B. víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.C. tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph−¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.D. tØ lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch. 1.5 Tæng ®iÖn tÝch d−¬ng v tæng ®iÖn tÝch ©m trong mét 1 cm
3
khÝ Hi®r« ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn l:A. 4,3.10
3
(C) v - 4,3.10
3
(C). B. 8,6.10
3
(C) v - 8,6.10
3
(C).C. 4,3 (C) v - 4,3 (C).D. 8,6 (C) v - 8,6 (C). 1.6 Kho¶ng c¸ch gi÷a mét pr«ton v mét ªlectron l r = 5.10
-9
(cm), coi r»ng pr«ton v ªlectron l c¸c ®iÖntÝch ®iÓm. Lùc t−¬ng t¸c gi÷a chóng l:A. lùc hót víi F = 9,216.10
-12
(N). B. lùc ®Èy víi F = 9,216.10
-12
(N).C. lùc hót víi F = 9,216.10
-8
(N).D. lùc ®Èy víi F = 9,216.10
-8
(N). 1.7 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷achóng l F = 1,6.10
-4
(N). §é lín cña hai ®iÖn tÝch ®ã l:A. q
1
= q
2
= 2,67.10
-9
(µC). B. q
1
= q
2
= 2,67.10
-7
(µC).C. q
1
= q
2
= 2,67.10
-9
(C).D. q
1
= q
2
= 2,67.10
-7
(C). 1.8 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r
1
= 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷achóng l F
1
= 1,6.10
-4
(N). §Ó lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã b»ng F
2
= 2,5.10
-4
(N) th× kho¶ng c¸ch gi÷achóng l:A. r
2
= 1,6 (m).B. r
2
= 1,6 (cm).C. r
2
= 1,28 (m). D. r
2
= 1,28 (cm).1.9 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q
1
= +3 (µC) v q
2
= -3 (µC),®Æt trong dÇu (
ε
= 2) c¸ch nhau mét kho¶ng r = 3 (cm).Lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã l:A. lùc hót víi ®é lín F = 45 (N).B. lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N). C. lùc hót víi ®é lín F = 90 (N). D. lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N).1.10 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®−îc ®Æt trong n−íc (
ε
= 81) c¸ch nhau 3 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng b»ng0,2.10
-5
(N). Hai ®iÖn tÝch ®ãA. tr¸i dÊu, ®é lín l 4,472.10
-2
(µC). B. cïng dÊu, ®é lín l 4,472.10
-10
(µC).C. tr¸i dÊu, ®é lín l 4,025.10
-9
(µC).D. cïng dÊu, ®é lín l 4,025.10
-3
(µC). 1.11 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10
-7
(C) v 4.10
-7
(C), t−¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng.Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng l:A. r = 0,6 (cm). B. r = 0,6 (m). C. r = 6 (m).D. r = 6 (cm). 1.12* Cã hai ®iÖn tÝch q
1
= + 2.10
-6
(C), q
2
= - 2.10
-6
(C), ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B trong ch©n kh«ng v c¸chnhau mét kho¶ng 6 (cm). Mét ®iÖn tÝch q
3
= + 2.10
-6
(C), ®Æt trªn ®−¬ng trung trùc cña AB, c¸ch AB métkho¶ng 4 (cm). §é lín cña lùc ®iÖn do hai ®iÖn tÝch q
1
v q
2
t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q
3
l:
 
http://ebook.here.vn– Thư vin ð thi trc nghim, Bài ging, Giáo trình -
3A. F = 14,40 (N).B. F = 17,28 (N).C. F = 20,36 (N). D. F = 28,80 (N).
2. ThuyÕt Electron. §Þnh luËt b¶o ton ®iÖn tÝch
1.13 Ph¸t biÓu no sau ®©y l
kh«ng
®óng?A. H¹t ªlectron l h¹t cã mang ®iÖn tÝch ©m, cã ®é lín 1,6.10
-19
(C).B. H¹t ªlectron l h¹t cã khèi l−îng m = 9,1.10
-31
(kg).C. Nguyªn tö cã thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm ªlectron ®Ó trë thnh ion.D. ªlectron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ vËt ny sang vËt kh¸c.1.14 Ph¸t biÓu no sau ®©y l
kh«ng
®óng?A. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng l vËt thiÕu ªlectron.B. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l vËt thõa ªlectron.C. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng l vËt ® nhËn thªm c¸c ion d−¬ng.D. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l vËt ® nhËn thªm ªlectron.1.15 Ph¸t biÕt no sau ®©y l
kh«ng
®óng?
 
A. VËt dÉn ®iÖn l vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do. B. VËt c¸ch ®iÖn l vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.C. VËt dÉn ®iÖn l vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.D. ChÊt ®iÖn m«i l chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. 1.16 Ph¸t biÓu no sau ®©y l
kh«ng
®óng?A. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do cä s¸t, ªlectron ® chuyÓn tõ vËt ny sang vËt kia.B. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng, vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn trung ho ®iÖn.C. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch−a nhiÔm ®iÖn, th× ªlectron chuyÓn tõ vËt ch−anhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng.D. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch−a nhiÔm ®iÖn, th× ®iÖn tÝch d−¬ng chuyÓn tõ vËtvËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng sang ch−a nhiÔm ®iÖn.1.17 Khi ®−a mét qu¶ cÇu kim lo¹i kh«ng nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu kh¸c nhiÔm ®iÖn th×A. hai qu¶ cÇu ®Èy nhau.B. hai qu¶ cÇu hót nhau. C. kh«ng hót m còng kh«ng ®Èy nhau. D. hai qu¶ cÇu trao ®æi ®iÖn tÝch cho nhau.1.18 Ph¸t biÓu no sau ®©y l
kh«ng
®óng?A. Trong vËt dÉn ®iÖn rÊt nhiÒu ®iÖn tÝch do. B. Trong ®iÖn m«i rÊt Ýt ®iÖn tÝch do.C. XÐt vÒ ton bé th× mét vËt nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng vÉn l mét vËt trung ho ®iÖn.D. XÐt vÒ ton bé th× mét vËt nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc vÉn l mét vËt trung ho ®iÖn.
3. §iÖn tr−êng
1.19 Ph¸t biÓu no sau ®©y l
kh«ng
®óng?A. §iÖn tr−êng tÜnh l do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra.B. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr−êng l nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã.C. VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph−¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªnmét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr−êng.D. VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph−¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªnmét ®iÖn tÝch d−¬ng ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr−êng.1.20 §Æt mét ®iÖn tÝch d−¬ng, khèi l−îng nhá vo mét ®iÖn tr−êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:A. däc theo chiÒu cña ®−êng søc ®iÖn tr−êng.B. ng−îc chiÒu ®−êng søc ®iÖn tr−êng. C. vu«ng gãc víi ®−êng søc ®iÖn tr−êng. D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.1.21 §Æt mét ®iÖn tÝch ©m, khèi l−îng nhá vo mét ®iÖn tr−êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->