Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23245, 7.9.2011]

Oslobođenje [broj 23245, 7.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 241 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
Pe tar Bari{i},
savjetnikpredsjednika Federacije BiH
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 7. 9. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.245Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Biv{ina~elnikGeneral{taba VJ-apomagaora tnezlo~ine
Mom~iluPeri{i}u
27 godinaza tvora
2-3. strana
PRO TES TI U [IROKOM SU POSLJEDICA NEZAKONI TOG PROVO\ENJA REVIZIJE
5. strana
 SUD BiH
Po~elo su|enje u predmetu Turkovi}
DIANA KAJMAKOVI]: DOKAZA]EMO SVE[TO IM SE STAVLJA NA TERE
13. strana
Misimo vi}pogodio za velikoslavlje
46. strana
Foto: Muhamed TUNOVI]
KVALIFIKACIJE ZA EP BiH i dru gi put bolja od Bjelorusi je
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 7. septembar 2011. godine
2
U @I@I
Odgo|ensas tanakstranakapla tforme
VIJESTI
Analiza kadrovskih rje{enja
Sastanakpredsta vnikastranakaoku- pljenih oko platorme SDA, SDP-a BiH, HSP-a BiH i NS-aRadom za boljitak, na ko jem je trebalo da se analiziradosada{- njedjelo vanje na ederalnomni vou,  ju~erni jeodr`an. Razlog je nedostatak   vremena, a no vitermin je po~etakidu}e sedmice.- Na sastanku je biloplanirano da se iznesuvrlokvalitetnoura|aneanalize sa pri jedlozimarje{enja. Analize se bazira-  ju na dosadrealiziranimkadrov skimrje- {enjima kad su u pitanjuno vaimeno va- nja od usposta veVladeFBiH, ali sadr`e i analizu iz prethodnogperioda u unkci- onairanjuederalneVlade sa aspektain- stitucionalnera vnopra vnostinaroda u Fe- deraci ji BiH, kazao je @iv koBudimir, predsjednikFederaci je BiH, ju~er za Oslobo|enje.U analizama}e, premaBudimiro vim ri je~ima, biti i podaci o svemu{to je bi- loplanirano da se uradi u dosada{njem periodu od uspota veederalnevlasti, da li je to ura|eno, kao i na ko jina~in jeura|eno.Na sastankuliderastranakapotpisni- caplatorme sa vr{iocima~elnihunkci-  ja u FBiHodr`animkra jemaugustada- te su konkretneoba veze za izradupome- nutihanaliza. OsimBudimira, analizetre- ba da pripreme i ederalnipremi jerNer- minNik{i}, dopremi jer i ederalniminis- tarpoljopri vrede, vodopri vrede i {umar- stvaJerkoIvanko vi}Li jano vi} i ederal- niministarraseljenihosoba i izbjeglica  AdilOsmano vi}.Prethodnisastanakjesazvan na zahtjev  HSP-a iz ko jeg su izrazilinezado volj- stvopro vo|enjemplaniranihakti vnosti na ederalnomni vou.
M. \. R.
Biv {ina~elnikGeneral{taba  VojskeJugosla vi jeMom~iloPe- ri{i}ju~er je osu|en na 27 go-dinazatvorazbogpodr`a va- nja i pomaganjaratnihzlo~ina i zlo~inaprotiv~o vje~nosti u Sa- ra je vu, Srebrenici i Zagrebu. Ha{kotu`ila{tvo je u 13ta~akaoptu`nicePeri{i}atere- tilo za pomaganje i podr`avanje ubista va i nehumanihdjela u Sara je vu, Srebrenici i Zagrebu. Pretresnovi je}eHa{kogsuda oci jenilo je da je Peri{i}kriv po 12 ta~akaoptu`nice, dok ga jeoslobodiloodgo vornosti za is- trebljenja u Srebrenici.
Indi vidualna odgo vornost
Peri{i} je progla{enkri vim po osno vuindi vidualneodgo vor- nosti, odnosnoni jedokazano da je imaoeekti vnukoman- dnuodgo vornost nad vojskom RepublikeSrpske i republike srpskeKra jine. Peri{i} je, kako se na vodi u presudi, odgo voran  jer je VojsciRepublikeSrpske pru`aokadrov sku i logisti~ku pomo}, odnosnopodr`avaote{kezlo~ineko je je ta vojska ~inila.- Pretresnovi je}e je usta- no vilo da je od septembra 1992. do no vembra1995. Voj- skaRepublikeSrpske u Sara je-  vupro veladugotrajnukampa- njugranatiranja i snajperskog djelo vanja, ko ja je za ishod imalapogibi justotinaci vila, dok su hiljadeci vilaranjene. Pretresnovi je}e je prou~ilo ~injeniceko je se odnose na de-  vetslu~aje vagranatiranja i de- setslu~aje vasnajperisanja do ko jih je do{lo u Sara je vu i ut-  vrdilo da je Vojska RS-a po~ini- lasli jede}ezlo~ine: ubistvo kao zlo~inprotiv~o vje~nosti, ubistvo kao ratnizlo~in, nehu- manadjela kao zlo~inprotiv  ~o vje~nosti i napade na ci vile kao ratnihzlo~in.U ljeto1995. VojskaRepubli- keSrpske je napalaSrebrenicu, ko ju je Vi je}esigurnostiUjedi- njenihnaci japrethodnopro- glasiozonomsigurnom za ci-  vilnostano vni{tvo. Po zauzi- manjuSrebrenice, Vojska RS- a se upustila u prisilnopremje- {tanje i masakriranjehiljada muslimanskihci vila. Pretre- snovi je}e je ut vrdilo da je Voj- ska RS-a u Srebrenicipo~inila sli jede}ezlo~ine: ubistvo kao zlo~inprotiv~o vje~nosti i ratni zlo~in, nehumanadjela kao zlo~inprotiv~o vje~nosti, pro- gon kao zlo~inprotiv~o-
Mom~ilu
27 godina
Biv{ina~elnikGeneral{taba VJ-a
Peri{i} je, kako se na vodi u presudi, odgo voran jer je Vojsci logisti~kupomo}, odnosnopodr`avaote{kezlo~ineko je je ta Zagrebu
U BiH i Hrvatskojvi{e od sedamhiljadaoficiraVojske
Pe i{i}oslobo|enodgovornos i za is rebljenje u Srebrenici
Reuters
Predsta vni~ki dom Parlamenta FBiHju~er je prihvatioiz vje{taj o ra- duVisokogsudskog i tu`ila~kogvi-  je}a BiH za 2010. uz konstataci ju  ve}egbro japoslanikakakogra|ani nema ju ba{ punorazloga za po vje- renje u pra vosudnuvlast. Ukazano  je na nedopusti vu~injenicu da ve- likibrojoptu`nica za kri vi~nadjela rezultiraosloba|aju}impresuda- ma, zbog~ega je osobamaoslo- bo|enimoptu`bisamo u 2009. is- pla}enopreko dva milionamaraka. Upozoreno je i na optu`niceko je se, kako je re~eno, „bazira ju na pogre- {nimargumentima, {to mo`eima- tidalekose`neposljedice po gra|ane“. Na vedeni su i nikadri je- {enislu~aje vipodmetanjabombe na mezarAli jeIzetbego vi}a, ubis- ta vaNed`adaUgljanina i JozeLe- utara, obra~unaDelali}– Turko vi}, ali i da je pra vosu|eznalobitive- omaefkasno u procesuiranju slu~aje vapoput„vojnikako ji je ukraovre}ubra{na“.
14 izvorafinansiranja
- Du`na sam pitati i o slu~ajupo- kojnetu`iteljiceDi janeMili}ko ju li~nonisampozna vala. Mislim da se stvorilamedijskahajkazbogaerein- deks i da tu`iteljicani jeizdr`ala pritisak i zbogtoga je umrla. Ona je predstav ljalainstituci ju, a kad neko predstav ljainstituci ju, mora mu se dozvoliti da radi, kazala je HaezaSa- bljako vi} (DNZ).PotpredsjednicaVSTV-a Enisa  Adro vi}na vela je da od dva miliona neobra|enihsudskihpredmeta ima ~ak 1,5 milionakomunalnihpre- dmetadodav {ikako ova instituci ja ~ini sve kako bi ri je{ila taj problem. - Velikiproblem je fnansiranje pra vosu|ako je ide iz 14 izvora. Na taj na~in je onemogu}enjednak  pristupprav di, jer dok jedankanto- nalnibud`etpredvi|akapitalna ulaganja u pra vosu|e,u drugom sud ne mo`e da plati ni komunalnetro- {ko ve. Predlo`ili smo fnansiranje iz  jednog, dr`a vnogbud`eta ili iz ~eti- rientitetskih, distriktaBr~ko i dr`a vnog, na vela je i dodala: - VSTVnema~arobni{tapi}, ali  vas pozi vam da i vi uradite ono {to  je u va{ojingerenci ji. Ona je kazala da sve optu`nicepo- dli je`upra vnojpro vjeri, ali su na snazi tek kad ih pot vrdi sud. Obja- snila je da se optu`nicapodi`e kad tu`ilacsmatra da ima do voljnodo- kaza za to, ali mu niko ne mo`ega- ranto vati da }e rezultiratiosu|uj- u}ompresudom.PlanradaFinansijskepolici je FBiH za ovu godinuVlada je po-  vukla iz procedureradidorade, jer po ocjenive}ine„sadr`i niz sta-kiko jeizlaze iz okvirarada ove in- stituci je“, dok je prihva}eniz vje{taj o radu u 2010.- Ovakvainstituci ja ne smi jeima- tisubjekti vne i nestru~neiz vje{ta je  jer se radi oakti vnostimauskoveza- nim za unkcioniranjesistema. Ako nekolikoiz vje{ta japadne na sudu, instituci jako ja ih je podni jelagubi kredibilitet, kazao je predsjednik  KlubaSDA IsmetOsmano vi}.
Der vi{e vi}evsta tus
- O~eku jem od Vlade da razri je- {ipitanjestatusagla vnoginspe- ktora(ZueraDer vi{e vi}a). Svi- ma je jasno da se radi o imeno va- njuko jenikadni jeiz vr{eno od ovla{tenogorgana i to trebarazri-  je{iti, poru~io je Osmano vi}. Poslanici su prihvatiliiz vje{taj o ra- duPorezneupra veFBiH za 2010. i programrada za ovu godinu.
 S.[EHER^EHAJI]
SjednicaPredstavni~kogdomaFBiH
   F   o   t   o  :   A .   K   A   J   M   O   V   I    ]
Prihva}eniz vje{taj
o raduVSTV-a
Adro vi}: VSTVnema~arobni{tapi}, dva miliona  je neobra|enihpredmeta
PlanradaFinansijske polici jepo vu~enradidorade
Za nezavisno pravosu|e
Predsta vni~ki dom je na pri-  jedlogIranaAjano vi}a (SDA) usvo jiozaklju~akko jim se podr`avaVSTV u borbi za ne-za visnostpra vosu|a, a pose- bno{to ni jedozvolio da se njego vim~lano vimada jupo- liti~kizadaci,kao {to je to bilo 2. septembra na Jahorini.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 7. septembar 2011. godine
3
U @I@I
Kom{i} - Suh [piri}- Bur tonBiH - JapanNe venkaSa vi}
Korejska ulaganja u BiH
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH @e- ljkoKom{i}primio je u opro{tajnuposje- tunerezidentnogambasadoraRepublike Kore je u BiH ChungHaSuha. Ambasador  je istakaoznatannapredak u saradnjina- {edvi jedr`ave, od uspostav ljanjabilateral- nihodnosa do danas. RepublikaKore ja je uvi jekpodr`avalarazvoj BiH kao demo- kratskezemlje, a to je dokazala i glasa ju}i za izbor BiH kao nestalne~laniceVi je}asi- gurnosti UN-a. RepublikaKore ja je u pro- tekledvi jegodine, razli~itimpro jektima, u BiH ulo`ila 70 mil. dolara itako|erimeno-  valapo~asnogkonzula u na{ojzemlji.
Doprinos OSCE-a stabilnos ti BiH
Predsjeda va ju}iVi je}aministara BiH Nikola[piri}primio je u nastupnuposje- tuno voimeno vanog{eamisi jeOSCE-a u BiH FlecheraBurtona. [piri} je naglasio da BiH ci jenidoprinosOSCE-a u o~uvanju stabilnosti, te da su akti vnosti te organiza- ci jeusmjerene na procespomirenja bez ~eganema ni politi~kog ni ekonomskogra- zvo ja. Istakao je potrebutransormaci je ulogeme|unarodneza jednice u BiH, jer  je posto je}imodelprisustvapotro{en i proi- zvodipoliti~kiparazitizam. [piri} je i na ovomsastankunaglasiova`noststalnog unutra{njegpoliti~kogdi jaloga u BiH.
Nas ta vak ekonomske podr{ke
 AmbasadorJapana u BiH FutaoMotaioci-  jenio je da je ekonomskinapredak BiH do po ja vesvjetskekrize bio evidentan, te je izra- zio`elju da se BiH vrati tom putu. Motai je u opro{tajnojposjetizamjenikupredsjeda-  va ju}egVi je}aministara BiH SadikuAhme- to vi}u i ministrufnansi ja i trezoraDraganu  Vranki}urekao da }e Japan,kao i do sada, bitipodr{ka BiH u njenomekonomskomna- pretku. Vranki} je istakao da je Japandoka- zanipri jatelj BiH te da je izgradnjidobrihpri-  jateljskihodnosanadasvedoprinosioli~no ambasadorMotai, saop{teno je iz Ministar- stvafnansi ja i trezora, preni jela je Srna.
Veliki korak ka aplikaci ji za EU
DirektoricaDirekci je za evropskeintegra- ci je BiH Ne venkaSa vi}smatra da je usva ja- njepri jedlogazakona o sistemudr`a vnepo- mo}i na posljednjojsjedniciVi je}aminista- ra BiH i njego voupu}ivanje u parlamentar- nuproceduruvelikinapredak u procesupo- dno{enjaaplikaci je za ~lanstvo BiH u EU. “Nadam se da }e i Parlament BiH prepozna- tizna~ajzakona i da }e ga i usvo jiti“, izja vila  je za RadioSlobodnaEvropa. Istakla je da tre- baimati na umu da su preostale jo{ dvi jeoba-  veze- usva janjezakona o popisustano vni{- tva i rad na izmjenamaUsta va u skladu sa presudomu slu~ajuSejdi}- Finci.  vje~nosti i istrebljenje kao zlo~in protiv~o vje~nosti. Pretresnovi-  je}e je ut vrdilo da je Vojskasrpske Kra jinegranatiralaZagreb2. ma-  ja1995. kada je pet ljudiizgubi- lo`ivot, a njih46 ranjeno. Nare- dni dan je VSK pono vnogranati- raoZagreb i tada su ubi jenedvi-  jeosobe, a 54 su ranjene. Vi je}e  je zaklju~ilo da je VSK u Zagrebu po~iniosli jede}ezlo~ine: ubistvo kao zlo~inprotiv~o vje~nosti i ratnizlo~in, nehumanadjela kao zlo~inprotiv~o vje~nosti i napa- de na ci vile kao ratnizlo~in. Pre- tresnovi je}e je ustano vilo da je pod nadzoromgeneralaMom~ila Peri{i}aVojskaJugosla vi jeosigu- ra valalogisti~kupomo}{irokih razmjera, ko ja je obuhvatalana- ro~itovelikekoli~inepje{adijske i artiljerijskemunici je, gori vo, rezer vnedi jelo ve, obuku i stru~nu pomo}. VojskaJugosla vi jepru`ala  je logisti~kupomo}Vojsci RS-a i pri jenego je generalPeri{i}1993. godinestupio na du`nostna~el- nikaGeneral{taba. Me|utim, u  vri jeme dok je on obav ljao tu du`nostpru`anjepomo}iposta- lo je u ve}ojmjericentralizo vano, strukturisano i koordinisano. Ta- ko|er, Peri{i} je vodiorazgo vore i sastanke sa komandantimaVoj- skeRepublikeSrpske i Vojske srpskeKra jine o vojnimpotreba- manjiho vihvojski. GeneralPeri- {i}ni jeodobra vao sve zahtje ve za pru`anjepomo}i, ali jestezna~ajan dio tih zahtje va. Logis- ti~kapomo}VojskeJugosla vi jebi- la je klju~na za operaci jeVojske RS-a, ko ja je bila u te{kojsituaci-  ji. Vrho visa vjetodbraneSa vezne RepublikeJugosla vi jeodobrio je Peri{i}u i VojsciJugosla vi je da pru`ajulogisti~kupomo} VRS-u i VSK-u. IakoPeri{i}ni je bio ~lan  VSO, on je u~estvo vao na sastan- cimaVSO, za jedno sa njego vim ~lano vima, me|uko jima se isti~u SlobodanMilo{e vi} i ZoranLili}, ko ji su obav ljaliunkci jepredsje- dnikaSrbi je i predsjednikaSa ve- zneRepublikeJugosla vi je. GeneralPeri{i}redo vnoje po- ticao VSO da produ`i sa ukazi va- njemobimnelogisti~nepomo}i  vojskamaRepublikeSrpske i srpskeKra jine, nagla{a va ju}i da one ne}ebiti u stanju da ratu ju ukoliko im se ne pru`iznatnalo- gisti~kapodr{ka, na veo je, uz os- talo, sudi jaBaconeMoloto, pri je nego je za Peri{i}aizrekaozatvor- skukaznu od 27 godina.
Kadrovskicen tri
Pretresnovi je}e je, kazao je Moloto, ut vrdilo da je na inici ja- ti vuMom~ilaPeri{i}ado{lo do ormiranjakadrov skihcentara, da bi posredstvomnjihofciri i ka- dro viVojske RS-a i Vojskesrpske Kra jinemoglilegalnoostati u  VojsciJugosla vi je. - Velikibrojofcirado{ao je u  vojske RS-a i SK-a iz redo vaVoj- skeJugosla vi je. Oni su slu`beno ostalipripadnici VJ-a ~ak i onda kad su se borili u BiH i Hrvatskoj. Peri{i} je predlo`io da se stvoreka- drov skicentrikako bi se regulisao status tih ofcira. Ofciri su zadr`ali svo jeplate i benefci je kao pripa- dnici VJ-a, kroz 30. i 40. kadrov ski centar. U decembru1993. Peri{i}  je izja vio da u VRS-u i VSK-upo-sredstvom tih kadrov skihcenta- raslu`ivi{e od sedamhiljadaof- ciraVojskeJugosla vi je, sto ji u presudi.Sudi jaMoloto je ju~ercitirao i izja vunekada{njegpredsjednika RepublikeSrpskeRado vanaKa- rad`i}a, ko jago vori o zna~aju pomo}iko ju je pru`alaVojska Jugosla vi je. - Ni{tase ne bi desilo bez Srbi-  je. Mi ne bismoimali te resurse i ne bismomogli da se borimo, Ka- rad`i}eva je izja va na ko ju je pod- sjetioMoloto.
J. FETAHOVI]
eri{i}u
a tvora
omagaora tnezlo~ine
RepublikeSrpskepru`aokadrovsku i  vojska~inila u Sara je vu, Srebrenici i Jugosla vi je
Progla{enkrivim za pomaganje u napadima na Sa a evo
MOLOTO CITIRAO KARAD@I]A Sudi ja Molo to je  ju~er ci tirao i izja vu nekada{njeg predsjednika Republike Srpske Rado vana Karad`i}a, ko ja go vori o zna~aju pomo}iko ju je pru`alaVojska Jugosla vi je. - Ni{ta se ne bi desilo bez Srbi je. Mi ne bismoimali te resurse i ne bismo mogli da seborimo, Karad`i}eva  je izja va na ko ju jepodsje tio Molo to
 
Kazna manja za 1.078 dana
Mom~iloPeri{i} se u martu2005. dobro voljnopredaoHa- {komtribunalu. Su|enje je zapo~elo2. oktobra2008. i tra ja- lo je do 11. januara ove godine i tokomnjegasaslu{ana su uku- pno94 svjedoka.Izre~enazatvorskakazna od 27 godinabi}eumanjena za 1.078 dana, ko je je Peri{i}pro veo u pritvoru. Tu`ila{tvo je, pod- sje}amo, tra`ilo da se Peri{i}uizreknedo`ivotnazatvorskaka- zna, dok je odbranatra`ilaosloba|aju}upresudu. Objestra- neima jupra vo`aliti se na ju~era{njupresudu.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Haris Bukvic liked this
Sports News liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->