Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
483127--149-

483127--149-

Ratings: (0)|Views: 94|Likes:
Published by narongwitkhum

More info:

Published by: narongwitkhum on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2011

pdf

text

original

 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1 และวิธีตอบคำาถามที ถูกต้อง เด็กชายดีอายุ14 ปเปนเด็กมีความประพฤติดีและสอบได้คะแนนดี นายเด่นบิดาจึงซื  อจักรยานเสือภูเขาให้1 คัน ราคา 5,000 บาท เด็กชายดีขี จักรยานผ่านหน้าบ้านนายดัง (นักศึกษาปริญญาเอก) ทุกวัน ๆ ละหลาย ๆ รอบ นายดังชอบรถจักรยานคันนั  น และแอบรู  ้ว่าเด็กชายดีเปนคนขี  เบื อ-เชื อคนง่ายจึงสอนให้เด็กชายดีขี มอเตอร์ไซค์จนเปน เด็กชายดีเบื อรถจักรยานและอยากได้ มอเตอร์ไซค์แทน นายดังจึงออกตัวว่าสงสารเด็กชายดีและจะรับซื อรถจักรยานเองแต่ขอให้ขายราคาถูกเพียง 2,000 บาท เด็ ชายดีดีใจ จึงรีบขายทันที แล้วทุบกระปุกออมสินได้เงินมากพอไปซื  อมอเตอร์ไซค์นายเด่นบิดาโกรธหาว่านายดังหลอกเด็กจึ พามาพบท่านในฐานะทนายความ ท่านจะแนะนำานายเด่นว่าอย่างไร (แนวคำาตอบ)ย่อหน้าที หนึ งเน้นหนักไปทางแก่นกฎหมายแยกเปนหมวดหมู ่สาระสำาคั บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื อง ความสามารถในการทำานิติกรรมของผู  ้ เยาว์มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี   -นิติกรรมใด ๆ ที ผู  ้เยาว์ทำาไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู  ้แทนโดยชอบธรรมก่อนย่อมเปนโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป อย่างอื  -ผู  ้แทนโดยชอบธรรมมีสิทธิ... 1.ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมออันเปนโมฆียะนั  นให้สมบูรณ์ได้หรื 2.บอกล้างนิติกรรมอันเปนโมฆียะนั  นให้ตกเปนโมฆะ -การให้สัตยาบันต่อนิติกรรมที ผู  ้เยาว์ได้ทำาไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู  ้แทนโดยชอบธรรมนั  นย่อมกระทำาได้โดยแสดง เจตนาต่อคู ่กรณีอีกฝายหนึ งและมีผลให้นิติกรรมดังกล่าวสมบูรณ์ตลอดไป -การบอกล้างนิติกรรมที ผู  ้เยาว์ได้ทำาไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู  ้แทนโดยชอบธรรมนั  น ย่อมกระทำาได้โดยแสดงต่อคู ่กรณี อีกฝายหนึ ง มีผลให้นิติกรรมดังกล่าวตกเปนโมฆะคือเสียเปล่ามาแต่เริ มแรก และให้ผู  ้เปนคู ่กรณีกลับคืนสู ่ ฐานะเดิม ถ้าเปนการ พ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั  นได้ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้แทนนอกจากนี  หากผู  ้มีสิทธิบอกล้างมฆียะกรรมมิได้ใช้สิทธิบอกล้าง
 
เมื อพ้นหนึ งปนับแต่เวลาที อาจให้สัตยาบันได้หรือเมื อพ้นเวลาสิบปนับแต่ได้ทำานิติกรรมอันเปนโมฆียะนั   (ย่อหน้าที สอง เน้นหนักไปในทางวินิจฉัย หรือปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง ภาษากฎหมายมาตรานั  น วรรคนั น เขาเรียก ว่าอะไรก็เรียกไปตามนั  น) กรณีตามปญหาวินิจฉัยดังนี  เด็กชายดีอายุ 14 ปผู  ้เยาว์ในฐานะผู  ้ขายตกลงขายรถจักรยานเสือภูเขา ซึ งนายเด่นบิดาซื  อมาให้ ตนในราคา 5,000 บาท แก่นายดังผู  ้ซื  อในราคาเพียง 2,000 บาท โดยยังไม่ได้รับความยินยอมจากนายเด่นบิดาของเด็กชายดี ในฐานะผู  ้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายดีผู  ้เยาว์ทำาให้นิติกรรมซึ งก็หมายถึงสัญญาซื  อขายรถจักรยานเสือภูเขาระหว่างเด็ ชายดีผู  ้ขายกับนายดังผู  ้ซื  อนั  นตกเปนโมฆียะ เมื อนายเด่นมาปรึกษาข้าพเจ้าในฐานะทนายความข้าพเจ้าจะแนะนำาให้นายเด่ พิจารณาทางเลือกเปน 2 แนวทางดังนี   ก.ทางเลือกที หนึ ง หากนายเด่นตัดสินใจยอมรับนิติกรรมซึ งหมายถึงสัญญาซื อขายที เด็กชายดีบุตรของตนในฐานะผู  ้ขายได้ทำ ขึ  นกับนายดังในฐานะผู  ้ซื  อ นายเด่นสามารถให้สัตยาบันแก่นิติกรรมหรือสัญญาซื  อขายนั  นได้ด้วยการแสดงเจตนายินยอมให้ นายดังรับทราบ หรือทอกระยะเวลาออกไปให้พ้นหนึ งปนับแต่เวลาที อาจให้สัตยาบันได้หรือเมื อพ้นสิบปนับแต่เด็กชายดีและ นายดังทำานิติกรรมซึ งหมายถึงสัญญาซื  อขายนั   ข. ทางเลือกที สอง หากนายเด่นตัดสินใจไม่ยอมรับนิติกรรมซึ งหมายถึงสัญญาซื  อขายที เด็กชายดีบุตรของตนในฐานะผู  ้ขายได้ ทำาขึ  นกับนายดังในฐานะผู  ้ซื  อ นายเด่นสามารถบอกล้างนิติกรรมหรือสัญญาซื  อขายนั  นได้ด้วยการแสดงเจตนาบอกล้างให้นาย ดังทราบ มีผลให้นิติกรรมซึ งหมายถึงสัญญาซื  อขายนั  นตกเปนโมฆะมาแต่เริ มแรกและให้เด็กชายดีและนายดังคู ่กรณีกลับคืนสู ่  ฐานะเดิมคือเด็กชายดีต้องคืนราคาคือเงินค่าซื  อรถจักรยานที ได้รับจากนายดังให้แก่นายดังไป และนายดังต้องคืนรถจักรยาน คันที เด็กชายดีส่งมอบให้เพราะเปนการปฏิบัติตามการซื  อขาย และถ้าเปนการพ้นวิสัยที จะได้คืน เช่นนายดังทำาให้รถจักรยาน พังเสียหาย นายดังก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เด็กชายดี (ย่อหน้าที สาม สรุปสั  น ๆ ตามคำาถามทีละประเด็นให้ครบถ้วน) สรุปหรือธงข้าพเจ้าแนะนำาให้นายเด่นพิจารณาทางเลือกตาม ก. หรือ ข. ด้วยเหตุผลตามที กล่าวมาแล้วข้างต้ - ที มาจากหนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา โดย ผศ.อรรถสิทธิ ชื นสงวน - วิธีการเขียนตอบ “ข้อสอบอุทาหรณ์ (1) โครงสร้างของการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์ ข้อสอบอุทาหรณ์เกือบทั  งหมด เปนข้อสอบอุทาหรณ์แบบทั วไป ซึ งมีโครงสร้างการเขียนตอบคล้ายกัน คือ จะประกอบไปด้วย เนื  อหา 4 ส่วน ซึ งจะมีลำาดับการเขียนตอบก่อนหลังกัน ดังต่อไปนี   1. ประเด็นของคำาถามการเขียนตอบ โดยมากจะเริ มต้นด้วยการตั  งประเด็นของคำาถาม กล่าวคือเมื อนักศึกษาอ่านคำาถามและจับประเด็นข้อสอบได้ แล้ว เพื อแสดงให้ผู  ้ตรวจเห็นถึงความสามารถในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในเบื  องต้น และเพื อปองกันการวินิจฉัยผิดพลาด หรื หลงประเด็น นักศึกควรจะเขียนประเด็นของคำาถามไว้เปนลำาดับแรกของการเขียนตอบ
 
2. หลักกฎหมายข้อสอบอุทาหรณ์จะมีคะแนนของหลักกฎหมายที เกี ยวข้องกับประเด็นของคำาถามเสมอ ซึ งอาจจะมีสัดส่วนน้อยกว่าการปรับบท ซึ งเปนส่วนที 3 แต่คะแนนของหลักกฎหมายก็อาจเปนส่วนที สามารถชี  วัดผลการสอบในแต่ละข้อได้ บางครั  งผู  ้ตรวจข้อสอบอาจ กำาหนดสัดส่วนการให้คะแนนของหลักกฎหมายถึงครี งหนึ งของคะแนนทั  งข้อ ซึ งมักจะเปนกรณีที คำาถามมีประเด็นที ถามหลาย ประเด็3. การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริ ส่วนนี  อาจจะเรียกได้ว่าเปนส่วนที สำาคัญที สุดของการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์เนื องจากเปนส่วนที วัดความเข้าใจในหลั กฎหมาย และความสามารถในการปรับใช้หรือวินิจฉัยของนักศึกษา ความยากในการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์จึงอยู ่ที ส่วน ของการปรับบทกฎหมายนี เอง4. การสรุปคำาตอบส่วนนี  อาจถือได้ว่าเปนส่วนสุดท้ายที จะมาเติมเต็มให้กับการเขียนตอบข้อสอบของนักศึกษาจบลงด้วยความสมบูรณ์ ทั  งนี  แม้ นักศึกษาจะจับประเด็น วางหลักกฎหมาย หรือปรับบทที ถูกต้อง แต่หากนักศึกษาไม่สรุปคำาตอบให้ตรงกับคำาถามที โจทย์ถาม ก็เหมือนนักศึกษายังไม่ได้ทำาในสิ งที ผู  ้ถามประสงค์จะให้ทำา ซึ งนักศึกษาอาจเสียคะแนนที ไม่ควรจะเสียไป คำาถามนายแสวงขับรถโดยประมาทเลินเล่อ ชนนางอรชรหญิงหม้ายซึ งตั  งครรภ์ได้7 เดือนเศษ เปนเหตุให้สมองของทารกในครรภ์ได้ รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ต่อมานางอรชรได้คลอดบุตรออกมา คือ ดช.ประสาท ปรากฎว่า ดช.ประสาทมีอาการ วิกลจริตเพราะสมองได้รับความกระทบกระเทือนขณะอยู ่ในครรภ์นางอรชรจึงได้ยื นฟองนายแสวงต่อศาลแทน ดช.ประสาท เรียกค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างว่านายแสวงประมาทเลินเล่อทำาให้ดช.ประสาทวิกลจริต นายแสวงให้การต่อสู  ้คดีว่า ดช. ประสาทไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน เพราะในขณะที ตนขับรถชนนางอรชรนั  น ดช.ประสาทยังไม่มีสภาพบุคคล จึงยังไม่มี สิทธิใดๆ ให้ผู  ้อื นละเมิดได้ขอให้ศาลยกฟอง ข้อต่อสู  ้ของนายแสวงฟงขึ  นหรือไม่เพราะเหตุใด อนึ ง เมื อ ดช.ประสาทมีอายุ17 ปเศษ ได้ซื  อรองเท้าจากร้านศึกษาภัณฑ์พานิชมา 1 คู ่ในราคา 35 บาท สัญญาซื  อขายรายนี  จะ มีผลสมบูรณ์หรือไม่ เพราะเหตุใด (1/2520) แนวการตอบนักศึกษาคนที  1 ประเด็1. สิทธิของทารกในครรภ์มารดา 2. ความสามารถในการทำานิติกรรมของผู  ้เยาว์ 3. ความสามารถในการทำานิติกรรมของคนวิกลจริต หลักกฎหมายบัญญัติอยู ่ใน ป.พ.พ. ดังนี   มาตรา 15 วางหลักว่า สภาพบุคคลย่อมเริ มขึ  นแต่เมื อคลอดแล้วอยู ่รอดเปนทารกและสิ  นสุดลงเมื อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู ่รอดเปนทารก

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->