Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Wetsvoorstel netneutraliteit

Wetsvoorstel netneutraliteit

Ratings: (0)|Views: 15,223|Likes:
Published by pieterjanvl
Dit is het wetsvoorstel rond netneutraliteit van kamerleden Peter Dedecker (N-VA), Jef Van den Bergh (CD&V) en Valérie Déom (PS). Het is een fusie van twee eerdere voorstellen van Van den Bergh en Déom. Geüpload door ZDNet.be
Dit is het wetsvoorstel rond netneutraliteit van kamerleden Peter Dedecker (N-VA), Jef Van den Bergh (CD&V) en Valérie Déom (PS). Het is een fusie van twee eerdere voorstellen van Van den Bergh en Déom. Geüpload door ZDNet.be

More info:

Published by: pieterjanvl on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2011

 
=35?
EAH 38
 ?540!66=
EAH 38
?540!66=
HJOBM]C =c XCXXNAG EC KO 38c KÎ@NXKOUS]CLOBC] =c YNUUNG@ TOG EC 38c YNUUNG@XVC]NAEC
=6??=6?6
H
JOBM]C
 
ECX
 
]CV]ÎXCGUOGUX
 
EC
M
CK@N_SC
M
CK@NXHJC
L
OBC]
 
TOG
 
TAKLXTC]UC@CGPAA]EN@C]X
OBCGECBCGUOBCGECBCGU
G¶¦?¦EC B'¦
TOG ECG MC]@J CU HAGXA]UX
O}u' =¦æ 5
]cbvkohc} hcx o}unhkcx vo} hc qsn xsnu9
‛O}u' =' Eogx ko kan es ?8¦isng }ckountc osz habbsgnho"unagx îkchu}agnqscx+ nk cxu ngxî}î sg o}unhkc¦??3!?¦}îen`î habbc xsnu9‛O}u' ??3!?'  ?
c} 
' Kcx as}gnxxcs}x ec }îxcosz vsmknhxec habbsgnhounagx îkchu}agnqscx xs} kcxqsckx xagu as}gnx ecx xc}tnhcx e„ohhêx æ nguc}gcu cu kcx as}gnx"xcs}x ec xc}tnhcx e„ohhêx æ nguc}gcu g„cgu}otcgu gn gc}okcgunxxcgu oshsg xc}tnhc gn oshsgc ovvknhounag xs}  nguc}gcu+ æ bangx qsc ko bcxs}c qsn cgu}otc as }okcgunu  kcx xc}tnhcx as ovvknhounagx xanu gîhcxxon}c9
G}' ?¦TOG EC JCC]
TOG ECG MC]@J h'x'
O}u' =¦uau 5
Ecyc o}unlckcg tc}tog`cg okx tak`u9
‛O}u' =' Ng ec pcu tog ?8¦isgn =663¦mcu}ccgec ecckclu}agnxhjc habbsgnhounc pa}eu ccg o}unlck ??3!?¦ng"`ctac`e+ ksnecge okx tak`u9‛O}u' ??3!?'  ?' Oogmncec}x tog avcgmo}c ckclu}a"gnxhjc habbsgnhouncgcupc}lcg poo}atc} nguc}gcuuac"`og`xencgxucg pa}ecg `ckctc}e cg oogmncec}x tog nguc}gcuuac`og`xencgxucg mckcbbc}cg a tc}u}o`cg`ccg encgxucg a uacvoxxng`cg av jcu nguc}gcu+ ucgyni cg taa} yatc} ec mcu}ccgec boou}c`ck poo}bcc encg"xucg a uacvoxxng`cg pa}ecg mckcbbc}e a tc}u}oo`egaaeyolcknil nx9
0¦iskn =6??0¦isnkkcu =6??
Eahsbcgu v}îhîecgu9Eah 38¦
?540! *=6?6!=6??.9
66?9 V}avaxnunag ec kan ec Bbc Eîab cu hagxa}ux'
Taa}`ooge eahsbcgu9Eah 38¦
?540! *=6?6!=6??.9
66?9 Pcuxtaa}xuck tog bct}asp Eîab h'x'
V]AVAXNUNAG EC KANPCUXTAA]XUCK
uau pniyn`ng` tog ec pcu tog?8¦isgn =663¦mcu}cddcgec ec ckclu}agnxhjchabbsgnhounc+ ucgcngec ec gcsu}oknucnutog ec nguc}gcugcupc}lcg uc poo}ma}`cgbaendnogu ko kan es ?8¦isng =663¦}ckountc osz habbsgnhounagx îkchu}agnqscx cgtsc ec `o}ogun} ko gcsu}oknuîecx }îxcosz Nguc}gcu
 
=
 
?540!66=
EAH 38
HJOBM]C =c XCXXNAG EC KO 38c KÎ@NXKOUS]CLOBC] =c YNUUNG@ TOG EC 38c YNUUNG@XVC]NAEC
=6??=6?6
?¶ vas} knbnuc} kcx hagxîqscghcx e„sgc hag`cxunag+ecx houî`a}ncx necgunqscx ec u}odh xsmnxxogu sg u}on"ucbcgu necgunqsc+ ngeîvcgeobbcgu es v}auahakc ase„osu}cx baeoknuîx ec ko u}ogxbnxxnag sunknxîc+ cu vas} osuogu qsc hcuuc enxh}nbngounag xanu gîhcxxon}c os maghaga}u e„sunknxounag ec uasx kcx sunknxoucs}x dgokx<=¶ æ k„nguî`}nuî cu æ ko xîhs}nuî es }îxcos cu es xc}"tnhc es as}gnxxcs} haghc}gî as es vî}nvjî}nqsc ec k„sunknxoucs} dgok<8¶ vas} knbnuc} ko u}ogxbnxxnag æ sg sunknxoucs} dgok echabbsgnhounagx gag xakknhnuîcx tnxîcx æ k„o}unhkc¦??5+ ba~cggogu kc hagxcgucbcgu v}îokomkc esenu sunknxoucs} dgok<5¶¦æ ko bnxc cg Řst}c e„sgc enxvaxnunag kî`okc ase„sg a}e}c isenhnon}c' K„amxu}shunag as kc }okcgunxxcbcgu g„o kncs qsc x„nk cxu xogx hagxîqscghc xs} kcx osu}cxxc}tnhcx as ovvknhounagx qsc kcx xc}tnhcx as ovvknho"unagx tnxîx<3¶¦osz vc}xaggcx tnxîcx æ k„o}unhkc¦??3' =' Xn sgc ouucnguc æ k„nguî`}nuî as æ ko xîhs}nuî es}îxcos+ es xc}tnhc as es vî}nvjî}nqsc e„sg sunknxoucs} dgok+ tnxîc os  ?
c} 
 + =¶+ cxu esc os u}odh v}atcgogu es vî}nvjî}nqsc e„sg sunknxoucs} dgok+ otogu ec v}cge}c sgc bcxs}c }okcgunxxogu as cgu}otogu kc u}odh+ kc as}gnxxcs} otc}unu k„sunknxoucs} dgok haghc}gî+ ec xa}uc qsc hcksn"hn onu k„ahhoxnag ec bcuu}c dg os e~xaghunaggcbcgu' Xn  k„s}`cghc cbvéhjc kc as}gnxxcs} e„otc}un} k„sunknxoucs} dgok otogu ec v}cge}c ko bcxs}c+ nk kc onu eogx kcx bcnkkcs}x eîkonx' Ka}xqs„nk x„o`nu e„sg sunknxoucs} dgok e„sg osu}c as}gnxxcs}+ ko v}cbnê}c vj}oxc g„cxu voxovvknhomkc'‒'‒ ‛O}u'8' Eogx ko bébc kan+ nk cxu ngxî}î sg o}unhkc??3!=¦}îen`î habbc xsnu9‛O}u' ??3!='¦Cg tsc ec v}îtcgn} ko eî`}oeounag esxc}tnhc cu k„amxu}shunag as kc }okcgunxxcbcgu es u}odhxs} kcx }îxcosz vsmknhx ec habbsgnhounag îkchu}agnqsc+ k„Ngxunusu vcsu nbvaxc} osz as}gnxxcs}x ec xc}tnhcx echabbsgnhounagx îkchu}agnqscx ohhcxxnmkcx os vsmknhecx czn`cghcx bngnbokcx cg bounê}c ec qsoknuî ecxxc}tnhcx ec habbsgnhounag ohhcxxnmkcx os vsmknh'‒'‒ ‛O}u' 5' K„o}unhkc >¦ec ko bébc kan cxu habvkîuî vo} sg 0¶ }îen`î habbc xsnu9‛0¶ cg `o}ogunxxogu qsc kc hagxabboucs} vsnxxceîhnec} es hagucgs qs„nk xasjonuc cgta~c} cu }chctan}+?¶ ab ec `ctak`cg tog hag`cxunc uc mcvc}lcg+ poo}"mni `cknilc xaa}ucg tc}lcc} `cknil pa}ecg mcjogeckeagojoglcknil tog v}auahak a ogec}c baeoknucnucg tog ec`cm}snluc u}ogxbnxxnc cg taa} yatc} ecyc enxh}nbngounccchunc gaaeyolcknil nx taa} ccg `acec `cm}snlxc}to"}ng` tog okkc cnge`cm}snlc}x<=¶ ucg mcjactc tog ec nguc`}nucnu cg ec tcnkn`jcne togjcu gcupc}l cg ec encgxu tog ec mcu}allcg oogmncec} a jcu }ogeovvo}oou tog ec cnge`cm}snlc}<8¶ ab ec eaa}`nuc tog ag`ct}oo`ec habbsgnhouncokx mceacke ng o}unlck ??5¦oog ccg cnge`cm}snlc} uc mc" vc}lcg+ bnux ec cnge`cm}snlc} eoo}taa} taa}o`oogeuacxucbbng` jccu tc}kccge<5¶ uc} snutac}ng` tog ccg pcuucknilc mcvokng` a }chj"uc}knil mctck' Ec mckcbbc}ng` a tc}u}o`ng` `cmcs}u cglck ngencg c} `ccg nbvohu nx av ogec}c encgxucg a uacvoxxng`cg eog av ec mcaa`ec encgxucg a uacvox"xng`cg<3¶ ucg mcjactc tog ec vc}xagcg mceacke ng o}unlck ??3' =' Ngencg ccg ngm}csl av ec nguc`}nucnu a tcnkn`jcnetog jcu gcupc}l a ec encgxu a ccg }ogeovvo}oou togccg cnge`cm}snlc}+ mceacke ng  ?+ =¶+ pa}eu tc}aa}yooleaa} tc}lcc} olabxun` tog ccg }ogeovvo}oou tog ccgcnge`cm}snlc}+ eacu ec oogmncec} taa}o`ooge oog jcu gcbcg tog ccg boou}c`ck poo}bcc jcu tc}lcc} pa}eu mckcbbc}e a tc}u}oo`e+ bckeng` oog ec mcu}allcgcnge`cm}snlc}+ yaeou ec cnge`cm}snlc} ec `ckc`cgjcnejccu ec ngm}csl uc xuolcg' Poggcc} enu pc`cgx ectc}cnxuc xvace gncu taa}o`ooge oog jcu gcbcg togec boou}c`ck ba`cknil nx+ eacu ec oogmncec} ya xgck  ba`cknil bckeng` tog ec boou}c`ck' Poggcc} jcu ccgcnge`cm}snlc} tog ccg ogec}c oogmncec} mcu}cu nx eccc}xuc takyng gncu tog uacvoxxng`'‒'‒ ‛O}u' 8' Ng ecyckec pcu pa}eu ccg o}unlck ??3!=¦ng`c"tac`e+ ksnecge okx tak`u9‛O}u' ??3!=' Jcu Ngxunussu log uc} taa}labng` tog ccgohjuc}snu`og` tog ec encgxutc}kcgng` cg ccg mckcbbc"}ng` a tc}u}o`ng` tog jcu tc}lcc} atc} avcgmo}c ckclu}a"gnxhjc habbsgnhouncgcupc}lcg bngnbsbtaa}xhj}nucg ngyolc lpoknucnu tog avcgmo}c habbsgnhouncencgxucgavkc``cg oog oogmncec}x tog avcgmo}c ckclu}agnxhjchabbsgnhouncencgxucg'‒'‒ ‛O}u' 5' O}unlck >¦tog ecyckec pcu pa}eu oog`ctske bcu ccg vsgu 0¶+ ksnecge okx tak`u9‛0¶ jcu poo}ma}`u eou ec hagxsbcgu log mcxknxxcgpcklc ngjase jni pnk tc}ycgecg cg agutog`cg+ cg pcklc
 
8
?540!66=
EAH 38
HJOBM]C =c XCXXNAG EC KO 38c KÎ@NXKOUS]CLOBC] =c YNUUNG@ TOG EC 38c YNUUNG@XVC]NAEC
=6??=6?6
cu ecx xc}tnhcx+ ovvknhounagx+ bouî}nck cu ka`nhnckx qs„nk xasjonuc sunknxc} æ hcu ccu'‒'‒ ‛O}u' 3' K„o}unhkc ?6:+  ?
c} 
 + ec ko bébc kan cxu habvkîuî  vo} sg j. cu sg n. }îen`îx habbc xsnu9‛j. kcx }cxu}nhunagx îtcgusckkcx cg bounê}c e„ohhêxosz eaggîcx+ ovvknhounagx+ bouî}nck cu ka`nhnckx+ cu!ase„sunknxounag ec hcx ec}gnc}x+ xn ckkcx xagu osua}nxîcx cgtc}us ecx enxvaxnunagx kî`okcx cu }î`kcbcguon}cx< n. kcx v}ahîes}cx ngxunusîcx vo} k„avî}oucs} cg tsc ec bcxs}c} as e„a}ncguc} kc u}odh+ kcx bcxs}cx v}îtscx cghox ec hag`cxunag cu kcs}x hagxîqscghcx xs} ko qsoknuî es xc}tnhc'‒'‒ ‛O}u' 4' Eogx k„o}unhkc ???+  ?
c} 
 + ec ko bébc kan+ kcx baux ‛+ kcx nga}bounagx tnxîcx æ k„o}unhkc ?6:+  ?
c} 
 + j.cu n.‒ xagu ngxî}îx cgu}c kcx baux ‛haghc}gogu k„ohhêx æ  kcs}x }îxcosz cu æ kcs}x xc}tnhcx ‛cu kcx baux ‛ongxn qsc k„sunknxounag ec hcx }îxcosz cu ec hcx xc}tnhcx'‒ ‛O}u' 0' Ko v}îxcguc kan vcsu éu}c eîgabbîc ‛kan xs}  ko gcsu}oknuî es }îxcos'‒ ‛O}u':' Ko v}îxcguc kan cgu}c cg tn`scs} kc ?
c} 
iogtnc} =6?='Kc ]an vcsu dzc} sgc eouc e„cgu}îc cg tn`scs} oguî"}ncs}c æ hckkc bcgunaggîc æ k„okngîo ?
c} 
'‒ 
ISXUNDNHOUNAGO}unhkc =Kcx sunknxoucs}x dgokx eantcgu vastan} eîhnec} csz"bébcxecx hagucgsx qs„nkx tcskcgu cgta~c} cu }chctan} cu ecx xc}"tnhcx+ ovvknhounagx+ bouî}nckx cu ka`nhnckx qs„nkx tcskcgu sunknxc}æ hcuuc dg *haga}bîbcgu os hagxneî}ogu =:¦ec ko En}chuntc=66>!?84!HC.'K„obcgecbcgu ucge æ boznboknxc} ko knmc}uî ec hjanz cue„czv}cxxnag ecx sunknxoucs}x dgokx xs} nguc}gcu' Kc uc}bc‛nguc}gcu‒ }cgtanc os }îxcos vsmknh bagenok ec vangux dgoszotch oe}cxxcx NV ouu}nmsîcx vo} k„
Nguc}gcu Oxxn`gce Gsbmc}x Osuja}nu~ 
' K„amichun g„cxu vox e„nguc}en}c ko ‛}îxc}tounag‒ ecmogec voxxoguc vas} ecx xc}tnhcx moxîx xs} k„NV v}avaxîx vo}kc mnonx e„sg }îxcos v}av}c+ habbc ko uîkîtnxnag moxîc xs} k„NVqsn g„cxu vox v}avaxîc vo} kc mnonx ec k„nguc}gcu9 nk gc x„o`nu vox+cg k„ahhs}}cghc+ ec xc}tnhcx as e„ovvknhounagx xs} nguc}gcu'Nk hagtncgu ec v}îhnxc} qsc kcx uc}bcx ‛xc}tnhcx e„ohhêxæ nguc}gcu‒ eantcgu éu}c nguc}v}îuîx os xcgx ko}`c+ vas} îtnuc}qsc hcuuc enxvaxnunag gc xanu haguas}gîc' Xn sg ohhêx æ ecxxnucx nguc}gcu+ æ vksxncs}x xc}tnhcx as ovvknhounagx+ habbc kcx
encgxucg+ uacvoxxng`cg+ jo}epo}c cg xaupo}c jni jnc}"taa} pnk `cm}snlcg'‒'‒ ‛O}u' 3'¦O}unlck ?6:+  ?¦tog ecyckec pcu pa}eu oog"`ctske bcu ccg vsgu j. cg ccg vsgu n.+ ksnecge okx tak`u9‛j. nga}bounc atc} ctcgusckc mcvc}lng`cg ngyolcuac`og` uau cg!a `cm}snl tog encgxucg+ uacvoxxng`cg+jo}epo}c cg xaupo}c+ ngencg ysklx tak`cgx ec pcuucknilccg }c`kcbcguon}c mcvokng`cg uac`cxuoog nx< n. ec eaa} ec avc}oua} ng`cxuckec v}ahces}cx ab jcu tc}lcc} uc bcucg a uc xus}cg+ ec ng`cxuckec boou}c`ckcgmni hag`cxunc cg ec `ctak`cg eoo}tog taa} ec lpoknucnu tog ec encgxutc}kcgng`'‒'‒ ‛O}u' 4'¦Ng o}unlck ???+  ?+ tog ecyckec pcu pa}ecgusxxcg ec paa}ecg ‛ngyolc ec uac`og` uau jsg gcupc}" lcg cg jsg encgxucg‒ cg ec paa}ecg ‛okxaal ngyolc jcu `cm}snl tog enc gcupc}lcg cg enc encgxucg‒+ ec paa}ecg‛+ ngyolc ec nga}bounc mceacke ng o}unlck ?6:+  ?+ j.cg n.‒ ng`ctac`e'‒ ‛O}u' 0'¦Ecyc pcu bo` pa}ecg `chnucc}e okx ‛Pcu gcugcsu}oknucnu'‒ ‛O}u' :'¦Ecyc pcu u}cceu ng pc}lng` av ?¦iogso}n =6?='Ec Lagng` log ccg eousb tog ngpc}lng`u}ceng` mc" vokcg taa}o`ooge oog ec eousb tc}bcke ng cc}xuc kne'‒ 
TC]OGUPAA]ENG@O}unlck =Cnge`cm}snlc}x bacucg yck lsggcg mcxknxxcg pcklc ngjaseyni pnkkcg tc}ycgecg cg agutog`cg+ cg pcklc encgxucg+ uacvox"xng`cg+ jo}epo}c cg xaupo}c yni jnc}taa} pnkkcg `cm}snlcg*haga}b atc}pc`ng` =:¦tog ]nhjuknig =66>!?84!C@.'Jcu obcgecbcgu nx c}av `c}nhju ab ec lcsyc" cg snung`x"t}nijcne tog cnge`cm}snlc}x av jcu nguc}gcu uc boznboknxc}cg'Bcu ec uc}b ‛nguc}gcu‒ pa}eu `ceacke av jcu pc}ckepniec+vsmknclc gcupc}l tog cngevsgucg bcu eaa} ec
Nguc}gcu Ox"xn`gce Gsbmc}x Osuja}nu~ 
uac`cpcycg NV"oe}cxxcg' Jcu nxgncu ec mceackng` ab ec ‛}cxc}tc}ng`‒ tog mogem}cceuc taa}NV"`cmoxcc}ec encgxucg enc tno jcu cn`cg gcupc}l pa}ecgoog`cmaecg+ yaokx NV"`cmoxcc}ec uckctnxnc enc gncu tno jcunguc}gcu pa}eu oog`cmaecg+ uc tc}mncecg9 enu ynig `ccg encg"xucg a uacvoxxng`cg av jcu nguc}gcu'Jcu ba`c esnecknil ynig eou ec uc}b nguc}gcuuac`og`xencgxum}cce bacu pa}ecg snu`ckc`e+ ab uc taa}labcg eou ecyc mc"vokng` pa}eu abycnke' Ngencg uac`og` uau pcmxnucx+ bcc}ec}cencgxucg a uacvoxxng`cg+ yaokx ovvx+ pa}eu oog`cmaecg nx

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->