Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23246, 8.9.2011]

Oslobođenje [broj 23246, 8.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 226 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Emir Suljagi}
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 8. 9. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.246Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Pos tignutkompromisnipri jedlog o fondo vimaIPA za 2011.
Usagla{eno88 miliona eurapro jeka ta
Preostala 8,2 miliona eurabit }e usmjerena na kori{tenje na{oj dr`avi putem pro jekata preko grani~ne saradnje
3. strana
 
Potpisanugovor uMostaru
Hercego vina dobi jaautoces tu
PENELOPE CRUZ USARAJEVU!
Povodom snimanja filma “Venuto al mondo”
2. strana27. strana
 
Treba li nam u dane slavlja sukob
 Safet Su{i} vs. Zvjezdan Misimo vi}?
MISKENAM TREBA,ALI MORAIGRATI VI[E
46-47. str.
O PROVO\ENJUZAKONA SENE PREGOVARA
5. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 8. septembar 2011. godine
2
U @I@I
Kom{i}- Mage tle  [piri}- Casey
VIJESTI
Daleki, aliprijateljski
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH@e- ljkoKom{i}primio je akrediti vnapismano-  voimeno vanog, nerezidentnogambasa- doraJu`noari~keRepublike za BiH Sopho- ni jeaRapulaneaMak getlea. Kom{i} je oci-  jenio da su, bez obzira na geogra skuuda- ljenost BiH i JR-a, bilateralniodnosiveoma dobri, te izrazionadu da }e no voimeno va- niambasadorraditi na unapre|ivanju tih odnosa, pri jesvega na ekonomskomplanu, a {to }e rezultiratipotpisi vanjemkonkretnih ugo vora i me|udr`a vnihsporazuma. Am- basador je naglasio da se saradnjamo`e znatnopobolj{at.
Unapri jedi ti saradnju
Predsjeda va ju}iVi je}aministara BiH Nikola[piri}primio je u nastupnuposje- tuambasadoraUjedinjenogKraljev stva  VelikeBritani je i Sje verneIrskeNigelaCa- seya. [piri} je oci jenio da dobripoli- ti~kiodnosi BiH i VelikeBritani jepru`aju mogu}nost za unapre|enjeekonomske saradnjeizme|udvi jezemlje. Naglasio  je opredjeljenje BiH za stvaranjepo voljne atmosere za realizaci judirek tnihstranih ulaganja. Sago vornici su razmi jenilimi{- ljenja i o na~inima za ostvarenjeneopho- dnognapretka da bi BiH u{la u no vua- zuevropskihintegraci ja. Predsta vni~ki dom Parlamenta FBiHodobrio je kreditnispora- zumizme|uFBiH i njema~kera-zvojnebanke od 17 milionaeura ko ji}e koristitielek tropri vrede za razvojdaljinskogupraljanja u elek trodistributi vnojmre`i. [est milionaeura od ukupnogiznosa predvi|eno je u vidugranta.
Grant i konsul tan ti
Poslanici su uputilizamjerke na op}enitosporuimplementaci ju stranihkreditnihsredsta va{to do-  vodi u pitanjedaljezadu`ivanje kod me|unarodnihkreditora. Kritike su upu}ene i zbogtoga{to je {estmi-lionaeura, kolikoiznosegrant- sredstva, planirano za fnansira- njeinostranihkonsultanata. - Najbolje bi bilo kad bi se mo- glodo}i do nepo vratnihsredsta-  va za ko ja se ne bi polagalira~uni, ali takvihsredsta vanema, kazao je ministarfnansi jaAnteKra jina. Pot vr|en je Zakon o izmjenama i dopunamaZakona o dr`av ljan- stvuFBiHko ji je 2009. odlukomproglasiovisokipredsta vnik u BiH. Zakoniko je je doniovisoki predsta vnikmora jubitipot vr|eni u oba domaParlamentakako bi se moglimi jenjati ili dopunja vati. Ovimzakonomregulirano je da dr`av ljani BiH iz distriktaBr~ko ima ju i entitetskadr`aljanstva. - Prvi put mi ni je`ao {to jedanzakonovakokasnodolazi u parla- mentarnuproceduru. Neizbje`no  je i oba veza da pro|eproceduru i mi }emo ga {utkeizglasati. @ao mi je da nekimrje{enjima, ko ja su pri jepostav ljenakakojesu, dr`av - ljane BiH u distriktuBr~konuka- mo, da ne ka`emprisilja vamo, da se mora ju kao dr`av ljani BiH opredi jeliti i za dr`av ljanstvoen- titeta, kazao je predsjednikKluba SDA IsmetOsmano vi}. Ve}inadiskutanata je izni jela stav da uz bh. dr`av ljanstvonema potrebe za entitetskim i pozvali na ukidanjedr`aljansta vaFBiH i RS-a.
Dr`avljanin BiH
- Mogubitidr`aljanin BiH, a ni- kakoentiteta, negomogusamobi- tipripadnikentiteta, kazao je Jo- sipJuri{i} (SDA).Podr`an je nacrtzakona o inspe- kci jama u FBiHko jim je, uz osta- lo, propisano da }e ederalnain- spekci jaisklju~ivoobav ljatiposlo-  veko ji se odnose na pro vo|enje ederalnihzakona i propisa{to predstav lja i uskla|ivanje s odlu- komUsta vnogsudaFBiH iz 2007., ko jom su odre|eneodredbe va`e}egzakonaprogla{enene- usta vnim. Nacrt, ko ji}e biti upu}en u 60-dne vnuja vnuraspra-  vu,nakon{to ga prihvati Dom na- rodaFBiH, predvi|amjerepri vre- menezabranerada i oduzimanja robeosobiko jastav ljarobu u pro- met bez odobrenjanadle`nogor- gana. No vost je i da se zapli jenjena robapreda je na ~uvanjeDirekci ji za robnerezer veFBiH.
 S.[EHER^EHAJI]
Odobreno kreditno zadu`enje
Zasjedao Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH
Foto: D. ]UMUROVI]
Elek  tropri vredama
17 milionaeura
Poslaniciprilikompot vr|ivanja OHR-ovog Zakona o izmjenamaZakona o dr`avljanstvu FBiHzatra`ilino veizmjeneko jima}e biti ukinutoentitetskodr`avljanstvo
Zastupljenost naroda
MirkoPe jano vi}(SDPBiH) pokrenuo je inici jati vu da  Vladapripremiinormaci ju o zastupljenostipredsta vnika konstituti vnihnaroda u insti- tuci jama i preduze}ima u  vlasni{tvuFBiH.- Ciljpokretanjainici jati ve  je da ovajparlament da od- go vor na pitanje o postizanju, ostvari vanju i o~uvanjura-  vnopra vnezastupljenosti konstituti vnihnaroda i osta- lih u instituci jamadr`ave, kao i da krene u akti vnost s ci- ljemuspostav ljanjasrazmjer- nezastupljenostinarodaka- ko je to predvi|enoaman-dmanima na UstavFBiH, ka- zao je Pe jano vi}. Na{azemlja bi krozsljede}ih desetmjesecitrebaladobitino-  va~etirikilometraautoceste. Ju~er je u Mostarupotpisan ugo vor o izgradnjiautoceste na koridoru5c na dionici u Herce- go vini od Bi ja~e do Kra vica u Ljubu{kom.Ugo vor su potpisalidirektor JP  Autoceste d.o.o. MostarEnsad Kari}, ederalniministarpro- meta i komunikaci jaEn verBi je- di}, predsta vnikizvo|a~arado-  va i direktorEuroasalta d.o.o. Sa- ra je voHamedRami}, te direktor tvrtke@GP d.d. Sara je voAsim Nani}. Potpisi vanju su bilina- zo~nipremi jer i predsjednikFe- deraci jeNerminNik{i} i @iv ko Budimir.
Veza sa Hrvatskom
Ukupnavri jednostpro jekta  jene{tovi{e od 23 mili junaeura, a rok za za vr{etakrado va je de- setmjeseci. Tako|er, ova ~etiriki- lometraautoceste u Hercego vi- ni}e predstav ljati i vezu s auto- cestom u RepubliciHrvatskoj. - Hercego vina}e uskorobitije- dnovelikogradili{te. Izgradnjom ove dioniceautocesteMe|ugor-  je}e dobiti~vrstuvezu s jadran- skimprimor jem, time i mo- gu}nosti za ubrzanrazvoj. Zane{tovi{e od dvi jegodine u Her- cego vinu}e se in vestirati oko 120 mili junamaraka, a samo za ek spropri jaci juzemlji{ta u prvoj etapiizgradnje ve}je izdvo jeno  vi{e od pet milionamaraka i to je no vacko ji je oti{aona{im gra|anima, izja vio je Nik{i}. Federalnipremi jer je kazao i kako}e se ovimpro jektomotvo- ritinekolikostotinaradnihmjes- ta, te kako}e se osjetiti i zna~ajan rastpotro{nje u lokalnojza jedni- ci, {to sasvimsigurno, istaknuo  je, predstav ljaozbiljanpoticaj za op}ine u Hercego vini. - Gla vnicilj ove vlade je bor- ba za svakoradnomjesto, a na-  jav ljenein vestici jeosigurat}e us- pjeh u toj borbi, rekao je Nik{i}. Federalniministarprometa i komunikaci jaEn verBi jedi}izja-  vio je, pak, kako je njego vomi- nistarstvosvo jimdjelimapot-  vrdilo da kao dio VladeFBiHispunja vasvo jeob veze i obe}anja. EnsadKari}, direktor JP Autoceste d.o.o,izja vioje ka- ko}e u sklopuovogpro jekta bitiizgra|en i grani~nipri jelaz premaHrvatskoj te kako su za-  vr{enepretkvalifkaci je i za slje- de}ih pet kilometara ove dioni- ce od Bi ja~e do Me|ugor ja,ko-  ja}e se po~etiraditipo~etkom 2012.
No vaiskus tva
HamedRami}ispred BH kon- zorci ja, izvo|a~arado va, kazao  je kako je izgradnja ove dionice od posebnogzna~enja za lo- kalnuposlo vnuza jednicu. - Doma}ekompani je}e sudje- lo vanjem u izgradnjiautoceste ste}ino vaiskustva te primjenji-  vatino vetehnologi je~ime}emo bitikonkurentni ji s inozemnim tvrtkama, rekao je Rami}. Na osno vime|unarodnogna- tje~aja, Europskabanka za obno-  vu i razvojdala je suglasnost na evaluacijskiiz vje{tajtenderske komisi je JP AutocesteFBiH za pro jektizgradnjeautoceste na dioniciBi ja~a- Kra vice. Prema na vedenomiz vje{ta ju,BH kon- zorcij~inetvrtkeEuroasalt d.o.o.Sara je vo, @GP d.d. Sara je vo i Hidrogradnja d.d. Sara je vo.
J. GUDELJ
Izgradnjadionicekoridora5c
Hercego vina
dobi jaautoces tu
Ugovorpo pisanju~er u Mos a u
Ukupnavri jednostpro jektajene{tovi{e od 23 mili junaeura, a rok za za vr{etakrado va je desetmjeseci
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 8. septembar 2011. godine
3
U @I@I
No vi}- Bur tonDamirMa{i}Pa trickMoonPulji} u SAD-u
Va`na uloga OSCE-au obrazo vanju
Ministarci vilnihposlo va BiH Sredo jeNo-  vi}primio je u nastupnuposjetuno voime- no vanog{eamisi jeOSCE-a u BiH Fleche- raBurtona. “UlogaOSCE-a za nas je veoma  va`na i spremni smo na za jedni~kodjelo va- nje na rje{a vanjuproblema, posebno u obr- azo vanju, a u skladu sa koordinira ju}omulo- gomko juMinistarstvo ima u obrazo vanju u BiH, kazao je No vi} i podsjetio na dosada{- nji rad na uklanjanjudiskriminaci je, ve}oj obuhva}enostidjeceobrazo vanjem i rje{a-  vanjuproblemadvi je{kole pod jednimkro-  vom. Burtonje rekao da OSCE, kada je ri je~ o obrazo vanju, ima va`nuulogu.
Generalno sre|ivanje
Federalniministarobrazo vanjaDa- mirMa{i}na ja vio je da }e narednese- dmicebitiodr`anatre}asjednicaKoor- dinaci jeministaraobrazo vanja i nauke u FBiH na ko joj}e bitiusvo jenano vapra-  vilako ja}e doni jetisveobuhvatnepro- mjene i izmjenenedostataka u procesu ud`beni~kepolitike u FBiH.  Vjeru je da bi u narednedvi jegodine mogao da budeuspostav ljensveobu- hvatansistemko ji}e unkcionirati na osno vu tih no vihpra vila. Ma{i} i njego-  vekolegeuvjereni su da }e taj sistembi- timnogoboljinegodosada{nji.
 SAD pozdravlja ju dolazak Sorensena
 Amerikapozdrav ljadolazakPeteraSoren- sena na mjestospeci jalnogpredsta vnika i {eaDelegaci je EU u BiH, jer smatra da je izuzetnova`no da EU pro{iru jemisi ju u BiH, izja vio je ameri~kiambasador u BiH Patrick  Moon. “SAD i Evropaima juza jedni~keci- lje ve i radi}e na ostvarenju tih cilje va“, rekao  je Moon na konerenci ji za no vinare na ko-  joj je ozna~enpo~etakpro jektaUredisvo-  ju{kolu. Na pitanje da li mo`enatjeratipo- liti~are u BiH na dogo vore, on je odgo vorio da nikoga ne mo`enatjerati, ali da ih mo`e ohrabriti da sjednu i za jedni~ki se dogo vo- re o nekimpro jektima.
Zna~aj MRV-a BiH
NadbiskupvrhbosanskikardinalVin- koPulji}izja vio je da u Bosni i Herce- go vine ni jeri je{enopitanjekonstituti-  vnihnaroda, ni manjina. Pulji}, ko ji se nalazi u vi{edne vnojposjeti SAD-u, u izja vi za GlasAmerikepozvao je na uva`avanje sva tri konstituti vnanaroda u BiH kako bi se svaki~o vjek u njoj osje}ao kao kod ku}e.Tokomrazgo vora u StateDepartmen- tu,kao i sa predsta vnicimaambasada BiH i Hrvatske, Pulji} je naglasiozna~aj Me|ureligijskogvi je}a BiH i njego vu ulogu u di jalogu, pomirenju i po vratku po vjerenjame|udoma}imkonesi jama i naci jama. Bosna i Hercego vina, ipak, ne}eizgubiti  ve}inusredstava iz Instrumenatapretpristu- pnepomo}i(ondo vaIPA) ko jibi putempro-  jekata za 2011. trebalibitiosigurani iz sred- sta vaEvropskekomisi je u Bruxellesu.  Vi je}eministara BiH usvo jilo je na ju~era{- njojsjedniciinormaci ju o re vidiranompri-  jedlogudr`a vnogkoordinatora za IPA za alokaci jusredsta va iz dr`a vnogprograma IPA 2011.i nalo`iloDirekci ji za evropskeintegra- ci je BiH da a`uriranepro jek tnepri jedloge i re vidiranulistupro jek tnihpri jedloga IPA 2011. uputiDelegaci jiEvropskeuni je u BiH na usva janje.
Ili kompromis ili po tpunigubi tak 
Usva janjemre vidiranelisteomogu}ilo bi se BiH da iskoristi88,08 milionaeura iz dr`a vnogpaketa IPA 2011. Preostala8,2 mi- lionaeura, ko je je BiH imala na raspolaganju, Evropskakomisi japreusmjerit}e na regional- neprograme IPA 2011. ko je, pored BiH, ko- riste i ostalezemljezapadnogBalkana(kom- ponenta II - prekograni~nasaradnja). Re vidiranalistapro jekatadr`a vnogprogra- ma IPA 2011. sadr`i14 pro jekata iz oblastipra-  vosu|a i unutra{njihposlo va, reormeja vne upra ve, razvo japri vatnogsektora, transpor- ta, okoli{a i klimatskihpromjena, soci jalnog razvo ja te acquis i ostaleinter venci je. Kako je za Oslobo|enjeizja vioSvenAlka- laj, ministarvanjskihposlo va BiH, radi se o kompromisnompri jedloguko ji je bio nu`an kako bi se izbjeglasituaci ja da na{adr`avaos- tane bez pro jekataondo va IPA u 2011. - Ne radi se o cjelokupnomiznosuko ji je prvenstveno bio nami jenjen za BiH putem pro jekata, ali do kompromisa smo moralido}i  jer je posto jalaopasnost da izgubimo sve. Naj-  va`ni je je da ve}inasredsta vane}epropasti i upra vo ta ~injenicako ja je va`na za dr`avu BiH bila je opredjeljenjeza{to sam i sam na sjedniciVi je}aministara BiH to podr`ao. Ci-  jenio sam da je svrsishodni je da dobi jemo sredstvako jamo`emonego da do vedemo u opasnost sve pro jekte, s tim {to bi svakakobi- lobolje da smo imalicjelokupanpaket, oci-  jenio je Alkalaj. On je na veokako je za BiH bilonami jenje- noukupno96 milionaeuraputempro jeka- ta IPA za 2011, te da se taj iznosre vidiranom listompro jekatasmanjio na 88,08 miliona eura.
Ospora vanje RS-a
Sredstva od pro jekata iz ~etirioblasti- poljopri vrede, zapo{lja vanja, statistike i pra-  vosu|a, ko je je rani jeosporilaRepublika Srpskaoci jeniv {ikako se radi o ingerenci ja- mako je su u nadle`nostientiteta, a ne dr`ave, u vri jednosti od osammilionaeura, bit }e usmjerena na kori{tenjeputemaplici- ranjakrozondo veIPA komponente II - pre- kograni~nasaradnja. I zamjenikpredsjeda va ju}egVi je}aminis- tara BiH i ministarsigurnosti BiH Sadik   Ahmeto vi}oci jenio je za Oslobo|enjekako  je vrlova`no{to je do{lo do postizanjakom- promisnogpri jedloga za pro jekte IPA 2011. - Pri jetilo je da zbogosammilionaeuraiz- gubimo~ak 80 milionaeura. Dobili smo uvje- ra vanjeDirekci je za evropskeintegraci je BiH da }e i preostalasredstvabitidostupna na{ojdr`aviputempro jekata iz oblastipre- kograni~nesaradnje. Nismosmjelisebido- zvolitigubitak80 milionaeurapomo}iEvrop- skekomisi je,jer se radi o pro jektimaveoma  va`nim za integraci je u BiH. Ovimkompro- misnimpri jedlogomomogu}ili smo da se pro jektiIPA za 2011. spase u ve}ini, naglasio  je Ahmeto vi}. Vi je}eministara BiH ut vrdilo je ve}inom glaso vapri jedlogeizmjena i dopunaZakona o Tu`ila{tvu BiH i Sudu BiH, ko je je na pri vre- menojosno vidoniovisokipredsta vnik za BiH 14. decembra2009. Ve}inomglaso vaut-  vr|enje i pri jedlogizmjena i dopunaZako- na o kri vi~nompostupku BiH, ko ji je na pri-  vremenojosno vidoniovisokipredsta vnik za BiH 20.ebruara2009. Ministarstvoprade dosta vit}e sva tri pri jedlogazakonaParlamen- tarnojskup{tini BiH na razmatranje po hitnoj procedurikako bi biliusvo jeni bez izmjena i dopuna. Predsta vni~ki dom PSBiHrani je je razmatrao,ali ni je dao podr{kuovimpri je- dlozimazakona, zbog~ega je neophodnopo- no vitiproceduruusva janja.
A.TERZI]
Pos tignutkompromisnipri jedlog o fondo vimaIPA za 2011.
U~e{}e u misi ji ISAF
 Vi je}eministara BiH oci jenilo je oprav danimu~e{}einstruktoraOru- `anihsnaga BiHu misi jiSnagame|- unarodnesigurnosnepomo}i(ISAF) u A ganistanu.Na pri jedlogMinistar- stvaodbrane, Vi je}eministaraoci je- nilo je oprav danim i u~e{}ejednogpo- dofciraOSBiH u ISAF-u u A ganista- nu. Ministarstvoodbranezadu`eno je da dosta viPredsjedni{tvu BiH ocjenu oprav danostii pri jedlogodlukeu~e{}a instruktoraOSBiH u misi jiISAF-a u A - ganistanu. Isto je zatra`eno i za u~e{}e  jednogpodofciraOSBiH u misi ji ISAF-a u A ganistanu. Premaocjeni oprav danostiu~e{}ainstruktora OSBiH u misi jiISAF-a u A ganistanu, BiH bi uputilaukupnodesetpripadni- ka, ko ji}e bitiinstruktori u vojnopo- licijskoj{koli, s tim da bi u prvojrota- ci ji({estmjeseci) biloupu}eno{estpri- padnikaOSBiH. Ostalepozici je uz Hrvatsku, ko ja je vode}adr`ava za voj- nopolicijsku{kolu, popunile bi Slo ve- ni ja, Albani ja i CrnaGora.
Usagla{eno88 miliona eurapro jeka ta
Preostala8,2 milionaeura, ko ja sutrebalaizvornopripasti BiH (ukupno 96 milionaeura),bit }e usmjerena na kori{tenjena{ojdr`aviputem pro jekataprekograni~nesaradnje
Vi e}eminis a ausvo i orevidi anuin ormaci u
Foto: D. ]UMUROVI]

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->