Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TS 11429 EN ISO 6520-2 GEOMETRİK KUSURLARIN BASINÇ KAYNAĞI

TS 11429 EN ISO 6520-2 GEOMETRİK KUSURLARIN BASINÇ KAYNAĞI

Ratings: (0)|Views: 182 |Likes:
Published by tmtndt

More info:

Published by: tmtndt on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
 
TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD
 
TS 11429 EN ISO 6520-2
Nisan 2004
ICS
25.160.40
 
KAYNAK VE
İ
LG
İ
L
İ
 
İŞ
LEMLER - METAL
İ
KMALZEMELERDE GEOMETR
İ
K KUSURLARINSINIFLANDIRILMASI – BÖLÜM 2: BASINÇ KAYNA
Ğ
I
Welding and allied processes-Classification of geometricimperfections in metallic materials – Part 2 : Pressure welding
TÜRK STANDARDLARI ENST
İ
TÜSÜNecatibey Caddesi No.112 Bakanl
ı
klar/ANKARA
 
 
Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan
ı
larak haz
ı
rlanm
ı
ş
olan bu standard
ı
n, zamanla ortaya ç
ı
kacakgeli
ş
me ve de
ğ
i
ş
ikliklere uydurulmas
ı
mümkün oldu
ğ
undan ilgililerin yay
ı
nlar 
ı
izlemelerini ve standard
ı
nuygulanmas
ı
nda kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
klar 
ı
aksakl
ı
klar 
ı
Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.
Bu standard
ı
olu
ş
turan Haz
ı
rl
ı
k Grubu üyesi de
ğ
erli uzmanlar 
ı
n emeklerini; tasar 
ı
lar üzerinde görü
ş
lerinibildirmek suretiyle yard
ı
mc
ı
olan bilim, kamu ve özel sektör kurulu
ş
lar 
ı
ile ki
ş
ilerin de
ğ
erli katk
ı
lar 
ı
n
ı
 
ş
ükranla anar 
ı
z.
Kalite Sistem Belgesi
İ
malât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurulu
ş
lar 
ı
n sistemlerini TS EN ISO 9000 KaliteStandardlar 
ı
na uygun olarak kurmalar 
ı
durumunda TSE taraf 
ı
ndan verilen belgedir.
Türk Standardlar 
ı
na Uygunluk Markas
ı
(TSE Markas
ı
)
TSE Markas
ı
, üzerine veya ambalâj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin ilgili Türk Standard
ı
na uygunoldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü’nüngarantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
TSEK
 
Kalite Uygunluk Markas
ı
(TSEK Markas
ı
)
TSEK Markas
ı
, üzerine veya ambalâj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin henüz Türk Standard
ı
 olmad
ı
ğ
ı
ndan ilgili milletleraras
ı
veya di
ğ
er ülkelerin standardlar 
ı
na veya Enstitü taraf 
ı
ndan kabul edilenteknik özelliklere uygun oldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda TürkStandardlar 
ı
Enstitüsü’nün garantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
D
İ
KKAT!
TS i
ş
areti ve yan
ı
nda yer alan say
ı
tek ba
ş
ı
na iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standard
ı
na uygunüretildi
ğ
ine dair üreticinin beyan
ı
n
ı
ifade eder.
Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü taraf 
ı
ndan herhangi bir garanti söz konusu de
ğ
ildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geni 
ş
bilgi Enstitümüzden sa
ğ 
lanabilir.
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.
 
ICS 25.160.40 TÜRK STANDARDI TS 11429EN ISO 6520-2/Nisan 2004
Ön söz
 
Bu standard, CEN taraf 
ı
ndan kabul edilen EN ISO 6520-2 (2002) standard
ı
esas al
ı
narak, TSE MetalurjiHaz
ı
rl
ı
k Grubu’na ba
ğ
l
ı
Tahribats
ı
z Muayene ve Kaynak Özel Daimî Komitesi taraf 
ı
ndan TS 11429 (1994)standard
ı
n
ı
n revizyonu olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
ve TSE Teknik Kurulu’nun 08 Nisan 2004 tarihli toplant
ı
s
ı
ndaTürk Standard
ı
olarak kabul edilerek yay
ı
m
ı
na karar verilmi
ş
tir.
Bu standard
ı
n daha önce yay
ı
mlanm
ı
ş
bulunan bask
ı
lar 
ı
geçersizdir.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->