Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Giai Toan Tren May Tinh Cam Tay Casio

De Thi Giai Toan Tren May Tinh Cam Tay Casio

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,901|Likes:
Published by anon-820472

More info:

Published by: anon-820472 on Oct 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

 
Phßng GD & §T Bè tr¹chM· ®Ò: 01
K× thi chän häc sinh giái líp 9Kho¸ ngµy: 4 /7/2008M«n thi: Gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnhcÇm tay
Thêi gian 150 phót (kh«ng kÓ thêigian giao ®Ò)
 
C¸c quy ®Þnh vµ lu ý:
-§Ò thi gåm 10 bµi, ThÝ sinh m bµi vµo tê giÊy thi.-ThÝ sinh ®îc sö dông c¸c lo¹i m¸y tÝnh sau: Casio fx220;fx500A; fx500MS; fx570MS; fx500ES; fx570ES;-NÕu kh«ng cã chØ ®Þnh g× kh¸c th× víi c¸c sè gÇn ®óng ®îcquy ®Þnh chÝnh x¸c ®Õn 5 ch÷ sè thËp ph©n.
§Ò bµi
Bµi 1: (5 ®iÓm)
 
Tính giá trị của biểu thức(
chØ ghi kÕt qu¶
):
A 321930 291945 2171954 3041975
 
2 2 2 2
(x5y)(x5y)5xy5xyBxyx5xyx5xy
  
 
Với
x = 0,987654321; y =0,123456789
Bµi 2: (5 ®iÓm)
T×m UCLN cña 40096920, 9474372 vµ 51135438
Bµi 3: (5 ®iÓm)
 
(ch
Ø ghi kÕt qu¶
):a) Tìm các số tự nhiên a, b, c, d, e biết:55841a11051 b1c1de
  b) Tính giá trị của x từ phương trình sau34410,511,251,83757235,22,5313415,23,15241,50,8424
:::
 x
      
Bµi 4: (5 ®iÓm)
 
a) Một người vay vốn ở một ngân hàng với số vốn là 50 triệu đồng,thời hạn 48 tháng, lãi suất 1,15% trên tháng, tính theo dư nợ, trả đúng ngày qui định.Hỏi hàng tháng, người đó phải đều đặn trả vào ngân hàng một khoản tiền cả gốc lẫn lãilà bao nhiêu để đến tháng thứ 48 thì người đó trả hết cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng? b) Nếu người đó vay 50 triệu đồng tiền vốn ở một ngân hàng khác với thời hạn 48tháng, lãi suất 0,75% trên tháng, trên tổng số tiền vay thì so với việc vay vốn ở ngânhàng trên, việc vay vốn ở ngân hàng này có lợi gì cho người vay không?
Bµi 5: (5 ®iÓm)
Cho ña thöùc P(x) = x
3
+ ax
2
+ bx + ca)Tìm a , b , c bieát raèng khi x laàn löôït nhaän caùc giaù trò 1,2 ;2,5 ; 3,7 thì P(x) coù giaù trò töông öùng laø 1994,728 ;2060,625 ; 2173,653b)Tìm soá dö r cuûa pheùp chia ña thöùc P(x) cho 12x – 1
 
c)Tìm giaù trò cuûa x khi P(x) coù giaù trò laø 1989
Bµi 6: (5 ®iÓm)
Cho daõy soá saép xeáp thöù töï U
1
, U
2
, U
3
,………,U
n
,U
n+1
,……bieát U
5
= 588 ; U
6
= 1084 ; U
n+1
= 3U
n
- 2 U
n-1
. Tính U
1
; U
2
; U
25
Bµi 7: (5 ®iÓm)
 
Cho đa thức Q(x) = ( 3x
2
+ 2x – 7 )
64
. Tính tổng các hệ số của đathức chính xác đến đơn vị.
Bµi 8: (5 ®iÓm)
 
Cho x
1000
+ y
1000
= 6,912; x
2000
+ y
2000
= 33,76244Tính A = x
3000
+ y
3000
Bµi 9: (5 ®iÓm
Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 1. Trên cạnh AC lấy các điểmD, E sao cho
ABD =
CBE = 20
0
. Gọi M là trung điểm của BE và N là điểm trêncạnh BC sao BN = BM. Tính tổng diện tích hai tam giác BCE và tam giác BEN.
Bµi 10:(5 ®iÓm)
 
Tính S =
1111111111111...1...22323423410
    
chínhxác đến 4 chữ số thập phân.----------Hết---------
 
Phßng GD & §T Bè tr¹chM· ®Ò 01
®¸p ¸n vµ híng dÉn chÊmK× thi chän häc sinh giái líp 9Kho¸ ngµy: 4 /7/2008M«n thi: Gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnhcÇm tay
Bµi 1: (5 ®iÓm; mçi ý cho 2,5 ®iÓm)
 
Tính giá trị của biểu thức(
chØ ®iÒnkÕt qu¶
):A567,86590
B = 10,125
Bµi 2: (5 ®iÓm)
(
Nªu ®îc c¬ së lý thuyÕt vµ c¸ch gi¶i 2 ®iÓm; KÕt qu¶ 3 ®iÓm
)Do maùy caøi saün chöông trình ñôn giaûn phaân soá neân ta duøngchöông trình naøy ñeå tìm Öôùc soá chung lôùn nhaát (ÖSCLN)
Ta có
:
ba B A
=
(
ba
toái giaûn)ÖSCLN(A;B) = A ÷ aAÁn 9474372 40096920 = Ta ñöôïc : 6987 29570ÖSCLN cuûa 9474372 vaø 40096920 laø 9474372 ÷ 6987 =1356 Ta ñaõ bieát : ÖSCLN(a ; b ; c ) = ÖSCLN(ÖSCLN( a ; b ) ; c )Do ñoù chæ caàn tìm ÖSCLN(1356 ; 51135438 )AÁn 1356 51135438 = Ta ñöôïc : 2 75421Keát luaän : ÖSCLN cuûa 9474372 ; 40096920 vaø 51135438laø : 1356 ÷ 2 =
678ÑS : 678
Bµi 3: (5 ®iÓm)
 
a) Ta có
5584 1511051315179
 a=5b=3c=5d=7e=9 b)
 
x
=
−903,4765135
Bµi 4: (5 ®iÓm)
 
a) Gọi số tiền vay của người đó là N đồng, lãi suất m% trên tháng,số tháng vay là n, số tiền phải đều đặn trả vào ngân hàng hàng tháng là A đồng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->