Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Αριστοφάνης - Βάτραχοι - νεοελληνική απόδοση

Αριστοφάνης - Βάτραχοι - νεοελληνική απόδοση

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:

More info:

Published by: Πέτρος Καραπάνος on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2011

pdf

text

original

 
API™TOºANH™
BATPAXOI
¶H°H: http://www.geocities.com/athens_5th_century/WWW.E-E-E.GR
 
∞ƒπ™∆√º∞¡∏™µ∞∆ƒ∞Ã√π405 .Ã. ·ã ‚Ú·‚›Զƒ√™ø¶∞ ÙÔ˘ ∂ƒ°√À•∞¡£π∞™¢π√¡À™√™∏ƒ∞∫§∏™¡∂∫ƒ√™Ã∞ƒø¡µ∞∆ƒ∞Ã√πÃ√ƒ√™£∂ƒ∞¶∞π¡∞∂™∆π∞∆√ƒπ™™∞¶§∞£∞¡∏∂Àƒπ¶π¢∏™∞π™ÃÀ§√™¶§√À∆ø¡∞™À¶√£∂™∏ ÙÔ˘ ∂ƒ°√À™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ 405 .Ã. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÍÈÔ˜ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ - ÔÈÁÓˆÛÙÔ› ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜, ™ÔÊÔÎÏ‹˜ Î·È ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ - ¤ÙÛÈ Ô ¢ÈfiÓ˘ÛԘ̷˙› Ì ÙÔÓ ‰Ô‡ÏÔ ÙÔ˘ •·Óı›· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ¿Ó ÛÙÔÓ Õ‰Ë ÁÈ· Ó·1
 
ʤÚÔ˘Ó ›Ûˆ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚ·ÁÈÎfi.(™ÙË ÛÎËÓ‹ Ì·›ÓÂÈ Ô ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÏÂÔÓÙ‹ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ô •·Óı›·˜ Ô ‰Ô‡ÏÔ˜ ÙÔ˘)•∞¡£π∞™¡· ˆ ηӤӷ ÁÓˆÛÙfi ·ÛÙ›Ô, ·ÚÈÂ,·' ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó Ù· ·ÎÔ‡ÓÂ;¢π√¡À™√™¶Â˜ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ "Ȥ˙ÔÌ·È", ·¯!¶ÚfiÛÂÍÂ. °È·Ù› ·˘Ùfi ı· ÛÔ˘ ‚ÁÂÈ ÍÈÓfi.•∞¡£π∞™√‡Ù οÔÈÔ ¿ÏÏÔ;¢π√¡À™√™¶Â˜. ∂ÎÙfi˜ ·' ÙÔ "ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤ̷È".•∞¡£π∞™°È·Ù›; ¶ÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ó· ‚Úˆ ÈÔ ·ÛÙ›Ô;2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->