Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5758, 9.9.2011]

Dnevni avaz [broj 5758, 9.9.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,525|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
LIII
Almedin
nO)
i
Medin(11)Kokicuzelibajramskepakelice
i
otislinakobnokupanje-Razoreneporodice
i
teskaiivotnasudbina
SabahelaKokicsbrvanalugom
18
sinavima:
Otlsli
suda
Sf)
igraju
N
zapamcenatragedijaza-snim.
Zaiednickiskok
1.1
rijekuBo·desilajeMaglaj
i
Brcko,snuispcdsamernaglajskeGradinealiurapanie
rroie
diece
1.1
biojekoban
Zit
maloliernubracu
samoiednorndanuniko-
Kokic,l
l-godisnjegMedina.
i
ga-
ga
1.1
BiHnijeostaviloravncdu-dinumladegAlmedina.
(Fa/a:
J.
Had,io)
Nedugonakonoveruznevijesti
stiglaje
j
oS
jedna,UPrutacarnakodBrckogpadomukana]zapopravku
vozila
1.1
koiemsenalazilavodauto-piloseI
mjesecnodijete,2.3.srr,
PRIVILEGlJE
Sigurnana.Q'rada!
I<:u
JlOVIIlOI'1l
izrJad30KMI
dOl1oteRJern
OVDg
kupona
dobijal:B
GRATIS
Iel:nost
za
oofeft>ajbnuIOlar
l
SaobracajnanesrecakodFranklurla
Poginuovozae!aobusa
·z
BiH
SEdLASEPOnASALAHADCRnAUDOUICA.PEnELOPA~HRldESlnA!
~OD
HAMERA
 
Ukralko
Beclrovic:llOqamlerniaulori
ReagIranje
BecirouicDisao
Uesterbergu
..Predsjeda
vajuci
Pre-ds
tavnickogdomaParla-
menrarae
.skup~tine
BiH
DenisBecirovi
cupuric
jeorvoreno
pismo
pre-
dsjedniku
P.arlamenlll
KraljevineSvedske
Per-uu
Vesterbergu
(Westerberg),
piseFeu
a,
Becircvicjeupismu
pre-nio
d.
su
zrtve
genocidakoiesusvoje
utOCistenasleu
Svedskoj
zapre-
paS
renepokusaiemnegir-anja
go
usnihzloeina
i
e-
uocidapuremnaciona-
!
og
svedskog
TV
kanala,
OmbudsmeniBiH
PoZd.-.._.-
.~rau
prmuem
sporazuma
"Ombudsmeni
BiH
po-
zdravilisu
j
ucerpoe.tak
prirnjeneSporazuma
0
izrnjenamaSporazuma
0
soeijalnomosiguraniuizrneduBiH
i
Sloveniie..Uskladu
sa
Sporazu-
morn,radniciiz
BiR
s
privrernenimboravkomu
tojdr:lavi
steklisupra-
vona
novean
un.•knaduzas]
ueaj
nezaposlenosti,
akojedosadanisu
im
ali.
Saradnja
DsaUrSau8rne
Uelln
..U
prostorijamaregiona-Inogpredstavnisrva
ko-
mpanije
"Sanofi
AventisOroupe"zaBiH,.Albaniju
i
Makedonijuiueer
j
eupr-ili<"eno
pOlpi,ivan
je
Ugo·
vom
0
saracinj
i
zmedu
Univerritetskog
!dill
iCkog
cenlrll
Tuzla
i
Univerzite-tskogklinickogcenIrlILjubliana-Ovimugovoromjepre-
dvidenosrruroo~sa-vdawDje
IjekaraizTuzla
u
Lju
bl
j
ani
U
obImi
inrefVen
mekardiologiie.
VladaRS
RasMinUlO28
UgOUOra
"Vlada
RS
donijdajeodlukudamskine29
adukupno107
ugovora
0
dodjeli
koncesije
za
izgr-
300jU
malih
hlc\rodektr-anau
RS,
zbog
eegace,
Ila
imejednokmme
na-
knade,.
kone~ionarima
b
i
i
vra6eflo
ukupno
177.500
maraka.
Odtoga
jeks!
konc;<:sio-
nara
vee
ptihvatilo
dobr-ovoljni
raskid
ugovora,potvIlleno
j
e
j
ucer
nakon
sjednice
Vl.ade
RS.
B.S.
2
Onevni
a.a1.
pstak,
aktu
elno
.
seplembarl~ja~2011..........
NALieUMJESTA
Utapanje
troledlece
ujednomdanupotreslo
AlmediniMedinKokiCuzelibajramskepakeficeiotislinakobnokupanjeDijeteuBrckomutopiloseukanaluza
N
ezapamcell
a
!
agedi
ia
zadesilajepreksinoc
Maglaj
i
Brcko,aliutapan
j
etrojedje-
ceusarao
j
ednomdan
U
niko-
gauBiRnijeostaviloravno-
dusnirn,Zajedniekiskoku
ri-
[ekuBosn
u
ispod
same
rnagla-
[skeGradinebiojekobanza
rnaloljetnubracuKokic,11-
godisn
j
eg
Medinai
godinumladegAlmedina
NedugonakonevetuznevijesustiglajejoS
iedna
U
na-seljuPruracekodBrckogpa-domukanalzapopravk
U1'0-
zilau
kojem
senalazilavedauropilose
IS-mjeserno
dijete,
IsB
naleraviju
Reporteri
DaSeg
Iista
j
ucer
suboravilinarnjestimaovih
teskihnesrecau
Maglaj'ui
u
Brckom_Nazalos
I,
u
0
biepo-
IOdice,kakosmootkril
i,
01'0
nisuprvezivomedrameko-
j
esuihzadesile,
Tuga,suze
i
ecajiumagla-
iskojDonjoj
Mahaii,
ali
i
MoSevcu,
nakonS[cse
prOCulo
anesretnoisudb
ini
dvoj
ice
inaeemirn
ih
i
ihih
di
eMa
Medina
i
AlrnedinaKokic
a,
Mal
isan
i
use
p
reksinoc
oko18satiutopilinalokali-
tetuOrnerdinogPolis,stoti-
njakmetara
od
Gradskogmo-sta,podnoKule
i
tarogdije-
III
Maglaja.
J
ueer
tarnonije
bi-
10nikoga,
iako
susecijelo
lie-
to
s
to
line
d
jecekupalena
mjestunakojemieizriieke
Bosnevadenilliunak.
-Sigumo
jedairnaodgo-
vornos
ti
onih
koj
i
suvadili
"Ijunak,jer
j
errebalobarem
rrakamaqgraditidaneprila-
zedjeca,Stoje
dams
plieak,sutradan[e
vir.
Djeeacisu
hedalipo
plicaku
skoronasr-
MajCisabahetipoZlno
edrijeke
i
ieslu
tee;
koliko[e
vedadubljaznamoblizeoba-
Ii-
kazenamIsmet
Basic,
ko-
j
i
tanu
i
enedaleko.
Almedin
i
Medin
zivielisu
kaopodstanariuDonjoj
Ma-
hali,
ustaroj
kuci,sa.
i
S
je-dnomzellom,nakon
lim
im
jeorne
N
urizzvani
N
i
unjoza-vrsiouzarvoru,pocetkomma-
na,zbognasiljauparodic;'Kilometardaliepronalazi-
N
eposrednoprijestra-
danjedjecakanjihovama-
i
ka
SababernKokit
0
tis!a
i
u
SCSI
kilomelaIauda.1jelli
Mosevac,ko
ds"o
j
ih
ro
di-lelia,gdjesmajejucerpr-onaSii.
Rodbina
jedolaziladaizjavisauce.ee,amajkase
hrvala
sboli
i
!ugo
mzbog
gub
i
ka
0
ba
sin
a.
.Doslisuiz"kolei
do-
niielipaketiteadefendiie.
Medinjereho
da
seiduig:rati
u
Mahalu_
Traiio
ie
SaobracajnanesrecakodFrankfurta
poginUo
drZaUIJanin
Bi_
(Oddopisn;ce"Dmmnogavaza'"
iz
Njemack,,)
DdavljaninBiH
Sejfu-dillCehic(1962)
iz
erneRi-
j
eke
poginuoje,
dok
jeEI
vir
Mahm
umvic
tclko
povrijedenusaobraCajnoj
nesreeikoja
se
juref
ujurro
d~ilau
mjcsru
Hepenbaim,pedesernk
kilo-
metara
od
Fmnkfurlll.Tomprilikom
l.akSepovr-
ede
zadobilojejoSeecvero
pu-mikakoji
su
senabziliu
au-
tobusu
kompaniie"PIOsic",akojije
i2
mj~taKalvuBa-den-Vur
len
bergu
i"ao
uDa-
rmsffit.
Do
s
udarajedoslo
ka-
da
ie
aulObusudariouamodi·zalicu
koja
ie,
navocino,bilaukvaru
i
retaJa
seuistom
pr-
uveu.
U
autobusu
su
bila
53
pu
tnika,
uglavnomna$;driavljaniko·ji
supUlOvaJi
iz
BiHuOberhauzen_SU3daliCehlCbioje
jedanod
!rojice
vozaeaaulO
busa,
kaa
i
Mahmumvic,au
rrenu-
Iku
"udara
oninisuupra~lja-Iivozilom.UkobnommOme-nruza~o!anom
Se
nalazio
BabrijaJahi".
On
jeprosao
be~
povreda,
ali
~bogsoh
iucern
i
e
mogao
datii~iavu.
M.all
m
movieienakonne-sreCe
sm
i
eslennaOdjelinIe·nz-;vne!liegebollli(llluDa-rmstatu_Kako!lamjekazaogeneralnikOllzu!izFrankfu-rroNikicaDtambo,porodicapoginu!ogaobavije!ilenaje0nesre':;
i
o
saznan
j
uzasmn
clanaporodi
ce
ben
ulaie
u
Darmsml.
Biser"SULJI(;-BOSKAILO
mo
HuseinaKokica,arnidzudjecaka,kojiihjeidentificir-
aopreksinocoko21
Sat
u
maglejskorn
Domu
zdravl]a
-Nibrat,kojijeuzarvoru
zbogzene,niostalabrace,ni
ia,
neradimo.Onjekrajern
proslegcdinestradaourni-
nskompolj
U
sijekuci~
UIllU
za
prcdaju,cdcegaie
iivio.
Otkakosuseuzeli,bilo[epr-oblema,on
s
vo],ona
S
voia
Onajehodala,
isla
kedsvoj
ih,
iSla
svugdie,
on
j
ojbranio,
Do-
bioieprvo
osarn,
aondajos
Celiri
mjeseca;;atvora.
Osmlorou
je
perdaizdrziuZeniei.
Jasam
radio
I'll
gradevinika-
da
su
me
zvali
u
bolnicu
cia
ih
prepoz!!aqJ.K.zu,utopili
se
U
Boon;.Srndayamkaiemkada
su
melle
zvali,
jermajku
nisu
nasli,
elO
kaka
im
ie
bi-
10·
knuje
nam
Huse.in.On
!laS
dovodi
i
do
Sem-
sud;naCamdzifu,mjesnogmualima
i
imamaFnli-
paSine
&amij
e,
fiji
SU
mekteb,
markudasebinestokupe
i
kazao:"Kadnedas,micerno
ti
pobjeci.'Kadasumirekli
da
su
8[radali,
pa.-
!asam
i
ise
se
nic-ega
od
8i-
nocnesjec:un-
kazab
namjeSabllhe
la.
Doksmo
razgovarali,
se-SIrlIjojjedodaJaleJefiJn,jer
i
uje
i2
KPuaZenica
zvaO
su-
prug.Nakon
mucne
i
rama-
ti<:nescenemzgovora
:s
u-
pruinikakoj
i
su
izguhilidvo-
je
diece.
Sa
bahetiiepo.zlil.a.
 
Komentardana
3
ktuelno
Dnavniavaz,peta~.
9.
'.pl.•
OOr/Illian2011_
Pile:
Almedi..
515fC
Maglaji
Brcko
VladajutiestablisrnentuRSvrlobrzocesemoratisuocitisrealnoscukojabizamnogemoglakobnozavrslti
Ludahrabrosr
II
opa-sao]
igri
manipuliranjamasamajedinajestvarzbogkojeseaktuelno]
v
I
dajucojgamituri
U
RS
mozeskinutikapa,
Ville
putauposljednjihnekolikomjeseciiz
si-
lnihfriziranihizv
jeSraja
0
ekonomskom
i
sociia-
inom
blagostanju
1I
RS
uvierilismosekako
to
izgledakadavlastne
2eli
prizna
ti
da
joj
bredtone,Veeodavno[e
SNSD-
ovokormilarenjemanjim
bh,
entiletom
postalone-podnosliivo.
Mnogepor-
odicebukvalnosuna
ivi-ci
gladi,abudzet
RS
i
[a-
vnifondoviavetinjskizia-pe
prazni.Vladajuciesta-blisrnenr,akouistinurni-sli
dobro
svornentiteruu
koji
sekune,
vrlobrzo
cesemorati
suoci
risrea-
inoscu
koja
bi
zamnogecdnjihrnoglakobnoza-vrsiti.
Z~
poiedince,prije
iii
kasn
i
e,vjerova
til
0
i
nastavkom
zivota
s
one
strarieresetakal
BosnaiHercegovinauteSkoj
[erecesij
i.
Zbog
nacinaplaniranja
i
isego-disnjeg
trosenjabudzet-skognovcaprikupljenog
odprcdajezlatnihkoka
(Telekorna
i
Rafineriie),krizaienarocitoteskopogodilamanjibh,enti-
tel,SIOse
sis
ternornspoje-
ni
hposudanajviseodrazavana
zivotni
sta-
ndard
gradana,
Posliednjiizvjestajgla-vnog
revizora
RS
BoskaCekezapravoiesamepo-
rvrdio
isti
ni
tos
t
onogaus
~tamjesecimaupozora-vajuopozicija,nevladinsekror
i
one
malo
zdravograzumameduvladaiucom
garnimrom.RSlone
1I
duznickoropstvo,uku-
pnidug
ovogentireta
po-
p
eo
sena
Vr!O
gtav
i.
h3,8milijardi
KM!
Kadaovimalarrnira-jucimbroikarnapridoda-mokumulativni
deficit
budzeta
i
avnihfondova,koiiie
vee;od
miliiardu
i
IIImilionaKM.,ondase
spravornmozernozapita-
ti
samejedno:Kolikoce
josMiloradDodikuspije-
variskretatipozornosts
gorucihproblemapricarna
oSudu
BiH,
vracanjuna-dleznosti
i
osrslimsepar-atistickimbajkama?
popravkuvozilaRazoreneporodice
'i
teska.zivotnasudbina
IZgUbio
IDS
JedDOdllete
samda[e
mrT3V.
Odvezli
smo
gauMaocuu
ambula-
ntu,
gdje
susamomogli
konstatiratisrnrt-ispricao
!lam[eSuad.-Mici
tani
brc:rnskog
na-
selja.
Prutace
jucer
supre-pricavali
i
da
je
prijeneko-
likodana
izbjegnutaIra-gedijazahvaljuiuci[ednommladicu,-Stariji
dj""ak
od
ovoga
koji
ie
sadanastradaota-koderjeupaoukanal,Na-
srecu,naisaoje
moroak
ko-
ji
jeto
vidio
i
zvukaogava-
ni.Diiete
jevee
bilepopla-
vielo,alisrecem,osialoie
zdravo
i
ivo-kazu
miesrs-
ni,
Suad
MllraIbegovie,
orac
l5-mieseenog
djecaka
uBrckom,kaieda
je
spo-
rodicornskojorn
~ivi
uTu-
zl]prijeaekol
ikodana
dosao
II
posjeturodbini.
Isprieaonamiecia
j
eu
saobracaj
noj
nesrecipri
j
edesetak
godina
izgubio
i21-godisnju.
sesrru,aprije
d
viie
godine
izgubio
jeij
oS.
iedno
dijere,koj
e
ie
ugusila
vodaprilikomrodenja,
-Sjedili
smoukuciipi-
li
kafu,Sinseigraovani,Poslao
sam
starijedijetedavidigdje
[e,
Utrcao
je
u
kucu
i
kazaodaje
mali
pao
ukanal.Odmah.sarnisucao
i
zvadioga
iz
kanala,Vidio
nalik;;u
pi,
a
cia
seSabaheta
nakon
to
joijem
uZ
005ao
u
Z(I(VOI,
preselilasdjeeacirnau
koliko-toliko
pristojniii
smjestai.
MalolietnikoffiSiiakoiije
b
io
u
dr
us
[VUS
djecacima
porvrdio
i
eciaseA1medinpoeoodavidi
cia
mu
je
Medin
pokusaopIllaripomoeIejeiovajnestaOispodpovrSinevade.ObLiznjikupaeiLlZa-Iud
SU
ihpokusavaiipronae:;iizvuCi,jeriesvetrajalo.Ve-ganekolikosekundi.
Dezurnikantonalni
tuzilacAdisBerbic
zatrai.io
i
e
daseobavipreglednastrada-
lihdiecakabez
obdukciie,a
nakonStoje
utvrdeao
dane-rnarragovanasilja
i
cia
ie
smrtnastalautapaniem,
odu-
staleseodobdukcije,
U
Cem:ruzasoc:ijainirodMagl~jnavode
ciasU
mali
za
probleme
u
porod;ciKokic,prijavemajke])zlasravlianju,aliikontraprii"vedaonaza"pU51adjecuinebrinese
0
nji-
lila.
A.
DZ.-
E..
R.-
N.
8..
1JiI\~
NINJ(fJ'IIcj
TO
JE
TO
u.z
ovda5njuosnovnu.5kolu,pohadaJimalisan.i.
Preseliliseiz
supe
-Bilisudjeeacimponos,mirni,cihi,poprilitnociobtidnci.Uramazanusame
i
ednu
[era
vii
unisu
klani
aliu
nasojciZamiji,iii!ikodneneidieda-kazujedendija.Onisoeedai
e
porodicaKokicuobhlnjojTroovi~iv-jelaukuCibezvode,kupari-la,pa
iSIT
uje,uob
j
ekru
vi.e
Brolnislucmeui
UlaDaDla
DUegodiDe
LjiljanaRadem(49)utopilaseuri-i&iTrebisnjieinapornucjuZasadpolioSemsaGubeli':(69)u!apilaserijeciBos!l
i
(lentruZen!".M
i
rdaLizalo(2.1)utopilase
!!
amjestugdjeserijeka.PlivoulijevauVrbasFaruk.Vuckit(17)utopioseurijeciUn!narlomakBosanskeOloke
Miro&lav
M.(52)utopioseurijeciFa-inleiuKiseljakuSlav~aBrk;c(20)utopioseuriieciSavikadBosanskogS"m~
Hans
ArapoVic(19)mopio-seuje<:ruVidarauGradateuDaniidaGavTlln.i6(2.0)utopilas~urijeciDriniusetuMedaSi
.Anidll.
Rahmanovic(11)utopilaseuvjeslackomjezeru
BleStica
kodBa-noviea
Amir
Jusufovic(20)utopiaseuvjeSCl&omjezeru.Rami6
kod.
Baooviea
Zlam
Dedi"
(JT)
ulOpilaseurijeci
Bo-
sn.i
napodrutjuUlisnjakaDa.nijelaGavranic(20)utopilaSe
U
rijeeiDrinikodBijeljineP.B.
(38)
utopibseurijeciSalrikodBrtkog.TarikRahimit(16)utopioseuriie.ciNooretviuMootaru.AleksanciarDubakCic
(39)
U
!apioseuiezeruDivickodZvornikaMladenkoDoJtli6(29)utopioseu
ka-
naluDrina.-
Damica-
Savausemhe-mkomseluCard.aCine
Premapisanjuspanskog"EIPaisa"
IUicaRa)iG
Da
slobodi
Raj;eieuSpaniiupre·hacen2007_gomneizpri-rvora.uSheveningenu.Onje2005.priznao
h
vnjuzasudjelovanieunapadunaseloSrupniDo,usreelnioiBosni,
U
okmbru1993_go-dine.Zapovijeciaojenapa-do!!!
U
kojemieubiien
31
hosnjaCkicivil,.ukljucuju6iene,.swrce
j
djecu,
i
uko·jernjerazorenociidoselo.Uhiap~enieuHrvaIskoj,gdjeseskrivaopodime-no!!!VikrorAndric.Biv5izapovjednikjedini·ceHVO-aIvieaRaiie,koiegjeHaSkitribunalosudiona12godi!!slaIVOrazbogpo-kaliaBoilnjakauS\upnomDolu,pustenieizZ3[VOra,
pise
spanskilist
"EJ
Pais",
prenoseagencije.Rajiejejueer,premapisanjulis
la,
napusti
0
zatvorNavalea·1nerouMadridu,geljejepr-ovenCelligodinc.PustenjenakonstojeodsluziodvijetreCineka:me,
s
to
iepraksaHaskogsuda.
Rajie:lapf)~jiedaonapadoll!

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ljiljana Vukovic added this note
Molim nedjelni AVAZ!!! Nedjelnu panoramu!! Dabome, hvala za ovaj broj!
Minka Mehmedspahic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->