Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 774, 8.9.2011]

Slobodna Bosna [broj 774, 8.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 362 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
Moj plan za spa{avanje Agrokomerca
www.slobodna-bosna.ba
EKSKLUZIVNO ZA SB: FIKRET ABDI]
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
PenelopeCruz
u Sarajevu
SVJETSKI EKSKLUZIV SAMO U SB
OVDJE JE PREKRASNO
 
EKSKLUZIVNO
Abdi}ev krik iz zatvorske }elije
“Slobodna Bosnado{la je u posjed kopijedramati~nog pisma Fikreta Abdi}a Babe,upu}enog na desetak adresa doma}ih ime|unarodnih zvani~nika: Abdi}upozorava na masovnu plja~kuAgrokomercove imovine i predla`e hitnuakciju za spas nekada{njeg giganta izVelike Kladu{e
“SLU^AJ PERI[I]”
27 godina za na~elnikageneral{taba VJ
Biv{i na~elnik General{taba VojskeJugoslavije, MOM^ILO PERI[I](67)osu|en je u utorak (6.septembra) uprvostepenoj presudi Ha{kog suda na 27godina zatvora. Progla{en je krivim zapomaganje u ratnim zlo~inima tokomopsade Sarajeva, tokom zauzimanjaSrebrenice 1995. i prilikom raketnog napa-da na Zagreb; oslobo|en je jedino poposljednjoj, 13. ta~ki optu`nice, odnosnood odgovornosti da kazni po~inioce pokoljau Srebrenici jer je ve}ina sudija zaklju~ilada Peri{i}nad komandantom Glavnog{taba Vojske RS-aRATKOM MLADI]EMnije imao efektivnu kontrolu
REIS I NEIMARSTVO
Lova bez krova
Odbjegli libijski vo|a MOAMER GADAFIuplatio je dva miliona KM od ukupno petmiliona ameri~kih dolara za izgradnjuUpravne zgrade Rijaseta IZ-a BiH koja jezauzvrat trebala nositi ime “Vakuf MoameraGadafija“; Ceri}se jo{nije odlu~io omogu}oj promjeni nazivasvoje rezidencijena Kova~ima
NOGOMET
Reprezentacija na dobrom putu
Radost zbog dvije zaslu`eno izborenepobjede u kvalifikacijama za EVROPSKOPRVENSTVO u utakmicama protivBjelorusije pomutio je nepotrebni sukobselektora SAFETA SU[I]A i ZVJEZDANAMISIMOVI]A; na{novinar analizira uzrokeincidenta te razloge zbog kojih Su{i}iMisimovi} {to prije moraju u otvorenomrazgovoru rije{iti sve me|usobnenesuglasice
SA “LIDA” U SB
Filmski Festival
u Veneciji
Do utorka nave~e, kada nam je na{asaradnica poslala tekst iz Venecije, sa 68.izdanja ove filmske smotre, publiku i kritikunajvi{e su odu{evili fimovi ROMANAPOLANSKOG, Al PACINA, STEVEAMcQUEENA i GEORGEA CLOONEYA;vjerovali ili ne, ali kao rediteljica nijerazo~arala ni ameri~ka pop divaMADONNA
NISMO “U AGONIJI”, IPAK
Krle`a na na{oj teatarskoj sceni
Velika i za sve nas izuzetno zna~ajnaizlo`ba “Miroslav Krle`a na bosansko-hercegova~koj pozori{noj sceni” bi}eotvorena 15. septembra u Muzejuknji`evnosti ipozori{neumjetnosti uSarajevu; ovompostavkom }eglavni grad BiHobilje`iti osamdecenija odizvedbi “GospodeGlembajevih” uSarajevu i uBanjoj Luci, kao itrideset godina odsmrti MIROSLAVAKRLE@E
8.9.2011.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1216304656
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
60

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->