Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota Milieu en Economie : op weg naar een duurzame ecomomie

Nota Milieu en Economie : op weg naar een duurzame ecomomie

Ratings: (0)|Views: 349|Likes:
publicatiedatum: 1997
auteur: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
publicatiedatum: 1997
auteur: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Sep 09, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
C12568 RWS
NOTA MlLIEU EN ECONOMIE
OP WEG NAAR EEN DUURZAME ECONOMIE
,
'*••••!
\
il
INISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, KUIMTELIJKE URDENING EN MILIEUBEHEERMINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKENMINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJMINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
 
BRIEF) VAN DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKEORDENING EN MILIEUBEHEER, ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW,NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN VERKEER EN WATERSTAAT.
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 18 juni 1997Hierbij bieden wij u de nota Milieu en Economie aan.Met de nota Milieu en Economie beoogt het kabinet een perspectief
te
schet-sen van een duurzame economische ontwikkeling. Daarbij is uitgegaan vanhet streven van het kabinet om een maatschappelijke ontwikkeling te realise-ren waarin economische groei, versterking van de concurrentiekracht, en toe-name van de werkgelegenheid worden gecombineerd met een zorgvuldigbeheer van ruimte, natuur en biodiversiteit, een vermindering van de milieu-druk en een aanmerkelijke vermindering van de inzet van fossiele
brandstof-
fen en niet-vernieuwbare grondstoffen.In deel
1
van de nota wordt in algemene zin, en voor drie maatschappelijkevelden afzonderlijk (industrie en diensten, landbouw en landelijk gebied, enverkeer, vervoer en infrastructuur) de uitdaging van een duurzame economi-sche ontwikkeling uitgewerkt. Daarbij worden wegen beschreven die aan derealisatie van dat streven een bijdrage leveren. De nota geeft per maatschap-pelijke veld een aantal concrete acties die overheid en bedrijfsleven, al danniet gezamenlijk, in het kader van de nota reeds in gang hebben gezet (de'boegbeelden'). De nota beschrijft tevens generieke overheidsacties op terrei-nen als fiscaliteit, kennis en technologie, ruimte en infrastructuur.In deel 2 zijn specifieke perspectieven en concrete acties beschreven die voorde drie maatschappelijke velden het beoogde doel dichterbij moeten brengen.De perspectieven en acties sluiten aan bij initiatieven die reeds door koplo-pers in de sectoren worden genomen en bouwen voort op wat de afgelopenjaren al is bereikt.
1
Deze brief
is
gedrukt onderkamerstuk 25405,1
 
Het realiseren van een duurzame economie is een langdurig proces. Hetkabinet wil met de nota Milieu en Economie een bijdrage leveren aan hetintegrale denken over milieu en economie, en een verdere stap te zetten indie richting.Hoogachtend,de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,M. de Boerde Minister van Economische Zaken,G. J. Wijersde Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,J.J. van Aartsende Minister van Verkeer en Waterstaat,A. Jorritsma-Lebbink

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->