Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
205Activity
P. 1
PLANIFICACIÓN POR MÓDULOS CURRICULARES DE MATEMÁTICA PARA NOVENO AÑO DE BÁSICA

PLANIFICACIÓN POR MÓDULOS CURRICULARES DE MATEMÁTICA PARA NOVENO AÑO DE BÁSICA

Ratings:
(0)
|Views: 28,931|Likes:

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 1) DATOS INFORMATIVOS: PAÍS: PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: CALLE: BACHILLERATO: ESPECIALIDAD: ÁREA: ASIGNATURA: AÑO DE BÁSICA: HORAS CLASE SEMANALES AÑO LECTIVO: MAESTRO: Ecuador Imbabura Ibarra San Francisco Guadalupe 3-25 Técnico en informática Aplicaciones informáticas Matemática Matemática Novenos “A”, “B” y “C” 6 2011 – 2012 Mgs. Mario Suárez La Matemática es mucho más que calcular, es unir la aventura de

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 1) DATOS INFORMATIVOS: PAÍS: PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: CALLE: BACHILLERATO: ESPECIALIDAD: ÁREA: ASIGNATURA: AÑO DE BÁSICA: HORAS CLASE SEMANALES AÑO LECTIVO: MAESTRO: Ecuador Imbabura Ibarra San Francisco Guadalupe 3-25 Técnico en informática Aplicaciones informáticas Matemática Matemática Novenos “A”, “B” y “C” 6 2011 – 2012 Mgs. Mario Suárez La Matemática es mucho más que calcular, es unir la aventura de

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mario Orlando Suárez Ibujés on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2015

pdf

 
>
Coq& Cnrgm Qxîrh{ 
AMLHOGM FNAGMFNL ZÇAFGAM “CNRGNFM QXÎRH[ UHGFZGCGLLN–
 TLNFGEGANAGÑF JGJÎAZGAN NFXNL>' JNZMQ GFEMRCNZGUMQ;TNÃQ;
Haxnjmr
TRMUGFAGN;
Gcbnbxrn
ANFZÑF;
 Gbnrrn
TNRRM^XGN;
 Qnf Ernfagqam
ANLLH;
Oxnjnlxth 1#28
BNA@GLLHRNZM;
 Zçafgam hf gfemrcîzgan
HQTHAGNLGJNJ;
Ntlganagmfhq gfemrcîzganq
RHN
; Cnzhcîzgan
NQGOFNZXRN;
Cnzhcîzgan
NÞM JH BÎQGAN;
Fmuhfmq
“N–, “B– w “A–
 
@MRNQ ALNQH QHCNFNLHQ
 5
NÞM LHAZGUM;
24>>
 ‑ 
24>2
CNHQZRM;
Coq& Cnrgm Qxîrh{
Ln Cnzhcîzgan hq cxa`m cîq ~xh anlaxlnr, hq xfgr ln nuhfzxrn jh qmþnr w arhnr 
2' GCTMRZNFAGN JH HFQHÞNR W NTRHFJHR CNZHCÎZGAN2&>' GFZRMJXAAGÑF
Hl qnbhr Cnzhcîzgan, njhcîq jh qhr qnzgqenazmrgm, hq hpzrhcnjnchfzh fhahqnrgm tnrn tmjhr gfzhrnazxnr amf
elxgjh{ w heganagn hf xf cxfjm “cnzhcnzg{njm–& Ln cnwmrãn jh lnq nazgugjnjhq amzg
jgnfnq rh~xghrhf jhjhagqgmfhq bnqnjnq hf hqzn aghfagn, n zrnuçq jh hqznblhahr amfanzhfnagmfhq lñoganq jh rn{mfncghfzm, amcm tmrhkhctlm, hqamohr ln chkmr nlzhrfnzgun jh amctrn jh xf trmjxazm, hfzhfjhr lmq orîegamq hqznjãqzgamq h gfemrcnzgumqjh lmq thrgñjgamq, jhagjgr qmbrh lnq chkmrhq mtagmfhq jh gfuhrqgñf9 nqgcgqcm, ~xh gfzhrtrhznr hl hfzmrfm, lmqmbkhzmq amzgjgnfmq, lnq mbrnq jh nrzh, hfzrh mzrnq&Hl ntrhfjhr anbnlchfzh Cnzhcîzgan  hl qnbhr zrnfqehrgr hqzmq amfmagcghfzmq n lmq jgehrhfzhq îcbgzmq jh ln ugjnjhl hqzxjgnfznjm,  cîq znrjh nl îcbgzm trmehqgmfnl, njhcîq jh ntmrznr rhqxlznjmq tmqgzgumq hf hl tlnfm thrqmfnl,ohfhrn ancbgmq gctmrznfzhq hf ln qmaghjnj& Qghfjm ln hjxanagñf hl cmzmr jhl jhqnrrmllm jh xf tnãq, jhfzrm jhçqzn, hl ntrhfjg{nkh jh ln Cnzhcîzgan hq xfm jh lmq tglnrhq cîq gctmrznfzhq, n ~xh, njhcîq jh hfemanrqh hf lmamofgzgum, jhqnrrmlln jhqzrh{nq hqhfagnlhq ~xh qh ntlganf jãn n jãn hf zmjmq lmq hfzmrfmq, znlhq amcm; hlrn{mfncghfzm, hl thfqncghfzm lñogam, hl thfqncghfzm arãzgam, ln nroxchfznagñf exfjnchfznjn  ln rhqmlxagñf jhtrmblhcnq&
2&2' HKHQ ZRNFQUHRQNLHQ
Lmq hkhq zrnfquhrqnlhq bnqnjmq hf hl hf hl trgfagtgm amfqzgzxagmfnl jhl Qxcni Inwqn m Bxhf Ugugr, amfqzgzxhfornfjhq zhcîzganq ~xh jhbhf qhr nzhfjgjnq hf zmjn ln trmhaagñf axrrgaxlnr, amf nazgugjnjhq amfarhznq gfzhornjnqnl jhqnrrmllm jh lnq jhqzrh{nq amf argzhrgmq jh jhqhcthþm jh anjn îrhn jh hqzxjgm,  qmf;
 
Ln gfzhraxlzxrnlgjnj&#
Hl rhamfmagcghfzm n ln jguhrqgjnj jh cnfgehqznagmfhq çzfgam#axlzxrnlhq hf lnq hqehrnqlmanl, rhogmfnl, fnagmfnl  tlnfhznrgn, jhqjh xfn ugqgñf jh rhqthzm  unlmrnagñf&
 
Ln emrcnagñf jh xfn agxjnjnfãn jhcmarîzgan&#
Hl jhqnrrmllm jh unlmrhq `xcnfmq xfguhrqnlhq, hlaxctlgcghfzm jh lnq mblgonagmfhq agxjnjnfnq, ln zmcn jh amfaghfagn jh lmq jhrha`mq, hl jhqnrrmllm jh lngjhfzgjnj haxnzmrgnfn  hl rhqthzm n lmq qãcbmlmq tnzrgmq, hl ntrhfjg{nkh jh ln amfuguhfagn jhfzrm jh xfnqmaghjnj gfzhraxlzxrnl  tlxrgfnagmfnl, ln zmlhrnfagn `nagn lnq gjhnq  amqzxcbrhq jh lmq jhcîq  hl rhqthzm nlnq jhagqgmfhq jh ln cnmrãn&
 
2
Coq& Cnrgm Qxîrh{ 
 
Ln trmzhaagñf jhl chjgmncbghfzh&#
Ln gfzhrtrhznagñf jh lmq trmblhcnq chjgmncbghfznlhq  qxq gctlganagm#fhq hf ln qxthruguhfagn jh lnq hqthaghq, ln gfzhrrhlnagñf jhl qhr `xcnfm amf ln fnzxrnlh{n  lnq hqzrnzhognq tnrnqx amfqhrunagñf  trmzhaagñf&
 
Hl axgjnjm jh ln qnlxj w lmq `îbgzmq jh rharhnagñf jh lmq hqzxjgnfzhq&#
Hl jhqnrrmllm bgmlñogam tqgamlñogam namrjh amf lnq hjnjhq  hl hfzmrfm qmagm#hamlñogam, lmq `îbgzmq nlgchfzgagmq  jh `goghfh, hlhctlhm trmjxazgum jhl zghctm lgbrh&
 
Ln hjxanagñf qhpxnl hf lmq kñuhfhq&#
Hl amfmagcghfzm  rhqthzm tmr ln gfzhorgjnj jh qx trmtgm axhrtm, hljhqnrrmllm jh ln gjhfzgjnj qhpxnl  qxq amfqhaxhfagnq tqgamlñoganq  qmagnlhq, ln rhqtmfqnbglgjnj jh lntnzhrfgjnj  ln cnzhrfgjnj&
2&1' HKH AXRRGAXLNR GFZHORNJMR JHL ÎRHN
“Jhqnrrmllnr hl thfqncghfzm lñogam w arãzgam tnrn gfzhrtrhznr w rhqmluhr trmblhcnq jh ln ugjn–
 
2&:' HKHQ JHL NTRHFJG[NKH JHL ÎRHN
 
HL rn{mfncghfzm cnzhcîzgam
&# Hq xf `îbgzm chfznl ~xh thrcgzh bxqanr amfkhzxrnq, tnzrmfhq, rhoxlnrgjnjhq,hf jguhrqmq amfzhpzmq n qhnf rhnlhq m `gtmzçzgamq&
 
Ln jhcmqzrnagñf cnzhcîzgan&#
 
Hq ln cnfhrn “emrcnl– jh hptrhqnr zgtmq tnr 
zgaxlnrhq jh rn{mfncghfzm,nroxchfzmq  kxqzgeganagmfhq trmtgmq tnrn anjn nþm jh Hjxanagñf Ohfhrnl Bîqgan
 
Ln amcxfganagñf&#
Amfqgqzh hf rhnlg{nr amfkhzxrnq, ntlganr gfemrcnagñf, jhqaxbrgr  amcxfganr gjhnq&
 
Lnq amfhpgmfhq&#
Amfqgqzh hf hfln{nr lnq jgehrhfzhq gjhnq  amfahtzmq cnzhcîzgamq hf xf cgqcm blm~xhaxrrgaxlnr, hfzrh blm~xhq, amf lnq jhcîq îrhnq jhl axrrãaxlm,  amf ln ugjn amzgjgnfn&
 
Ln rhtrhqhfznagñf&#
Amfqgqzh hf ln emrcn hf ~xh hl hqzxjgnfzh qhlhaagmfn, mronfg{n, rhogqzrn, m amcxfganqgzxnagmfhq m gjhnq cnzhcîzganq, n zrnuçq jh cnzhrgnl amfarhzm, qhcgamfarhzm, ugrzxnl m jh cmjhlmqcnzhcîzgamq
2&8' LNQ CNARM JHQZRH[NQ JHL ÎRHN
 
 
Amctrhfqgñf jh Amfahtzmq
A
'
;
Amfmagcghfzm jh `ha`mq, amfahtzmq, ln nthlnagñf chcmrãqzgan thrmamfqaghfzh jh hlhchfzmq, lhhq, trmtghjnjhq m añjgomq cnzhcîzgamq tnrn qx ntlganagñf hf aîlaxlmq mthrnagmfhq qgctlhq nxf~xh fm hlhchfznlhq, txhqzm ~xh hq fhahqnrgm jhzhrcgfnr lmq amfmagcghfzmq ~xh hqzçfgfumlxarnjmq m qhnf thrzgfhfzhq n ln qgzxnagñf jh zrnbnkm n rhnlg{nr&
 
Amfmagcghfzm jh Trmahqmq
T
'
;
Xqm amcbgfnjm jh gfemrcnagñf  jgehrhfzhq amfmagcghfzmq gfzhrgmrg{njmqtnrn amfqhoxgr amctrhfjhr, gfzhrtrhznr, cmjhlg{nr  `nqzn rhqmluhr xfn qgzxnagñf fxhun, qhn hqzn rhnl m`gtmzçzgan thrm ~xh lxah encglgnr&
 
Ntlganagñf hf ln trîazgan
N
'
;
Trmahqm lñogam jh rhelhpgñf ~xh llhun n ln qmlxagñf jh qgzxnagmfhq jh cnmramctlhkgjnj, n ~xh rh~xghrhf ugfaxlnr amfmagcghfzmq nqgcglnjmq, hqzrnzhognq  rhaxrqmq amfmagjmq tmr hlhqzxjgnfzh tnrn lmornr xfn hqzrxazxrn unlgjn jhfzrm jh ln Cnzhcîzgan, ln cgqcn ~xh qhrî antn{ jh kxqzgeganrtlhfnchfzh&
2&5' LMQ UNLMRHQ ^XH QH NTRHFJHF HF HL ÎRHN
 
Rgoxrmqgjnj&#
Lmq hqzxjgnfzhq jhbhf namqzxcbrnrqh n ntlganr lnq rholnq  zhmrhcnq amrrhaznchfzh, n hptlganrlmq trmahqmq xzglg{njmq  n kxqzgeganrlmq&
 
Mronfg{nagñf&#
Znfzm hf lmq lxonrhq jh zrnbnkm amcm hf qxq trmahqmq jhbhf zhfhr xfn mronfg{nagñf znl ~xhenaglgzh qx amctrhfqgñf hf lxonr jh amctlganrln&
 
Lgctgh{n&#
Lmq hqzxjgnfzhq jhbhf ntrhfjhr n cnfzhfhr qxq thrzhfhfagnq, zrnbnkmq  hqtnagmq eãqgamq lgctgmq&
 
1
Coq& Cnrgm Qxîrh{ 
 
Rhqthzm&#
Znfzm n lmq jmahfzhq, nxzmrgjnjhq, amcm n qxq amctnþhrmq, amctnþhrnq, n qã cgqcm  n lmqhqtnagmq eãqgamq
 
Amfaghfagn qmagnl&#
Lmq hqzxjgnfzhq jhbhf hfzhfjhr ~xh qmf tnrzh jh xfn amcxfgjnj  ~xh zmjm n~xhllm ~xh`nonf nehaznrî jh nloxfn cnfhrn n lmq jhcîq cghcbrmq jh ln amcxfgjnj, tmr lm znfzm, jhbhrîf ntrhfjhr n qhrbxhfmq agxjnjnfmq hf hqzh fxhum cglhfgm&
1' THREGL JH QNLGJN JHL ÎRHN
Nl egfnlg{nr lmq jgh{ nþmq jh Hjxanagñf Ohfhrnl Bîqgan, lmq hjxanfjmq tmqhhrîf hl qgoxghfzh thregl jh qnlgjn hf hlîrhn jh Cnzhcîzgan  ~xh `n qgjm rhqxcgjm hf lmq qgoxghfzhq txfzmq
 
Rhqmluhr, nroxchfznr  ntlganr ln qmlxagñf jh trmblhcnq n tnrzgr jh ln qgqzhcnzg{nagñf jh lmq anctmqfxcçrgamq, lnq mthrnagmfhq nrgzcçzganq, lmq cmjhlmq nlohbrngamq, ohmcçzrgamq  jh chjgjnq qmbrh ln bnqh jhxf thfqncghfzm arãzgam, arhnzgum, rhelhpgum  lñogam hf uãfaxlm amf ln ugjn amzgjgnfn, amf lnq mzrnq jgqagtlgfnqaghfzãeganq  amf lmq blm~xhq hqthaãegamq jhl anctm cnzhcîzgam&
 
Ntlganr lnq zhafmlmoãnq jh ln gfemrcnagñf  ln amcxfganagñf hf ln qmlxagñf jh trmblhcnq cnzhcîzgamq hfrhlnagñf amf ln ugjn amzgjgnfn, amf lnq mzrnq jgqagtlgfnq aghfzãeganq  amf lmq blm~xhq hqthaãegamq jhl anctmcnzhcîzgam
:' MBKHZGUMQ HJXANZGUMQ JHL ÎRHN
 
Jhcmqzrnr heganagn, hegaghfagn, amfzhpzxnlg{nagñf, rhqthzm  antnagjnj jh zrnfqehrhfagn nl ntlganr hlamfmagcghfzm aghfzãegam hf ln qmlxagñf  nroxchfznagñf jh trmblhcnq tmr chjgm jhl xqm elhpgblh jh lnq rholnq cmjhlmq cnzhcîzgamq tnrn amctrhfjhr lmq nqthazmq, amfahtzmq  jgchfqgmfhq cnzhcîzganq jhl cxfjmqmagnl, axlzxrnl  fnzxrnl&
 
Arhnr cmjhlmq cnzhcîzgamq, amf hl xqm jh zmjmq lmq jnzmq jgqtmfgblhq, tnrn ln rhqmlxagñf jh trmblhcnq jh lnugjn amzgjgnfn&
 
Unlmrnr nazgzxjhq jh mrjhf, thrqhuhrnfagn, antnagjnjhq jh gfuhqzgonagñf tnrn jhqnrrmllnr hl oxqzm tmr lnCnzhcîzgan  amfzrgbxgr nl jhqnrrmllm jhl hfzmrfm qmagnl  fnzxrnl&
8' MBKHZGUMQ HJXANZGUMQ JH FMUHFM NÞM
 
Rhamfmahr  ntlganr lnq trmtghjnjhq amfcxznzgun, nqmagnzgun  jgqzrgbxzgun, lnq axnzrm mthrnagmfhq bîqganq  lntmzhfagnagñf tnrn ln qgctlgeganagñf jh tmlgfmcgmq n zrnuçq jh ln rhqmlxagñf jh trmblhcnq&
 
Enazmrg{nr tmlgfmcgmq  jhqnrrmllnr trmjxazmq fmznblhq tnrn jhzhrcgfnr qxq rnãahq n zrnuçq jh cnzhrgnlamfarhzm, trmahqmq nlohbrngamq m orîegamq&
 
Ntlganr  jhcmqzrnr trmahqmq nlohbrngamq tmr chjgm jh ln rhqmlxagñf jh haxnagmfhq jh trgchr ornjm tnrnjhqnrrmllnr xf rn{mfncghfzm lñogam cnzhcîzgam&
 
Ntlganr lnq mthrnagmfhq bîqganq, ln rnjganagñf  ln tmzhfagnagñf hf ln rhqmlxagñf jh trmblhcnq amf fûchrmqhfzhrmq, rnagmfnlhq h grrnagmfnlhq tnrn jhqnrrmllnr xf thfqncghfzm arãzgam  lñogam&
 
Rhqmluhr trmblhcnq jh îrhnq jh tmlãomfmq rhoxlnrhq h grrhoxlnrhq, jh qhazmrhq agraxlnrhq, îrhnq lnzhrnlhq  jhumlûchfhq jh trgqcnq, tgrîcgjhq  aglgfjrmq,  nfnlg{nr qxq qmlxagmfhq tnrn trmexfjg{nr  rhlnagmfnramfmagcghfzmq cnzhcîzgamq&
 
Ntlganr hl zhmrhcn jh Tgzîomrnq hf ln rhqmlxagñf jh zrgîfoxlmq rhazîfoxlmq tnrn hl aîlaxlm jh thrãchzrmq îrhnq&
 
 
Rhamlhaznr, rhtrhqhfznr  nfnlg{nr jnzmq hqznjãqzgamq hf jgnorncnq jh znllm  `mknq, tnrn anlaxlnr ln chjgn,chjgnfn, cmjn  rnfom&
 

Activity (205)

You've already reviewed this. Edit your review.
JUAN liked this
MonicaPacharPuga liked this
LiaRivera liked this
Patsy Ivonne Coello Laniz liked this
Isaito Gurumendi F liked this
Victor Manuel Zelaya liked this
Gilmar Viñamagua Sánchez liked this
Karla Estupiñan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->