Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13-Unde

13-Unde

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Cornel Hatiegan

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Cornel Hatiegan on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
 13. Unde mecanice
Orice mediu continuu este format din particule care interac
ţ
ioneaz
ă
între ele. Dac
ă
unadintre particule oscileaz
ă
, atunci mi
ş
carea va fi transmis
ă
 
ş
i la vecinele ei
ş
i din aproape înaproape în tot mediul. În general spunem despre o oscila
ţ
ie c
ă
este o perturba
ţ
ie periodic
ă
aunei m
ă
rimi ce caracterizeaz
ă
local starea unui sistem fizic. Spunem c
ă
oscila
ţ
ia este
nelocalizabil
ă
în mediu. Aceast
ă
propagare a oscila
ţ
iilor într-un mediu o numim
und
ă
 elastic
ă
, de aceea conceptul de und
ă
a ap
ă
rut în strâns
ă
leg
ă
tur 
ă
cu cel de oscila
ţ
ie. Propagareaundei în mediu nu se face instantaneu ci cu o anumit
ă
 
vitez
ă
finit
ă
, v, care depinde de propriet
ăţ
ile mediului.
Prin und
ă
în
ţ
elegem tabloul spa
ţ
io-temporal al unei m
ă
rimi fizice a c
ă
reiperturba
ţ
ii se propag
ă
într-un mediu dat. Mai simplu, unda reprezint
ă
propagarea într-un mediu, cu vitez
ă
finit
ă
, a unei perturba
ţ
ii variabile în timp.
M
ă
rimea perturbat
ă
, indiferent de natura ei, variaz
ă
deci în func
ţ
ie de coordonatelespa
ţ
iale
ş
i timp, deci o reprezent
ă
m printr-o func
ţ
ie
),,,(
 z y x
Ψ
, numit
ă
 
func
ţ
ie de und
ă
.Pentru a se propaga o und
ă
, este nevoie de o surs
ă
 
ş
i un mediu în care s
ă
se propage.Clasificarea undelor:1.
 
dup
ă
natura perturba
ţ
ieia)
 
unde elastice – perturba
ţ
ia este o deformare mecanic
ă
 
ş
i mediul este elastic b)
 
unde electromagnetice – propagarea în orice mediu a câmpului electromagneticc)
 
unde magnetohidrodinamice – propagarea simultan
ă
 
ş
i intercondi
ţ
ionat
ă
a unor  perturba
ţ
ii complexe, mecano-electromagnetice, în plasm
ă
 d)
 
unde termice – datorit
ă
varia
ţ
iei de temperatur 
ă
 e)
 
unde de Broglie – asociate microparticulelor aflate în mi
ş
care2.
 
dup
ă
caracterul matematic al m
ă
rimii fizice care este perturbat
ă
 a)
 
unde scalare – asociate cu varia
ţ
ii de densitate, presiune, temperatur 
ă
  b)
 
unde vectoriale – asociate cu varia
ţ
ii de deplasare, vitez
ă
de oscila
ţ
ie, intensitatea câmpului electric, induc
ţ
ie magnetic
ă
 Undele vectoriale se clasific
ă
în:-
 
unde longitudinale – vibra
ţ
iile au loc de-a lungul direc
ţ
iei de propagare a undei (undasonor 
ă
)
 
-
 
unde transversale – vibra
ţ
iile au loc perpendicular pe direc
ţ
ia de propagare (undaluminoas
ă
)Mediile în care se propag
ă
unda pot fi:I.
 
medii omogene
– dac
ă
propriet
ăţ
ile fizice sunt acelea
ş
i în orice punct, adic
ă
suntindependente de coordonatele spa
ţ
iale. În caz contrar mediul este neomogen.II.
 
medii izotrope
– dac
ă
propriet
ăţ
ile fizice sunt acelea
ş
i în orice direc
ţ
ie, adic
ă
suntindependente de direc
ţ
ia dup
ă
care se face m
ă
surarea lor. În caz contrar mediul esteanizotrop.III.
 
medii liniare
– dac
ă
pentru mai multe perturba
ţ
ii
i
Ψ
ajunse simultan în acela
ş
i punct, perturba
ţ
ia rezultant
ă
satisface rela
ţ
ia de suprapunere:
Ψ=Ψ
ii
 z y x z y x
),,,(),,,(. În caz contrar mediul este neliniar. IV.
 
medii dispersive
– dac
ă
viteza de propagare a undei depinde de caracteristicileundei pe lâng
ă
faptul c
ă
depinde de caracteristicile mediului. În caz contrar mediuleste nedisipativ.V.
 
medii conservative
– dac
ă
procesele ondulatorii sunt reversibile, adic
ă
mediul nuabsoarbe energie de la und
ă
. În caz contrar mediul este neconservativ.Un mediu omogen, izotrop, liniar, nedispersiv
ş
i conservativ este un mediu ideal. Un astfelde mediu este infinit.
13.1. Ecua
ţ
ia de propagare a undelor în mediul ideal
Se demonstreaz
ă
c
ă
 
orice und
ă
produs
ă
de o surs
ă
de mici oscila
ţ
ii într-un mediuideal, se supune unei ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale de forma:
 
222222222
v1
 z y x
Ψ=Ψ+Ψ+Ψ
13.1unde v este o constant
ă
cu dimensiuni de vitez
ă
care depinde de caracteristicile mediului
ş
i decele ale undei. Aceasta este
ecua
ţ
ia undei
. Pentru cazuri particulare, aceast
ă
ecua
ţ
ie
ş
iconstanta v iau forme specifice.
13.2. Unda plan
ă
 
Dac
ă
valorile func
ţ
iei de und
ă
sunt constante într-un plan perpendicular pedirec
ţ
ia de propagare
(pe care o alegem ca fiind direc
ţ
ia Ox), atunci unda se nume
ş
te plan
ă
 
ş
i0
=Ψ
 y
,
0
=Ψ
 z
. Ecua
ţ
ia undei devine unidimensional
ă
:
22222
v1
 x
Ψ=Ψ
13.2.a c
ă
rei solu
ţ
ie trebuie s
ă
fie func
ţ
ia de und
ă
de forma:
),(
 x
Ψ
.
 
S
ă
ne imagin
ă
m o und
ă
plan
ă
care se propag
ă
în lungul axei Ox cu viteza constant
ă
v.În origine x=0 avem elonga
ţ
ia oscila
ţ
iei particulei din acel punct dat
ă
de o lege de forma:)(),(
 f  x
=
ξ 
. Atunci, în orice alt punct unde ajunge unda, particula respectiv
ă
va oscila cu oelonga
ţ
ie dat
ă
de aceea
ş
i lege dar cu o întârziere dat
ă
de timpul necesar undei s
ă
ajung
ă
în punctul respectiv. Deci în punctul x la momentul t, elonga
ţ
ia oscila
ţ
iei particulei din punctulrespectiv descrie o lege de forma:v/
 x
)v/()v/,0(),(
x f  x x
==
ξ ξ 
13.3.dac
ă
propagarea are loc în sensul pozitiv al axei Ox
ş
i atunci unda se nume
ş
te
progresiv
ă
 )v/()v/,0(),(
x f  x x
+=+=
ξ ξ 
13.4.dac
ă
propagarea are loc în sensul negativ al axei Ox
ş
i atunci unda se nume
ş
te
regresiv
ă
.
 Caracteristic acestei dependen
ţ
e a elonga
ţ
iei de spa
ţ
iu
ş
i timp este dependen
ţ
a de expresia:
ş
i nu separat de
x
 
ş
i
sau de alt
ă
combina
ţ
ie între
 x
 
ş
i
.v/
 x
 
13.3. Unda armonic
ă
plan
ă
 
Acest tip de und
ă
corespunde situa
ţ
iei în care
sursa este un oscilator armonic alec
ă
rei oscila
ţ
ii se propag
ă
din aproape în aproape într-un mediu ideal, deci în orice punctavem oscila
ţ
ii armonice adic
ă
sinusoidale de o anumit
ă
frecven
ţă
unghiular
ă
,
ω 
.
Solu
ţ
iaecua
ţ
iei undelor în acest caz poate fi scris
ă
în una din formele:
+ ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
0
vcos),(
ϕ ω 
x A x f 
c
, sau
+ ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
0
vsin
ϕ ω 
x A f 
s
13.5.Dar 
ş
i o combina
ţ
ie liniar 
ă
a acestora este tot o solu
ţ
ie, iar noi prefer 
ă
m forma:),(),(),(
 xif  x f  x
sc
+=Ψ
, care scris
ă
explicit folosind formulele Euler este:
+ ⎠ ⎞⎝ ⎛ =Ψ
0
vexp),(
ϕ ω 
xi A x
13.6.
M
ă
rimi caracteristice undei armonice plane
1.
 
Amplitudinea undei
 
 A
, este valoarea maxim
ă
a m
ă
rimii care se propag
ă
 2.
 
Faza undei
 
0
v),(
ϕ ω ϕ 
+ ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
x x
13.7.3.
 
Faza ini
ţ
ial
ă
 
0
)0,0(
ϕ ϕ 
=
13.8.4.
 
Frecven
ţ
a unghiular
ă
sau pulsa
ţ
ia undei
,
ω 
se poate afla din expresia fazei prinderivare în raport cu timpul
ω ϕ 
=
, deci exprim
ă
viteza de varia
ţ
ie a fazei.5.
 
Suprafa
ţ
a de und
ă
sau suprafa
ţ
a echifaz
ă
este suprafa
ţ
a pe care faza are aceea
ş
ivaloare la un moment dat (locul geometric al punctelor în care faza este constant
ă
). Încazul undei plane care se deplaseaz
ă
de-a lungul axei Oz, aceast
ă
suprafa
ţă
este un plan perpendicular pe direc
ţ
ia de propagare. Prima suprafa
ţă
de und
ă
în sensul de propagarese nume
ş
te
front de und
ă
. Dac
ă
not
ă
m cu
 x
u
r
versorul direc
ţ
iei de propagare, acestaeste perpendicular pe suprafa
ţ
a de und
ă
.6.
 
Viteza de faz
ă
,
v
,
este viteza de deplasare a suprafe
ţ
ei de und
ă
pe direc
ţ
ia normaleisale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->