Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
To Trinh Xin Cap Dat

To Trinh Xin Cap Dat

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 2,377|Likes:
Published by vanphong1

More info:

Published by: vanphong1 on Oct 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
ubnd tØnh nam ®Þnh
së lao ®éng – tb vµ xhCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Sè: /TTr-L§TBXH
Nam §Þnh, ngµy th¸ng 10n¨m 2008
 
Tê tr×nh
V/v xin cÊp ®Êt x©y dùng trô së lµm viÖc míi
Ngay sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 Uû ban c¸ch m¹ngl©m thêi tØnh Nam §Þnh ®îc thµnh lËp tiÕp tôc l·nh ®¹o toµndiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, quèc phßng, anninh trªn ®Þa bµn tØnh, Th¸ng 10/1945 Uû ban c¸ch m¹ng l©mthêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp, x©y dùng c¬ quan lao ®éng míi díisù l·nh ®¹o cña chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng lµ tiÒn th©n cña Së Lao®éng tØnh Nam §Þnh; Riªng ngµnh th¬ng binh vµ x· héi ë cÊptØnh lµ mét tiÓu ban vµ n»m trong biªn chÕ cña Ban tæ chøcd©n chÝnh - UBND tØnh, cïng víi c¸c tØnh ®éi tËp hîp c«ng t¸cth¬ng binh, tö sÜ cña ®Þa ph¬ng. Tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇmcña lÞch sö víi nhiÒu tªn gäi, quy m« kh¸c nhau Së Lao ®éng vµSë Th¬ng binh vµ X· héi ®· gãp phÇn cïng toµn §¶ng toµn qu©nvµ toµn d©n Nam §Þnh – Hµ Nam Ninh æn ®Þnh, ph¸t triÓn s¶nxuÊt t¹o ra cña c¶i chi viÖn cho tiÒn tuyÕn ®ång thêi tõng bícn©ng cao chÊt lîng ®êi sèng nh©n d©n nhÊt lµ nh÷ng th¬ngbinh, cùu binh th©n nh©n gia ®×nh liÖt sü gia ®×nh cã c«ngvíi c¸ch m¹ng.§Õn th¸ng 12/1987 Së Th¬ng binh vµ X· héi tØnh Hµ NamNinh s¸p nhËp víi Së Lao ®éng tØnh Hµ Nam Ninh thµnh Së Lao®éng TB&XH tØnh Hµ Nam Ninh. Khi ®ã Së Lao ®éng ®ãng t¹itrô së 26 BÕn ngù (nay lµ 36 BÕn ngù) víi diÖn tÝch và Së Th-¬ng binh vµ X· héi ®ãng t¹i trô Së 64 TrÇn phó víi diÖn tÝchm2 c¸ch xa trô së 36 BÕn ngù 1,5km. Sauk hi s¸p nhËp c¶ hai trôsë ®Òu kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu diÖn tÝch, phßng lµm viÖccho c¸n bé c«ng chøc viªn chøc Së Lao ®éng TB vµ XH lµm viÖcnªn bé phËn Thanh tra Së vµ Phßng ChÝnh s¸ch TB vµ XH Së Lao®éng TB vµ XH vÉn ph¶i lµm viÖc chung cïng Trung t©m Giíi1
 
thiÖu viÖc lµm tØnh Nam §Þnh - ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuécSë t¹i khu 36 BÕn ngù. Trong suèt 22 n¨m qua Së Lao ®éng TBvµ XH ®· chñ ®éng bè trÝ s¾p xÕp vÒ phßng lµm viÖc, kho hås¬, nhµ xe v.v… ®Ó nhng khã kh¨n vÒ ®Þa ®iÓm lµm viÖcngµy cµng béc lé râ. Tõ 01/4/2008 bé phËn trÎ em cïng 9 c¸n bé thuéc Uû band©n sè gia ®×nh vµ trÎ em s¸p nhËp vÒ Së Lao ®éng TB vµ X·héi; Ngµy 10/7/2008 Bé Lao ®éng TB vµ XH, Bé Néi vô ban hµnhth«ng t 10/2008/TTLT-BL§TBXH-BNV quy ®Þnh thªm chøc n¨ngqu¶n lý nhµ níc cho Së Lao ®éng TB vµ XH nh chøc n¨ng qu¶n lýnhµ níc vÒ c«ng t¸c B¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em, B×nh ®¼ng giíi,Chi côc phßng chèng tÖ n¹n ®ßi hái ph¶i thµnh lËp thªm 02phßng nghiÖp vô 01 chi côc vµ tiÕp nhËn c¬ cÊu tæ chøc m¸y cña 03 trêng trung cÊp nghÒ trªn ®Þa bµn. Tríc thùc tr¹ng nµy Së Lao ®éng TB vµ XH gÆp rÊt nhiÒukhã kh¨n nhÊt mÆt b»ng diÖn tÝch ®Êt, phßng lµm viÖc ®Óphôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n còng nh c¸c ho¹t ®éng ®i kÌmphôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n nh héi trêng, nhµ kho, nhµ ®Ó xe,khu«n viªn, khu sinh ho¹t chung.§Ó ®¶m b¶o yªu cÇu tèi thiÓu vÒ diÖn tÝch phßng lµmviÖc, héi trêng, nhµ kho vµ diÖn tÝch ®Êt khu«n viªn, nhµ xe,khu sinh ho¹t chung vµ ®Êt lu kh«ng ®¶m b¶o ¸nh s¸ng, kh«ngkhÝ cho c¸n bé c«ng chøc lµm viÖc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnhNam §Þnh tr×nh UBND tØnh cÊp ®Êt ®Ó më réng diÖn tÝchphßng lµm viÖc hoÆc ®Êt ®Ó x©y míi trô së lµm viÖc t¹o ®iÒukiÖn cho c¸n bé c«ng chøc ngµnh Lao ®éng TB vµ XH hoµnthµnh nhiÖm vô trong thêi gian tíi.KÝnh ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh, Héi ®ång thi ®uakhen thëng tØnh phª duyÖt./.
N¬i nhËn
:
- TØnh uû;- Héi ®ång nh©n d©n tØnh;- Uû ban nh©n d©n tØnh;- Së KÕ ho¹ch ®Çu t;- Së tµi chÝnh;- Lu VT - TCHC.
Gi¸m ®èc
2

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tiếu Nguyễn Văn liked this
Oanh Le liked this
Trang Nguyen Thu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->