Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KUM-SNEH_01092011

KUM-SNEH_01092011

Ratings:
(0)
|Views: 294|Likes:
Published by Chitra Rangarajan
குமுதம் சிநேகிதி
குமுதம் சிநேகிதி

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Chitra Rangarajan on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

 
 
””””
 
 01010101////09090909////2011201120112011
 
 
 01.09.11
தயங்
 ‘‘
 
பங்
,
எங்க்டஒஒதயப!...ஒதஇக்
,
ஒத
 
இக்ப்்பப.பயசய்
 
ஆஸபதப்க்!...
‘‘
எ்சஸபப
 
நத்இக்�பயஒச்ஷயத.
 
டஇ
 
உஎஒதஷ
,
்தச
,
ஹஉ�ஆ்
 
சயப்க்க்நஹதபஒபத்்ய்
 
்பக்தஒபஅஇயயங்த.டஇ�அஹத
 
பதக்எ
,
அதசயப்�அ்த்்ப
 
இ்்எதஅத!்நசய்தச!
 
நபதஇக்ஒதஇக்எபய்தடசய்ப்�....
 
ஷஸ்ஒஎநக்தஒ்யசமஅதபப்�...
 
தக
 
்அதக்எ்்்்சயஅஒ்ண
 
இதக்இகஅத...
 
எதஇ
 
யதபய்த்�அதக
 
்பகபபதஅஎதப்�த்.
 
 
 
எதய
 
பயஒக்ணக்ஆ்பயஒதய்சத
 
ஆஒ்தத
பஇததக்ந்
 
இப்பஒஇப்
எஉயதய்
 
தய்ந்சசப்
 
ந்.அ்�அதஉயதததச்நக�
 
சதஉங்கத்்யஇக்
?
தநஅத்பபததஇக்..
 
்
 
ந�நக்தச்இ்�க்அகஹஒ
 
ஹங்..(பக்ச
,
ப�க
,
உபதந்�
 
்்த்க்இக்)
 
உதணயதத�கக்
 
ச�சபஒ்ஒஇக்பஒணயஎ்பயச
,

 
தபதஒணதசஒக்உபதயக
 
க்...டஇநஒஒத
,
பசகஒத
,
டஇந
 
க்எசபதஒதஎ்்யஒதங்
,
எவ�
நத
அவ�நஎபத்்்த்்
,
பஒபஒ்ஒங்
, 7

, 18

, 108
எ
 
த்
,
உ்உ்பத
,
நநஉ்பத
 
ௗஒத
,
ஒடஇதக்யஎணதக�த
 
எநக்கதஒபடவஇநஹதய
 
நயஉச்்க்�தஒபபக்்இக்த.
 
பநபஸ்பத�அய்கதங்க
 
யகசதபயதபக்ங்.
 
ஆ
 
உபய்தயதங்தசசபஎநக
 
அபதநநகதததஅஇயஹம
 
நகஸப்�த்இக்.
 
எதஎபசய
 

?
எபசய
,
சபஎத்பக்
 
எயங்�சய்உண்பதஉ்தயஹதய
 
தநங்த!
 
த�தஅயஉ!
 
அதசயதஅதநதயஉதஇநச(ப
 
ப)சஸஇ்
?
நசத
?
எத
 
ப
,
பக்பஎ்்யச்்�
 
எதடஇஒதஇதசய்எ
 
ச்
?
அபஅஉபய்எ்ஒணங்க்்
 
சபஎயசதத்தநகக்.
 
அத
 
ப்்்பணச்
?
த
 
ணயத...அபணயபஅஅ்டஇ
 

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
EzhilarasiPazhanivel liked this
Pandiyarajan Sakthi liked this
vidhusara liked this
sakinovels liked this
chsan liked this
Bharathi T liked this
Anbu liked this
Anbu liked this
joemelci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->