Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Những phát hiện về vạn vật và con người (Phần 2)

Những phát hiện về vạn vật và con người (Phần 2)

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:
Published by Crazywolfdl
"Thời gian là nhà khám phá vĩ đại nhất", Francis Bacon(1625). Khám phá vĩ đại đầu tiên là thời gian, khung của kinh nghiệm. Chỉ khi biết phân định năm tháng, tuần lễ, ngày giờ, phút giây, con người mới thoát ra được cái chu kỳ đơn điệu của thiên nhiên. (Phần 2)
"Thời gian là nhà khám phá vĩ đại nhất", Francis Bacon(1625). Khám phá vĩ đại đầu tiên là thời gian, khung của kinh nghiệm. Chỉ khi biết phân định năm tháng, tuần lễ, ngày giờ, phút giây, con người mới thoát ra được cái chu kỳ đơn điệu của thiên nhiên. (Phần 2)

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Crazywolfdl on Oct 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
  ÁNhûäng phaát hiïån vïìvaån vêåt vaâcon ngûúâi 1 http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
PHÊÌN VII - BÊËT NGÚÂCUàA CHÊU MYÄ..........................................................13
 
PHÊÌN VIII NHÛÄNG ÀÛÚÂNG BIÏÍN ÀI ÀÏËN KHÙÆP NÚI.............................49
 
PHÊÌN IX THÊË Y NHÛÄNG CAÁI MÙÆT THÛÚÂNG KHÖNG THÏÍTHÊË Y...........74
 
PHÊÌN X BÏN TRONG CHUÁNG TA...............................................................114
 
 
Daniel J. Boorstin
PHÊÌN XI KHOA HOÅC TRÚÃTHAÂNH PHÖÍCÊÅP..........................................140
 
PHÊÌN XII PHÊN LOAÅI VAÅN VÊÅT.................................................................161
 
 
  ÁNhûäng phaát hiïån vïìvaån vêåt vaâcon ngûúâi 3 http://ebooks.vdcmedia.com
Ngoaåi trûâmöåt ñt àaão nhû Sñp, Crïta vaâSicily, ngûúâi Rêåp khöng cêìn phaãi vûúåt biïín àïíài tûânúi naây àïën núi khaác trong àïë  quöëc cuãa hoå. Nïëu nhûäng ngûúâi Rêåp úãmiïìn bùæc quen ài biïín giöëng nhû nhûäng ngûúâi Röma, chùæc hùèn lõch sûãsau naây cuãa chêu  Êu àaäphaãi khaác ài rêët nhiïìu. Tuy nhiïn, söëng úã Àõa Trung Haãi, ngûúâi AÃRêåp boábuöåc phaãi ài biïín. Sau khi möåt haåm àöåi cuãa Byzantin taái chiïëm Alexandria (645 C.N.), ÀïëQuöëc Höìi Giaáo nhêån thêëy roäraâng hoåphaãi coámöåt lûåc lûúång haãi quên. Alexandira trúãthaânh trung têm haãi quên cuãa hoå, möåt cùn cûáàaâo taåo haãi quên vaâàoáng taâu bùçng göîàûa tûâSyria vïì.  Vaâo nùm 655, haãi quên AÃRêåp úãDhat al-Sawanri àaánh baåi möåt lûåc lûúång nùm trùm chiïën thuyïìn cuãa Byzantin. ÀïëQuöëc Höìi Giaáo Rêåp baânh trûúáng trïn àêët liïìn xung quanh Àõa Trung Haãi. Baán àaão Iberia, àiïím giao nhau giûäa àêët cuãa chêu Êu vaâàêët cuãa chêu Phi, àaälaâmöåt phêìn phña têy chêu  Êu thuöåc quyïìn thöëng trõ cuãa Höìi giaáo. Caác sûãgia vêîn coân tranh luêån xem coáthïígoåi Àõa Trung Haãi laâmöåt caái höìlúán cuãa Höìi giaáo hay khöng. Chñnh sûác maånh cuãa ngûúâi AÃ Rêåp dûåa trïn caác cùn cûá  àõa trïn àêët liïìn cuãa hoåtrïn khùæp Àõa Trung Haãi laâcaái àaähònh thaânh tûúng lai cuãa ngaânh haâng haãi trïn àêët chêu Êu vaâtûâchêu  Êu àïën caác núi khaác. Ngoaåi trûâmöåt ñt àaão nhû Sñp, Crïta vaâSicily, ngûúâi Rêåp khöng cêìn phaãi vûúåt biïín àïíài tûânúi naây àïën núi khaác trong àïë  quöëc cuãa hoå. Nïëu nhûäng ngûúâi Rêåp úãmiïìn bùæc quen ài biïín giöëng nhû nhûäng ngûúâi Röma, chùæc hùèn lõch sûãsau naây cuãa chêu  Êu àaäphaãi khaác ài rêët nhiïìu. Alexandria coáthïíàaätrúãthaânh möåt  Venice cuãa Höìi giaáo. Nhûng ngûúåc laåi, caái thaânh phöëto lúán àaäcoá  thúâi hoaâng kim cuãa mònh vúái con söëdên cû trïn 600.000 ngûúâi, àïën cuöëi thïëkyã9 chó coân 100.000 ngaân ngûúâi. Caác giaáo chuãcuãa thïëkyã  9 vaâ10 àaäàïícho thaânh phöësuy taân. Ngoån haãi àùng Pharos nöíi

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tung Do liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->