Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1 Giíi thiÖu
1.1 Môc tiªu kho¸ häc
1.2 Khëi ®éng vµ tho¸t khái Oracle
1.2.1 T¹i Server (Window NT)
1.2.2 T¹i Client (Window 9x)
1.3 Giíi thiÖu ng«n ng÷ SQL
1.3.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ SQL
1.3.2 ChuÈn SQL
1.4 C¸c kh¸i niÖm trong CSDL
1.5 Danh s¸ch rót gän c¸c ®èi t−îng CSDL
1.6 C¸c lÖnh SQL
1.7 Giíi thiÖu vÒ vÝ dô thùc hµnh
1.7.1 M« h×nh quan hÖ d÷ liÖu
1.7.2 M« t¶ d÷ liÖu
2 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n
2.1 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n
2.2 C¸c thµnh phÇn kh¸c cña mÖnh ®Ò SELECT
2.3 Gi¸ trÞ Null
2.4 Läc d÷ liÖu tõ c¸c row cã cïng gi¸ trÞ
2.5 HiÓn thÞ cÊu tróc b¶ng
2.6 C¸c lÖnh cña c«ng cô SQL*Plus
2.6.1 C¸c lÖnh so¹n th¶o
2.6.2 C¸c lÖnh vÒ file
2.6.3 C¸c lÖnh vÒ column
2.7 Bµi tËp
3 Truy vÊn d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn
3.1 MÖnh ®Ò ORDER BY
3.2 MÖnh ®Ò WHERE
3.3 C¸c to¸n tö
3.4 Bµi tËp
4 C¸c hµm ¸p dông cho 1 dßng d÷ liÖu
4.1 C¸c hµm sè
4.2 C¸c hµm ký tù
4.3 C¸c hµm ngµy
4.4 C¸c hµm chuyÓn ®æi kiÓu
4.5 Bµi tËp
5 BiÕn runtime
5.1 Bµi tËp
6 C¸c hµm nhãm ¸p dông cho lín h¬n hoÆc b»ng 1 dßng d÷ liÖu
6.1 C¸c hµm t¸c ®éng trªn nhãm
6.2 MÖnh ®Ò GROUP BY
6.3 Bµi tËp
7 HiÓn thÞ néi dung d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng
7.1 Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng
7.2 Mèi liªn kÕt kh«ng t−¬ng ®−¬ng
7.3 Mèi liªn kÕt céng
7.4 Liªn kÕt cña b¶ng víi chÝnh nã
7.5 C¸c to¸n tö tËp hîp
7.6 Bµi tËp
8 C¸c lÖnh truy vÊn lång nhau
8.1 C©u lÖnh SELECT lång nhau
8.2 Bµi tËp
9 CÊu tróc h×nh c©y
9.1 CÊu tróc h×nh c©y trong 1 table
9.2 Kü thuËt thùc hiÖn
9.3 Bµi tËp
10 Tæng kÕt vÒ lÖnh select
11 T¹o table
11.1 LÖnh t¹o b¶ng
11.2 C¸c quy t¾c ®Æt tªn object
11.3 C¸c quy t¾c khi tham chiÕu ®Õn object
11.4 KiÓu d÷ liÖu vµ ®iÒu kiÖn
11.4.1 CHAR
11.4.2 VARCHAR2
11.4.3 VARCHAR
11.4.4 NUMBER
11.4.5 FLOAT
11.4.6 LONG
11.4.7 DATE
11.4.8 RAW vµ LONG RAW
11.4.9 ROWID
11.4.10 MLSLABEL
11.4.11 ChuyÓn ®æi kiÓu
11.5 Constraint
11.6 Bµi tËp
12 c¸c lÖnh DDL kh¸c vµ d÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu
12.1 ChØnh söa cÊu tróc table
12.2 C¸c lÖnh DDL kh¸c
12.2.1 Xãa table
12.2.2 Gi¶i thÝch b¶ng
12.2.3 Thay ®æi tªn object
12.2.4 Xãa d÷ liÖu cña table
12.3 D÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu
12.4 Bµi tËp
13 C¸c lÖnh Thao t¸c d÷ liÖu kh¸c
13.1 ChÌn mét row vµo table
13.2 ChØnh söa d÷ liÖu
13.3 Xãa dßng
13.4 Lçi rµng buéc d÷ liÖu
13.5 LÖnh ®iÒu khiÓn giao dÞch
13.6 Bµi tËp
14 Sequence vµ index
14.1 Sequence
14.1.1 T¹o Sequence
14.1.2 Xo¸ vµ söa sequence
14.2 Index
14.3 Bµi tËp
15 T¹o view
15.1 View
15.2 Bµi tËp
16 QuyÒn vµ b¶o mËt
16.1 QuyÒn - PRIVILEGE
16.2 ROLE
16.3 Synonym
17 tæng quan vÒ pl/sql vµ procedure builder
17.1 Có ph¸p lÖnh PL/SQL
17.2 PL/SQL block
17.3 Giíi thiÖu Procedure builder
18 có ph¸p lËp tr×nh
18.1 IF
18.2 LOOP vµ EXIT
18.3 FOR
18.4 WHILE
18.5 GOTO
19 cursor
19.1 §Þnh nghÜa
19.2 KiÓu d÷ liÖu Table vµ Record
19.3 Sao kiÓu d÷ liÖu
19.4 C©u lÖnh SELECT... INTO... trong PL/SQL
19.5 Bµi tËp
20 procedure vµ funtion
20.1 Procedure
20.2 Function
22.2 Bµi tËp
23 error handing
23.1 Bµi tËp
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3.Giao Trinh SQL Va PL SQL

3.Giao Trinh SQL Va PL SQL

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by thaiha05111987

More info:

Published by: thaiha05111987 on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 72 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 76 to 78 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->