Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
563/2009 - Daňový poriadok (Zákon o správe daní), účinný od 1.1.2012

563/2009 - Daňový poriadok (Zákon o správe daní), účinný od 1.1.2012

Ratings: (0)|Views: 949 |Likes:
Published by Zákony pre ľudí
Ruší
511/1992 Zb.

Mení
504/2009 Z. z., 466/2009 Z. z., 83/2009 Z. z., 563/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 289/2008 Z. z., 358/2007 Z. z., 215/2007 Z. z., 122/2006 Z. z., 584/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 68/2005 Z. z., 679/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 443/2004 Z. z., 350/2004 Z. z., 222/2004 Z. z., 215/2004 Z. z., 191/2004 Z. z., 609/2003 Z. z., 595/2003 Z. z., 526/2002 Z. z., 291/2002 Z. z., 215/2002 Z. z., 12/1998 Z. z., 386/1996 Z. z., 304/1995 Z. z., 58/1995 Z. z., 374/1994 Z. z., 249/1994 Z. z., 172/1994 Z. z., 254/1993 Z. z., 253/1993 Z. z., 165/1993 Z. z., 511/1992 Zb., 92/1991 Zb.

Nepriamo ruší
119/2008 Z. z., 114/2003 Z. z., 233/2002 Z. z., 493/2001 Z. z., 171/2001 Z. z., 240/2000 Z. z., 367/1999 Z. z., 219/1999 Z. z., 146/1995 Z. z., 367/1994 Z. z., 187/1994 Z. z., 173/1994 Z. z.
Ruší
511/1992 Zb.

Mení
504/2009 Z. z., 466/2009 Z. z., 83/2009 Z. z., 563/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 289/2008 Z. z., 358/2007 Z. z., 215/2007 Z. z., 122/2006 Z. z., 584/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 68/2005 Z. z., 679/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 443/2004 Z. z., 350/2004 Z. z., 222/2004 Z. z., 215/2004 Z. z., 191/2004 Z. z., 609/2003 Z. z., 595/2003 Z. z., 526/2002 Z. z., 291/2002 Z. z., 215/2002 Z. z., 12/1998 Z. z., 386/1996 Z. z., 304/1995 Z. z., 58/1995 Z. z., 374/1994 Z. z., 249/1994 Z. z., 172/1994 Z. z., 254/1993 Z. z., 253/1993 Z. z., 165/1993 Z. z., 511/1992 Zb., 92/1991 Zb.

Nepriamo ruší
119/2008 Z. z., 114/2003 Z. z., 233/2002 Z. z., 493/2001 Z. z., 171/2001 Z. z., 240/2000 Z. z., 367/1999 Z. z., 219/1999 Z. z., 146/1995 Z. z., 367/1994 Z. z., 187/1994 Z. z., 173/1994 Z. z.

More info:

Published by: Zákony pre ľudí on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2011

pdf

text

original

 
kony pre ľuZbierka zákonov SRRočník 2009
Predpis č. 563/2009 Z. z.
Predpis č. 563/2009 Z. z.
Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zo dňa01.12.2009Čiastka193/2009Účinnosť od01.01.2010
Zaradené v právnych oblastiach
Dane a poplatkyDaň z pridanej hodnotyDane z príjmuDaňové orgánySpráva daní a poplatkovDražbyHospodárstvo a hospodárenie, ekonomikaSpráva a privatizácia národného majetku
Znenie 01.01.2012
Prehľad Súvislosti
Trvalý odkaz
Obsah
Čl. I
(§ 1 -§ 167)
PRVÁ ČASŤ -ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(§ 1 -§ 35)
PRVÁ HLAVA -ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
(§ 1 -§ 12)
§ 1 -Predmet a rozsah pôsobnosti§ 2 -Základné pojmy§ 3 -Základné zásady správy daní§ 4 -Správca dane a osoby zúčastnené na správe daní§ 5 -Používanie jazyka pri správe daní§ 6 -Vecná príslušnosť§ 7 -Miestna príslušnosť§ 8 -Delegovanie§ 9 -Zastupovanie§ 10 -Vylúčenie zástupcu§ 11 -Daňové tajomstvo§ 12 -Náklady správy daníDRUHÁ HLAVA -PODANIA
(§ 13 -§ 18)
Spôsob podania
(§ 13 -§ 18)
§ 13§ 14§ 15 -Daňové priznanie§ 16 -Opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie§ 17 -Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania§ 18 -PostúpenieTRETIA HLAVA -ÚKONY ZABEZPEČUJÚCE PRIEBEH A ÚČEL SPRÁVY DANÍ
(§ 19 -§ 26)
§ 19 -Zápisnica a úradný záznam§ 20 -Predvolanie a predvedenie§ 21 -Dožiadanie§ 22 -Predbežná otázka§ 23 -Nazeranie do spisov§ 24 -Dokazovanie§ 25 -Svedok§ 26 -Poskytovanie údajov správcovi daneŠTVRTÁ HLAVA -LEHOTY
(§ 27 -§ 29)
§ 27 -Počítanie lehôt§ 28 -Predĺženie lehoty§ 29 -Zmeškanie lehotyPIATA HLAVA -DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ
(§ 30 -§ 35)
§ 30 -Všeobecné ustanovenia§ 31 -Doručovanie do vlastných rúk§ 32 -Doručovanie elektronickými prostriedkami§ 33 -Elektronické služby§ 34 -Doručovanie mimo územia Slovenskej republiky§ 35 -Doručovanie verejnou vyhláškouDRUHÁ ČASŤ -ČINNOSTI SPRÁVCU DANE
(§ 36 -§ 54)
PRVÁ HLAVA -PRÍPRAVA DAŇOVÉHO KONANIA
(§ 36 -§ 54)
PRVÝ DIEL -VYHĽADÁVACIA ČINNOSŤ
(§ 36)
§ 36DRUHÝ DIEL -MIESTNE ZISŤOVANIE, ZABEZPEČENIE VECI A PREPADNUTIE VECI
(§ 37 -§ 43)
§ 37 -Postup správcu dane pri miestnom zisťovaní§ 38 -Práva správcu dane pri miestnom zisťovaní§ 39 -Povinnosti daňového subjektu a inej osoby pri miestnom zisťovaní§ 40 -Zabezpečenie veci§ 41 -Postup pri zabezpečení veci§ 42 -Postup pri prepadnutí veci
Page 1 z 49Daňový poriadok -č. 563/2009 Z. z. -Znění 01.01.201212. 9. 2011http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-563/znenie-20120101
 
§ 43 -Rozdelenie výťažkuTRETÍ DIEL -POSTUP PRI DAŇOVEJ KONTROLE
(§ 44 -§ 47)
§ 44 -Daňová kontrola§ 45 -Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole§ 46 -Priebeh a ukončenie daňovej kontroly§ 47 -ProtokolŠTVRTÝ DIEL -POSTUP PRI URČENÍ DANE PODĽA POMÔCOK 
(§ 48 -§ 49)
§ 48§ 49PIATY DIEL -OSTATNÉ ČINNOSTI SPRÁVCU DANE
(§ 50 -§ 54)
§ 50 -Predbežné opatrenia§ 51 -Záznamová povinnosť§ 52 -Zverejňovanie zoznamov§ 53 -Poskytovanie údajov§ 54 -Súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registraTRETIA ČASŤ -PLATENIE DANE
(§ 55 -§ 57)
§ 55 -Spôsob platenia dane a použitie platieb§ 56 -Osobný účet daňového subjektu§ 57 -Odklad platenia dane a povolenie splátokŠTVRTÁ ČASŤ -DAŇOVÉ KONANIE
(§ 58 -§ 153)
PRVÁ HLAVA -VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(§ 58 -§ 66)
§ 58 -Začatie daňového konania§ 59 -Účastníci daňového konania§ 60 -Vylúčenie zamestnanca§ 61 -Prerušenie daňového konania§ 62 -Zastavenie daňového konania§ 63 -Rozhodnutie§ 64 -Nulitné rozhodnutie§ 65 -Lehoty na rozhodnutie§ 66 -Opatrenia proti nečinnostiDRUHÁ HLAVA -OSOBITNÉ DAŇOVÉ KONANIA
(§ 67 -§ 78)
PRVÝ DIEL -REGISTRAČNÉ KONANIE
(§ 67)
§ 67 -Postup pri registráciiDRUHÝ DIEL -VYRUBOVACIE KONANIE
(§ 68 -§ 70)
§ 68§ 69 -Zánik práva vyrubiť daň§ 70 -Úľava na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na daniTRETÍ DIEL -OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
(§ 71 -§ 78)
§ 71 -NámietkaOdvolacie konanie
(§ 72 -§ 78)
TRETIA HLAVA -DAŇOVÉ PREPLATKY A DAŇOVÉ NEDOPLATKY
(§ 79 -§ 87)
PRVÝ DIEL -DAŇOVÉ PREPLATKY
(§ 79)
§ 79 -Daňové preplatky a úrokDRUHÝ DIEL -DAŇOVÉ NEDOPLATKY
(§ 80 -§ 87)
§ 80 -Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku§ 81 -Záložné právo§ 82 -Zmena a zrušenie záložného práva§ 83 -Dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok§ 84 -Zánik daňového nedoplatku§ 85 -Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok§ 86 -Postúpenie daňového nedoplatku§ 87 -Započítanie daňového nedoplatkuŠTVRTÁ HLAVA -DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE
(§ 88 -§ 153)
PRVÝ DIEL -ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(§ 88 -§ 97)
§ 88 -Základné ustanovenia§ 89 -Exekučný titul§ 90 -Začatie daňového exekučného konania§ 91 -Daňová exekučná výzva§ 92 -Daňový exekučný príkaz§ 93 -Oprava daňového exekučného príkazu§ 94 -Daňová exekúcia§ 95 -Odloženie daňovej exekúcie§ 96 -Zastavenie daňového exekučného konania§ 97 -Doručovanie rozhodnutiaDRUHÝ DIEL -VÝKON DAŇOVEJ EXEKÚCIE
(§ 98 -§ 148)
§ 98 -Spôsoby vykonávania daňovej exekúciePRVÝ ODDIEL -DAŇOVÁ EXEKÚCIA ZRÁŽKAMI ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV
(§ 99 -§ 106)
DRUHÝ ODDIEL -DAŇOVÁ EXEKÚCIA PRIKÁZANÍM POHĽADÁVKY
(§ 107 -§ 111)
TRETÍ ODDIEL -DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM HNUTEĽNÝCH VECÍ
(§ 112 -§ 126)
ŠTVRTÝ ODDIEL -DAŇOVÁ EXEKÚCIA ODOBRATÍM PEŇAZÍ V HOTOVOSTI A INÝCH VECÍ, PRI KTORÝCH NEDOCHÁDZAK PREDAJU
(§ 127 -§ 128)
PIATY ODDIEL -DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM CENNÝCH PAPIEROV
(§ 129)
ŠIESTY ODDIEL -DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI, BYTU ALEBO NEBYTOVÉHO PRIESTORU
(§ 130 -§146)
SIEMDY ODDIEL -DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM PODNIKU ALEBO JEHO ČASTI
(§ 147)
ÔSMY ODDIEL -DAŇOVÁ EXEKÚCIA POSTIHNUTÍM MAJETKOVÝCH PRÁV SPOJENÝCH S OBCHODNÝM PODIELOMSPOLOČNÍKA V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
(§ 148)
TRETÍ ODDIEL -NÁKLADY DAŇOVEJ EXEKÚCIE
(§ 149 -§ 150)
Exekučné náklady a hotové výdavky
(§ 149 -§ 150)
ŠTVRTÝ DIEL -VÝŤAŽOK Z DAŇOVEJ EXEKÚCIE A JEHO ROZDELENIE
(§ 151 -§ 152)
Page 2 z 49Daňový poriadok -č. 563/2009 Z. z. -Znění 01.01.201212. 9. 2011http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-563/znenie-20120101
 
§ 151 -Daňový exekučný účet§ 152 -Vrátenie dražobných zábezpek dražiteľov, rozdelenie a použitie výťažkuPiaty diel
(§ 153)
§ 153 -Ochrana zamestnanca správcu danePIATA ČASŤ -ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
(§ 154 -§ 157)
§ 154 -Správne deliktySankcie
(§ 155 -§ 157)
§ 155 -Pokuty§ 156 -Úrok z omeškania§ 157 -Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcieŠIESTA ČASŤ -OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIU
(§ 158 -§ 159)
§ 158§ 159SIEDMA ČASŤ -SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(§ 160 -§ 167)
§ 160§ 161§ 162§ 163§ 164§ 165 -Prechodné ustanovenia§ 166§ 167 -Zrušovacie ustanovenieNovelizačná časťPrílohy
(aktualizované 01.08.2011)
Znenie 01.01.2012
563ZÁKONz 1. decembra 2009o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonovNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIAPRVÁ HLAVAZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah pôsobnosti
(1)
Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správoudaní.
(2)
Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitné predpisy
1
)
neustanovujú inak.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
správou daní postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa tohto zákona aleboosobitných predpisov,
1
)b)
daňou daň podľa osobitných predpisov
1
)
vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto zákona alebo osobitnýchpredpisov
2
)
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu,
3
)c)
daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov,
d)
daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň,
e)
daňovou pohľadávkou pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon neustanovuje inak,
f)
daňovým nedoplatkom dlžná suma dane po lehote splatnosti dane,
g)
oznamovacou povinnosťou povinnosť daňového subjektu oznamovať skutočnosti alebo ich zmeny podľa tohto zákona aleboosobitných predpisov.
1
)§ 3
Základné zásady správy daní
(1)
Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom nazachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.
(2)
Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a pri vyžadovaní plnenia jeho povinností použijelen také prostriedky, ktoré ho najmenej zaťažujú a umožňujú pritom správne vyrubiť a vybrať daň.
(3)
Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritomprihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.
(4)
Správa daní je neverejná okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje.
Page 3 z 49Daňový poriadok -č. 563/2009 Z. z. -Znění 01.01.201212. 9. 2011http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-563/znenie-20120101

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->