Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Vilnius_2011.08.01

15min_Vilnius_2011.08.01

Ratings:
(0)
|Views: 58|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2012

pdf

text

original

 
Brangiausias viešai parduodamas gy-
venamasis namas Vilniuje šiuo metukainuoja 10 mln. litų. Be jo, agentū-ros viešai parduoda dar dešimtį kiek
pigesnių, 4–6 mln. litų vertės, na-mų sostinėje. Patys brangiausi na-mai dažniausiai stovi Laurų gatvėskvartale, Turniškėse, Valakampiuo-
se, Žvėryne. Bet visi jie parduodami
paslapčiomis, o pirkėją vertina ne tikparduodamo namo savininkas, bet ir
būsimi kaimynai.
Namas už 14 mln. lit
ų
Šiuo metu pats brangiausias vie-
šai parduodamas namas Vilniuje
kainuoja 10 mln. lit
ų
. Tokios sumosprašoma už 2006-aisiais pastatyt
ą
 800 kv. m ploto plytin
į
, sublokuot
ą
 
su kaimyno, nam
ą
Valakampiuo-
se, ant Neries kranto.
„Šilt
ą
, jauk 
ų
ir saul
ė
t
ą
inter-
 jer
ą
šiems namams suk 
ū
r
ė
buvu-
si garsi pasaulyje pranc
ū
z
ė
Anne
Toulous. (Ši dizainer
ė
išpuoš
ė
Vil-
niuje „Stikli
ų
“ bei „Naru
č
io“ vieš-
bu
č
ius, o vienas pirm
ų
 j
ų
jos dar-b
ų
yra prieš 40 met
ų
 
į
rengta pra-bangiausia t
ų
laik 
ų
privati jachta
„Christina“, priklausiusi graik 
ų
 milijardieriui Aristoteliui Onas-sis.) Namo interjeras išties labai
prabangus, panaudotos aukš
č
iau-sios kategorijos medžiagos, baldai,
technika“, – apie nam
ą
rašoma
skelbime internete, kur publikuo- jamos tik namo interjero nuotrau-
kos, vengiant pastat
ą
identi
kuo-
 jan
č
i
ų
detali
ų
.
Parduoda kitaip
Tiesa, namo pardavimu besi-
r
ū
pinanti agent
ū
ros „DNB Nord
b
ū
stas“ broker
ė
Kristina Mar
č
iu-
levi
č
ien
ė
teigia, kad šis namas n
ė
-ra pats brangiausias iš jos šiuo me-
tu parduodam
ų
objekt
ų
.
Nukelta
 į
4 psl.
Prabangiausi namaiparduodami slapčia
Daugiausia milijonaisvertinamų namų pasta-tyta garsiojoje Laurų gy-venvietėje prie Vilniaus.
I.Gelūno nuotr.
RYTOJPORY
orai
    2    0    1    1    M  .    R    U    G    P    J     Ū     Č    I    O    1    D  . ,    P    I    R    M    A    D    I    E    N    I    S
       w       w       w .       i       k       r       a       u       k .       l       t
diskusija 
Skverelio gyvybė nevisiems patinka
  / 
3
 
stichija silpnybė 
Liūtis sostinės gatvespavertė upėmis
  / 
3
 
A.Zuokas suvaidinobebaimį herojų
 / 
2
 
    T    i   r   a    ž   a   s    3    0    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    8    1    (    1    1    7    1    )
    |     I    S    S    N    1    8    8    2  -    2    7    4    9    | 
     V     I     L     N     I     U     S
šventė
Visi „skampai“ – jausužieduoti
 / 
12
 
Kuklioje bažnytėlėje jaukiame artimųjųrate savo gyvenimus šventais santuo-kos saitais susiejo grupės „Skamp“narys Vilius Alesius ir jo mylimoji,aktorė Eglė Driukaitė.
 
2
2011 RUGPJŪČIO 1 D.,
PIRMADIENIS
 /
 
VILNIUS
orai
Šiandien daug kur prognozuojami trumpilietūs, perkūnija. Pūs šiaurės, šiaurės rytų5-10 metrų per sekundę vėjas. Termometrostulpelis dieną rodys 22-27 °C šilumos. Antradienį ir trečiadienį šiluma neslūgs, betžadama, kad lietaus bus daug mažiau.
+13+13+14+23+23+23+11+11+13
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
08-02
NAKTĮ
08-02
DIENĄ
08-03
NAKTĮ
08-03
DIENĄ
VILNIUS
+24
ŠIAULIAI
+23
KAUNAS
+24
KLAIPĖDA
+23
PANEVĖŽYS
+23
UTENA
+23
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+30+22+23+33+25+25+24
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
1917
 
Vokiečių kaizerinės kariuome-nės okupuotame Vilniuje įvy-kusi Lietuvių atstovų konfe-rencija išrinko 20 narių Lietu-vos Tarybą.Saulė teka
05:28
Saulė leidžiasi
21:21
Dienos ilgumas
15:53
Mėnulio fazė
– Jaunatis.
vardadieniai
Alfonsas, Almeda, Bartautas,Bartautė, MeilėParyžiusPrahaRygaRomaStokholmas TalinasVaršuva
+27+20+21+25+24+18+22+24+24+23
5-10
ŠIAURĖS RYTŲ
Lietuvoje
Meras vaidino herojų
Vilniaus meras Artūras Zuokasnepaliauja stebinti. Bet ne ne-įtikėtinais darbais, o priešta-ringas reakcijas sukeliančiomis
akcijomis.
Šeštadienį sostinės Gedi-
mino prospekte, kur poilsio
dienomis apskritai draudžia-mas eismas, pasirodė šarvuo-tis, ant kurio stovėjo sostinės
meras A.Zuokas. Šarvuotis,kuriam dėl didžiulio svorio
draudžiama važinėtis miestogatvėmis, pervažiavo ant dvi-račių tako pamestą prabangų
mersedesą ir nurūko. Mies-tiečiai neteko žado, o merasnutylėjo, kad viskas sureži-
suota, o spektakliui gauti vi-si leidimai.
Tikslas pateisinapriemones
„Tankas gera priemonėspręsti automobilių statymo
ne vietoje problemas, – teigia-ma A.Zuoko puslapyje svetai-nėje „Facebook“. – Man pabo-
do istorijos apie prabangiusautomobilius, kurie statomiant dviračių takų ar pėsčių-
 jų perėjos.“Sostinės Gedimino pros-
pektas iš visų pusių apsaugo-
tas kelio ženklais – „Krovini-
nių automobilių eismas drau-
džiamas“. Šie ženklai drau-džia važiuoti krovininiaisautomobiliais ir transportopriemonių junginiais, kuriųleidžiama maksimali masė
 yra didesnė kaip 3,5 t arba di-
desnė už nurodytąją ženkle,
taip pat traktoriais, savaeigė-
mis mašinomis ir mechaniz-
mais, išskyrus aptarnaujan-
tįjį transportą.
Rusiško šarvuočio BTR 60
techninėje charakteristikojenurodoma masė – 9,8 tonos.
Dar didesnė kliūtis A.Zuokui
šarvuočiu važinėtis po Gedi-mino prospektą – savaitgaliaisši gatvės atkarpa virsta pėsčių- jų zona, kurioje eismas apskri-tai yra draudžiamas. A.Zuoko
pasivažinėjimas vyko šešta-
dienio rytą.
„Čia nebuvo eismas“
Spaudžiamas „15min“klausimų dėl jo paties atsai-naus požiūrio į Kelių eismotaisykles (KET), meras buvo
priverstas išsamiau paaiškin-ti, kas šeštadienį vyko pagrin-
dinėje sostinės gatvėje. Pasi-
rodo, skandinavai čia filma-
 vo socialinę reklamą.
„Čia nebuvo
eismas! Tiesiogtaip yra. Nerei-
kia ieškoti to, kas
nepamesta. Visi
reikalingi leidi-mai buvo gauti.
Tai buvo sociali-
nio klipo filma-
 vimas! Ir ne tik klipas – tai yra
laida“, – pareiš-
kė A.Zuokas. Jis tikino, kad šiesą socialinė akcija per Švedi- jos televiziją bus rodoma spa-
lio mėnesį, ją galės pamatytiir Lietuvos žiūrovai.
„Tai yra būdas atkreip-
ti visuomenės dėmesį į daly-
kus, kuriuos mes esame įpra-tę pažeidinėti. Ir šios proble-mos baudomis neišspręsi, to-dėl reikia apie tai diskutuoti.
O sukelti diskusiją šiais lai-kais visuomenėje nėra pap-rasta. Tam turi būti panau-dotos originalios ir įdomios
priemonės. Spalį jie parodysŠvedijoje, o mes pagaminsi-me du vaizdo klipus „Youtu-be“ formato, kurie bus lietu-
 vių ir anglų kalba. Ir neabejo- ju, kad jie turės pasisekimą“, –sakė meras. Anot jo, šioje vie-toje buvo užfiksuotas ne vie-
nas prabangus automobilis,kuriuos vairuojantys asme-nys šiurkščiai pažeidė Kelių
eismo taisykles. A.Zuokas tikina pats pa-
siūlęs švedams tokią origi-
nalią idėją ir tik taip juos su-
 viliojęs filmuoti Vilniuje, one Ispanijoje, Vokietijoje ar
Estijoje.Paklaustas, ar daug dau-
giau nei leistina sveriantis šar- vuotis nebuvo per sunkus tru-pančioms rekonstruoto Gedi-
mino prospekto trinkelėms,
meras atsakė: „Tos technikos
svoris nėra didesnis nei ilgo
autobuso. Ženklai galiotų, jeitai būtų eismas. Jau atsakiau įtą klausimą – nereikia ieškoti
to, kas nepamesta.“
Mersedesą atvežėir išvežė
Interneto komentatoriaigreitai sužinojo, kad perva-žiuotas mėlynasis S klasės„Mercedes Benz“ – neeks-ploatuojamas automobilis.
Šio limuzino techninė apžiū-ra paskutinį kartą buvo atlik-ta 2008-01-03 ir šiuo metu jau
nebegalioja.
Tikriausiai transportopriemonė į prospektą priešfilmavimą buvo atvežta au-
tovežimėliu, o po filmavimoišvežta.
15min.lt 
kalbintas vienasaukštas šiuo metu atostogau- jantis policijos pareigūnas pa-aiškino, kad jeigu filmavimometu tvarką prižiūrėjo polici-ninkai, įprastos eismo taisyk-lės tuo metu negaliojo. „Nea-bejoju, kad civilizuotai ir tei-sėtai viskas buvo padaryta“, –
sakė pareigūnas.
SAULIUSCHADASEVIČIUS
s.chadasevicius@15min.lt
Skolas sugrąžinti žada jėga
Skolų turintys vilniečiai turėtų sune-rimti – sostinėje veikianti skolų išieš-kojimo įmonė „Nacionalinis žalos irskolų išieškojimo centras“ skelbiasiesanti galingesnė už mafją. Įmonėsautomobilis su ginkluotu žmogausmuliažu ant stogo skleidžia žinią: „Į
mus kreipiasi net mafja.“
Tvarkos ir įstatymų sargaigrūmoja pirštu – taip gąsdinti
gyventojų nevalia – ir tikina, kad
greitai ši reklama dings iš sos-tinės gatvių. Savivaldybės Vie-
šosios tvarkos skyriaus vedėjas
Marius Švaikauskas „15minsakė, kad ši reklama buvo pa-stebėta dar gegužės mėnesį. Vasarai artėjant į pabaigą vie-šosios tvarkos sergėtojai nuta-rė, kad tai – agresyvi komerci-
nė reklama.
„Mes ten matome ir prie-
 vartą, ir fizinės jėgos panaudo- jimą. Tokia reklama gali apribo-ti vartotojo pasirinkimo laisvę,moralę pažeisti“, – teigė savival-dybės pareigūnas. Surinkta in-
formacija apie pažeidimus bu- vo perduota Valstybinei varto-
tojų teisių apsaugos tarnybai, vėliau – Valstybinei ne mais-
to produktų inspekcijai, kuri irturėtų nubausti agresija klien-tus viliojančią įmonę.
„Jei geranoriškai susitvarkoįmonė, tai gali būti tik įspėjimas,
 jei ne, tai bauda gali būti nuo tūks-
tančio litų iki 30 tūkst. Lt. Jei jieneįžiūrės to pažeidimo, tai tikraimes taikysime savo taisykles“, –
sakė M.Šveikauskas.
Bendrovės „Nacionalinis ža-los ir skolų išieškojimo centras“
atstovai nurodė jokių įspėjimų
dėl netinkamos reklamos nega-
 vę ir teigia nesuprantantys, užką tą baudą turėtų gauti.
Už tokią reklamą skolų išieško jimo bendrovei gresia bauda.
I.Gelūno nuotr.
Tai yra būdas at-kreipti visuo-menės dėmesį į daly-kus, kuriuos mes esameįpratę pažeidinėti.
Sakė A.Zuokas.
Štai taip A.Zuokas bando turtuoliusatpratinti statyti mašinas bet kur.
Nuotr. iš A.Zuoko „Facebook“ proflio
trumpai
Neužtenkapatarėjų
Vilniaus miesto mero Artūro Zuo-ko komandoje dirba aštuoni pa-tarėjai, tačiau sostinės vadovasmano, kad patarinėjančio perso-nalo jam reikėtų dar daugiau.A.Zuokas teigia, kad daugumapatarėjų dirba puse etato, ir pa-brėžia, jog didesnė jo komandaišsiverčia su tomis pačiomis lė-šomis, kurias turėjo praėjusioskadencijos mero patarėjai. „Pla-nuojame turėti daugiau, nes visietatai dar yra neužimti“, – tei-gė meras. Vilniaus savivaldybėsViešųjų ryšių skyriaus BNS pa-teiktais duomenimis, šiuo metuA.Zuoko patarėjų komanda uži-ma 5,5 etato. Vieno visu etatu dir-bančio patarėjo atlyginimas sie-kia 5 tūkst. 570 litų, taigi visa pa-tarėjų komanda Vilniaus biudže-tui kas mėnesį atsieina daugiaunei 30 tūkst. litų.Kitų didžiųjų Lietuvos miestų –Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Pane-vėžio – merai turi po vieną arbadu patarėjus.
Pripirks dviračių
Vilniuje veiks ir elektrinių, ir me-chaninių oranžinių dviračių nuo-mos punktai, žada sostinės me-ras Artūras Zuokas. Jis tikina arti-miausiu metu pristatysiantis pir-mąjį Europoje e.oranžinį projek-tą, leisiantį miestiečiams važinė-tis „elektroroleriais“ – elektriniaisdviračiais. Pasak mero, miesteveiksiančiuose septyniuose nuo-mos punktuose bus galima išsi-nuomoti 40 elektrorolerių. Vienanuomos valanda kainuos 10 litų.Kitų metų vasarą esą bus paleis-ta ir oranžinių dviračių nuomossistema. Mero teigimu, abu pro- jektai didžiąja dalimi bus fnan-suojami rėmėjų lėšomis. A.Zuokoduomenimis, bendra projek-to sąmata – apie 220 tūkst. litų,iš jų rėmėjai padengs maždaug200 tūkst. litų.Oranžinių dvira-čių programą bandyta sostinėjeįdiegti dar 2001 m. Bet miestie-čiai jau per pirmąsias dienas iš-vogė ir suniokojo apie 500 oran-žinių dviračių.
Uždarytos gatvės
Nuo šiandien iki rugpjūčio pabai-gos bus draudžiamas transpor-to eismas Garsiojoje ir Džiaugs-mo gatvėse.Gatvės bus uždarytos dėl vykdo-mų naujų vandentiekio ir nuote-kų tinklų statybos darbų Žemaja-me ir Aukštajame Pavilnyje. Dar-bų metu transporto eismas busnukreipiamas J.Kolaso bei Švarią- ja gatvėmis. Keisis 31 ir 13 marš-rutų autobusų eismas. Eismo da-lyviai prašomi būti atidūs, stebė-ti kelio ženklus ir laikytis Kelių eis-mo taisyklių.
 
3VILNIUS
 
 /
 
2011 RUGPJŪČIO 1 D.,
PIRMADIENIS
Vilniaus gatvės šeštadienį vėl virto
ežeru. Po staigios ir smarkios liū-ties į pagalbą vairuotojams išvy-ko net ugniagesiai, kelių priežiū-
ros tarnybos pareigūnai.
Labiausiai patvino tradicinė
 Vilniaus vieta – Geležinio Vil-ko gatvės atšaka tarp „Statoil“ir „Lukoil“ degalinių šalia „To-
 yota“ salono. Ši vieta tapo tikruežeru, jo „neperbrido“ net sun-
kiasvoriai sunkvežimiai.
Kaip „15min“ pasakojo
miestelėnai, patekę į stichijos
zoną, mieste susidarė nepa-
 vydėtina situacija, kilo chao-sas. Eismą sustabdė sunkve-
žimiai, atvažiavę nuo Seimotunelio ir užstrigę ties „Sta-
toil“ degaline.
 Vanduo ties Linkmenų žie-du išsiliejęs itin plačiai, tyvu-liuojančia pelke tapo net pieva,
esanti anapus šaligatvio.
Patekę į tokius spąstus kaikurie vairuotojai buvo privers-
ti pažeisti taisykles: sukti per
automatinės „Neste“ degalinės
teritoriją ir prieš eismą grįžtilink Moksleivių rūmų.
Kaip iš įvykio vietos informa- vo „15min“ fotoreporteris Julius
Kalinskas, daugybė drąsuolių
nusprendė pasimurkdyti vande-nyje, tad stengėsi prašokti eže-ru tapusią Žalgirio gatvės atkar-pą. Kai kurie bandė apvažiuoti
pavojingą ruožą pieva.Gana rimtą nuotykį patyrė
trijų asmenų šeima iš Utenos.Uteniškiai, automobiliu „Opel
Omega“ važiavę į vandens parkąpaiškylauti, staiga pateko į kylan-čio vandens spąstus. Akimirks-niu užsirakino automobilio du-rys, į vidų pradėjo plūsti dumb-
las, nešamas nuo pievos.
Šeimyna, patyrusi stresą,
išlipo per langą ir įsitvėrė stul-
po. Negalėdami patikėti tuo, kas vyksta, žmonės puolė skambintiugniagesiams. Atvykę gelbėtojai
padėjo uteniškiams išsikepur-
nėti ant sausos žemės, ištraukė
iš balos jų automobilį.
Skverelyje prie Šv.Kotrynos baž-
nyčios įsikūrusiai kavinei ir vai-
kų žaidimų aikštelei artėja ne-ramūs laikai. Lietuvos rašytojųsąjunga įsitikinusi, kad vyninėir vaikų žaidimo aikštelė darko
S.Moniuškos skverą, tad bus ima-
masi protestų.
„Ten dabar yra siaubas,o ne aikštė padaryta. Mūsųmintis ta, kad sugrąžintų tai vietai, vos ne sakralinei vie-tai, tikrąjį veidą“, – naujienųagentūrai BNS sakė Rašyto- jų sąjungos sekretorė Birutė
Jonuškaitė.
Savo protestą rašytojai keti-na pareikšti per poetės Juditos Vaičiūnaitės atminimui skirtosskulptūrinės kompozicijos ati-dengimą S.Moniuškos skvere.Pasak B.Jonuškaitės, dėl skve-
re įsikūrusios vyninės ir vai-kų žaidimų aikštelės, jis tapo
„karčemos kiemu“. Tuo tarpuateityje čia planuojama rengtiįvairius renginius, pavyzdžiui,
poezijos skaitymus.
Ir už, ir prieš
Praėjusiais metais prieŠv.Kotrynos bažnyčios esan-
čiose buvusio vienuolyno patal-pose įsikūrus vyninei, skvereliskaipmat atgijo. Vasaros vakarais
ši vieta – viena iš gyviausių sos-tinės vietų, kur susirenka daug
 vilniečių ir miesto svečių. Vis
dėlto „15min“ kalbinti žmonės,
kaip ir Rašytojų sąjungos atstovė,svarstė, kad kavinei šiame skve-
re galbūt išties ne vieta.„Kaip tik ką tik su drauge
kalbėjome, kad šiai vyninei tainetinkama vieta. Negražu, kaiskėčiai su „Coca-Colos“ rekla-
ma yra prie pat bažnyčios“, –
laikraščiui sakė vilnietė Indrė.
Merginai antrino jos draugė
Urtė: „Mano nuomonė lygiaitokia pati. Seniai pastebėjau,
kad šis skverelis labai gražus.Kai kavinės staliukai lauke bu-
 vo pastatyti be skėčių, gal irneatrodė blogai. Tačiau da-
bar, kai tie skėčiai užstoja dalį
bažnyčios... Lyg ir nerodomabažnyčiai pagarba.“
Tuo tarpu „15min“ skvere-
lyje užkalbintas vilnietis, ne-norėjęs atskleisti savo vardo,
piktinosi Rašytojų sąjungosketinimu protestuoti. „O kasčia blogo? Kodėl žmonės pokoncerto negali čia ateiti iš-
gerti kavos? Juk tai ne bažny-čia. Tai bažnyčios pastatas, –
stebėjosi žurnalistu prisistatęs vyras. – Kodėl Rašytojų sąjunga
nieko nesakė, kai šis pastatas
buvo sugriautas? Ir apskritai, jiems pirmiausia reikėtų susi-
tvarkyti savo kavinę.
 Vaikų aikštelėreikalinga
Tačiau vaikų žaidimų aikš-telės klausimu kalbintų vilnie-čių nuomonė priešinga. Didžio- ji dalis iš jų teigė nesuprantan-tys, kuo vaikai trukdo rašyto- jams. „Dėl vaikų, tai (
Rašytojųsąjunga – „15min“ 
) truputį per-
sistengė. Juk supynės čia pa-
statytos gražios – ne plastma-sinės ar spalvotos, – sakė neto-li S.Moniuškos skvero dirban-ti mergina. – „Pietų muzikos“
projektas, kai kiekvieną die-
ną per pietus skverelyje savo
pasirodymus maždaug valan-dą atlieka kas tik nori, trukdodaug labiau, nei čia žaidžian-
tys vaikai.“
Urtė džiaugėsi, kad maži
 vaikai gali keliauti kartu su sa- vo tėvais į miesto centrą ir ras-
ti, ką čia veikti. „Smagu, kad vaikai neuždaryti kažkur gy-
 venamųjų rajonų kiemuose,
kad jie gali žaisti miesto cent-re. Vietos mieste turi atsirasti
 visiems“, – sakė mergina.
 Vilnietė Jūratė, stebėda-ma, kaip jos dukrytė suposiant skverelyje pastatytų sū-
pynių, svarstė: „Vaikų aikštelėtikrai negali padaryti čia niekoblogo. Kavinė – atskiras klau-
simas. Dėl manęs ji gali būti,gali nebūti, – sakė vilnietė. –
Tačiau vaikų aikštelė... Ma-
nau, ji žmonėms kelia nuotai-ką. Atėjome čia pirmą sykį, ta-čiau vaikui labai patinka. Pa-matė ir negalėjo praeiti po šalį,
iškart nubėgo žaisti.“
Ragina sutvarkyti
Indrė, kartu su savo vai-
kais ir vyru sekmadienio po-
pietę leidusi skverelyje, čia su
 vaikais užsukanti retai. Mo-ters nuomone, vaikų žaidi-
mų aikštelei būtų galima ras-
ti ir kitą vietą.
Kaimo rašytojų sąjungos na-rys Alfredas, sėdėdamas skvere-lyje, sėmėsi įkvėpimo. Poetas pri-taria, kad nei kavinės, nei vaikųaikštelės skverelyje būti neturė-tų. Jis taip pat mano, kad šį skve-relį būtina sutvarkyti „Nei vaikųaikštelė, nei restoranas čia nerei-kalingi. Manau, jiems vietą būtųgalima surasti kitur. Nes čia lyg irtokia susikaupimo vieta, šventa
 vieta“, – kalbėjo Alfredas.
Skvero gyvybėužkliuvo rašytojams
LINABALSYTĖ
l.balsyte@15min.lt
 Vynineitai netin-kama vie-ta. Negražu, kaiskėčiai su „Coca-Colos“ reklama yra prie pat baž-nyčios.
Sakė Indrė ir Urtė.
Rašytojai sieks, kadS.Moniuškos skvere ne-liktų nei kavinės, neivaikų žaidimo aikštelės.
J.Kalinsko nuotr.
Vilniaus gatvėspatvino lyg ežerai
Vanduo į įstrigusį automo-bilį prinešė dumblo.Po liūties Vilniaus gat-vės priminė upes.
J.Kalinsko nuotr.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Aurimas Lėgaudas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->