Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

∂ÈÛ·ÁˆÁÈο
£ÂˆÚ›Â˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋-ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë
™ÎÔ fi˜
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ ÔÙÂϤÛÌ·Ù·
ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ
∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
π. ™Àª¶∂ƒπº√ƒπ™Δπ∫∂™ ◊ ™À¡∂πƒªπ∫∂™ £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™
1.2A fiÛ‚ÂÛË
2. ¶·Ú·‰Ô¯¤˜ Ù˘ Û˘Ì ÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ì¿ıËÛ˘:
3. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘Ì ÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì¿ıËÛ˘
II. °¡ø™Δπ∫∂™ £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™
1. μ·ÛÈÎÔ› ıÂÌÂÏȈ٤˜ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Ì¿ıËÛ˘
1.1 Max Wertheimer:μ·ÛÈÎÔ› ¡fiÌÔÈ Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘
1.2 Wolfgang Koehler:∂ÓÔÚ·ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË Î·È Ï‡ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
1.3 Kurt Lewin:°ÓˆÛÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ‰›Ô˘
1.4Eduard Tolman:∂Ì ÚfiıÂÙË-ÛÎfi ÈÌË Ì¿ıËÛË
2. ∫ÔÓÛÙÚÔ˘ÎÙÈ‚ÈÛÌfi˜ (constructivism)
2.1Jean Piaget:Δ· ‰ÔÌÈο ÁÓˆÛÙÈο ÚfiÙ˘ · Ì¿ıËÛ˘
2.3Jerome Bruner: ∂˘ÚÂÙÈ΋-·Ó·Î·Ï˘ ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË
3. °ÓˆÛÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú¿ÍË
3.1 David Ausubel: ¡ÔËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÏË ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË
3.2 Robert Gagné: AıÚÔÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì¿ıËÛ˘
4. °ÓˆÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘  ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
4.1 ΔÔ ªÔÓÙ¤ÏÔ ∂ ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
4.2 μ·ÛÈΤ˜ ıˆÚËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘  ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
5. √È ÔÎÙÒ Δ‡ ÔÈ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ H. Gardner
6. ∏ ıˆڛ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈ·Ú¯È΋ ʇÛË Ù˘ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ R. Sternberg
IIπ. ∫√π¡ø¡π∫√°¡ø™Δπ∫∂™ £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™
IV. ∞¡£ƒø¶π™Δπ∫∂™ £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘  ÈÌÔÚʈÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜
º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘
∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
1. ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·- ÎÒÓ ∞.¶.™
3. ƒÂ·ÏÈÛÙÈΤ˜ μ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛˆÓ
™‡ÓÔ„Ë
μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: ∞ÊÂÙËÚȷΤ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ
ñ™ÙË ÓÔËÙÈ΋/ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·
1.¡ÔËÙÈ΋/ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·
2.¢È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛˆÓ
3. À ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù¿Í˘
4. ∞ÍÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜
π. °∂¡π∫∂™ £∂øƒ∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ ∫ƒπΔπ∫∏ ∫∞π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ™∫∂æ∏
1. ¢È·Û¿ÊËÛË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ
2. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÎÚÈÙÈο ÛΠÙfiÌÂÓˆÓ ·ÙfïÓ
3.÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÙfïÓ
IV.Δ∂áπ∫∂™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ Δ∏™ ∫ƒπΔπ∫∏™ ™∫∂æ∏™
V. Δ∂áπ∫∂™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ Δ∏™ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏™ ™∫∂æ∏™
1.æ˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜
1.1G. Guilford: Δest· ÔÎÏ›ÓÔ˘Û·˜ ÛΤ„˘
1.2E. Torrance: Test‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘
2. ∫·Ù·ÈÁÈÛÌfi˜ ∞˘ıfiÚÌËÙˆÓ π‰ÂÒÓ (∫.∞.π.)/ π‰ÂÔı‡ÂÏÏ· (Brainstorming)
3. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ SCAMPER
4. Δ· ÛΠÙfiÌÂÓ· η ¤Ï· ÙÔ˘ De Bono
5. ÕÁÚÈ· π‰¤·
6.∫fiÌÈΘ: Ë ÂÚ› ÙˆÛË Ù˘ ÛÙ·Ì ˆÙ‹˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜
7. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹
8.™¯ËÌ·ÙÔ ÔÈ‹Ì·Ù·
1.∫·Ù·ÈÁÈÛÌfi˜ ȉÂÒÓ
2.ÕÛÎËÛË
3. √Ì¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜
4. ™˘˙‹ÙËÛË
5. ªÂϤÙË ÂÚ› ÙˆÛ˘
6. ¶·›ÍÈÌÔ ÚfiψÓ
7. ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË
8. ∂Î ·È‰Â˘ÙÈ΋  ›Û΄Ë
9. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË · fi ÂȉÈÎfi
º‡ÏÏÔ (∞˘Ùfi) ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
Δ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ηٷÓfiËÛ˘
¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· · ÔÙÂϤÛÌ·Ù·
1. ∏ ʇÛË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ηٷÓfiËÛ˘
2.√ ¯¿ÚÙ˘ ÂÓÓÔÈÒÓ (ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘)
2.1∏ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ
2.2¢È·ÊÔÚÔ ÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Â ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ
2.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ
3. ™¯¤‰È·
3.1∏ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ
3.2 ¢È·ÊÔÚÔ ÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Â ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜
3.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘
4. °Ú·Ì̤˜ ¢Ú¿Û˘ (Fortune lines)
4.1 ∏ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÌÈ·˜ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰Ú¿Û˘
4.2 ¢È·ÊÔÚÔ ÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Â ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜
4.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÈ·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰Ú¿Û˘
5.™˘Û¯ÂÙÈÛÙÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Venn)
5.1 ∏ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
5.2 ¢È·ÊÔÚÔ ÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Â ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜
5.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
6. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ
6.1 ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ
6.2 ¢È·ÊÔÚÔ ÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Â ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜
6.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ
∫ÚÈÙÈ΋ ∞Ó¿ÁÓˆÛË ∫ÂÈ̤ӈÓ
1.ΔÈ Â›Ó·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË;
1.1 ∞Ó¿ÎÏËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
1.2 ∂ÚÌËÓ›·
1.3 ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜
2.Δ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ Ù˘ÍË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘
π. ∞¡∞º√ƒ∞ ™∂ £∂ª∞Δ∞ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ∏¡ «∫∞π¡√Δ√ªπ∞»
1.√ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜
2.∂ʇÚÂÛË Î·È ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·
3.∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Â È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
1.∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ «∞ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹»
2.Δ· 5 μ·ÛÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹
3.∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
4.∏ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Û‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ
5.∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ¢È·Ê‹ÌÈÛË
1.ΔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·;
2.Δ· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘
3.Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔÛˆ ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÙfïÓ
4.Δ· ÂÌ fi‰È· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë
5.∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ù¿ÍË
2.Δ¯ÓÈΤ˜ ÌÔÓÙÂÏÔ Ô›ËÛ˘ Ì ¯Ú‹ÛË Δ¶∂
3.∂ÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ì¤Ûˆ ˘ ÔÏÔÁÈÛÙ‹
4.™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘
4.1 ª¤ÛÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Â ›‰ÂÈ͢ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ · fi ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·
4.2 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÓÙÂÏÔ Ô›ËÛ˘ ȉÂÒÓ · fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
4.3 ª¤ÛÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡ · ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜
5.ªÔÓÙÂÏÔ Ô›ËÛË Ì ¯Ú‹ÛË ˘ ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏψÓ
6.§ÔÁÈÛÌÈο ÌÔÓÙÂÏÔ Ô›ËÛ˘ Î·È ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘
7.∞Ó¿ Ù˘ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ-˘ ÂṲ́ۈÓ
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
1. £ÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ: ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ‰›Ô˘
2. Δ‡ Ô˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
º‡ÏÏÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
∂ ›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: §‹„Ë · fiÊ·Û˘
ñ∂ ›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ «§‹„˘ ∞ fiÊ·Û˘»
™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ»
∂ ›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: À ¤Ú‚·ÛË ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ
ñ∂ ›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ «À ¤Ú‚·Û˘ ¢˘ÛÎÔÏÈÒÓ»
1.¢ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘
2.Δ¶∂ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘
3. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ì ¯Ú‹ÛË Δ¶∂
4.ªÔÓ٤Ϸ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ¯Ú‹ÛË Δ¶∂
5. ªÈ· Ù˘ ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÎ ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
5.1 ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Û¯Â‰›·Û˘
5.2 °ÏÒÛÛ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
5.3 À ÔÏÔÁÈÛÙÈο ʇÏÏ·
5.4 ∂Î ·È‰Â˘ÙÈο ·ÈÁÓ›‰È·
5.5 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ˘ ÂṲ́ۈÓ
5.6 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜
5.7 ¶ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂȘ
5.8 ∂ÚÁ·Ï›· ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘
5.9 ∂Î ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÚÔÌ ÔÙÈ΋
5.10 ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û ˘ ÔÏÔÁÈÛÙ‹
5.11 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
6.Δ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÎ ·È‰Â˘ÙÈο ÏÔÁÈÛÌÈο ÛÙ· Û¯ÔÏ›·
7. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·ÍÈÔ Ô›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ
1.To ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÂÎ ·›‰Â˘ÛË
2.ΔÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ˆ˜ ̤ÛÔ ˘ ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂÎ ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘
3.∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi
4.™˘ÓÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi
5.¢ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi (WebQuests)
6.™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ
π.°∂¡π∫∂™ £∂øƒ∏™∂π™
1. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ ˆ˜ ·Ó· fiÛ ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì·ıËÛȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜
2.∞ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜
ππ. ∂ƒ°∞§∂π∞ ∞•π√§√°∏™∏™
1.√ º¿ÎÂÏÔ˜ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ (portfolio assesment)2
1.1ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ «portfolio»;
1.2 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔ fi˜ ÙÔ˘;
1.3 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘;
1.4 ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ›‰Ë ÙÔ˘;
¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞
√ Δƒ√¶√™ ª∂§∂Δ∏™ Δø¡ ª∞£∏Δø¡
√ƒ°∞¡ø™∏ Δ√À Ã√¡√À °π∞ ª∂£√¢π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sygxrones_Didaktikes_B

Sygxrones_Didaktikes_B

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by supergirl_84

More info:

Published by: supergirl_84 on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 190 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 199 to 239 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 248 to 260 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 269 to 370 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 379 to 404 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->