Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ciulinii baraganului

ciulinii baraganului

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 3,446|Likes:
Published by marry

More info:

Published by: marry on Oct 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
1
Panait Istrati
CIULINIIB{R{GANULUI
LITERAChi=in[u 1997
2
Coperta: Isai C`rmuISBN 9975-904-66-1 © «LITERA», 1997CZU 859.0–32I 87
NOT{ ASUPRA EDI|IEI
Prezenta edi\ie reproduce textele dup[:P a n a i t I s t r a t i. Opere, I—II, IV. Texte alese, prefa\[=i note de Al. Oprea. Traducere de Eugen Barbu. Editurapentru literatur[. Bucure=ti, 1966.P a n a i t I s t r a t i. Povestirile lui Adrian Zograffi.Chira Chiralina. Mo= Anghel. Traducere de Eugen Barbu.Repere istorico-literare de Chirata Dumitru. Seria “Patrimonii”.Editura Minerva. Bucure=ti, 1976.P a n a i t I s t r a t i. Neran\ula =i alte povestiri. Prefa\[de Constantin Cuble=an. Traducere =i tabel cronologicde Alexandru Talex. “Biblioteca pentru to\i”. EdituraMinerva. Bucure=ti, 1988. Textele, cu excep\ia particularit[\ilor de limb[ =i destil ale autorului, respect[ normele ortografice ]n vigoare.3
 TABEL CRONOLOGIC
1884 10/22 august, se na=te la Br[ila Gherasim Panait Istrati, aldoilea copil nelegitim al Joi\ei Istrati cu Gherasim Valsamis,originar din Faraclata, insula Kefalonia (Grecia), care se ocupacu contrabanda de tutun prin p[r\ile Br[ilei.1885 Bolnav de tuberculoz[, Gherasim Valsamis se ]napoiaz[ ]n patrie,unde moare ]ntr-un spital din Atena. Joi\a Istrati ]=icre=te copilul muncind ca sp[l[toreas[ cu ziua, iar miculPanaitache ]=i petrece copil[ria la Baldovine=ti, ]n tov[r[=iabunicii Nedelea =i a unchilor Dumitru =i Anghel.1891—1896 Urmeaz[ cursul primar la =coala nr. 11 din str. Grivi\einr. 328 (ast[zi +coala de cultur[ general[ nr. 3 “Tudor Vladimirescu”.1897 Intr[ la st[p`n: b[iat de alerg[tur[ la o b[c[nie, b[iat de pr[v[liela cr`=ma lui Kir Leonida =i la pl[cint[ria lui Kir Nicola, ucenic]n Atelierele Docurilor =i la o fabric[ de fr`nghii. Pasiunede-a citi, pentru a cunoa=te =i a ]n\elege, care ]l va dominatoat[ via\a. Prietenie cu enigmaticul Mihail Kazanski. Nou[ani de vagabondaj eroic, ]mpreun[.1904 Pleac[ la Bucure=ti, cu Mihail. Agen\i la “Biroul de plasare”al lui Ghi\[ Cristescu, din str. Sfin\ilor. Primul contact cumi=carea socialist[. Mereu ]n c[utare de lucru: fecior ]n cas[la un avocat, valet la “Hotel English” =i om de serviciu la unspital. Mihail pleac[ ]n Manciuria. R[mas singur, Panait des
4
carc[ vagoane cu sare, ]n portul Giurgiu, dormind iarna ]ntr-obarac[. Revine la Br[ila. Lucr[tor-zugrav. Prietenie cu pictorul-sobar Samoil[ Petrov. Mihail se ]ntoarce din Manciuria=i am`ndoi revin la Bucure=ti.1905 24 ianuarie: particip[ la marea manifesta\ie de solidaritate curevolu\ia rus[ =i de protest ]mpotriva arest[rii lui Maxim Gorki.Ciocnire de strad[ cu poli\ia. Este arestat =i trimis “la urm[“.Dispensat medical, dup[ o lun[ de cazarm[.1906 Portar de noapte, cu Mihail, la hotelul “Regina” din Constan\a.Debut publicistic ]n “Rom`nia muncitoare” (nr. 38, 19-26 noiembrie),cu articolul Regina-Hotel. Prima plecare ]n Egipt (12
 
decembrie) ]mbarcat clandestin pe vaporul “}mp[ratul Traian”.1907 Vagabondaj cu peripe\ii, ]n Egipt =i Siria, ]nso\it de Mihail.Prima tentativ[ de a ajunge ]n Fran\a, via Pireu—Marsilia;]mbarcat clandestin, este abandonat la Neapole; o lun[ de mizerieneagr[ (vezi paginile autobiografice Direttissimo). }napoierela Cairo; vagabondaj ]n Liban, Damasc, Iaffa, Beirut. Tentativ[nereu=it[ de-a ajunge ]n India.1908 }n prim[var[, militant socialist la Br[ila. Colaboreaz[ regulatla “Rom`nia muncitoare”. Ultima plecare ]n Egipt, cu Mihail.1909 Revenire acas[: portar de noapte la hotelul “Bobescu”, de laLacul-S[rat. Desp[r\ire “pentru totdeauna” de Mihail, care se]napoiaz[ la Odesa. Singur. Revenire la Bucure=ti; particip[ lamanifesta\ia de protest ]mpotriva interzicerii intr[rii ]n \ar[a lui Christian Racovski, organizat[ de “Rom`nia muncitoare”(19 octombrie). Arestat, b[tut la poli\ie =i ]ncarcerat la V[c[-re=ti, ]mpreun[ cu I. C. Frimu =i al\i frunta=i sociali=ti (Botezulmeu revolu\ionar). Judecat =i achitat. Debut ]n presa demare tiraj: ancheta Lipitorile porturilor. Cum sunt exploata\imuncitorii ]n portul Br[ila (17—26 martie) ]n ziarul “Diminea\a”.1910 Secretar al Sindicatului muncitorilor din portul Br[ila. Particip[la Congresul Comisiei generale a Sindicatelor =i a Partidu5lui Socialist-Democrat ca reprezentant al muncitorimii dinporturi (2 ianuarie). Organizeaz[ =i conduce, ]mpreun[ cu +tefanGheorghiu, greva muncitorilor br[ileni ]mpotriva “ introduceriicarnetelor de munc[“ (10 februarie) =i marea grev[ dinportul Br[ila (iunie). Corespondent al ziarului “Diminea\a”, laBr[ila. R[spunde la ancheta Pentru votul universal, ]n revista“Viitorul social”, al[turi de Const. Dobrogeanu-Gherea, OvidDensusianu, Mihail Sadoveanu =i al\ii (august-septembrie). Activitatepublicistic[, sus\inut[ ]n presa muncitoreasc[. Internatla sanatoriul “Filaret” (3 octombrie). Secretar al “Cerculuide editur[ socialist[“. Colaborari in “Calendarul muncii” =i“Lumea nou[”. Plecare ]n Egipt; re]nt`lnire cu +tefan Gheorghiula Alexandria, venit s[-=i ]ngrijeasc[ s[n[tatea. Peripe\iidramatice, din lipsa banilor (Vezi articolul +tefan Gheorghiubolnav. Egipt, ]n “Tribuna Transporturilor”, 6-19 martie 1915).1913 Plecare, cu pa=aport, pentru prima oar[, la Paris (25 decembrie),unde st[ patru luni. Prietenie cu Gheorghe Ionescu, viziteaz[muzee, expozi\ii etc. (Scrisori din Paris. La P
è
re L`chaise,]n “Rom`nia muncitoare”, 16 decembrie 1914).1914 Re]ntoarcere la Br[ila, unde ]njghebeaz[ o ferm[. Greut[\ib[ne=ti. Izbucne=te primul r[zboi mondial.1915 C[s[torie cu Enta (Janeta) Gheorghiu (n[scut[ Malcos).1916 Lichideaz[ ferma, ]=i scoate pa=aport =i p[r[se=te \ara (prinpunctul de frontier[ Predeal, 30 martie — 12 aprilie). Se stabile=te la Leysin-Village (23 aprilie), unde ]nva\[ limba francez[,cu dic\ionarul, citind opere ale clasicilor francezi. Zugr[-ve=te vilele din sat =i od[ile sanatoriului, c`=tig`ndu-=i cugreutate existen\a. Bolnav, internat ]n “Sanatorium populaire”.1917—1918 Lucr[tor-zugrav de-a lungul cantoanelor elve\iene, muncitorla terasamente =i la Uzina de muni\ii Picard-Pictet, dinGeneva, conduc[tor de tractor ]n cantonul Valais. Se lupt[ cutuberculoza =i mizeria, cople=it de datorii. Prietenie cu compo
6
zitorul elve\ian Arthur Parchet. Demersuri la Lega\ia Rom`nieide la Berna, pentru a fi ajutorat b[ne=te =i repatriat. Internatde Crucea Ro=ie american[ ]n Sanatoriul “Sylvana-sur Lausanne”,la sf`r=itul anului 1918. Singur[tate, derut[.1919 Ianuarie: un coleg de sanatoriu (Josué Jehouda) ]i recomand[opera lui Romain Rolland. Luni de lectur[ pasionat[, care ]irestabile=te un echilibru pierdut. Trimite (20 august) scriitoruluifrancez o scrisoare de confesiune dramatic[, la hotelul dinInterlaken, unde se afl[ ]n trecere. Scrisoarea ]i revine, cumen\iunea: “Plecat f[r[ adres[“. P[streaz[ scrisoarea. O cartepo=tal[ din Br[ila ]i anun\[ moartea mamei Joi\a. Total[ pr[-bu=ire moral[. Angajat ]n administra\ia ziarului “La Feuille”,
 
din Geneva, unde public[ articolul Tolsto
ï 
sme ou bolch
é
visme(24 iunie), debutul s[u publicistic ]n limba francez[. Urmeaz[Lettre ouverte d’un ouvrier
à
Henri Barbusse (16 septembrie)=i un foileton semnat: Un canibal.1920 P[r[se=te Elve\ia (martie) cu destina\ia Paris. }nt`lnire cuGheorghe Ionescu. Existen\[ agitat[. Pleac[ pe Coasta de Azur,unde se stabile=te (noiembrie). F[r[ lucru, s[n[tatea =i moralulproaste.31 decembrie: scrie confesiunea Ultime cuvinte dedicat[ luiRomain Rolland. O ]ncuie ]ntr-un cuf[r.1921 3 ianuarie: ]=i taie beregata cu un brici, ]n parcul “Albert” dinNisa. Internat la spitalul “Saint Roch”. Scrisoarea din 1919 ]iparvine lui Rolland, trimis[ de poli\ie la ziarul “L’Humanité”.15 martie: prima scrisoare de la Romain Rolland. }nceputulunei voluminoase =i pasionante coresponden\e. (Vezi “LesCahieres Panait Istrati”, nr. 2-3-4, 1986, care o public[ integral.)Fotograf ambulant pe “Promenade des Anglais”, amendat=i ]nchis de c`teva ori la “Maison Célulaire”, neav`ndautoriza\ie. Primele “]ncerc[ri” literare ]n limba francez[ (Unerencontre =i Pendant la travers
é
e), trimise lui Rolland (26martie =i 6 aprilie). R[spuns favorabil =i ]ndemn de a scrie.7Debut publicistic ]n presa francez[; Nicola
ï 
 Tziganou, un episoddin luptele muncitorilor br[ileni (]n “L’Humanite”–Dimanche,27 martie).1922 Romain Rolland ]i scrie: “Nu a=tept de la dumneata scrisoriexaltate. A=tept opera” (ianuarie). Ajutat b[ne=te de GheorgheIonescu, se retrage la Hautilsur-Triel, unde termin[ primulmanuscris (406 pagini, cuprinz`nd: Unchiul Anghel, Sotir, KirNicola, Mihail). }l trimite lui Rolland (4 septembrie), care-ir[spunde: “Am citit. Toate prevederile mele sunt confirmate”.Invitat la Villeneuve; prima ]nt`lnire cu Romain Rolland (25octombrie). }napoiat dup[ dou[ s[pt[m`ni la Paris, scrie ChiraChiralina (11 decembrie). Entuziasmat, Rolland ]i scrie: “Nupot s[ mai a=tept, dup[ ce am devorat Chira Chiralina, la miezulnop\ii... E formidabil[!” (23 decembrie).1923 Fotograf ambulant ]n Normandia. Revista “Europe” public[Chira Chiralina, cu prefa\a Un Gorki balcanic de RomainRolland. Primele drepturi de autor. Semneaz[ primul contractcu editura “Rieder”, din Paris. S[n[tate precar[. Continu[scrisul.1924 Din nou fotograf ambulant la Nisa. Apare Chira Chiralina ]nvolum (30 mai). Succes f[r[ precedent. C[s[torie cu AnnaMunsch, o croitoreas[ alsacian[. Se stabile=te temporar laMasevaux. (Enta Istrati divor\ase la 10 mai 1921). Prieteniecu Iacob Rosenthal; ]ncepe colaborarea la “Adev[rul literar =iartistic”, cu Pescuitorul de bure\i, scris ]n limba rom`n[ (15iunie) =i Sotir (5 noiembrie); pagini autobiografice, evoc[ri;r[spunde atacurilor lui N. Iorga =i Al.Cazaban. Oncle Anghel,]n libr[rii. I se atribuie “Premiul f[r[ nume”, creat de criticulfrancez Henry Poulaille.1925 Debutul ca scriitor rom`n: Trecut =i viitor (pagini autobiografice)editura “Rena=terea”, unde apare =i Mo= Anghel (traducerede autor). Pr
é
sentation des Ha
ï 
doucs, ]n libr[rii. Revine ]npatrie dup[ nou[ ani, ]nso\it de Anna Munsch (septembrie).
8
Itinerar; Bucure=ti, Hunedoara, Br[ila (pelerinaj la morm`ntulmamei), Baldovine=ti (revedere cu mo= Dumitru), Ia=i (]nt`lnirecu scriitori ie=eni), apoi la Snagov cu D. D. P[tr[=canu, GalaGalaction =i Mihail Sadoveanu. H[r\uit de Siguran\[, care-isupravegheaz[ toate deplas[rile =i atacat violent de presa reac-\ionar[.Octombrie: se ]napoiaz[ la Paris; denun\[ ]n ziarele “Le Quotidien”=i “Paris-Soir” atrocit[\ile din \ar[. Particip[ la mitingulorganizat de “Liga drepturilor omului”, unde ia cuv`ntul.

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gradinaru Cristian liked this
Jacky Russel liked this
Eu Johnny liked this
mada_criss_95_378085 liked this
Malina Malinuta liked this
Stoian Claudiu liked this
mpromusicro liked this
Manuela Staicu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->