Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eankku Kaamam Aluppathillai (Tamil Story)

Eankku Kaamam Aluppathillai (Tamil Story)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,188|Likes:
Published by Krishnarm11

More info:

Published by: Krishnarm11 on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

 
 
Enakku Kamam Aluppathillai
என கம அபதல
 
எ பய ரவ
.
எனக வய
25
ஆகற
.
சனய ஒ தனயகபனய
 
வல ப வகற
.
எனக பவகவ ஆகம ஒ க
.
எ
 
ஆபச எனக எதக வசத எற ஒ பவல பகற
.
சம
 
ந கட எ த சல வ
.
நல நமத உயரம
,
மநற
.
அவ
 
ம
38
இ ச ம எப
42 size
டக
.
 
அவ ஆபச இ அ நட பஎல அவ நடன ஆ
 
டத ப ரசபக
.
 
வசத
35
வய ஆகற
.
அவ கணவ அவள ஏமற வவ ஒ
 
பட ஓ வட எ ப
.
அவ
10
வயதஒ பய உ
.
 
ந வசத ரப ள
....
ஆபச நகர ப ஒ தன
 

....
ஒணத ல பவ
.
அவஎனட ரப
 
சகஜம பழவ
.
 
அன இ வர ந அவ மவ இத மகத எப
 
சனதல
.
 
ஒ ந எல சற ப ந ம ஆபச சல வலஇபத
 
தகன
.
அப கச நர எத லபணல
 
இடந தம கம கதக ப கஇத
.
எனக த
 
ஆ கதக ர பத
.
எ தலட கசயதடகன
.
எ
 
ச பம கவ வவத
.
தப வத எனக ஒ
 
ஷ
.....
வசத எ கடபகத இ நக சற
.
 
எனக தட சகய
.
 "
வசத
....
நக எக இக இத நரத
......"
எ சமளத
.
 "
ந இக த இத ரவ
....
மனஜ ம இத
....
நள
 
ஒ மம அபம
...
அத ந ர பண
....
நகஇ
 
பகலய
"
எ ஒ கக பட
.
 "
கச வல இத
...
அத
...."
எ வழத
.
 
 
"
....
இத கரட கயண பண இத இப எலஆபச இக ம
...:
எ சல சத
.
 
இவ என சகற
....
பவ சனள
...
இல கடஇத கதகள ப வ சறல
....
ஒர கழப
.
 "
அ எல நர வர இல
......"
எ மப வழத
.
 "
ச
....
ந களபர
....
எ மக பசய இப
.....
நளபகல
....
 ந
....
எ சல வ வளய சற
.
 
ந எ கட  ப அறத மத உக இத
.
 
இரடவ பக
:
ட
.
 
ம ந கலய ந வசதவ வ எற றகணத
.
 
அவ என ப ஹ சல யற
.
ந தலயதப
 
கட
.
ல சப ப வசம மன
.
 "
என ரவ ச
.....
எப மனஜ ஆக மறநக
.....
ரப ப பறக
"
 
என சன
.
 "
இல வசத
....
ஒர வல
....
ரப டஷ
"....
சமளத
.
 "
ச
...
ச
....
எனக ஒ ஹ வ
....
இற எ மக
 
அர ந த
....
என ரணம
....
ள
".....
 
கசன
.
 "
ந ரல
"
எற
.....
வசதவ எ பக
 
வ
....

"...
நனகவ இப
.
 
அவ எ பக ஏறன
.
ச கபய ப கட
.
அவள ர
 
டக ரப கடபத எ ப சச ஆயன
.
ஒர
 
ஜலயக ச கத
...
த எசன
....
பரக
 
அதன
.
அத கள அவ க எதல த
.
அவள ஒ கன
 
எ  தட லச த
 
சற
.
இத சன இப மறவ
 
....
ட இ எ லபன
.....
 
வசத பக வ இறகன
" .
ச வசத
...
ந களபர
"
 "
என ரவ இவ ர வ வ வரமல
....
வக
"
எ
 
அழத
.
மன ஒர களச
....
வளய ககலம உள
 
சற
.
அவ  ள சபவ உகத
.
எனக கபபட
 
உள சற
...
ந வ ப க இத
.
அப ஒப
 
வரவ
,
வளய வ பச க இத
.
கச நரகழ க
 
சகம என ப
"
ரவ
...
எ மக வர ல
 
ஆ
....

...
ஒர வ
...
உக நரத வற
 
னகட
".
எ சன
.
 "
இத என வசத
....
ஒ ந தன
......
ஆபச இ அரடஅகரத இக இ சச ப
"...
எ சல சத
.
 
அவ க மலர
"
ஆம
...
ஆப ஒர ப
......
..
ந
 
ள வ வர
....
இதக உக கப
"
எ நன
.
அத
 
வக பகன
.
இற எபயவ எ வபத இவளடசல
 
வட வ எ ஒ வக இத
.
 
அவ க மலர
"
ஆம
...
ஆப ஒர ப
......
கச இக
..
ந
 
ள வ வர
....
இதக உக கப
"
எ நன
.
அத
 
வக பகன
.
இற எபயவ எ வபத இவளடசல
 
வட வ எ ஒ வக இத
.
 
வசத ள வ ஒ மலய ல  நய வத
.
அவ
 
ம ர நல க ந நஇ வளய எ பக
 
த
.
எ பகத வ அமத
.
எ த லச
 
ச
....
எ ககலம
"...

....
அபற
....
எப
 
ப
...
ல
"
எ வழத
.
 "
என சற ரவ
..
ஒர ப
......
ந என உகள
 
மதய
....
நனச
...
என வண பற
"....
 "
ந என பனன
....
நன ஒ அபவ பய
"......
எ அவள
 

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
raajarun added this note
f
raajarun liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
sivavalai liked this
aatheeswar liked this
tjjstin liked this
anbugobi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->