Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Educatie tehnologica_Gimnaziu

Educatie tehnologica_Gimnaziu

Ratings: (0)|Views: 10,767 |Likes:
Published by Andrei Cebotaru

More info:

Published by: Andrei Cebotaru on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
 MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVACURRICULUM   PENTRU DISCIPLINA EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ Clasele V - IX CHIŞINĂU 2010
1
 
 PRELIMINARII 
Locuţiunea străveche „curriculum vitae” desemna preţuirea elevaacordadeîntemeietorii culturi şi civilizaţiei euroatlantice formării umane prin educaţie. Multiplele sensurisubtile nu pot fi dezvăluite în acest document. După cum ne afirmă I. Negreţ-Dobridor (1),sensuri de mare profunzime conferite de antici „proiectelor” de formare umană au fost ignorateîn teoriile clasice şi moderne ale curriculumului.Teoriile şi modelele moderne ale curriculumului au fost axate pe pragmatism.Împotriva acestor limitări s-au răzvrătit postmoderniştii, determinînd apariţia practicilor  postmoderne.În moduri diferite, acestea readuc în actualitate paideia elină prin diverse teorii şi modelede design curricular „by man”.
Cîteva definiţii practice conteporane :
„Curriculum este cursul de studii, fixat concret într-o şcoală sau colegiu, conducînd spreun anumit grad de pregătire; întregul pachet de cursuri oferit de o instituţie educativă sauuniveristate”.„Curriculum este procesul alcătuit din toate experienţele copiilor ghidate de profesori”.„Curriculum este planul sau programul tuturor experienţelor pe care le are cel care învaţădirijat de şcoală”.După cum se constată nu s-a putut ajunge la o definiţie unanim-acceptată, dar o tendinţădominantă în literatura pedagogică modernă este aceea de a conferi conceptului de curriculum osemnifacţie extensivă, care subsumează termenului toate componenetele procesului deînvăţămînt studiate de tre didactică : finalităţile şi obiectivele procesului de învăţămînt,conţinuturile şi metodologia de predare-învăţare-evaluare, performanţele, normativitatea pedagogică etc.Documentul de faţă prezintă curriculum modernizat al disciplinei educaţia tehnologicăelaborarea căruia a pornit de la următoarele premise :
 proiectarea conţinuturilor învăţării din perspectiva unor strategii centrate pe formareade compenţe şi cunoştinţe funcţionale;
coordonarea activităţilor printr-o mai adecvată relaţionare obiective-conţinuturi-timp-evaluare-reglare;
coerenţa verticală şi orizontală în cadrul curriculumului disciplinei;
optimizarea curriculară şi nu doar ameliorarea sau îmbunătăţirea.De asemenea în elaborare s-a ţinut cont de ciclurile curriculare ale învăţămîntului primar şi gimnazial.Ciclul primar are drept obiectiv major formarea competenţelor de banecesaredezovltării personalităţii elevului şi pentru continuarea studiilor.Ciclul gimnazial are drept obiectiv major orientarea şcolară şi profesională care vizeazăoptimizarea propriilor opţiuni.Procesul instructiv-educativ este structurat pe module, care sunt prezentate în acestdocument. Modulele sunt autonome şi cuprind activităţi ce asigură achiziţionarea unor cunoştinţefuncţionale şi competenţe din domeniul asigurării nevoilor fundamentale ale omului: alimentaţia,sănătatea, îmbrăcămintea, habitatul, ştiinţa, cultura, timpul liber etc. Disciplina educaţiatehnologică se studiază în ciclul primar şi în ciclul gimnazial.Curriculumul disciplinei orientează elevii şi profesorii spre formarea
competenţelor tehnologice,
acestea cuprind competenţele de bază ale disciplinii, care sînt concretizate pentrufiecare modul şi clasă devenind competenţe specifice, care la rîndul lor conţin subcompetenţe.Modulele prevăzute de curriculum formează comptenţele disciplinie în cadrul activităţilor de învăţare. Profesorul/înăţătorul, fiind managerul clasei de elevi, stabileşte ponderea activităţilor teoretice şi a celor practice.Din raţiuni didactice şi la propunerea evaluatorilor din întreaga republică (au participat şielevii şi părinţii), modulele „Prelucrarea lemnului” şi „Prelucrarea artistică a lemnului” au fost2
 
integrate într-unul singur modul „Prelucrarea artistică a lemnului”. Modulul „Casa şi familia”este integrat în toate modulele preăzute de curriculum. Modulul „Desenul tehnic” nu corespundevîrstei elevilor, era foarte complicat şi pentru studenţii anilor I şi II, deaceea a fost prevăzut îndocumentul de faţă modulul „Limbaj grafic”. Modulul „Reparaţia în gospodăria casnică” esteintegrat la modulele „Prelucrarea artistică a lemnului”, „Prelucrarea artistică a metalului” şi„Electrotehnica”. Modulul „Arta culinară şi sănătatea” este obligatoriu pentru toţi elevii claselor a V-a şi a VI-a. Elevii trebuie să fie responsabili de propria sănătate. Modulele ce ţin de ulturanaţională, sunt prevăzute pentru toate clasele gimnaziale pentru a permite elevilor în special pentru cei din învăţămîntul rural să studieze „Arta acului” , „Croşetarea” ş.a. în locul „Designvestimentar” (nu dispun de maşini de cusut). Este prevăzut modulul „Sărbători Calendaristice”foarte solicitat şi experimentat deja în şcoală.Modulele pot fi studiate pe parcarsul a 2 sau mai multe clase la decizia profesorului,elevilor şi părinţilor. Astfel orice modul ce a fost studiat pe parcursul a 2 clase poate fi înlocuit înclasele supreioare cu un alt modul preferat.Utilizarea curriculumului la nivelul de unitate şcolară presupune alegerea modulelor înfuncţie de:-baza materială a şcolii şi existenţa materiei prime;-specificul localiţii;-nivelul de pretire a cadrelor didactice.Pentru fiecare modul sînt rezervate 16 (32) ore, astfel pe parcursul unui an deînvăţămînt se vor studia cel puţin două module. Clasele se vor împărţi în grupe a cel mult 12 – 15 elevi.Unitate de conţinut la „Educaţia tehnologică” în şcoală se elaborează de către profesor,ţinînd cont de numărul total de ore prevăzute pentru această disciplină.
1.Concepţia didactică a discipline
 Educaţia tehnologică 
este o disciplină obligatorie şi arie curriculaprezută deCurriculum Naţional care orientează elevii la integrarea lor în spaţiul social-economic şi istorico-cultural, folosind în scopul acesta strategii de formare cu caracter preponderent practic,stimulează gîndirea creativă, formează competenţe necesare pentru viaţă şi profesie.
 Educaţia tehnologică 
reflectă unitatea lumii materiale şi spirituale în procesul formăriideprinderilor de a produce obiecte simple şi utile în viaţa de zi cu zi, pune în valoare imaginaţiaşi gîndirea critică, sugerează elevilor multiple posibilităţi de integrare în diverse medii socio-culturale, formează personalităţi – promotori ai tradiţiei şi culturii naţionale.Culturalizarea şi pragmatizarea conţinuturilor acestei discipline şcolare contribuie laformarea abilităţilor şi cunoştinţelor funcţionale privind necesitatea muncii pentru viaţă şiconştientizarea ulterioară a alegerii viitoarei profesiei. Caracterul activităţilor educaţionale,specifice disciplinei, conferă complexitatea distinctivă a acţiunilor orientate la formarea unei personalităţi capabile de adaptare la condiţii de viaţă mereu în schimbare. O pondere deosebităcapătă Educaţia tehnologică datorită raportării conţinuturilor tematice la cerinţele societăţii,exprimate prin nevoia personalităţii de a cunoaşte diverse medii naturale, economice şi culturale.
 Educaţia tehnologică,
avînd un caracter interdisciplinar asigură potenţialul productiv şicreativ al elevilor prin valorificarea capacităţilor fiecăruia legate în mod firesc de mediu, decomunitate în contextul întregului arial-cultural.
 Educaţia tehnologică 
este o disciplină cu caracter interdisciplinar, care contribuie ladeschiderea orizontului elevilor prin înţelegerea şi integrarea cunoştinţelor şi prin stimulareacreativităţii.3

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andronache Ana liked this
Nadia Savu liked this
Catalin Bolocan liked this
Viktoria Burian liked this
Marina Tarita liked this
Anastasia Ray liked this
Panfil Corina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->