Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fillet_e_se_drejtes

fillet_e_se_drejtes

Ratings: (0)|Views: 1,264|Likes:
Published by Adem Haxholli

More info:

Published by: Adem Haxholli on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
Fillet e së drejtës
Rendi Juridik 
Rendi Juridik – pjesë e rendit shoqëror e rregulluar sipas të drejtës .
Norma Juridike – rregull e sjelljes së njerzve e sanksionuar nga ana e shtetit .
Llojet e Normave Juridike – normat kushtëzuese dhe jokushtëzuese ; normat epergjithshme dhe të veçanta .
Elementet e Normave Juridike – Dispozicioni dhe Sanksioni .
Rendi Juridik 
Përbëhet prej dy elemnteve:
Elementi normativ dhe
Elemnti faktik
Nocioni i normës juridike
Norma juridike – rregull e sjelljes në shoqëri sanksionuar nga ana e shtetit kady karakteristika:
Lidhshmëria e saj për subjektin autoritar ( shtetin)
Efikasiteti i saj
Llojet e normave
Normat juridike që u përkasin subjekteve
Norma juridike si[pas vlefshmërisë hapësinore ( territoriale)
Norma juridike sipas vlefshmërisë kohore
Norma juridike sipas përbërjes së tyre( norma kushtëzuese dhe jokushtëzueseNorma të përgjithshme dhe të vecanta)
Fuqia prapavepruese e normës
Në parim, rregullat juridike vlejnë për të ardhmen, dmthprej momentit tëhyrjes në fuqi
Struktura e normës juridike
Dispozicioni ( pjesa parësore, përkatësisht rregulla e sjelljes)dhe
Sanksioni (shprehet dhuna se cila zbatohet nga organi shtetëror ndaj atyre qënuk sillen sipas dispozicionit të normës
Dispozicioni urdhërues, ndalues dhe autorizues
Marrëdhëniet juridike
Marrëdhëniet juridike janë marrëdhënie shoqërore të rregulluara me norma juridike.
Marrëdhëniet juridike krijohen sipas normës së përgjithshme dhe normës sëvecantë.
Elementet e marrëdhënieve Juridike
 Të drejtat
Detyrimet Subjektët e së drejtës
Objekti i së drejtës
Subjektët e së drejtës
Subjektët e së drejtës janë bartës të të drejtave dhe detyrimeve.
Subjektë të së drejtës janë personat fizikë dhe personat juridikë
1
 
Personat fizikë
Zotësi juridike
Zotësi për të vepruar
Zotësia e veprimit mund të jetë e plotë dhe e pjesshme ( 1.faza pa zotësiveprimi; 2.faza e zotësisë së veprimit të pjesshëm 10 deri 16 vjet dhe faza ezotësisë së veprimit 18 vjet)
Personat Juridikë
 Janë krijesa artificiale që njohja nga ana e oranit shtetërorë konsiston në aktine konstituimit të tyre. ( zotësia juridike-ua njeh shteti me aktin e e rgjistrimit nëlibrat përkatës dhe zotësia e veprimit ushtrohet përmes përfaqësuesit apo drejtorit)
Autorizimi Juridik 
Nënkupton sjelljen e subjektit që është bartës i autorizimit .
Subjekti i detyrimit është i detyruar në dy sjellje:
Pasive – të mos veprojë kundër sjelljes së subjektit të autorizimit dhe
Aktive – në drejtim të veprimit në pajtim me subjektin e autorizimit.
Sa lloje të autorizimeve kemi?
Llojet e autorizimeve
E drejta subjektive ( autorizimi që i takon subjektit të së drejtuës duke ubazuar në normën juridike për të mbrojtur të drejtën e vet.)
Kompetenca ( ushtrim i të drejtës nga ana e subjektit të caktuar ne interes tëtë tjrëve )
Llojet e të drejtës subjektive
Absolute ( vepron ndaj të gjithëve, psh. E drejta e pronës)
Relative ( vepron ndaj një personi të caktuar , të kthejë borxhin)
Obligimi juridik 
Cdo të drejte i përgjigjet detyrimi. Obligimet nahen: obligime juridike tënjëanshme; të dyanshme; që barten dhe që nuk mund të barten.
Objekti i së drejtës
Objekt i së drejtës kosiderohen sendet si vlera materiale, marrëdhëniet juridike dhe vlerat jomateriale.
Lindja, ndryshimi dhe shuarja e marrëdhënieve juridike
Lindja, ndryshimi dhe shuarja e marrëdhënieve juridike, bëhet përmes normës juridike.
Akti juridik 
Akti juridik është shprehje e vullnetit , shprehje e arsyjes, i cili përmbannormën juridike apo paraqet kushtin për zbatimin e normës juridike.
Akte juridike që krijohen normat juridike
Akte juridike që krijohen fakte juridike
Akti juridik – veprimi psikik dhe fizik i njeriut.
Raporti
2
 
Në procesin e krijimit dhe të realizimit të aktit juridik zhvillohen dy lloje tëraportit.
Raporti i cili është vetëm shprehej e pajtueshmërisë ndërmjet anës sëbrendshme dhe shprehjes së jashtme – materializimit. ( dmth kemi harmoni logjikendërmjet elementeve të aktiti juridik – krjimit dhe zbatimit.
Raportii dytë – Kundërthënia ndërmjet anës së brendshme dhe të jashtme( papajtueshmërinë – krijimi i normës dhe realizimi)
Faktorët
Faktorë të natyrës së brendshme: gabimi dhe lajthitja
Faktorë të natyrës së jashtme: mashtrimi dhe shtrëngimi
Gabimi dhe lajthitja
Gabimi – vullneti shprehet nëpërmjet vendimit por gabimi qëndron nëshprehjen e jashtme ( psh. Hartuesi i aktgjykimit në vend de të shkruaj se i akuzuaridenohet me 3vjet burg, shënon 30 vjet)
Lajthitja – paraftyrim i gabuar ndaj gjendjes faktike.
Mashtrimi
Shtrëngimi
Akti juridik 
Përbëhet prej dy elementeve:
Forma e aktit juridik
Përmbajtja e aktitjuridik
Forma e atkit juridik 
Elementet që e përcaktojnë formën e aktit juridik janë:
Kompetenca
Procedura
Materializimi i aktit juridik
Përmbajtja e aktit juridik 
Aktet me të cilat krijohen normat
Akte me të cilat parashihen kushtet për zbatimin e normës
Burimet e së drejtës
Burimet materiale dhe formaleBurimet formale
Kushtetuta
Ligji ( akt i përgjithshëm juridik i cili përmbanë normë të përgjithshme juridiketë shkruar dhe të cilin e nxjerrin organet më të larta ligjdhënëse në procedurëtëcaktuar)
Kodi
Aktet nënligjore ( dekretligji, urdhëresa, rregullorja, statuti)
KUSHTETUTA, LIGJI DHE AKTET NENLIGJORE (
piramida)
Aktet juridike që shërbejnë për plotësimin e zbrazëtirave juridike
Zakonet
Praktika gjyqësore
Shkenca juridike
Kuptimi i ligjshmërisë
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Adonis Dobraj liked this
Lazdranii Trent liked this
Berat Foniqi liked this
Luis Andreo liked this
Zeliha Mallaku liked this
Zeliha Mallaku liked this
Qemo Shazimani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->