Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
609#8 Een "war game" voor de publieke omroep

609#8 Een "war game" voor de publieke omroep

Ratings: (0)|Views: 332|Likes:
Published by denieuwereporter

More info:

Published by: denieuwereporter on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2011

pdf

text

original

 
DE MEDIABRIEF
Een war gamevoor de publiekeomroep
De Mediabrief van minister Van Bijsterveldt presenteert deverkeerde oplossingen op basis van verkeerde analyses.Kortwieken van de omroepen op het internet is wel hetallerslechtste idee. Dat schaadt de publieke omroep maar ookde commerciële mediabedrijven.
Door Joost Ramaer
Stel, je bent Marja van Bijsterveldt- Vliegenthart, en die Mediabrief moeteruit. Het is een nieuw dossier, waar jenog onbevangen tegenover staat – jeeerdere staatssecretariaat bij OCWbetrof louter de onderwijskant van hetministerie. In een vlaag van creativiteiten innovatiedrift hebben de ambtenaren van OCW de briefing voor de brief,zogezegd, gegoten in de vorm van eenwar game, gevoed met alle cijfers,nota’s, rapporten en lijken die ze inde kasten van het ministerie over deNederlandse publieke omroep hebbenkunnen vinden.Zwaaiend met je Wii-controller ga je op virtuele ontdekkingsreis. Alsdecor fungeren de slagvelden tussenoverheden en mediaconcerns waar hethuidige medialandschap vorm heeftgekregen. De BBC zoeft langs. Eén publieke omroep zonder reclame, al vanaf 1955 commerciële zenders mét.Helder systeem eigenlijk – die Brittenwaren er vroeg bij. Even kijken wanneerdie commerciëlen in Nederland …Wát? Vier-en-der-tig jaar later pas?Tegelijk met de Belgen?!Hoofdschuddend Wii je verder.Twintig zendgemachtigden komen voorbij – mijn hemel, zijn het er zoveel. AVRO, VARA, VPRO, KRO, NRCV,
NIEUWE IDEEËN VOOR MEDIA EN CULTUURIn het vorige nummer van 609presenteerde zich Koers Kunst, eenlandelijke brainstorm, op zoek naar20 werkelijk nieuwe ideeën voor eencultureler Nederland. Inmiddels is decampagne op weg naar een ‘afsluitendstatement’, ‘Koers voor Kunst’, dat inseptember zal verschijnen. Wat is deoogst? Een greep:
Een bonusfonds voor cultuur-marketing
(Paul Stork): Creëer eenfonds dat instellingen stimuleertom ondernemender en innovatievermarketing te voeren. Als voorwaardestelt Stork dat dit fonds geen plannenvooraf beoordeelt, maar juist resulta-ten achteraf beloont.
De basisverzekering cultuur
 (Fons Dejong): Modelleer de cultuurnaar de gezondheidszorg: de toegangtot alle soorten cultuur is gratis, maarvoor bepaalde diensten moet je extrabetalen. In samenwerking tussenoverheid en private partijen wordt zode collectieve zaak gefinancierd. Enkunstinstellingen die klantvriendelijkopereren kunnen goed gaan verdie-nen. Kortom: terug naar de collectieveverantwoordelijkheid.
Schaf de vrijkaartjes af
(GerbenDovemanns): In de podiumkunstenen de muziek betalen pers, program-meurs, collega’s en vrienden van deuitvoerenden in principe nooit voorhun kaartje. Maak daar een einde aan.In dezelfde geest:
schaf het 65+ voor-deel af
(Ronald Breteler): 65-plusserszijn over het algemeen hoog opgeleid,cultureel onderlegd en financieel ingoeden doen. Die groep heeft hele-maal geen korting nodig. Ontwikkel inplaats daarvan een kortingskaart voormensen met een laag inkomen, of dienu jonger of ouder dan 65 zijn.
koerskunst.nl
Illustratie: Ruben L. Oppenheimer
4
609 – cultuur en media
september 2011
Mediafonds
 
Verbod op nieuwe mediaverlamt de publieke omroepen verarmt de markt
Door Syb Groeneveld
Staatssecretaris Zijlstra bepleitte in zijncultuurbrief 
Meer dan Kwaliteit 
dat deculturele sector ondernemender moetworden en zich moet aansluiten bij decreatieve industrie. De mediabrief vanminister Bijsterveldt verkondigt juist hetomgekeerde: de omroep mag zich metnieuwe diensten niet richting de marktbewegen. En waar de WRR in 2004 (
Focus op Functies 
) stelde dat de overheid eentechnologie-neutraal mediabeleid zoumoeten voeren, wordt in het voor-gestelde beleid een expliciet verschilgemaakt tussen diensten voor radio, tven internet. Dat is een stap terug.Het publieke mediabestel speelt eencruciale rol in de ontwikkeling van on-dernemerschap binnen het medialand-schap. Op de financieringsstructuur vande publieke omroep hebben bedrijvenals Endemol, IDTV, CCCP en Eyeworksen vele onafhankelijke film- en televi-siemakers een belangrijk deel van hunbedrijfsmodel gebouwd. Velen behorentot de internationale top. Datzelfdeklimaat zorgt ervoor dat Nederland rijkis aan toonaangevende software- enapplicatie-ontwerpers en designers bijorganisaties als IJsfontein, RANJ, LostBoys, Waag Society, V2, Submarine, Appsfor Amsterdam, Woedend, Hack-de-overheid en Mediamatic.Het voorgestelde kabinetsbeleid dwingtmakers, ontwerpers en designers om bijopdrachten voor de publieke omroepeen digitale dienst te verbinden metlineaire radio- of televisieproducties. Datis een stap achteruit, omdat vernieu-wende digitale diensten per definitieeen non-lineaire structuur hebben dieuitgaat van interactie en participatiemet het publiek. Door dit beleid isde kans klein dat er uit het publiekebestel hoogwaardige en vernieuwendediensten voortkomen. Terwijl het juistdat soort diensten zijn die ondernemer-schap bevorderen en werkgelegenheidcreëren.Door de publieke omroep ruimte te bie-den te experimenteren op het internetkan beter op kwaliteit en de duiding vaninformatie en vernieuwing van dienstengestuurd worden. Specifiek voor hetinternet bedoelde producties (games,minimovies, mash-ups, transmediaproducties, thematische kanalen enburgerjournalistiek) zijn onderdeel vande informerende, culturele en creatievetaak van de publieke omroep. Als zijzichzelf met nieuwe-mediadienstenniet kan en mag positioneren, dreigt depublieke omroep te verlammen.Door het niet formuleren van eentechnologie-neutraal beleid, hetvergroten van de kloof tussen publiekeen private media en het ontwerpen vanfinanciële en regulerende obstakels bijde publieke omroep dreigt het kabinetde markt voor nieuwe-mediadienstente verstoren. Dat is vanuit cultureel, journalistiek en economisch perspectief onwenselijk. In 2016, zo schrijft hetkabinet, moet het publieke mediabesteler definitief anders uitzien. Dat zal zozijn. Maar dan wel graag met meer oogvoor de dynamiek en het belang vannieuwe digitale diensten door publiekeen private partijen.
Syb Groeneveld werkt bij het Mediafonds, waarhij verantwoordelijk is voor subsidieaanvragenen projecten op het gebied van nieuwe media.Dit is een verkorte versie van een artikel op
DeNieuweReporter.nl.
 Veronica, eerst d’r buiten, dan d’r in,dan d’r weer uit – die laten zich noghistorisch verklaren, al moet je welbijna een eeuw terug. Maar wat zijntoch die ‘taakorganisaties’? NTS, NOS,NPS, NTR: voortdurend raak je de wegkwijt in de steeds veranderende logo’sen huisstijlen. En in de interne logica  van het systeem. Als het doel ooit waseen ‘afspiegeling van de samenleving’te bieden, waar is dan de eigen omroep voor de bijna één miljoen Nederlandsemoslims?Tegen het einde van deze game neemtde verwarring alleen maar toe. Wakker Nederland en PowNed betreden hetbestel. Nóg twee erbij! Geert heeft ge-lijk, het moet niet gekker worden. Tweeklonen van de Telegraaf bovendien, dekrant die al minstens veertig jaar aande poten van de publieke omroep looptte zagen. En waarvan er één komt uiteen nest met als motto: ‘Tendentieus,Ongefundeerd & Nodeloos Kwetsend’.Met open armen binnengehaald door een socialistische minister.Ongelooflijk. De Wii gaat op Pause.Even nadenken. Je hebt de opdracht tweehonderdmiljoen euro op deze Bonte Dinsdag-avondtrein te bezuinigen – geenontkomen aan. Maar er klopt iets niet.Het debat gaat al dertig, veertig jaar lang voornamelijk over structuren engeld, zonder dat je talloze voorgangershet bestel een spat transparanter,efficiënter of inhoudelijk beter hebbenweten te maken. Nog een wonder dat er relatief zoveel goede programma’s opde Nederlandse buis te zien zijn. Waar halen de makers de energie vandaan?De Nederlandse publieke omroepkost de burger 116 euro per jaar. Nietslecht, vergeleken met de 158 eurodie de gemiddelde Brit aan de BBCbijdraagt. Ho, wacht even. Die 158 eurogaat naar één zendgemachtigde.Brainwave! De Wii gaat op Stop. In jehoofd rijst een geniaal plan.
De Brief 
Was het maar zo gegaan. De echte VanBijsterveldt komt in haar Mediabrief met de verkeerde oplossingen, op basis van een verkeerde analyse van het over- vloedige feiten- en onderzoeksmateriaal.Ze begint goed. “Het kabinet kiestop grond van het regeerakkoord voor een publieke omroep die garant staat voor een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand programma-aanbod voor een breed publiek.” En verderop heethet: “De publieke omroep behoudt eenbrede taakopdracht.” Lees: inclusief sport en entertainment. Want alleeneen brede NPO “staat garant voor zijnkernfuncties: onafhankelijk nieuws,boeiende actualiteiten en serieuzeinformatie, en een hoog en vast aandeelkwetsbare genres”.Zoals kunst-, kinder- en geschiedenis- programma’s, documentaires en kost-bare dramaseries, die “private mediabe-drijven” nu eenmaal veel minder kunnenaanbieden omdat ze meer op winst en verlies moeten letten. Voor die private partijen “is de publieke omroep er ook”,schrijft de minister. “Als kraamkamer  van innovatieve ideeën en nieuwetechnologische ontwikkelingen, alsstuwende kracht achter de audiovisuelemarkt en als aanjager van creatievecompetitie.”De NPO maakt die rol ook waar. Kijkmaar naar NOS.nl, inmiddels de num-mer twee op de markt voor nieuws enachtergronden via het internet. En naar de VPRO, die zich manifesteert als labo-ratorium voor games en interactiviteit,gekoppeld aan publieke programma’s.Met de kennelijke instemming vande minister: “De publieke omroep iser in de uitvoering van zijn publieketaakopdracht eerst en vooral voor zijn publiek, en is dus daar waar dat publiekis.” Zoals op het web en in games, tweeterreinen waar het publiek massaalnaartoe migreert.
Mediafonds
september 2011
609 – cultuur en media
5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->