Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23251, 13.9.2011]

Oslobođenje [broj 23251, 13.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 221 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Depe{e iz Beograda
OSLOBO\ENJE
UTORAK
, 13. 9. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.251Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Bo`oLjubi},
predsjednik HDZ-a 1990
Ju~er na Je vrejskomgrobljuu Sara je vu
Pala prva klapa filma
“Dvaput ro|en”
Nu`na je no va teri tori jalna
 
organizaci ja BiH
5. strana
PENELOPE CRUZ tuma~i ulo gu Gemme, sara jevske udovice
Foto: Amer KAJMOVI]
28. strana
STVARANJE BEZBJEDNIJE BOSNE I HERCEGOVINE
[esta godi{njica formiranja Speci jalne jedinice SIPA
6. str.
 TURCI NE VJERUJU CERI]U I ZUKORLI]U
14-15. strana
 
OSLOBO\ENJE
utorak, 13. septembar 2011. godine
2
U @I@I
Ize tbego vi}evopismoObami
VIJESTI
^lanPredsjedni{tvaBosne i Hercego-  vineBakirIzetbego vi}uputioje pismo ameri~kompredsjednikuBarackuOba- mi, po vodom10. godi{njiceteroristi~kih napada na SAD, 11. septembra2011. U pi- smu se, izme|uostalog, ka`e:„Danas su na{emisli i osje}anja s na- rodomAmerike. Posebnosaosje}amo s porodicama`rta vateroristi~kihnapada na SAD, 11. septembra2001. Mi u Bosni i Hercego vinidobroznamo{ta zna~ibi- tiizlo`enteroru, ubi janju, etni~kom ~i{}enju i genocidu. Ali znamoci jeniti one ko ji su nam pomogli da se odbranimo od agresi je i da na ru{e vinamagradimoslo- bodnu i demokratskuzemlju. Pri jateljstvoBosne i Hercego vine i SAD-a pot vr|eno je u najte`imgodina- ma za moj narod i zemlju. To je neizbri- si vahistorijska~injenica. Principi jelno, ali i s bolnimiskustvom `rtve, uvi jek smo, za jedno sa slobodnim i demokratskimsvi jetom, jasni u osudi nasilja i ubi janjane vinihljudi. Terorizam  je zastra{u ju}apo ja vai ne mo`ebiti put do ostvarenjapo liti~kihcilje va“. Speci jalnipredsta vnik EU i {e  Delegaci je EU u BiH PeterSorensen prilikomju~era{njihrazgo vora sa @iv komBudimirom, predsjedni- komFBiH,idopredsjednikomSve- tozaromPudari}emnaglasio je da se EU potpunozala`e za evropskein- tegraci je BiH kao su verene i jedin- stvenezemlje.
Bliskasaradnja
On je po jasnio da se za jedni~kira- dniplanpredsta vnikavlasti BiH i Delegaci je EU zasni va na zaklju~ci- ma EU iz marta ove godine. - Prvikratkoro~nicilj je okusira- ti sve svo jenapore da bismoobezbi-  jedilikona~nostupanjena snagu Sporazuma o stabilizaci ji i pri- dru`ivanju. Da bismodo{li do toga, pri jesvegamoramodo}i do po- tpune i ispra vneimplementaci je prelaznogsporazuma, a to konkre- tnozna~iusva janjezakona o dr`a-  vnojpomo}iko ji}e bitiuskla|en sa zakonimaEU i konkretneakti vnos- ti u pro vo|enjupresudeSejdi}i Finci, kazao je Sorensen. Podsjetioje da je EU Bosni i Herc-  ego vinidodi jelilavi{e od 660 miliona eurapretpristupnepomo}i za period od 2007. do 2013. godine, zbog~ega bi hitnotrebalousposta vitiefkasan mehanizamkoordinaci je u BiH ko ji bi usposta viopra vila i do veo do uspje- {nogprogramiranjaupotrebe IPA sredsta va. Sorensen je ju~ernaglasio i da je od velikogzna~aja da dr`a vne i entitetskeinstituci jeusposta veblis- kusaradnju o svimpitanjimako ja se ti~ukoordinaci jeposlo vavezanih za EU, ali i oko uskla|ivanjazakona BiH sa zakonima EU. - Ponav ljam da smo mi spremni da radimo u partnerstvu sa institu- ci jama BiH, unapri jed se radu jem sastancima sa svimliderimadr`a-  vnih, entitetskih i lokalnihni voa, ka- zao je on.
 Sa vje toda vnapomo}
Sorensen je istakao da je EU spre- mnasa vjetimasvo jihek speratapo- mo}i oko izradezakona o popisu stano vni{tva, ali i drugihzakona kako bi bili{to vi{euskla|eni sa pra-  vnomteko vinomEU. - Mi da jemopri jedlog, ali vlasti BiH su teko jekona~nodefni{u zakone, istakao je on. Budimir je konstato vao da je So- renseno vo i prisustvonjego vogtima u BiH znakiskreneopredi jeljenos- ti EU da pomogne BiH da prebrodi sve te{ko}e. On je speci jalnompred- sta vniku EU preniosta vo vesvih stranakaiz vr{neederalnevlasti da  je jedan od temeljnihuvjeta pri nje- nomomriranjubilaopredi jelje- nostprema EU i otklanjanjusvihza- prekako je se na tom putunalaze. Pudari} je rekao da po ja~anopri- sustvo EU u BiH sa Sorensenom na ~eluukazu je na odlu~nosti i opredi-  jeljenost EU da podr`i i pokrenedo- sadzamrznuteproceseu BiH. - Pristup EU ko ji je iznioSorensen predstav ljazna~ajnukvalitati vnu promjenu, kazao je Pudari}. PeterSorensen}e danasbora vi- ti u BanjojLuci.
M. \. R.
Pe terSorensens Budimirom i Pudari}em
Br`e ka~lanstvu u EU
Foto: D. TORCHE
Prvikratkoro~nicilj je obezbi jeditikona~no stupanje na snaguSporazuma o stabilizaci ji i pridru`ivanju
Posjet Vladi FBiH
Premi jerFBiHNerminNi- k{i}susreo se tako|er s no-  vim{eomDelegaci je EU u BiH PeteromSorensenom. Nik{i} je ovomprilikomizra- ziouvjerenjekako}e Soren- senovanga`mandoprini jeti stabiliziranjuprilika u BiH, te ubrzatinjen put ka kandida- turi za ~lanstvo u EU.- VladaFBiHpotpuno je otvorena za svaki vid partner- stva. Sta jat}emo iza onoga{todogo vorimo s Vama i Va{imti- mom i dogo vorenopro voditi. Do`iv lja vamo vas kao pri jate- lje i na toj osno vi i `elimo s va- maraditi, kazao je Nik{i}, upo- znav {iSorensena s nasto janji- maVlade da svi propisiko je donosibuduusugla{eni s naj-  vi{imme|unarodnimstan- dardima, saop}eno je iz Vlade.
Na{e su misli i osje}anja s narodom Amerike
Narednisastanaklidera{est  vode}ihstranaka u BiH zaka- zan je za ~et vrtak, a na njemuse o~eku jebar usagla{a vanje odre|enihsta vo va.
Odre|enipomak 
- Za nadati se da na sastan- ku, zakazanom za15. septem- bar, mo`edo}i do odre|enogpomaka i u smisluprogram- skihokvira,kao i u strukturi i sasta vuVi je}aministara, ka`e DamirHad`i}, potpredsje- dnik SDP-a BiH.On ka`e da je od sastanka{estorke u Mostaru5. septembra bilopre vi{eo~eki vanja, ali da su svi akteriznali da nema ni te- oretske{anse da se tamopot vrdi bilokakavdogo vor. - Osamgodinaprethodne  vlasti ne smi je se pono viti u naredne~etirigodine na na~in da se ormiravlast, da posto-  jeobjekti vnovelikao~eki va- nja, a da takvavlast ne uradini{ta jer posto jerealneop- strukci je, smatraHad`i}. Had`i}ka`e da ide ja SDP-a neide u prav cukakoretroakti vno  vratiti na entitetenadle`nosti ko ji su preba~ene na ni vo BiH. - Na{aide jani jecentraliza- ci ja BiH, ali jestestvaranje potrebnihkapacitetadr`avi BiH potrebnih za njenevrop- ski put, po ja{nja vaHad`i}. Potpredsjednik SDA Adil Osmano vi}ka`e da se odu- go vla~enjemusposta vedr`a-  vnevlasti u BiH sve vi{euda- lja va jupoliti~kisubjekti sa sjedi{tem u Sara je vu od onih sa sjedi{tem uBanjojLuci.
Vra}anje u ‘96.
- Sada iz RS-a tra`e~etirimi- nistarstva, da predsjeda va ju}i bude iz HDZ-a BiH, te da mi-nistarvanjskihposlo vabude iz RS-a. Sve je to udalja vanje od mogu}egpostizanjadogo vo- ra. Za nadati se da }e sve te`aekonomskasituaci jadodatno uozbiljitiodgo vorne da se do|e do dogo vora, ka`e Osmano vi}.Zahtje vi iz RS-a da se pret- hodnopotpisu jusporazumi izme|uentiteta o svemuveza- nom za dr`a vnini vo za Osma- no vi}azna~evra}anje na vri- jeme iz ‘96. godine. Marinko^avara, dopred- sjednik HDZ-a BiH, vjeru je da }e sastanak15. septembra doni jetiodre|eninapredak i da je klju~nopitanjegdjena- pra vitikompromis: u HDZ-u BiH smatra ju da je kompromis napra vio sam Ustav BiH. - Da je odmahnakonizbo-raprihva}enousta vnorje{enje da tri konstitituti vnanaroda ima jupredsta vnike u Vi je}u ministara i da svakiizbornipo- bjednik u okvirusvogkonsti- tuti vnognarodapredlo`ipred- sta vnike, ve} godinubismo imaliVi je}eministara, ocje- nju je^avara.MladenBosi}, predsjednik  SDS-a, ka`e da je optimisti~an i da }e se brzoznati da li se okoormiranjadr`a vnevlasti ide ka rje{enju ili se tone u dublju krizu. Ka`e da je svakome u in- teresustabilizaci jasituaci je i okretanjeekonomi ji. SNSDos- ta je pri svo jimrani jimsta vo vi- ma da se Ustav BiH ne smi jeprekr{iti i da predsta vnici RS-a treba juimati~etriripozici je u Vi-  je}uministara.
M. \. R.
Rje{enje ili
dubljakriza?
Ususretsas tanku{es torke u Sara je vu
AdilOsmano vi}ka`e da se odugo vla~enjemusposta vedr`a vne  vlasti u BiH sve vi{eudalja va jupoliti~kisubjektiiz Sara je va i BanjeLuke
Bosi}: Sve }e se usko ozna iOsmanovi}: Uozbiljiti odgovorne
 
 Ako iz RepublikeSrpskebudu insistirali na amandmanu da se rezultatipopisaza ormiranje  vlastipo~nuprimjenji vati od 2015, male su {anse da pri je- dlogzakona o popisustano vni{- tva, doma}insta va i stano va u Bosni i Hercego vinidobi jepo- dr{ku na dana{njojsjedniciZa-  jedni~kekomisi je za ekonomske reorme i razvojParlamentarne skup{tine BiH.Na pri jedlogzakona~iji je pre- dlaga~Predsta vni~ki dom Parla- mentarneskup{tine BiH, naime, dostav ljeno je vi{eamandmana. Oni ko je je ulo`iloVi je}eminista- ra BiH smatra ju se kakonisuspor- ni, ve} logi~ni, te su svrstani u ka- tegori jutehni~kihpoprav ki. A Vi-  je}eministara BiH zatra`ilo je da se u zakonskompri jedlogu kao ci- ljnagodinapopisa, umjesto2011. (trebaobitipro veden od 1. do 15. aprila), odredi2012.
 Su{tinskeizmjene
No, spornimamandmanima se ci jene oni ko je je dosta viode- legat iz redasrpskognarodaSta- {aKo{arac(SNSD), a ko jim se upra voinsistira da se u ~lan48. pri-  jedlogazakona o popisustano-  vni{tva, doma}insta va i stano va u BiH ugradi da }e 2015. bitigodina od kada}e se za ormiranjevlas- ti u BiH primjenji vatirezultatipo- pisa, odnosnonakonop}ihizbo- ra2014.Osimovog, spornim se ci jeni i amandmanSta{eKo{arcako jim se „po ja~ava juingerenci jeentitet- skihzakona za statistiku“. Kako se na vedenimamandma- nimaulazi u „su{tinsku“ izmjenu predlo`enogzakona o popisusta- no vni{tva, doma}insta va i stano-  va u BiH, ci jeni i Dani jelaMartino-  vi}, predsjeda va ju}aZa jedni~ke komisi je za ekonomskereorme i razvojParlamentarneSkup{tine BiH.- Stav SDP-a je da se rezultatipo- pisastano vni{tva ne moguprimje- nji vati dok BiH ne u|e u EU ilidr`ava bar ne dobi jestatuskandi- data. Na taj na~insmatramokako }e se smiritinacionalnestrasti, te, u svakomslu~aju, izbje}isvaka mogu}amanipulaci ja i zloupotre- barezultatima u politi~kesvrhe, na vela je Martino vi}stavstranke ko jojpripada. Ona kao predsjeda va ju}ana- dle`nogparlamentarnogti jelani-  jemoglaprognoziratiishodrezul- tataglasanja o zakonu, ali je ista- klakako je o~ito da jo{ nemapo- liti~kesaglasnosti. Potcrtala je ka- ko je oba veza nje kao predsjeda-  va ju}e da zaka`esjednicu te da se Za jedni~kakomisi ja za ekonom- skereorme i razvojizjasni o po- dnesenimamandmanima. - KolegijDomanarodaPSBiH u prethodnomsazi vuprodu`io je amandmanskuazu i na nama je da se sada u drugom~itanjuizja- snimo o dostav ljenimpri jedlozi- mapoprav kezakonskogakta te zauzmemostav kao komisi jako-  ji}e bitidostaljen tom domu, na- glasila je Martino vi}.  A Dom narodaPSBiH za sjedni- cu u sri jedu, 14. septembra, plani- rao je izja{njenje u drugom~ita- nju o pri jedloguzakona o popisu stano vni{tva, doma}insta va i sta- no va u BiH.
Kompromisnipri jedlog
I ~lanZa jedni~kekomisi je za ekonomskereorme i razvojPSBiH HalidGenjac (SDA)smatrakako ni jeprihvatljivamandman da se sa primjenomrezultatapopisa otpo~ne od 2015.Kao jednu od kompromisnih  vari janti, na vodi i mogu}nost da se sporni~lan48. potpunobri{e (izbaci iz pri jedlogazakona). - U Usta vu je jasnona vedeno da }e se rezultatipopisa iz 1991. za ormiranjevlasti na razinien- titetaprimjenji vati do pro vedbe aneksa VII (procespo vratka) Dej- tonskogmiro vnogsporazuma. Dakle, u svakomslu~aju, osta je usta vnaodredbakada su u pita- njuentiteti,bez obzirana to ka- kosta jalo u zakonu i to bi se mo- gloodnositisamo na ni vo BiH. Stoga je najlogi~ni je da se ta odredbabri{e iz pri jedlogazako- na, smatraGenjac.Za MladenaIvani}a (PDP), ~la- naZa jedni~kekomisi je za eko- nomskereorme i razvojPSBiH, prihvatlji vo je svakorje{enje o ko jem se dogo vorive}ina. - Va`no je doni jetizakon i li~no }u podr`atibilo{ta o ~emuposto-  jidogo vor, oci jenio je Ivani}, ko-  jine}eprisustvo vatidana{njoj sjednici tog parlamentarnogti je- lazbogsastanakazakazanih u BanjojLuci sa speci jalnimpredsta-  vnikom i {eomDelegaci je EU u BiH PeteromSorensenom.
AlmirTERZI]
U @I@I
 
OSLOBO\ENJE
utorak, 13. septembar 2011. godine
3
U @I@I
NakonVu~ure vi}evogbjestva u TrebinjeUnsko-sanskikan ton
 Su|enje samo u BiH
Ministarstvoprav de BiH pot vrdilo je u po- nedjeljak da, premaZakonu o me|unaro- dnojpra vnojpomo}i, Bo`idarVu~ure vi} ne mo`ebitiizru~endrugojzemlji, jer je dr`av ljanin BiH.- Tokomborav ka u ek stradicionompri- tvoru, Vu~ure vi} je bio oba vezan da se dva putasedmi~nojav ljapra vosudnimorgani- maSrbi je. S drugestrane, mi nemamopra-  vo da ga izru~imo, jer je na{ dr`av ljanin, na-  vela je portparolMinistarstvaMarinaBa- ki} za Srnu.Nekada{njipredsjednikSkup{tineop- {tineTrebinjeBo`idarVu~ure vi} u Srbi-  ji je bio od 4. aprila, kada je uhap{en u MalomZvorniku na osno vupotjernice ko ju je za njimraspisalaHrvatskazbog na vodnihratnihzlo~inapo~injenihto- komgranatiranjaDubro vnika. Sedmicu kasni jezahtjev za njego voizru~enjepo- dni jela je i BiH zbogzlo~ina u Trebinju.  Vu~ure vi}u je 17. junaukinutpritvor u Beogradu i pu{ten je da se brani sa slo- bode.- Iz Srbi jenisampobjegao, nego sam oti{aoku}i, kazao je Vu~ure vi} i istakao da je njego vadr`ava BiH, te da, ako je i bi- lozlo~ina, `eli da mu se tu sudi.Me|utim, ratnina~elnikTrebinjaju~er ujutroni jeprimljen u Okru`ni sud u Tre- binju, u ko ji je htio da se pri ja vi. Vu~ure vi}  je za Srnupot vrdio da su mu na portirnici rekli da ne mo`ebitiprimljen, da su mu za- kazalidrugitermin u ~et vrtak, 15. septem- bra. Ministarbezbjednosti BiH SadikAhme- to vi}smatra da je Srbi ja, na odre|eni na~in, progledalakrozprstekako bi Vu~ure-  vi}do{ao u BiH, umjesto da budeizru~en Hrvatskoj. Tu`ila{tvo BiH saop{tilo je da je  Vu~ure vi} pod istragomPosebnogodjelje- nja za ratnezlo~ine i da ima statusosu- mnji~enog, ali da ni jebilopri jedloga da mu se odredipritvorpo{to je uvi jek bio dostu- panTu`ila{tvu.Ju~ersu u svimzdrastvenimustano va- maUnsko-sanskogkantonadoktoristupi- li u generalni{trajk. Paci jente je na vratima do~ekalaoba vi jest: prima ju se samohitni slu~aje vi, takosto ji i u sporazumuljekara sa poslodav cem, izuzev u Domuzdrav lja Cazin, gdjedogo vorni je ni potpisan. - Tra`imo da se vrednu je rad ljekara, jer ovo sada je sramotno. Ljekariop}eprakse ima ju po osamsto-de vetstomarakaplate, speci jalistidvjesta-tristamarakavi{e. Mo-  japlata je 1.170 maraka. Odlu~ni smo da is- tra jemo, kazao je dr. NedimKurtagi}, pred- sjednikkantonalnogSindikataljekara. U kantonalnojbolnici u Biha}uzatekli smo i direktoraHajrudinaHa vi}a, done- da vno je radio u hitnojslu`bi, a i ju~erje bio u crvenojurgentnojuniormi te mo- bitelomda vaosa vjetenekom od paci je- nata. “Iskreno, ovaj{trajkni jetrebao, mnogi su zahtje viiracionalni. [to se ti~e kolekti vnogugo vora, i to }e biti, ali kada Sindikatbuderegistro van na ederalnom ni vou“, kazaoje Ha vi}. Od pro{legodinedoktorinisumoglisvo-  japra vaostvaritiunutarposto je}egsindi- katazdrastvenihradnika te su osno valisin- dikatljekara, a primjer USK-asli jedile su i kolege iz Tuzlanskog, Ze-do i Sara jev skog kantona. Ostalizdrav stveniradnici sa sim- pati jamagleda ju na borbuljekara. Kriza u zdrav stvu USK-a tra je od pro{lo- godi{njihizbora, kada su ljekaritako|er {trajko vali, pa su {trajkzamrznulida ju}i {ansuno vojvlasti. Me|utim, ju~er su da- li rok od 8 danaMinistarstvuzdrav stva USK- a da defni{eprimanja: tra`e da osno vna pla}aljekaraop}eprakseiznosidvi je prosje~nepla}e u Federaci ji, a speci jalis- te tri, za de`urstvadodatno10 posto, de`urstvavikendom12 posto, prazni- kom15 posto te za pripra vnost3 posto na osno vnuplatu. Naknade za edukaci ju ljekara`eleminimalno1.000 marakago- di{nje, regres u visini od 70postoosno-  vnepla}e i da se potpi{ekolekti vnigran- skiugo vor sa Sindikatomljekara. Kantonalniodbor A-sda odr`ao je pres- konerenci ju u Biha}u,na ko joj su iskazali podr{kuljekarima.
F.Be.
Zakonpadazbog
po~etkaprimjene?!
I daljevelikepoli ti~kepodjele oko popisastano vni{ tva u BiH
ENTITETI I STATISTIKA  Spornim se ci jeni i amandman Sta{eKo{arca ko jim se „po ja~ava juingerenci je en ti tetskih zakona za sta tis tiku“
Iz RepublikeSrpske dosta vili amandmanko jim tra`eda se rezultati popisa zausposta vu vlasti po~nuprimjenji vati od 2015, ~emuse proti vi SDPi tra`i da va`e odmomenta sticanja kandidatskog statusa ili ulaska u Europsku uniju
Dani jelaMar tino vi}:
Smi i inacionalnestras i
HalidGenjac:
Po punobrisa i~lan o primjeni
MladenIvani}:
Podr`avasvakorje{enjeve}ine
Doktori u generalnom {trajku

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->