Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi

Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi

Ratings: (0)|Views: 871 |Likes:
Published by hydratheme

More info:

Published by: hydratheme on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
 
 Kar 
 ş
ı
ı
k beklemeden,ba
 ş
kalar 
ı
için faydal 
ı
bir 
 ş
eyler yapabilenler ad 
ı
na;hayat 
ı
n
ı
hastalar 
ı
na adam
ı
 ş
babam,merhum Dr. Mehmet Kamil BERK’inaziz hat 
ı
ras
ı
na
….
 
 
Türkçe Üçüncü Bask 
ı
1999 - 5000 adetTürkçe
İ
kinci Bask 
ı
1996 - 5000 adetTürkçe Birinci Bask 
ı
1992 - 2000 adet
AMER
İ
KAN ORTOPED
İ
K CERRAHLAR AKADEM
İ
S
İ
 
ACL BAKIMI VENAKLED
İ
LMES
İ
 HASTA VE YARALILARIN
 YAYINKURULU
James D.Heckman, MD, Ba
ş
kanSan Antonio, TexasRonald E. Rosenthal, MDNew Hyde Park, New YorkRobert A. Worsing, Jr., MDWichita, KansasArthur S. McFee, MD, Özel Dan
ı
ş
manSan Antonio, TexasBu kitap yaln
ı
zca hasta ve yaral
ı
lara acil bak
ı
m ve nakil sa
ğ
lan
ı
rkentatbik edilecek uygun prosedürler hakk
ı
nda bir k
ı
lavuz olarakhaz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r. Bir acil durumdan di
ğ
erine
ş
artlar ve hastan
ı
n fizikseldurumu çok farkl
ı
l
ı
klar gösterece
ğ
inden, amaç belli bir durumda gereklibak
ı
m
ı
n standartlar 
ı
n
ı
te
ş
kil etmek de
ğ
ildir. Ayr 
ı
ca, kitab
ı
n hiçbir 
ş
ekilde acil personeline incelenen faaliyet ve prosedürleri uygulamak içinhukuki otoriteyi vermesi amaçlanmam
ı
ş
t
ı
r. Bu tür yöresel belirlemeler yaln
ı
zca hukuki dan
ı
ş
manlarca yap
ı
labilir.
 
 
 Kitap dizayn ve imali:
The Book Department, Inc.
 Katk 
ı
da bulunan editör:
Margaret Kearney
ı
bbi resimler:
Laurel Cook 
Teknik resimler:
Richmond Jones
 Foto
 ğ 
raflar:
Curtis P. Clogston,
MD, Direktör, Low Tech, Inc.
Dennis A. Havel,
 Ba
 ş
Foto
 ğ 
rafç
ı
 
Thomas VermerschAndras Schoffer John McGregor William B.LoveMartha HarzogCopyright
 © 
1987 American Academy of Orthopaedic SurgeonsTürkiye'de Copyright
 © 
1991 Nassetti LimitedTüm haklar 
ı
mahfuzdur. Hasta ve Yaral
ı
lar 
ı
n Acil Bak 
ı
m
ı
ve Nakledilmesi’ninhiçbir k 
ı
sm
ı
yay
ı
mc
ı
dan önceden yaz
ı
l
ı
izin al
ı
nmadan, fotokopi alma veyakaydetme de dahil olmak üzere, hiçbir elektronik veya mekanik yöntemlerleveya bilgi saklama veya ça
ğ
ı
rma sistemi ile ço
ğ
alt
ı
lamaz. Bu konudakitalepleriniziTürkiye d
ı
ş
ı
nda: American Academy of Orthopaedic Surgeons, 222 S. ProspectAve., Park Ridge, IL 60068;Türkiye'de: Nassetti Limited, Valikona
ğ
ı
Cad. YKB Vak 
ı
Binas
ı
15/3-4, Ni
ş
anta
ş
ı
,
İ
stanbul'a yap
ı
n
ı
z.Hasta ve Yaral
ı
lar 
ı
n Acil Bak 
ı
m
ı
ve NakledilmesiÜçüncü Bask 
ı
 
 © 
1981 ,
İ
kinci Bask 
ı
 
 © 
1977 , Birinci Bask 
ı
 
 © 
1971Türkçe:Üçüncü Bask 
ı
 
 © 
1999 – 5000 adet
İ
kinci Bask 
ı
 
 © 
1996 – 5000 adetBirinci Bask 
ı
 
 © 
1992 – 2000 adet
İ
ngilizce olarak ilk 1986'da yay
ı
nlanm
ı
ş
olan bu bas
ı
mdan sonra, daha ileri tarihlerde yeni bas
ı
mlar yap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Bu belgede yer alan prensip ve prosedürleri uygularken lütfenhekimlerin görü
ş
ünü al
ı
n
ı
z.(This edition, first published in English in 1986, has beensuperseded by subsequent editions. Please refer to the judgement of physicians whenapplying the principles and procedures discussed withinthis text.)ISBN 0-89203-012-7Library of Congress Katalog Kart Numaras
ı
86-071640DEF 089Yay
ı
n ve Da
ğ
ı
t
ı
m:American Academy of Orthopaedic Surgeons 222 S. ProspectAve., Park Ridge, II. 60068 Telefon 1-800-626-6726Türkiye Yay
ı
n ve Da
ğ
ı
t
ı
m: Nassetti T
ı
 bbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd.
Ş
ti. Valikona
ğ
ı
Cad.YKB Vak 
ı
f Binas
ı
15/3-4 Ni
ş
anta
ş
ı
,
İ
stanbulTelefon: (0212) 234 11 41 (pbx)Telefax : (0212) 248 29 14e-mail: nassetti@nassetti.com.tr 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->