Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tieu Chuan TCVN 2737-1995 Tai Trong Va Tac Dong - Tieu Chuan Thiet Ke

Tieu Chuan TCVN 2737-1995 Tai Trong Va Tac Dong - Tieu Chuan Thiet Ke

Ratings:
(0)
|Views: 172|Likes:
Published by anfrohel
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: anfrohel on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2012

pdf

text

original

 
Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995
 
T¶i träng vµ t¸c ®éng –Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 
 Loads ands effects-Design standard 
1.
 
Ph¹m vi ¸p dông
1.1.
 
Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh t¶i träng vµ t¸c ®éng dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu x©y dùng,nÒn mãng nhµ vµ c«ng tr×nh.1.2.
 
C¸c t¶i träng vµ t¸c ®éng do giao th«ng ®|êng s¾t, ®|êng bé, do sãng biÓn, do dßngch¶y, do bèc xÕp hµng ho¸, do ®éng ®Êt, do d«ng lèc, do thµnh phÇn ®éng lùc cñathiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ ph|¬ng tiÖn giao th«ng… g©y ra kh«ng qui ®Þnh tiªu trong chuÈnnµy ®|îc lÊy theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c t|¬ng øng do nhµ n|íc ban hµnh.1.3.
 
Khi söa ch÷a c«ng tr×nh, t¶i träng tÝnh to¸n x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt qu¶ kh¶o s¸t thùctÕ c«ng tr×nh.1.4.
 
T¸c ®éng cña khÝ quyÓn ®|îc lÊy theo tiªu chuÈn sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng hiÖn hµnh hoÆc theo sè l|îng cña tæng côc khÝ t|îng thuû v¨n.1.5.
 
T¶i träng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng kh«ng ®Ò cËp ®Õn trong tiªuchuÈn nµy mµ do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.1.6.
 
§èi víi nh÷ng ngµnh cã c«ng tr×nh ®Æc thï (giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn lùc, b|u®Õn,..), trªn c¬ së cña tiªu chuÈn nµy cÇn x©y dùng c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh chophï hîp.
2.
 
Nguyªn t¾c c¬ b¶n
2.1.
 
Quy ®Þnh chung2.1.1.
 
Khi thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶ tÝnh ®Õn c¸c t¶i träng sinh ra trong qu¸ tr×nh sö dông, x©y dùng còng nh| trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn c¸c kÕtcÊu.2.1.2.
 
C¸c ®¹i l|îng tiªu chuÈn nªu ra trong tiªu chuÈn nµy lµ ®Æc tr|ng c¬ b¶n cña t¶iträng.T¶i träng tÝnh to¸n lµ tÝch cña t¶i träng tiªu chuÈn víi hÖ sè ®é tin cËy vÒ t¶i träng.HÖ sè nµy tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sai lÖch bÊt lîi cã thÓ x¶y ra cña t¶i träng so víi gi¸ trÞtiªu chuÈn vµ ®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i giíi h¹n ®|îc tÝnh ®Õn.2.1.3.
 
Trong tr|êng hîp cã kÝ do vµ cã sè liÖu thèng kª thÝch hîp, t¶i träng tÝnh to¸n ®|îcx¸c ®Þnh trùc tiÕp theo x¸c suÊt v|ît t¶i cho tr|íc.2.1.4.
 
Khi cã t¸c ®éng cña hai hay nhiÒu t¶i träng ®ång thêi, viÖc tÝnh to¸n kÕt cÊu vµ nÒnmãng theo nhãm thø nhÊt vµ nhãm thø hai cña tr¹ng th¸i giíi h¹n ph¶i thùc hiÖn theoc¸c tæ hîp bÊt lîi nhÊt cña t¶i träng hay néi lùc t|¬ng øng cña chóng. C¸c tæ hîp t¶iträng ®|îc thiÕt lËp tõ nh÷ng ph|¬ng ¸n t¸c dông ®ång thêi cña c¸c t¶i träng kh¸cnhau, cã kÓ ®Õn kh¶ n¨ng thay ®æi s¬ ®å t¸c dông cña t¶i träng. Khi tÝnh tæ hîp T¶iträng hay néi lùc t|¬ng øng ph¶i nh©n víi hÖ sè tæ hîp.2.2.
 
HÖ sè ®é tin cËy
 J
(
 HÖ sè v|ît t¶i
)2.2.1.
 
HÖ sè ®é tin cËy khi tÝnh to¸n kÕt cÊu vµ nÒn mãng ph¶i tÝnh to¸n nh| sau:2.2.1.1.
 
Khi tÝnh to¸n c|êng ®é vµ æn ®Þnh theo c¸c ®Òu hoÆc môc 3.2, 4.2.2, 4.3.3, 4.4.2,5.8, 6.3, 6.17.2.2.1.2.
 
Khi ®é bÒn mái lÊy b»ng 1. §èi víi dÇm cÇu trôc lÊy theo c¸c chØ dÉn ë ®iÒu 5.16
 
Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995
 
2.2.1.3.
 
Khi tÝnh to¸n theo biÕn d¹ng vµ chuyÓn vÞ lÊy b»ng 1 nÕu tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕtcÊu vµ nÒn mãng kh«ng ®Ò ra c¸c gi¸ trÞ kh¸c.2.2.1.4.
 
Khi tÝnh theo c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n kh¸c kh«ng ®|îc chØ ra ë c¸c môc 2.2.1.1,2.2.1.2, 2.2.1.3 th× lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu vµ nÒn mãng.
Chó thÝch:
1) Khi tÝnh to¸n kÕt vµ nÒn mãng theo t¶i träng sinh ra trong giai ®o¹n x©y l¾p, gi¸ trÞ tÝnhto¸n cña t¶i träng giã gi¶m ®i 20%. 2) Khi tÝnh to¸n c|êng ®é vµ æn ®Þnh trong ®Òu kiÖn t¸c ®éng va ch¹m cña cÇu trôc vµ cÇutreo vµo gèi ch¾n ®|êng ray, hÖ sè tin cËy lÊy b»ng 1 ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i t¶i träng.
2.3.
 
Ph©n lo¹i t¶i träng2.3.1.
 
T¶i träng ®|îc ph©n thµnh t¶i träng th|êng xuyªn vµ t¶i träng t¹m thêi (dµi h¹n,ng¾n h¹n vµ ®Æc biÖt) tïy theo thêi gian t¸c dông cña chóng.2.3.2.
 
T¶i träng th|êng xuyªn (tiªu chuÈn hoÆc tÝnh to¸n) lµ c¸c t¶i träng t¸c dông kh«ngbiÕn ®æi trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông c«ng tr×nh. T¶i träng t¹m thêi lµ c¸c t¶iträng cã thÓ kh«ng cã trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông.2.3.3.
 
T¶i träng th|êng xuyªn gåm cã:2.3.3.1.
 
Khèi l|îng c¸c thµnh phÇn vµ c«ng tr×nh, gåm khèi l|îng c¸c kÕt cÊu chÞu lùc vµc¸c kÕt cÊu bao che;2.3.3.2.
 
Khèi l|îng vµ ¸p lùc chÞu ®ùng cña ®Êt (lÊp vµ ®¾p), ¸p lùc t¹o ra do viÖc khai th¸cmá;
Chó thÝch:
 
ø 
ng lùc tù t¹o hoÆc cã tr|íc trong kÕt cÊu hay nÒn mãng (kÓ c¶ øng suÊt tr|íc) ph¶i kÓ ®Õn khi tÝnh to¸n nh| øng lùc do c¸c t¶i träng th|êng xuyªn
.
2.3.4.
 
T¶i träng t¹m thêi dµi h¹n gåm cã:2.3.4.1.
 
Khèi l|îng v¸ch ng¨n t¹m thêi, khèi l|îng phÇn ®Êt vµ bª t«ng ®Öm d|íi thiÕt bÞ;2.3.4.2.
 
Khèi l|îng cña thiÕt bÞ cè ®Þnh: m¸y c¸i, m« t¬, thïng chøa, èng dÉn kÓ c¶ phôkiÖn, gèi tùa, líp ng¨n c¸ch, b¨ng t¶i, b¨ng truyÒn, c¸c m¸y n©ng cè ®Þnh kÓ c¶ d©yc¸p vµ thiÕt bÞ ®Òu khiÓn, träng l|îng c¸c chÊt láng vµ chÊt r¾n trong thiÕt bÞ suètqu¸ tr×nh sö dông.2.3.4.3.
 
¸
p lùc h¬i, chÊt láng, chÊt rêi trong bÓ chøa vµ ®|êng èng trong qu¸ tr×nh sö dông,¸p lùc d| vµ sù gi¶m ¸p kh«ng khÝ khi th«ng giã c¸c hÇm lß vµ c¸c n¬i kh¸c;2.3.4.4.
 
T¶i träng t¸c dông lªn sµn do vËt liÖu chøa vµ thiÕt bÞ trong c¸c phßng, kho, khol¹nh, kho chøa h¹t;2.3.4.5.
 
T¸c dông nhiÖt c«ng nghÖ do c¸c thiÕt bÞ ®Æt cè ®Þnh;2.3.4.6.
 
Khèi l|îng cña c¸c líp n|íc trªn m¸ c¸ch nhiÖt b»ng n|íc;2.3.4.7.
 
Khèi l|îng cña c¸c líp bôi s¶n xuÊt b¸m vµo kÕt cÊu;2.3.4.8.
 
C¸c t¶i träng th¼ng ®øng do mét cÇu trôc hoÆc mét cÇu treo ë mét nhÞp cña métnhµ nh©n víi hÖ sè:0,5 - ®èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh0,6 - ®èi víi cÇu trôa lµm viÖc nÆng0,7 - ®èi víi cÇu trôc cã chÕ ®é lµm viÖc rÊt nÆng2.3.4.9.
 
C¸c t¶i träng lªn sµn nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ n«ng nghiÖp nªu ë cét 5 b¶ng 3
 
Ti£U chuÈn viÖt nam tcvn 2737 : 1995
 
2.3.4.10.
 
T¸c ®éng cña biÕn d¹ng nÒn kh«ng kÌm theo sù thay ®æi cÊu tróc cña ®Êt;2.3.4.11.
 
T¸c ®éng do thay ®æi ®é Èm, co ngãt vµ tõ biÕn cña vËt liÖu.2.3.5.
 
T¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n gåm cã:2.3.5.1.
 
Khèi l|îng ng|êi, vËt liÖu söa ch÷a, phô kiÖn dông cô vµ ®å g¸ l¾p trong ph¹m viphôc vô vµ söa ch÷a thiÕt bÞ;2.3.5.2.
 
T¶i träng sinh ra khi chÕ t¹o, vËn chuyÓn vµ x©y l¾p c¸c kÕt cÊu x©y dùng, khi l¾pr¸p vµ vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ kÓ c¶ t¶i träng g©y ra do khèi l|îng cña c¸c thµnhphÇn vµ vËt liÖu chÊt kho t¹m thêi (kh«ng kÓ c¸c t¶i träng ë c¸c vÞ trÝ ®|îc chäntr|íc dïng lµm kho hay ®Ó b¶o qu¶n vËt liÖu, t¶i träng t¹m thêi do ®Êt ®¾p.2.3.5.3.
 
T¶i träng do thiÕt bÞ sinh ra trong c¸c giai ®o¹n khëi ®éng, ®ãng m¸y, chuyÓn tiÕpvµ thö m¸y kÓ c¶ khi thay ®æi vÞ trÝ hoÆc thay thÕ thiÕt bÞ:2.3.5.4.
 
T¶i träng do thiÕt bÞ n©ng chuyÓn di ®éng (cÇu trôc, cÈu treo, pal¨ng ®Õn, m¸y bècxÕp..) dïng trong thêi gian x©y dùng, sö dông, t¶i träng do c¸c c«ng viÖc bèc dì ë c¸c kho chøa vµ kho l¹nh;2.3.5.5.
 
T¶i träng lªn sµn nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ n«ng nghiÖp nªu ë cét4 b¶ng 3;2.3.5.6.
 
T¶i träng giã;2.3.6.
 
T¶i träng ®Æc biÖt gåm cã:2.3.6.1.
 
T¶i träng ®éng ®Êt;2.3.6.2.
 
T¶i träng do næ;2.3.6.3.
 
T¶i träng do ph¹m nghiªm träng qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, do thiÕt bÞ trôc trÆc h| hángt¹m thêi;2.3.6.4.
 
T¸c ®éng cña biÕn d¹ng nÒn g©y ra do thay ®æi cÊu tróc ®Êt (vÝ dô: biÕn d¹ng do ®ÊtbÞ sôt lë hoÆc lón |ít), t¸c ®éng do biÕn d¹n cña mÆt ®Êt ë vïng cã nøt ®Êt, cã ¶nhh|ëng cña viÖc khai th¸c má vµ cã hiÖn t|îng caxt¬;2.4.
 
Tæ hîp t¶i träng2.4.1.
 
Tïy thµnh phÇn c¸c t¶i träng tÝnh ®Õn, tæ hîp t¶i träng gåm cã tæ hîp c¬ b¶n vµ tæhîp ®Æc biÖt.2.4.1.1.
 
Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n gåm c¸c t¶i träng th|êng xuyªn, t¶i träng t¹m thêi dµi h¹nvµ t¹m thêi ng¾n h¹n2.4.1.2.
 
Tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt gåm c¸c t¶i träng th|êng xuyªn, t¶i träng t¹m thêi dµih¹n, t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n cã thÓ x¶y ra vµ mét trong c¸c t¶i träng ®Æc biÖt.Tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt do t¸c ®éng næ hoÆc do va ch¹m cña c¸c ph|¬ng tiÖn giaoth«ng víi c¸c bé phËn c«ng tr×nh cho phÐp kh«ng tÝnh ®Õn c¸c t¶i träng t¹m thêing¾n h¹n cho trong môc2.3.5.Tæ hîp t¶i träng dïng ®Ó tÝnh kh¶ n¨ng chèng ch¸y cña kÕt cÊu lµ tæ hîp ®Æc biÖt.2.4.2.
 
Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n cã mét t¶i träng t¹m thêi th× gi¸ trÞ cña t¶i träng t¹m thêi®|îc lÊy toµn bé.2.4.3.
 
Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n cã tõ hai t¶i träng t¹m thêi trë lªn th× gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña t¶iträng t¹m thêi hoÆc c¸c néi lùc t|¬ng øng cña chóng ph¶i ®|îc nh©n víi hÖ sè tæ hîpnh| sau:2.4.3.1.
 
T¶i träng t¹m thêi dµi h¹n vµ t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n nh©n víi hÖ sè 
\
= 0,9;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->