Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Huracanes en el estado de Colima 1573-1999: ocurrencia del riesgo por fenómeno hidrometeorológico

Huracanes en el estado de Colima 1573-1999: ocurrencia del riesgo por fenómeno hidrometeorológico

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,337 |Likes:
Ponencia presentada por Raymundo Padilla Lozoya en el VI Congreso Internacional y XII Nacional de Ciencias Ambientales
Ponencia presentada por Raymundo Padilla Lozoya en el VI Congreso Internacional y XII Nacional de Ciencias Ambientales

More info:

Published by: Raymundo Padilla Lozoya on Oct 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
JMJLSBHP MO MUWMOPL TB @LOFSMPL BOWMSOH@BLOHI R UBB OH@BLOHI GM @BMO@BHP HJCBMOWHIMP
 
@B]GHG GM @EBE]HE]H) @EBE/) JÅUB@L 4) 6 R 5 GM K]OBL GMI 3116 BPPO; 1856*0324
 626
 E]SH@HOMP MO MI MPWHGL GM @LIBJH 8=60*8222;L@]SSMO@BH GMI SBMPFL QLS DMOÐJMOLEBGSLJMWMLSLIÐFB@L/
J/ E/ Shrj}ogl Qhgbiih Il{lrh)Ib`mo`bhw}sh mo Qmsblgbpjl) Dh`}iwhg gm Imwshp r @lj}ob`h`bðo) ]obtmspbghg gm @libjh/ Ht/ ]obtmspbghg Ol/ 000/@lssml mim`wsðob`lsqhgbiihA}`li/jurshrqhgbiihil{lrhAelwjhbi/`lj
 
SMP]JMO/ Mo mpwm hswê`}il glr h `lol`ms) qlsjmgbl gm }oh `slolilfêh) ilp howm`mgmowmpebpwðsb`lp gm ilp e}sh`homp mo mi mpwhgl gm @libjh/Jmo`blol p}p `hsh`wmsêpwb`hp cèpb`hp gm bjqh`wl)bogb`l ihp {lohp jèp qslqmophp hi sbmpfl r gmp`sbclilp ghølp x}m q}mgm l`hpblohs ih smqmwb`bðo gm }oe}sh`èo `ljl mi l`}ssbgl mi jhswmp 36 gm l`w}csmgm 82=2) mi `}hi pmfð ih tbgh gm jèp gm 311 qmsplohpmo mi q}mcil gm Jbohwbwièo) @libjh/ Ih `slolilfêhgm e}sh`homp d}m `lopws}bgh `lo mi jâwlglebpwðsb`l) smfbpwshogl ihp smdmsmo`bhp mo`lowshghpmo }oh hjqibh smtbpbðo h ih ebpwlsblfshdêh smfblohi)hgmjèp gm gl`}jmowlp gm hs`ebtl) smfbpwslp gm ih@ljbpbðo Oh`blohi gmi Hf}h r lwshp d}mowmpqsbjhsbhp r pm`}oghsbhp/ Ilp smp}iwhglp gm ih`slolilfêh gm e}sh`homp mo mi mpwhgl gm @libjhj}mpwsho x}m qsè`wb`hjmowm `hgh høl mo ihpqlcih`blomp gm ih `lpwh `libjmopm ehr qslchcbibghggm sbmpfl qls e}sh`homp) plcsm wlgl mowsm ilp jmpmpgm k}obl h oltbmjcsm/ Gm 8272 ehpwh mi høl 3111)hismgmgls gm glp dmoðjmolp ebgsljmwmlsliðfb`lpqls høl eho hjmoh{hgl hi wmssbwlsbl gmi mpwhgl gm@libjh/ Mo ih {loh `b`iðfmoh mo x}m pm bo`i}rm h@libjh) pm mo`lowsð x}m mowsm 8272 r mi høl 3111)mo ilp hølp gm 82=3) 82=0) 8251) 825= r 8228) ole}cl bjqh`wl gm e}sh`homp mo ihp `lpwhp jmub`hohpgmi Qh`êdb`l) h}ox}m pê pm dlsjhslo hif}olp x}mpbf}bmslo }oh wshrm`wlsbh mo gbsm``bðo gm ihp bpihp@ibqqmswlo) Smtbiihfbfmgl r jhs hgmowsl h ih hiw}shgm Chkh @hibdlsobh r Chkh @hibdlsobh P}s/ @lo chpmmo mpwh `slolilfêh) pm gmg}`m x}m mp hiwh ihl`}ssmo`bh gm e}sh`homp mo mi mpwhgl gm @libjh/Qls il whowl ih t}iomshcbibghg gm ihp `lopws}``blomph}jmowh mi sbmpfl gm ihp qlcih`blomp `lpwmshp mbo`i}pl gm hif}ohp gbpwhowmp h ihp qihrhp) `ljl miq}mcil gm Jbohwbwièo) @libjh) mi `}hi d}m hdm`whglqls mi e}sh`èo gm 82=2) mi jèp gmpws}`wbtlsmfbpwshgl mo ihp `lpwhp gm @libjh mo mi pbfil UU/
 Qhihcshp `ihtm;
 
e}sh`èo) @libjh) `slolilfêh) 82=2)hjmoh{h) gmphpwsm
 
BOWSLG]@@BÐO
Mo ihp `lpwhp jmub`hohp `hgh høl pm qslg}`mogbpwbowlp dmoðjmolp jmwmlsliðfb`lp/ Ilp jèp olwhcimpplo ihp wsljchp l wlsohglp %Jh`êhp) 3118") ihpjhsmkhghp r ilp e}sh`homp) ilp `}himp gmkho fshogmpshpwslp gm p} hdm`wh`bðo/ Mo mpwm hswê`}il pmsèo lckmwlgm mpw}gbl ilp `b`ilomp l e}sh`homp x}m eho hdm`whglhi mpwhgl gm @libjh r x}m eho pbgl smfbpwshglp qlsgbpwbowhp d}mowmp/ Ilp e}sh`homp r `b`ilomp) `ljl ilpmøhih mi botmpwbfhgls wbw}ihs gmi Gmqhswhjmowl gmSm`}splp gmi Jhs gm ih ]obghg Jâsbgh gmi @mowsl gmBotmpwbfh`bðo r Mpw}gblp Htho{hglp gmi Bopwbw}wlQlibwâ`ob`l Oh`blohi %@
BOTMPWHT
" @hq}ssl Dbilfshppl%3118" plo dmoðjmolp gm }oh jbpjh ohw}shim{h) qmslplo oljcshglp gm gbpwbowh jhomsh) gmqmogbmogl gm ih}cb`h`bðo fmlfsèdb`h mo x}m pm qsmpmowmo/ H `hghmtmowl il gbpwbof}mo jûiwbqimp qhswb`}ihsbghgmp) `ljlihp molsjmp `howbghgmp gm hf}h gmpqih{hgh) ihtmil`bghg gm p}p tbmowlp r ih wshrm`wlsbh x}m `}spho%LQP) 3111"/Mo wbmssh) ih qsm`bqbwh`bðo gm ih ii}tbh pm bo`smjmowh mofsho jmgbgh r mo j}r ql`l wbmjql lsbfbohbo}ogh`blomp) h}jmowl mo mi `h}`m gm ilp sêlp rgmpihtmp gm jhwmsbhi sl`lpl/ Mo mi jhs) ilp limhkmp rihp loghp gm hf}h `smho ih jhsmh gm wmjqmpwhg) x}mqslg}`m hiwmsh`blomp olwhcimp mo ihp qihrhp/ @hghe}sh`èo pbf}m }oh wshrm`wlsbh gm h`}msgl `lo ihp`logb`blomp `ibjèwb`hp x}m mo`}mowsh h p} qhpl qls ihsmfbðo `b`iðfmoh mo x}m pm fmomsh/ Ihp smfblomp`b`iðfmohp plo i}fhsmp x}m qls p}p `hsh`wmsêpwb`hp`ibjhwliðfb`hp) pbo mu`mq`bðo) høl `lo høl dlsjho`b`ilomp r e}sh`homp %Qhgbiih) 3114"/ Dsmowm h ihp`lpwhp gm ilp mpwhglp gm F}mssmsl) Lhuh`h) Jb`elh`èor @libjh) pm mo`}mowsh }oh gm ihp l`el {lohp jèpbjqlswhowmp mo mi j}ogl) r ih qsbjmsh gm ihp `}hwslsmfblomp `b`iðfmohp x}m hdm`who h ihp `lpwhp gm o}mpwslqhêp) pmfûo ilp ghwlp qslqls`blohglp qls mi qmsplohigmi @mowsl ]obtmspbwhsbl mo Botmpwbfh`blomp mo@bmo`bhp gmi Hjcbmowm %@]B@H") qmswmom`bmowm h ih]obtmspbghg gm @libjh/Ilp e}sh`homp lsbfbohglp mo mi L`âhol Qh`êdb`lpbf}mo }o jltbjbmowl smf}ihs eh`bh mi olslmpwm)h}ox}m hif}olp iimfho h gmptbhspm eh`bh ih qihwhdlsjh`lowbomowhi/ @}hogl }o `b`iðo wslqb`hi pm gmpqih{hqsðubjl h ihp {lohp `lpwmshp l qmomwsh mo wbmssh dbsjmq}mgm gmkhs pm`}mihp gm tê`wbjhp r gmpws}``bðo) plcsmwlgl `}hogl hi`ho{h ihp pbf}bmowmp `hsh`wmsêpwb`hp;jhsmh gm wmjqmpwhg `lo lihp gm ehpwh 4 j gm hiw}sh>tbmowlp p}qmsblsmp h ilp 831 nj,e `lo sèdhfhp gm ehpwh041 nj,e> limhkm bowmopl) ii}tbhp p}qmsblsmp h 3=1 jjmo }o èsmh `bs`}ihs gm =1 nj gm gbèjmwsl)bo}ogh`blomp r gmpclsghjbmowl gm sêlp %@
MQSMGMOH@
)3118"/Qls ihp `hsh`wmsêpwb`hp x}m j}mpwsho ilp e}sh`hompg}showm p} gmphssliil r ih tmil`bghg gm ilp tbmowlp x}milp bowmfsho) Phddbs*Pbjqplo ilp `ihpbdb`h gm wsmpjhomshp/
 Gmqsmpbðo
) `}hogl ihp sèdhfhp gm hbsmjèubjhp r `lopwhowmp wbmomo }oh tmil`bghg jmols l
 
JMJLSBHP MO MUWMOPL TB @LOFSMPL BOWMSOH@BLOHI R UBB OH@BLOHI GM @BMO@BHP HJCBMOWHIMP
 
@B]GHG GM @EBE]HE]H) @EBE/) JÅUB@L 4) 6 R 5 GM K]OBL GMI 3116 BPPO; 1856*0324
 625
bf}hi h 40 nj,e/
Wlsjmowh wslqb`hi
) `}hogl ilptbmowlp hi`ho{ho tmil`bghgmp gm mowsm 40 r 885 nj,e/R `}hogl ih tmil`bghg gm ilp tbmowlp iimfh h ilp 882nj,e l jèp) r ih momsfêh x}m j}mtmo q}mgm pms`ljqhshgh `lo ih qlwmo`bh gm ihp cljchp hwðjb`hp)
e}sh`homp
/Ehpwh hx}ê ihp qhswb`}ihsbghgmp gmi lckmwl gm mpw}gbl)qsmtbhp h ih gmp`sbq`bðo jmwlgliðfb`h r gm ilpjhwmsbhimp `lo ilp `}himp pm `lopws}rð ih `slolilfêh gme}sh`homp/
JMWLGLILFÊH
@lo chpm mo ihp `hsh`wmsêpwb`hp jmwmlsliðfb`hp gm ih}cb`h`bðo fmlfsèdb`h gmi mpwhgl gm @libjh r mo ihhqhsmowm l`}ssmo`bh gm e}sh`homp smfbpwshglp mogbpwbowhp d}mowmp) mpwm hswê`}il pm bob`bð mo ih ebqðwmpbpgm x}m mi mpwhgl gm @libjh mp }oh {loh `lo hiwhqslchcbibghg gm sbmpfl qls e}sh`homp/ Pbo mjchsflbgmowbdb`hs ih `howbghg gm `b`ilomp x}m eho hdm`whgl hiwmssbwlsbl `libjmopm mp }o qslcimjh) qlsx}m ol mubpwmmo ih cbciblfshdêh il`hi }oh smih`bðo `ljqimwh) l iljèp `ljqimwh qlpbcim) il `}hi eh fmomshgl }oh ihf}ohgm `lol`bjbmowl r k}pwbdb`h ih smhib{h`bðo gm mpwmhswê`}il/ @ljl plo dsm`}mowmp mo @libjh ilpdmoðjmolp ebgsljmwmlsliðfb`lp) ihp h}wlsbghgmpgmg}`mo x}m ihp qslchcbibghgmp gm sbmpfl plo hiwhp mo`hgh wmjqlshgh ho}hi gm e}sh`homp) h}ox}m ol eh`mosmfbpwslp qlsjmolsb{hglp/ Qls miil mpwm hswê`}il `hsm`mgm bodlsjh`bðo smih`blohgh `lo botmpwbfh`blomp gm ihpgmqmogmo`bhp gm Qslwm``bðo @btbi mpwhwhi l j}ob`bqhi/Mi thils gm }oh `slolilfêh `ljl ih qsmpmowm mp x}m p}mpw}gbl `lowsbc}rm hi `lol`bjbmowl gm ihp `logb`blomp`b`iðfmohp gm mpwh smfbðo gmi Qh`êdb`l) q}mp mi hoèibpbpgm il il`hi r smfblohi mo ilp mpw}gblp ebpwðsb`lp plcsmgmphpwsmp qmsjbwm sm`lo`bibhs ih qmspqm`wbth jb`sl `loih jh`sl %Fhs`êh) 3111"/Ih d}mowm gm bodlsjh`bðo jèp bjqlswhowm gm mpwh`slolilfêh mp ih cbciblfshdêh h`ms`h gm ih ebpwlsbh gmimpwhgl gm @libjh/ Bob`bâ mi ibpwhgl mo 3110) jbmowshp`lopws}êh qhswm gm jb wmpbp gm Jhmpwsêh mo Ebpwlsbh) pbomjchsfl ih smtbpbðo cbciblfsèdb`h eh pbgl wmsjbohgh moilp qsbjmslp jmpmp gm 3116) `lo mi hqlrl gmmpw}gbhowmp gm ih Ib`mo`bhw}sh mo Qmsblgbpjl gm ih]obtmspbghg gm @libjh/ Whjcbâo jm gb h ih whsmh gmsmtbphs gbpwbowlp fâomslp qmsblgêpwb`lp q}cib`hglp moilp slwhwbtlp
 M`lp gm ih @lpwh
)
 Gbhsbl gm @libjh
r mi
Qmsbðgb`l ldb`bhi
 
 Mi Mpwhgl gm @libjh
) `lo miqslqðpbwl gm il`hib{hs ih jhrls `howbghg gmbodlsjh`bðo smih`blohgh `lo dmoðjmolpebgsljmwmlsliðfb`lp/Ih smtbpbðo cbciblfsèdb`h pm smhib{ð h 05 ibcslpsmih`blohglp `lo ih ebpwlsbh gm @libjh/ Gm dlsjhbogbtbg}hi pm imrð `}bghglphjmowm il q}cib`hgl mo ihpqèfbohp gm `hgh lcsh) r }oh tm{ bgmowbdb`hgl mih`lowm`bjbmowl) d}m smfbpwshgl/ Ih jhrlsêh gm ilpe}sh`homp d}mslo pmøhihglp jèp gm }oh tm{ qls thsblph}wlsmp) qls il `}hi gb qsblsbghg h x}bmomp wbmomojhrlsmp smfbpwslp/ Qls `lopm`}mo`bh ehr ql`h`howbghg gm h}wlsmp smdmsbglp r mo `bmswl pmowbgl mp }ohtmowhkh) qlsx}m pm smg}kmslo ihp qlpbcbibghgmp gmgbpwlspbðo gm ih bodlsjh`bðo/Mo mi
 Climwêo ebgsliðfb`l Ol/ 84 
) gm ih @ljbpbðoOh`blohi gmi Hf}h %@OH" r ih Pm`smwhsêh gm Sm`}splpEbgsè}ib`lp) smhib{hgl mo 8248) pm eh`m }oh smih`bðogm `b`ilomp) qmsl gmphdlsw}ohghjmowm wbmom pbosmfbpwshs h j}`elp gm ilp x}m eho pbgl bgmowbdb`hglp molwshp d}mowmp/ H `lowbo}h`bðo muqlofl ih `slolilfêhsmp}iwhgl gm mpwh hjqibh smtbpbðo/
SMP]IWHGLP R GBP@]PBÐO8=60/* oltbmjcsm 87/*
Ih tbiih gm @libjh p}dsbð ihp`lopm`}mo`bhp gm }o dlswêpbjl e}sh`èo x}m gmpws}rð ihbfimpbh jhrls) j}`ehp `hphp gm ih qlcih`bðo ro}jmslphp e}mswhp gm `h`hl r ds}whimp> ilp sêlp x}mhwshtmphcho ih tbiih whjcbâo pm gmpclsghslo)h}jmowhogl ihp `hihjbghgmp gm p}p ehcbwhowmp `lo ihqâsgbgh gm hobjhimp r pmjcshgêlp/ %F}{jèo) 8260"
8434/* l`w}csm 34/*
]o `b`iðo `lo g}sh`bðo gm =elshp) gmssbch ih e}mswhp gm `h`hl) gmpwm`eh ilpwmjqilp r ih jhrls qhswm gm ihp `hphp gm @libjh/%@hoom) 82=2"/
8515/* l`w}csm p,d/*
Jhsbhol gm ih Jhgsbg smqlswhgmpgm @}r}wièo mi ghøl l`hpblohgl qls }o `b`iðo gmfsho d}ms{h/ %Pèo`em{) 82=2"/
8583/* l`w}csm 8=/*
Dlswêpbjl e}sh`èo hssho`h gm`}hkl ilp èsclimp r gmpws}rm ihp ihclsmp mo ih `lpwh gm@libjh/ Mi jhs pm phim gm p} pbwbl m bo}ogh ilp ql{lp rphibwsmshp gm Mi Smhi/ %Lpmf}msh) 8252"/
85=4/* k}obl 35/*
D}mswm e}sh`èo hssho`ð mi wm`el gmiwmjqil qsbo`bqhi gm ih `b}ghg gm @libjh) mi `}hi msh gm{bo`/ P}p qhsmgmp msho gm ihgsbiil r wmoêh }oh wlssm/Mpwm h`lowm`bjbmowl lsbfboð x}m mi `}iwl d}msh iimthglhi wmjqil Mi Cmhwmsbl) mi `}hi qmsjhom`m mo mi jbpjli}fhs/ %Cshjcbih) 8247"
8543/* k}obl 35/*
]o `b`iðo gmpws}rð mi wmjqilqhsslx}bhi gm ih `b}ghg gm @libjh %elr ih @hwmgshi"/Gmpgm mowlo`mp) pm qhpð mi `}iwl h ih `hqbiih gmiCmhwmsbl) x}m pm iihjð Qhsslx}bh gmi Phfshsbl hi`smhspm ih Gbð`mpbp/ Mi `imsl mo`ljmogð hi bofmobmslIlofbomp Chogh) }o o}mtl qihol gm ih bfimpbh) `logbjmopblomp jhkmpw}lphp) `ljl ih @hwmgshi/%Lpmf}msh) 8252"/
 8543/* pmqwbmjcsm 86/*
D}mswm `b`iðo g}sð wsmp gêhp rwsmp ol`emp) bo}oghogl wlghp ihp `mjmowmshp r gbm{jðqhswm gm ih fhohgmsêh il`hi/ %Gm ih Jhgsbg) 82=2"/
 854=/* pmqwbmjcsm 32/*
Bo}ogh`bðo mo ih `b}ghg gm@libjh hi gmpclsghspm ilp sêlp mi @libjh) mi @ebx}bwlr mi Jhosbx}m) h `lopm`}mo`bh gm ihp d}mswmp ii}tbhp/Mpwm `b`iðo `h}pð ih gmpws}``bðo gm dbo`hp) èsclimp rfhohgl/ Jhubjbibhol gm Ehcpc}sfl motbð }o glohwbtlgm 3)111 qmplp qhsh ilp ghjobdb`hglp/ %Lpmf}msh)8252"/
854=/* pmqwbmjcsm 01/*
]o `b`iðo lsbfbohbo}ogh`blomp r gmpclsghjbmowlp mo ih `}mo`h gmi Sêl@lhe}hrhoh) mo ih `lpwh `libjmopm r mo thsbhp qhswmpgm ih `b}ghg gm @libjh/ %Lpmf}msh) 8252"/
8542/* k}ibl 85/*
Bo}ogh`bðo mo ih `b}ghg gm @libjh)hi gmpclsghspm mi Sêl @ebx}bwl) h `h}ph gm ihp d}mswmpii}tbhp/ %Lpmf}msh) 8252"/
 
JMJLSBHP MO MUWMOPL TB @LOFSMPL BOWMSOH@BLOHI R UBB OH@BLOHI GM @BMO@BHP HJCBMOWHIMP
 
@B]GHG GM @EBE]HE]H) @EBE/) JÅUB@L 4) 6 R 5 GM K]OBL GMI 3116 BPPO; 1856*0324
 622
8561/* l`w}csm 7/*
]oh qmsw}sch`bðo `b`iðob`h qhpð hj}r `lswh gbpwho`bh gm ihp `lpwhp `libjmopmp)l`hpblohogl mi e}ogbjbmowl gmi c}x}m hjmsb`holQ}mswhp gm Lsl) dsmowm h ih `lpwh gm Khibp`l r @libjh/%Emsoèogm{) 8241"
 
Smpqm`wl h mpwm e}sh`èo ehrbo`mswbg}jcsm mo `}howl h pb d}m mo 8561 l mo 8563)whi `ljl il smdbmsm
 
Cs}pw %8220"/
 8565/* hflpwl 31/*
Bo}ogh`bðo gmi `mowsl gm ih `b}ghggm @libjh) hi gmpclsghspm mi Sêl @ebx}bwl) h `h}ph gmd}mswmp ii}tbhp/ %Lpmf}msh) 8252"/
8551/* l`w}csm 36/*
Qhswmp gm Jb`elh`èo r Khibp`ld}mslo bothgbghp qls }o tblimowl `b`iðo x}m `h}pð momi q}mswl gm Jho{hobiil g}showm p}p l`el elshp gmg}sh`bðo mi e}ogbjbmowl gm `}hwsl fshogmpmjchs`h`blomp x}m `lo d}mswmp `hsfhjmowlp pmmo`lowshcho ho`ihghp mo ih cheêh) mowsm miihp }oh gmjhwsê`}ih olswmhjmsb`hoh iihjhgh Vbijbofwlo) x}mgmp`hsfhch ih sbmimsêh wshêgh gm ilp Mpwhglp ]obglpqhsh ih `lopws}``bðo gm ih têh gm Jho{hobiil hHsjmsêh/ Bf}hijmowm wlghp ihp ohtmp gm jmols mpihglx}mghslo e}ogbghp) `hi`}ièoglpm mo jèp gm }o jbiiðogm qmplp ihp qâsgbghp/ %Emsoèogm{) 8241"/
8558/* momsl 3=/*
Ihp ii}tbhp) tbmowlp r emihghp x}m`hrmslo g}showm `bo`l gêhp) `h}phslo bo}ogh`blomp rghølp `lopbgmshcimp mo thsblp i}fhsmp gm @libjh rmpwhglp `bs`}otm`bolp/ %Lpmf}msh) 8252"/
8558/* l`w}csm 36/*
]o `b`iðo h{lwh ih `lpwh gmimpwhgl gm @libjh/ %Lpmf}msh) 8252"/
8558/* oltbmjcsm 36/*
]o `b`iðo `h}ph qâsgbghpe}jhohp r jhwmsbhimp mo Jho{hobiil/ %Lpmf}msh)8252"/
8554/* l`w}csm 82/*
]o `b`iðo mowsð h Jho{hobiil hmpl gm ihp pmbp gm ih whsgm `lo wlgh p} d}ms{h/ 04 elshpg}sð ih d}sbh gmi jmwmlsl) eh`bmogl p}cbs mi hf}h h }ojmwsl gm hiw}sh mo wbmssh/ %Emsoèogm{) 8241"/
 8552/* l`w}csm 82/*
@hrð wlssmo`bhi ii}tbh gm 0 gêhp momi mpwhgl gm @libjh/ Mi Sêl Hsjmsêh hsshpwsð qhswm gmiq}mowm gmi dmssl`hssbi x}m `lj}ob`h h Jho{hobiil `loF}hghihkhsh/ %Lpmf}msh) 8252"/
 8521/* l`w}csm 33/*
]oh d}mswm wmjqmpwhg m`eh hqbx}m ihp mjchs`h`blomp mo mi q}mswl gm Jho{hobiil)l`hpblohogl pmsblp ghølp jhwmsbhimp mo ih qlcih`bðo/%Lpmf}msh) 8252"/
8214/* l`w}csm 3/*
Bo}ogh`bðo gmi chssbl Mi Jhosbx}mgm ih `b}ghg gm @libjh) h `lopm`}mo`bh gm ihp d}mswmpii}tbhp/ Pm ghøð ih têh dâssmh/ Mo mi q}mcil Mi Smjhwm)gm @libjh) qmsm`bmslo 3= qmsplohp pmq}iwhghp/%Lpmf}msh) 8252"/
 8214/* l`w}csm 7/*
]o `b`iðo `h}ph bo}ogh`blomp rghølp `lopbgmshcimp h ih hfsb`}iw}sh r fhohgmsêh) moilp j}ob`bqblp gm @lx}bjhwièo) Wm`ljèo) Hsjmsêh rJho{hobiil/ %Lpmf}msh) 8252"/ Mpwm ghwl rh ehcêh pbglsmdmsbgl qls Pèo`em{ %82=2"/
8214/* l`w}csm 4/*
D}mswmp ii}tbhp lsbfbohobo}ogh`blomp r qâsgbghp jhwmsbhimp) mo ih {loh `lpwmshgmi mpwhgl gm @libjh/ %Lpmf}msh) 8252"/
8201/* l`w}csm 38/*
]o `b`iðo h{lwh ihp `lpwhp gmJb`elh`èo r @libjh/ Mo mph smfbðo pm im sm`}msgh`ljl mi høl gm ih wsljch/ %Lpmf}msh) 8252"/
8203/* hflpwl 32/*
]o `b`iðo h{lwh ihp `lpwhp gmJb`elh`èo r pm bowmsoh ehpwh ihp qhswmp hiwhp gm ihPbmssh Jhgsm gmi P}s; Hswmhfh) Hf}bibiih) @lhi`ljèo)Hx}bih r Tbiih Tb`wlsbh) iimfhogl h ih {loh `lpwmsh gm@libjh/ %Lpmf}msh) 8252"/
820=/* pmqwbmjcsm 36/*
]o `b`iðo `h}ph molsjmpqâsgbghp jhwmsbhimp mo ihp `lpwhp gm @libjh rJb`elh`èo/ %Lpmf}msh) 8252"/
8273/* l`w}csm 7/*
]o `b`iðo h{lwh ihp `lpwhp gmimpwhgl r `h}ph ghølp) mpqm`bhijmowm mo ih {loh gm@}r}wièo/ %Lpmf}msh) 8252"/
8277/* hflpwl 36/*
]o `b`iðo `h}ph ghølp jhwmsbhimpmo ih `lpwh gm @libjh/ %Lpmf}msh) 8252"/ Mpwm `b`iðohowmp d}m smdmsbgl qls Cshjcbih %8247") x}bmojmo`bloh x}m mo Wm`ljèo mi dmoðjmol gmpwsl{ð wlghpihp e}mswhp gm qièwhol glcihogl ilp tèpwhflp `ljl pbd}msho `hssb{lp r hssho`hogl j}`elp èsclimp/
82=7/* pmqwbmjcsm 01/*
]o `b`iðo h{lwh ihp `lpwhp`libjmopmp r `h}ph ghølp h ih hfsb`}iw}sh/ %Lpmf}msh)8252"/
82==/* l`w}csm 8=/*
]oh qmsw}sch`bðo `b`iðob`hqsltl`h }oh mimthgh qsm`bqbwh`bðo qi}tbhi) `lo }oh`sm`bmowm bjqmw}lph gmi Sêl @libjh x}m `h}ph ghølpjhwmsbhimp h ihp `lopws}``blomp x}m eho bgl bothgbmoglp} `h}`m/ Mi gêh 85) mi `b`iðo whjcbâo `h}pð ghølp`lopbgmshcimp h ihp têhp gm `lj}ob`h`bðo mo mi mpwhglgm @libjh/ %Lpmf}msh) 8252"/
82==/* l`w}csm 84/*
Ih `lowbo}hgh r qmswboh{qsm`bqbwh`bðo qi}tbhi) `lo g}sh`bðo gm wsmp gêhp) x}mbob`bð mi gêh 8=) `lo`mowshgh mo ih {loh olswm gmimpwhgl gm @libjh r p}s gm Khibp`l) lsbfboð mo ih qhswmhiwh gmi Tli`èo gm D}mfl }o ihehs gm ilgl) jhgmshp rmolsjmp sl`hp) x}m hsshpð ih qih{h) jms`hgl) mp`}mih mbfimpbh gm Hwmox}bx}m) Khibp`l) `h}phogl ih j}mswm gm30 qmsplohp/ Mpm `b`iðo l`hpbloð mi gmpclsghjbmowlgm ilp hdi}mowmp gmi Sêl Hsjmsêh r Sêl @lhe}hrhoh/Ilp q}mowmp gm ih `b}ghg gm @libjh d}o`blohslo h p}jèubjh `hqh`bghg r mpw}tbmslo h q}owl gm qsltl`hs}oh `hwèpwsldm) gmcbgl h ilp èsclimp r `lopws}``blompx}m eho bothgbgl mi `h}`m gmi sêl/ %Lpmf}msh) 8252"/Mpwm ihehs mo mi qlcihgl gm Hwmox}bx}m d}m j}rcsmtmjmowm gmp`sbwl qls Jmgboh %8255" qmslhjqibhjmowm mpw}gbhgl qls mi botmpwbfhgls Sb`hsglPh}`mgl) x}bmo eh hohib{hgl ihp `hsh`wmsêpwb`hp gm ih`ljqlpb`bðo gmi di}kl gm jhwmsbhi gmi ihehs %Ph}`mgl)3116"/
82=2/* l`w}csm 36/*
]o e}sh`èo `hwmflsêh `bo`l h{lwhh wlgl mi mpwhgl gm @libjh/ Mpwm dmoðjmol lsbfboð }ogmpihtm x}m gmpws}rð glp wms`mshp qhswmp gmi q}mcil gmJbohwbwièo) jhwhogl h jèp gm 311 qmsplohp/ D}m mie}sh`èo jèp gmpws}`wbtl x}m hdm`wð hi mpwhgl gm@libjh mo mi pbfil UU/ %Qhgbiih) 3114"/
826=/* hcsbi 01/*
Mo mi mpwhgl gm @libjh) d}mswmpjhsmkhghp qsltl`ho qèob`l mo ilp ehcbwhowmp gm ih{loh `lpwmsh r `h}pho ghølp h ihp bopwhih`blompw}sêpwb`hp gm Cl`h gm Hqb{h) Qhp`}himp r Mi Qhshêpl/%Lpmf}msh) 8252"/
8253/* oltbmjcsm 34/*
]oh qslilofhgh ii}tbh gm`}hwsl gêhp) l`hpbloh gmss}jcmp mo ilp `msslp gmipm`wls pmbp gmi q}mswl gm Jho{hobiil> ilp gmss}jcmp`h}phslo ih j}mswm gm 37 qmsplohp) e}cl j}`elpemsbglp r gmpws}``bðo gm jlgmpwhp tbtbmoghp/%Lpmf}msh) 8252"/

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ciscol_01 liked this
Luis Vargas liked this
Oc Livier liked this
Norma Barreda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->