Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đèn không hắt bóng (Quyển 1)

Đèn không hắt bóng (Quyển 1)

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 118 |Likes:
Published by Crazywolfdl
Cuốn tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng (Vô Ảnh Đăng) của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dzunichi viết về một bệnh viện tư ở Tokyo. Nhưng qua đó người đọc cũng biết được phần nào của đời sống xã hội Nhật hiện đại, với nhiều số phận, nhiều khi bi đát và cay đắng. Qua sự miêu tả chuẩn xác của tác giả trong từng chi tiết đời sống ở một bệnh viện với những tính cách sinh động, từ vợ chồng ông chủ - bác sĩ trưởng cho đến những bác sĩ, những y tá và những khách hàng của bệnh viện: từ số phận của những người minh tinh đang mùa ăn khách... D. Watanabe cũng cung cấp cho người đọc một hình ảnh tương đối chân thực về đời sống thường ngày ở Nhật Bản. Đó là đời sống kinh doanh, trục lợi, ăn chơi phè phỡn của ông bà chủ. Đó là số phận của những người dân nghèo Nhật Bản, không chốn nương thân như ông già Isikura, như vợ chồng cụ già Uênô - họ thật thà trung hậu và cũng thật đáng thương. Bác sĩ thực tập Kosiba xuất thân con nhà lao động, còn quá ít tuổi để đủ lịh duyệt mà hiểu được những éo le trong đời, anh bộc trực, phản kháng gay gắt trước những bất công xã hội, nhưng rồi anh sẽ đi tới đâu với những hành vi với tính chất cá nhân riêng lẻ ấy? Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là Naoe, trong khi mô tả Naoe, tác giả đã có phần nào cường điệu. Tác giả lại cài bẫy trong việc miêu tả sự phát triển của tính cách Naoe, chờ đến lúc kết thúc thì những thắc mắc của người đọc về những bí ẩn của nhân vật này mới được cởi nút... Lòng nhân ái, sự khách quan và sinh động trong miêu tả, tài dụng nhân vật và viết đối thoại đậm đà, giản dị... tất cả đã làm cho cuốn tiểu thuyết Nhật Bản này gần gũi với người đọc Việt Nam.
Cuốn tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng (Vô Ảnh Đăng) của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dzunichi viết về một bệnh viện tư ở Tokyo. Nhưng qua đó người đọc cũng biết được phần nào của đời sống xã hội Nhật hiện đại, với nhiều số phận, nhiều khi bi đát và cay đắng. Qua sự miêu tả chuẩn xác của tác giả trong từng chi tiết đời sống ở một bệnh viện với những tính cách sinh động, từ vợ chồng ông chủ - bác sĩ trưởng cho đến những bác sĩ, những y tá và những khách hàng của bệnh viện: từ số phận của những người minh tinh đang mùa ăn khách... D. Watanabe cũng cung cấp cho người đọc một hình ảnh tương đối chân thực về đời sống thường ngày ở Nhật Bản. Đó là đời sống kinh doanh, trục lợi, ăn chơi phè phỡn của ông bà chủ. Đó là số phận của những người dân nghèo Nhật Bản, không chốn nương thân như ông già Isikura, như vợ chồng cụ già Uênô - họ thật thà trung hậu và cũng thật đáng thương. Bác sĩ thực tập Kosiba xuất thân con nhà lao động, còn quá ít tuổi để đủ lịh duyệt mà hiểu được những éo le trong đời, anh bộc trực, phản kháng gay gắt trước những bất công xã hội, nhưng rồi anh sẽ đi tới đâu với những hành vi với tính chất cá nhân riêng lẻ ấy? Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là Naoe, trong khi mô tả Naoe, tác giả đã có phần nào cường điệu. Tác giả lại cài bẫy trong việc miêu tả sự phát triển của tính cách Naoe, chờ đến lúc kết thúc thì những thắc mắc của người đọc về những bí ẩn của nhân vật này mới được cởi nút... Lòng nhân ái, sự khách quan và sinh động trong miêu tả, tài dụng nhân vật và viết đối thoại đậm đà, giản dị... tất cả đã làm cho cuốn tiểu thuyết Nhật Bản này gần gũi với người đọc Việt Nam.

More info:

Published by: Crazywolfdl on Oct 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
ÀEÂN KHÖNG HÙÆT BOÁNG
1http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
 
Dzunichi Watanabe (Cao Xuên Haåo dõch)
2
CHÛÚNG I
- Höm nay ai trûåc? Baác sô Köbasi aâ?Kaöru Unö nhòn lïn baãng trûåc àïm. Cö vûâa ài thu nhiïåt kïëúã  caác phoâng bïånh nhên vïì. - Theo baãng trûåc thò höm nay laâphiïn cuãa Köbasi tiïn sinh, nhûng tiïn sinh hònh nhû àaäàöíi phiïn cho baác sô khaác - Nörikö Simura, luác bêëy giúâàang ngöìi caånh baân cùåm cuåi gùåm mêëy têåp bïånh aán, traãlúâi baån àêìu vêîn khöng ngêíng lïn. - Thïë? Àöíi cho ai? - Cho baác sô Naöï thò phaãi.- Naöï aâ? Kaöru kinh ngaåc thöët lïn. Nörikö ngaåc nhiïn nhòn baån. Kaöru böëi röëi àûa tay lïn bûng miïång.Nörikö nùm nay àaähùm böën, cö àûúåc coi laâmöåt nûäy taácoá  kinh nghiïåm, coân Kaöru thò haäy coân nhû con nñt: cö múái mûúâi taám, vûâa ài hoåc dûåbõ tûâmuâa xuên vaâàûúåc xïëp vaâo haâng têåp sûåtrong bïånh viïån maáy trong phoâng baáo: - Isixura phoâng böën trùm mûúâi hai kïu àau dûäquaá. - Caái öng giaâcoángûúâi con trai laâm chuãhiïåu sushi êëy aâ? Höìi trûúác cuåYösidzö Isikura múãhiïåu sushi úãkhu Nakamegurö, nhûng caách àêy ba nùm àaäthöi laâm vaâ giao cûãa hiïåu laåi cho con trai vaâcon dêu quaãn lyá. Öng cuåvaâo nùçm viïån Oriental tûâcuöëi thaáng chñn, tûác caách àêy möåt thaáng. Trûúác àoácuåIsikura àau daådaây nùçm caãhai mûúi ngaây taåi bïånh viïån cuãa trûúâng àaåi hoåc T., nhûng vïìsau böîng nhiïn àûúåc xuêët viïån vaâchuyïín sang nùçm úã  àêy.- Öng cuånùçm sêëp, rïn hûâhûâ...
 
ÀEÂN KHÖNG HÙÆT BOÁNG
- Coáai laângûúâi nhaâúãlaåi vúái öng cuåkhöng? - Coácö con dêu.Rúâi têåp bïånh aán, Nörikö tû lûångûúác mùæt nhòn trên trên lïn bûác tûúâng trùæng úãtrûúác mùåt. - Vêåy baác sô trûåc höm nay laâNaöï tiïn sinh? -Kaöru vûâa àïëm laåi mêëy caái nhiïåt kïëtrïn khay y cuåvûâa hoãi laåi. Nörikö laâm thinh. Möåt laát sau cö múái buöng möåt cêu: - Chùæc höm nay tiïn sinh chaãàïën nûäa àêu. Kaöru ngaåc nhiïn hoãi:- Sao laåi khöng àïën nûäa? Tiïn sinh phaãi trûåc kia maâ! - ÛÂthò trûåc chûásao... - Hay laâtiïn sinh àang ngöìi úãàêu àêëy trong bïånh viïån? - Khöng, luác naäy vûâa ài àêu röìi. Nörikö khoáchõu ngoaãnh mùåt ài. - Naöï trûåc kia maâ. Laâm sao maâcoáthïíài àêu àûúåc? - Muöën biïët cûágoåi àiïån hoãi xem - Nörikö chó tay lïn têëm giêëy nhoãxñu gùæn trïn mùåt baân. Trïn giêëy coághi vöåi doâng chûä: "Naöï:423-28-50".Kaöru búängúänhòn lïn têëm giêëy. - Àêëy laâchöînaâo? - Tiïåm rûúåu.- Tiïåm rûúåu û? Sao, öng êëy àïën tiïåm rûúåu û? - Thïëàêëy, - Nörikö àaáp xùéng, röìi laåi cuöëi xuöëng têåp bïånh aán. Kaöru boãcaái nhiïåt kïëàang cêìm sang möåt bïn. - Sao laåi coáthïínhû thïëàûúåc?... Àang trûåc kia maâ? - Dô nhiïn laâkhöng àûúåc - Nörikö nhuán vai.- Thïëthò taåi sao tiïn sinh laåi...? - Taåi thïëthöi. Xûa nay vêîn vêåy.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->