Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VP-DEC-08

VP-DEC-08

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: jagdish bhatt (જગદીશ ભટ્ટ) on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2011

pdf

text

original

 
lÉÅmÉÒ&
NÉÖ ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ 
HÉ«ÉÉDZɫÉ& 2-»ÉÒ/1, +»©ÉÒlÉÉ ©ÉÉàNÉùÉ, qnÉ WNÉqÅ¥ÉÉ ©ÉÉNÉÇ, ¶Éàùà-~ÉÅX¥É HÉà±ÉÉà{ÉÒ, +ÅyÉàùÒ (~ÉÖ ´ÉÇ), ©ÉÖ  Å¥É<-93. £Éà& 28388891
Mail-vivekpanthi@yahoo.com
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
81 
<{÷ù{Éà÷ ~Éù ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ&
 
http:vivekpanthi.googlepages.com/ Mail- gulab_bheda@yahoo.com
"¥ÉÉ~ÉÖ lÉ©Éà ~ÉiÉ....!' +à¶ÉÒ¶ÉÇHà NÉlÉÉÅH{ÉÉ ~ÉÉ{ÉÉ 10 A~Éù NÉÉälÉ©É cÉHù{ÉÉà ~ÉmÉ U~ÉÉ«ÉÉà¾lÉÉà. +¾Ó qÒ´«É §ÉÉ»Hù{ÉÒ ¥ÉÖyÉ´ÉÉùÒ«É ~ÉÖlÉÔ H³¶É©ÉÉÅ"lÉe {Éà£e' H÷Éù©ÉÉÅU~ÉÉ«Éà±É {ÉNÉÒqÉ»É »ÉÅPÉ´ÉÒ{ÉÉ ±ÉàLÉ{ÉÉà»ÉÅKÉà~É ¡É»lÉÖlÉ Uà.
NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ ©ÉÉ÷à
NÉÖWHÉàH WùÖùÒ
NÉÖ 
WùÉlÉ{ÉÉ NÉÉäù´É»É©ÉÉ ¥Éà ©ÉÖL«É ´ÉÒSÉÉù~ÉmÉÉà("{ÉÒùÒKÉH' +{Éà "{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ') +{Éà ¥Éà ´ÉùÒ¶cL«ÉÉlÉ{ÉÉ©É ~ÉmÉHÉùÉà (¡ÉHÉ¶É {É. ¶Éɾ +{Éà qÒNÉÅ+Éà]É)+à ©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{Éà ]ÖeÒ HÉhëÉÉ Uà +{ÉàNÉÖWHÉàH{ÉÒ ©ÉÅWÖùÒ ©ÉÉ÷à +{ÉÖùÉàyÉ HùÒ{Éà ¥ÉÉ~ÉÖ+à©É¾É~ÉÉ~É HùÒ {ÉÉL«ÉÖžÉà«É lÉà´ÉÉà©ÉɾÉà±É A§ÉÉà oÉ< ùÂÉàUà. HÉ«ÉqÉ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉàAlÉÉùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÖ  Å +PÉùÖ  Å{ÉoÉÒ. ¥ÉÉ~ÉÖ ´ÉHÒ±É {ÉoÉÒ +{ÉàHÉ«ÉqÉ{ÉÉ {ÉÒ¶iÉÉlÉ ¾Éà´ÉÉ{ÉÉàqÉ´ÉÉàlÉà©ÉiÉà H«ÉÉâ {ÉoÉÒ. ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉàHÉ«ÉqÉ{ÉÒ  H±É©ÉÉà ´ÉÉÅSÉÒ W´ÉÉ{ÉÒ »É±Éɾ +É~É´ÉÉ{ÉÉàH¶ÉÉà +oÉÇ{ÉoÉÒ. »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É HÉ«ÉqÉà ´ÉÉÅSÉàlÉÉà~ÉiÉ H¶ÉÖ  Å »É©ÉWà{ɾÓ, HÉùiÉ Hà´ÉHÒ±ÉÉlÉ{ÉÒ §ÉɶÉÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É
-{ÉNÉÒ{ÉqÉ»É »ÉÅPÉ´ÉÒ
¥ÉÉà±ÉSÉɱÉ{ÉÒ §ÉɶÉÉ ¾ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ. LÉÖ q ´ÉHÒ±ÉÉà+{Éà +cÅ {«ÉÉ«ÉÉyÉÒ¶ÉÉà~ÉiÉ HÉ«ÉqÉ{ÉÒ §ÉɶÉÉ »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅNÉÉàoÉÉÅLÉÉ«É lÉàoÉÒ lÉÉà +qɱÉlÉÉà©ÉÉÅ+É÷±ÉÉ ´ÉÒlÉÅeÉ´ÉÉq »ÉlÉlÉ SÉɱÉà. ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉ ÷ÒHÉHÉùÉà ~ÉÉàlÉà +É §ÉɶÉÉ ¥ÉùÉ¥Éù »É©ÉY¶ÉG«ÉÉ ¾Éà«É lÉÉàyÉ{«É´ÉÉq{Éà ~ÉÉmÉ Uà.~ÉiÉ ©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ lÉÉà©ÉÉmÉ +ÉàcÖÅ. H¾Ó ~Éà{ÉÒNÉɾá H¾Ó ~Éà {ÉÒ¶ÉÉ{ÉÉ{ÉÉà+É LÉà±É NÉÖ WHÉàH +{Éà lÉà{ÉÉ +{´É«Éà NÉÖ WùÉlÉ{ÉÒ »ÉùHÉù +{Éà {Éùà{r ©ÉÉàqÒ »ÉÉ©ÉàcɱɴɴÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +ÉJÉà¶É Uà. 2003{ÉÉ ©ÉÉSÉÇ©ÉÉÅ +É HÉ«ÉqÉàPÉeÉ«ÉÉà l«ÉÉùàNÉÖ WùÉlÉ ©ÉÉ÷àH±ÉÅH ùÖ~É NÉiÉÉ«É lÉà´ÉÉ ¾Ö±±Ée{ÉÉà yÉNÉyÉNÉÉ÷ ¶É©«ÉÉà{É ¾lÉÉà.NÉÖWHÉàH{ÉÒ H±É©ÉÉà §ÉÉùlÉ{ÉÉ +{«É ~ÉÉà±ÉÒ»É HÉ«ÉqÉoÉÒ ´ÉÒùÖu WlÉÒ ¾Éà´ÉÉoÉÒ »ÉÅPÉ »ÉùHÉù{ÉÒ +{ÉÖ©ÉlÉÒ WùÖ ùÒUà.
+»É +ÉPÉÉlÉ-W´Éɾù ©É¾àlÉÉ WlÉÉ ùÂÉ
©ÉÖ  Å¥É<{ÉÉ ´É¶ÉÉà ÇWÖ{ÉÉ +{Éà{ÉIù ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ lÉoÉÉ "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÉ ¡ÉÉiÉ´ÉÉ{É »ÉÉoÉÒ W´Éɾù ©É¾àlÉÉ lÉÉ. 17©ÉÒ{Éà¥ÉÖPÉ´ÉÉù{ÉÒ ´É¾à±ÉÒ ~ÉùÉàhà ´É»É©ÉÒ ´ÉÒqÉ«É ±É< NÉ«ÉÉ Uà.¾Y NÉ«ÉÉ ©É¾Ò{ÉÉ{ÉÒ 9©ÉÒ{ÉÒ »ÉÉÅWà +à©É{ÉÒ <SUÉ{Éà©ÉÉ{É +É~ÉÒ{ÉàWÖ oÉ{ÉÖÅeÉè. ¥ÉÒ. +à. ~ÉùÒLÉ »ÉÉoÉà{ÉÖ  Å 51©ÉÖÅ©ÉÒmÉ©ÉÒ±É{É +à©É{ÉÉ PÉàù ùÉL«ÉÖ  Å ¾lÉÖÅl«ÉÉùà +à©É{ÉÉ »É©É»lÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ~ÉùÒ´ÉÉùà LÉÖ ¥É W §ÉÉ´ÉoÉÒ +ÉNÉÅlÉÖHÉà{ÉÒ +ÉNÉlÉÉ»´ÉÉNÉlÉÉ HùÒ ¾lÉÒ. SÉSÉÉÇ ~ÉUÒ{ÉÖÅ ©É{ÉÉàùÅW{É {ÉÉqÖù»lÉ W´Éɾùà¾Éá¶Éà¾Éá¶Éà ©ÉÉi«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.l«ÉÉùàG«ÉÉÅLÉ¥Éù ¾lÉÒ Hà +à©É{ÉÒ »ÉÉoÉà{ÉÖ  Å +É +ÉLÉùÒ ©ÉÒmÉ©ÉÒ±É{É ¾¶Éà! W´Éɾù~Él{ÉÒ <{qÖ ¥É¾à{É ~ÉiÉ LÉùàLÉùÉÅ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ UàlÉà lÉÉà HÉàiÉ {ÉoÉÒ XiÉlÉÖÅ? +ÉWà lÉà+Éà §É«ÉÉǧÉÉq«ÉÉÇ~ÉùÒ´ÉÉù ´ÉSSÉà ~ÉiÉ +àH±ÉlÉÉ +{É֧ɴÉàlÉÉà+É~ÉiÉà©É{ÉàqÒ±ÉÉ»ÉÉàq<+à HàlÉà+Éà +àH±ÉÉÅ {ÉoÉÒ.
-©ÉY »ÉɴɱÉÉ
 
(81)2´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ 2004{ÉÉ WÖ{É©ÉÉÅ +É HÉ«ÉqÉà »ÉÅPÉ »ÉùHÉù ~ÉÉ»ÉàùWÖ oÉ«ÉÉàl«ÉÉùàùÉWHÒ«É »É©ÉÒHùiÉÉà ¥Éq±ÉÉ< NÉ«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. HÉéOÉà»ÉÒ ©ÉÉàùSÉÉ{ÉÒ »ÉùHÉùà HÉ«ÉqÉà+yyÉù ÷ÉÅNÉÒ ùÉL«ÉÉà Uà. ©ÉÅWÖùÒ, {ÉÉ©ÉÅWÖùÒ Hà»ÉÖyÉÉùÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ »ÉÖSÉ{ÉÉ ~ÉiÉ+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ {ÉoÉÒ.NÉÖ WHÉàH{ÉÒ Wà´ÉÉ W HÉ«ÉqÉ+Éà©É¾Éùɶ÷Ä©ÉÉÅ, +ÉÅzÉ©ÉÉÅ, HiÉÉÇ÷H©ÉÉÅ+{ÉàqÒ±¾Ò©ÉÉÅ+{ÉàlÉà{ÉÉà+©É±É ~ÉiÉ oÉÉ«É Uà.©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ {ÉàNÉÖWHÉàH{ÉÒ H±É©ÉÉà´ÉÉÅSÉÒ W´ÉÉ{ÉÒ »É±Éɾ +É~É{ÉÉù ¥É{{Éà~ÉmÉHÉù ©ÉÒmÉÉà{Éà©ÉHÉàHÉ ´ÉÉÅSÉÒ W´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÒ{ÉÅlÉÒ Hù´ÉÒ Uà. ©Éá ¥É{{ÉàHÉ«ÉqÉ Xà«ÉÉ Uà+{Éà +à©ÉÉŶÉÉ¥qÒH +{ÉàlÉn´É{ÉÉà ~ÉiÉ LÉÉ»É H¶ÉÉàlɣɴÉlÉ {ÉoÉÒ. ¥ÉÒX{Éà¶ÉÒLÉÉ©ÉiÉ+É~ÉÒ+à lÉà+É~ÉiÉà~Éɳ´ÉÒ Xà<+à lÉà{ÉÒ«É©É ©Éá lÉÉà ~Éɲ«ÉÉà.HÉ«ÉqÉ©ÉÉÅ lɣɴÉlÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ùÉWHÒ«É +{É֧ɴÉ+±ÉNÉ Uà +{Éà +É HÉ«ÉqÉ{ÉÉà +©É±É NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅlÉ÷»oÉ ùÒlÉà{É¾Ó oÉÉ«É lÉà´ÉÉà eù »Éà´É´ÉÉ©ÉÉÅ+É´Éà.
NÉÖWHÉàH NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ »ÉÖ ùKÉÉ ©ÉÉ÷à +l«ÉÅlÉ WùÖùÒ +{Éà´ÉÉW¥ÉÒ HÉ«ÉqÉà ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ +É WÖ {ÉÒ HÉ³Ò ÷Ò±ÉÒ{ÉÉ HÉùiÉà W NÉÖWHÉàH{Éà ©ÉÅWÖùÒ ©É³lÉÒ {ÉoÉÒ.
NÉÖWùÉlÉ, ©É¾Éùɶ÷Ä,HiÉÉÇ÷H, +ÉÅzÉ, qÒ±¾Ò{ÉÉmÉɻɴÉÉq´ÉÒùÉàyÉÒ HÉ«ÉqÉ©ÉÉÅlÉn´ÉÉà+{Éà XàNÉ´ÉÉ<+Éà+àH{ÉÒ +àHW Uà, ´ÉÒNÉlÉÉà©ÉÉÅ oÉÉàeÉà£àù£Éù.<{qÒùÉ NÉÉÅyÉÒ, ´ÉÒ¶´É{ÉÉoÉ ¡ÉlÉÉ~É»ÉÓ¾, {Éùà{r ©ÉÉàqÒ  Hà ©É{É©ÉÉà¾{É»ÉÓ¾ ¡É»ÉŶÉHÉà ©ÉÉ÷à »É´ÉÇNÉÖ iÉ »ÉÅ~É{{É +{Éà´ÉÒùÉàyÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à {É«ÉÉÇùÉKÉ»É NÉiÉÉ«É Uà, lÉàoÉÒ ©ÉÉàqÒ Wà HÅ< Hùà lÉà ¥ÉyÉÖÅ ¡É¶ÉÅ»ÉHÉà ©ÉÉ÷à »É´ÉÉânÉ©É +{Éà´ÉÒùÉàyÉÒ+Éà{ÉÒ {ÉWù©ÉÉÅ {É«ÉÖÈlÉùH÷ +oÉ´ÉÉ ±ÉÖSSÉÉ<. +É {ÉÒ«É©É NÉÖWHÉàH{Éà±ÉÉNÉÖ ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ+É´ÉàUà. lÉà{ÉÉoÉÒ  NÉÖWùÉlÉ{Éà PÉiÉÖÅ{ÉÖ H¶ÉÉ{É oÉ< ùÂÖ  Å Uà +{ÉàmÉɻɴÉÉq »ÉÉ©Éà±Ée´ÉÉ{ÉÒ lÉà{ÉÒ lÉÉHÉlÉ©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà oÉÉ«É Uà.
¥ÉɳqÒKÉÉ&
LÉÒ±ÉlÉÒ H³Ò ©ÉÖù]É´ÉÉ{Éà©ÉÉùNÉà
-§ÉNÉ´ÉÉ{ÉY ùä«ÉÉiÉÒ
(NÉlÉÉÅHoÉÒ +ÉNɳ)
NÉ 
«ÉÉ +ÅH©ÉÉÅ+É~ÉiÉà8 ´É¶ÉÇ{ÉÒ qÒKÉÒlÉ ¡ÉÒ«É±É A£â ¡ÉÒlɴɶÉÉǩɾÉùÉW »Éɾà¥É (¾´Éà B©Éù ´É¶ÉÇ 12){ÉÒ qÒKÉÉ +{Éàl«ÉÉù¥ÉÉq ¥ÉÉè©¥Éà¾É<HÉà÷Ç©ÉÉŶÉùÖ oÉ«Éà±É HÉ«ÉÇ´ÉɾÒ{ÉÉà J©É¥ÉyyÉ <lÉÒ¾É»É Xà«ÉÉà. +¾Ó +ÉPÉ÷{ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉYH, {ÉälÉÒH, »ÉÉÅ´Éàq{ÉÒH +{ÉàHÉ{ÉÖ{ÉÒ ~ÉÉ»ÉÉÅ+Éà{ÉÉà´ÉÒSÉÉù HùÒ+à. HÉà< ~ÉiÉ ¥ÉɳH{ÉÒ »ÉNÉÒùÉ´É»oÉÉoÉÒ ~ÉÖLlÉÉ´É»oÉÉ»ÉÖyÉÒ{ÉÒ «ÉÉmÉÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{ÉÒ qàLÉùàLÉ +{ÉàUmÉUÉ«ÉÉ©ÉÉÅ WoÉ´ÉÒ Xà<+à +à´ÉÉà HÉ«ÉqÉàNÉÉeÔ«É{»É +è{e ´ÉÉèeà Ç»É +èG÷,1890oÉÒ +©É±É©ÉÉÅ Uà.HÉ«ÉqÉ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ ù¾Ò{Éà¥ÉɳH{ÉÉ AUàù, §ÉiÉlÉù +{Éà ´ÉÒHÉ»É +ÅNÉà{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É {ÉÒiÉÇ«ÉÉà±Éà´ÉÉ{ÉÉà +yÉÒHÉù  ¥ÉɳH{Éà {ɾÓ, ~ÉiÉ +à{ÉÉ HÉ«Éqà»Éù{ÉÉ ´ÉɱÉÒ +à÷±Éà©ÉÉ-¥ÉÉ~É +oÉ´ÉÉ +qɱÉlÉà {ÉÒ«ÉÖGlÉ Hùà±É ´ÉɱÉÒ{Éà W¾Éà< ¶ÉHà. ¥ÉɳH 18 ´É¶ÉÇ{ÉÒ B©Éù ~ÉÖ ùÒ Hùà l«ÉÉÅ»ÉÖ yÉÒ  {Éà HÉà< HùÉù ~Éù »É¾Ò Hù´ÉÉ{ÉÉà+yÉÒHÉù {ÉoÉÒ.¥ÉɳH{Éà{ÉÉ©ÉàHÉà< ©ÉÒ±ÉHlÉ ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà~ÉÉYÇ ©ÉÒ±ÉHlÉ©ÉÉÅ+{Éà HÉ«Éqà»Éù ¾I ¾Éà«É lÉÉà +à ¾Ò»»ÉÉà´ÉàSÉ´ÉÉ-±Éà´ÉÉ HàlÉ¥ÉqÒ±É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à©ÉÉ-¥ÉÉ~É ~ÉiÉ »´ÉlÉÅ {ÉÒiÉÇ«É ±É< {É ¶ÉHà. »ÉÉàqÉ©ÉÉÅ¥ÉɳH{ÉÖ  Å¾ÒlÉ ¥ÉùÉ¥Éù  »ÉSÉ´ÉÉ«É +à ùÒlÉ{ÉÉà »ÉÉàqÉà oÉ«ÉÉàUà Hà {É¾Ó +à HÉà÷Ç{ÉIÒ Hùà Uà +{Éà+à{Éà »ÉÅlÉÉà¶É oÉÉ«É ~ÉUÒ W »ÉÉàqÉ©ÉÉÅ +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÅWÖùÒ ©É³àUà.+à÷±Éà ¡ÉҫɱÉ{ÉÉ Hà»É©ÉÉÅ +qɱÉlÉà »ÉÉSÉÖÅ W HÂÖÅHà +qɱÉlÉ W +à{ÉÒ +ÅlÉÒ©É ´ÉɱÉÒ Uà. A~ÉùÉÅlÉ¥ÉɳH{ÉÉ ¾IÉà{ÉÖ  ÅùKÉiÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à§ÉÉùlÉÒ«É ¥ÉÅyÉÉùiÉ©ÉÉÅ H±É©É 15, 39, 45 +{Éà 47 »ÉÉ©Éà±É HùÒ{Éà »É©ÉOÉ~ÉÉ»ÉÉÅ{Éà+É´ÉùÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ.
§ÉÉùlÉ »ÉùHÉù{É֠ŴɱÉiÉ NÉÖWHÉàH{ÉÉ HÉ«ÉqÉ ©ÉÉ÷à»É©ÉX«É lÉà´ÉÖ Å {ÉoÉÒ HÉùiÉ HàNÉÖWHÉàH ´ÉÉ W HÉ«ÉqÉ+Éà©É¾Éùɶ÷Ä©ÉÉÅ, +ÉÅzÉ©ÉÉÅ, HiÉÉÇ÷H©ÉÉÅ+{ÉàqÒ±¾Ò©ÉÉÅ+{ÉàlÉà{ÉÉà+©É±É ~ÉiÉ oÉÉ«É UàlÉÉà~ÉUÒ +É~ÉiÉàl«ÉÉÅ+É HÉ«ÉqÉ{Éà ©ÉÅùÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉoÉÒ ©É³lÉÒ?
¡ÉҫɱÉ{ÉÉ Hà»É©ÉÉÅ+qɱÉlÉ W +à{ÉÒlÉÒ©É ´ÉɱÉÒ Uà
 
(81)3eÒ»Éà©¥Éù-2008«ÉÖ{ÉÉà{ÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ+à20 {É´Éà©¥Éù, 1989©ÉÉÅ~É»ÉÉù Hùà±É ùÉ<÷Ã»É +Éè£ SÉÉ<±e H{´Éà{¶É{É +{´É«Éà+É~ÉiÉÒ ~ÉɱÉÉÇ©Éà{÷àWÖ ´Éà{ÉÉ<±É W»÷Ò»É +èG÷ 1986{Éà »ÉÖ yÉÉùÒ{Éà yÉÒ WÖ ´Éà{ÉÉ<±É W»÷Ò»É (Hèù +è{e ¡ÉÉà÷àG¶É{É +Éè£ SÉÒ±eÄ{É) +èG÷ 2000 ~É»ÉÉù HùÒ{Éà´ÉyÉÖ »ÉÖ yÉÉùÉ ¥ÉÉq 2006©ÉÉÅ +ÉW HÉ«ÉqÉ{Éà +ÅlÉÒ©É »´ÉùÖ~É +É~«ÉÖÅUà. A~ÉùÉÅlÉ «ÉÖ{ÉÉà+à «ÉÖ{ÉÉ<÷àe {Éà¶É{»É ùÖ±»É £Éàù yÉÒ  ¡ÉÉà÷àG¶É{É +Éè£ WÖ ´Éà{ÉÉ<±»É eÒ¡ÉÉ<´e +Éè£ yÉàù ±ÉÒ¥É÷Ô  (1990) {ÉÉ©Éà ~ÉiÉ WàcùÉ´É H«ÉÉâUà, lÉà{ÉÉà»ÉÒyÉÉà +oÉÇ Uà Hà ¥ÉɳH{Éà{ÉÒ »´ÉlÉÅmÉlÉÉoÉÒ ´ÉÅSÉÒlÉ ùÉLÉÒ  ¶ÉHÉ«É{ɾÓ.+É~ÉiÉàl«ÉÉÅqùàH Y±±ÉÉ +oÉ´ÉÉ +©ÉÖ H Y±±ÉÉ+Éà{ÉÉ »É©ÉÖ¾ qÒc WÖ ´Éà{ÉÉ<±É W»÷Ò»É ¥ÉÉàeÇ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÉ<. A~ÉùÉÅlÉ qùàH Y±±ÉÉ©ÉÉÅH ´ÉyÉÖ SÉÉ<±e ´Éà±É£àù  H©ÉÒ÷Ò{ÉÒ {ÉÒ©ÉiÉÖ  ÅH HùÉ< Uà. ©ÉÉÅ +àH +y«ÉKÉ +{Éà +{«É SÉÉù »É§«ÉÉà¾Éà«É Uà. +É »É©ÉÒlÉÒ{Éà©ÉèY»÷à  Ä÷à»É{ÉÉ ~ÉÉ´É»ÉÇ Uà +{Éà +à +àH HÉ«Éqà»Éù{ÉÒ +qɱÉlÉ{ÉÒ LÉÅe~ÉÒc{ÉÖ  Å HÉ©É HùàUà.¥ÉɳH +ÅNÉà{ÉÒ HÉà<~ÉiÉ £ùÒ«ÉÉq ±É<{Éà HÉà<~ÉiÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É +yÉÒHÉùÒ, »ÉùHÉùÒ +yÉÒHÉùÒ, ¥ÉɳHÉà{ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ, ©ÉÉùÉ-lÉ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉàHÉà< ~ÉiÉ »ÉÉ©ÉÉYH HÉ«ÉÇHù Hà ¥ÉɳH XlÉà A~É«ÉÖ  ÇGlÉ »É©ÉÒlÉÒ ~ÉÉ»ÉàW< ¶ÉHàUà. ¥ÉɳH{Éà¾ÉWù HùÒ{Éà«ÉÉàN«É ~ÉÖ U~ÉùU +{ÉàHÉ«Éqà»Éù{ÉÒ  HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò Hù´ÉÉ{ÉÉà»É©ÉÒlÉÒ{Éà+yÉÒHÉù Uà. ~ÉÉà±ÉÒ»É +à{Éà BSÉHÒ{Éà»É©ÉÒlÉÒ ~ÉÉ»ÉàùWÖ HùÒ ¶ÉHà. {Éà¶É{É±É SÉÉ÷Ç»ÉÇ £Éàù SÉÒ±eÄ{É, 2003 +{´É«Éà+{Éà+NÉÉA{ÉÒ {Éà¶É{É±É ~ÉÉè±ÉÒ»ÉÒ £Éàù SÉÒ±eÄ{É, 1974+ÅlÉNÉÇlÉ ù©ÉlÉNÉ©ÉlÉ, +É{ÉÅq¡É©ÉÉàq, ~ÉÉùÒ´ÉÉùÒH´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ +{ÉàH{÷Ò÷à«ÉÖ ¶É{É (80 +à©Éà{e©Éà{÷) +èG÷, 2002 ¡É©ÉÉiÉà ©É£lÉ +{Éà £ùY«ÉÉlÉ ¶ÉÒKÉiÉ{ÉÉ+yÉÒHÉùÉà ¥ÉɳH{Éà+~ÉÉ«ÉÉ Uà. +¾Ó ¶ÉÒKÉiÉ{ÉÉà+oÉÇ ¶ÉɳÉHÒ«É ¶ÉÒKÉiÉ »É©ÉW´ÉÉ{ÉÖÅ Uà +{Éà {É¾Ò Hà+~ÉÉ»ÉùÉ©ÉÉÅ ©ÉÖ{ÉÒ+Éà +{Éà »ÉÉy´ÉÒ+Éà wÉùÉ +~ÉÉlÉÖŶÉÒKÉiÉ.©ÉÉ-¥ÉÉ~ÉÉà+{Éà¥ÉɳHÉà, qÒKÉÒlÉÉà{ÉÉÅ Wà§É§ÉHÉqÉù, §É´«ÉÉlÉҧɴ«É »É{©ÉÉ{ÉÉà oÉlÉÉÅWÖ+à Uà, »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÉà÷É+ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà+{ÉàyÉ{É~ÉlÉÒ+Éà~ÉiÉ ¥ÉɳNÉÖ ùÖ+Éà{Éà ¶ÉÒ¶É {É©ÉÉ´ÉÒ, SÉùiÉ»~ɶÉÇHùÒ +à©É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ »ÉÉŧɳ´ÉÉ +à©É{ÉÉ ~ÉNÉ ~ÉÉ»Éà ¥Éà»ÉàUà +à{ÉÉoÉÒ +ÅX< W<{ÉàAlÉɴɳÉà qÒKÉÉ{ÉÉà {ÉÒiÉÇ«É ±É< ±Éà Uà, ~ÉùÅlÉÖ ~ÉUÒ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É +{Éà§ÉÉ<§ÉÉÅeÖ {ÉÉ ¡Éà©É, ©ÉÒmÉÉà»ÉÉoÉàLÉà±ÉHÖ q +{ÉàyÉÓNÉÉ©É»lÉÒ{ÉÉ +É{ÉÅqoÉÒ ´ÉÅSÉÒlÉ +É´ÉÖÅ¥ÉɳH NÉÖ ùÖ+Éà{ÉÉ +Éqà¶É ©ÉÖ W¥É HcÉàù Y´É{É ¶ÉùÖ Hùà l«ÉÉùà+à{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÖ ±É +´É¶«É »É©ÉXlÉÒ ¾¶Éà ~ÉiÉ ~ÉUÒ {É ùÂÉ PÉù{ÉÉ Hà{É PÉÉ÷{ÉÉ.©É{É +{Éà¶ÉùÒù{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ+Éà AUÉ³É ©ÉÉùà, UɶɴÉÉùàXlÉÒ«É HÉä§ÉÉÅeÉàoÉ«ÉÉ Hùà +{Éà LÉÖ¥É hÉÅH~ÉÒUÉàeÉàH«ÉÉÇ ~ÉUÒ ~ÉiÉ +É´ÉÉ §É´ÉÉeÉ+ÉàUÉ~ÉùàSÉeÒ{Éà+a¾É»«ÉHùà. ¥ÉɳHÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ W´ÉÉ q<+à ~ÉiÉ +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ~ÉlÉÒ~Él{ÉÒ UÖ÷ÉUàeÉ{ÉÉà {ÉÒiÉÇ«ÉHùà lÉÉà +à´ÉÉÅ ~ÉÒh qÅ~ÉlÉÒ{Éà©É{ÉÉ ¾àlÉÖ ©ÉÒmÉÉà{ÉÒiÉÇ«É{ÉÒ  £àù´ÉÒSÉÉùiÉÉ Hù´ÉÉ H«ÉÉùàH»É£³lÉÉ~ÉÖ ´ÉÇH »É©ÉX´ÉÒ ±Éà Uà.HÉ«Éqà»Éù ùÒlÉà +à©ÉiÉà +àH ´É¶ÉÇUÖ÷É ù¾à´ÉÖ  Å ~Éeà Uà +{Éà ~ÉUÒ W +qɱÉlÉ ~ÉiÉ +à©É{Éà HÉà÷Ç©ÉÉÅ HÉA{»Éà±Éù lÉùÒHà £ùW ¥ÉX´ÉlÉÉ +yÉÒHÉùÒ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉàH±Éà Uà.HÉA{»Éà±Éù ~ÉiÉ lÉà©É{Éà +à©É{ÉÉà{ÉÒiÉÇ«É ¥Éq±É´ÉÉ ©ÉÉ÷à»É©ÉX´Éà. {É »É©ÉÉW©ÉÉÅ+É´ÉÉÅ+iɻɩÉWÖ ¥ÉɳHÉà{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÒ HÉà< «ÉÅmÉiÉÉ Uà LÉùÒ?~ÉÖ ùÉiÉ Hɳ©ÉÉÅ+É~ÉiÉÉ »ÉÅlÉÉà +{ÉàùÖ¶ÉÒ©ÉÖ {ÉÒ+Éà NɱɩÉÉÅ ù¾Ò{ÉàyÉ©ÉÉà Ç~Éqà¶É +{Éà+y«ÉÉ~É{É HÉ«ÉÇHùlÉÉ ¾lÉÉ. lÉà+Éà±ÉN{É HùÒ{Éà »ÉÅ»ÉÉù ©ÉÉÅelÉÉ ¾lÉÉ +{Éà »É©ÉÉW +{ÉàùÉV«É ~ÉiÉ +à©É{Éà+l«ÉÅlÉ »É{©ÉÉ{É{ÉÒ {ÉWùà XàlÉÉà ¾lÉÉà. +É~ÉiÉàl«ÉÉÅ úÉÁSÉ«ÉÇ{ÉÉà +lÉÒùàH oÉ«ÉÉàUà. ©ÉàeÒH±É »ÉÉ«É{»Éà¥ÉÒ{É´ÉÒ´ÉÉqÉ»~Éq ùÒlÉà~ÉÖù´ÉÉù H«ÉÖ  È Uà Hà HÖqùlÉÒ ùÒlÉà W qùàH ©É{ÉÖ¶«É©ÉÉÅ AqçɴÉlÉÒ HÉ©É´ÉÉ»É{ÉÉ{Éàq¥ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ »ÉÒ]Éà¤à{ÉÒ«ÉÉ, ¾Ò»÷àùÒ«ÉÉ +{Éà ´ÉÉ Hà÷±ÉÉH ©ÉÉ{É»ÉÒH ùÉàNÉÉà±ÉÉNÉÖ ~Éeà Uà.
»É©ÉÉW{ÉÒ ©ÉÉ{É»ÉÒHlÉÉ {É ¥Éq±Éàl«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ HÉ«ÉqÉ+Éà+{Éà+qɱÉlÉÉà{ÉÉ SÉÖ HÉqÉ+Éà~ÉiÉ HÉNɳ ~Éù W ù¾à´ÉÉ{ÉÉ  .
+É~ÉiÉàl«ÉÉÅSÉÉ<±e ©ÉèùàW ùÒ»÷Ä  à<{÷ +èG÷, 1929, ¡ÉÒ´Éà{¶É{É +Éè£ ´ÉÉè÷ù ~ÉÉ౫ÉÖ¶É{É +èG÷ 1974, yÉÒ  +àù (¡ÉÒ´Éà{¶É{É +è{e H{÷ÄÉà±É +Éè£ ~ÉÉ౫ÉÖ ¶É{É) +èG÷, 1991, ¡ÉÒ´Éà{¶É{É +Éè£ Hù~¶É{É +èG÷, 1988 lÉà©ÉW +É´ÉÉ »ÉÅL«ÉÉ¥ÉÅyÉ ´ÉÒyÉà«ÉHÉà HÉNɳ{ÉÉ ´ÉÉyÉ W ¥É{ÉÒ{Éàù¾Ò NÉ«ÉÉ Uà{Éà?
¥ÉɳH §ÉÖ±É »É©ÉX«ÉÉ~ÉUÒ {ÉoÉÒ PÉù{ÉÖÅù¾àlÉÖ Å{ÉoÉÒ PÉÉ÷{ÉÖ Å

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->