Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VP-Jan-09

VP-Jan-09

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: jagdish bhatt (જગદીશ ભટ્ટ) on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2011

pdf

text

original

 
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
lÉÅmÉÒ&
NÉÖ ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ 
HÉ«ÉÉDZɫÉ& 2-»ÉÒ/1, +»©ÉÒlÉÉ ©ÉÉàNÉùÉ, qnÉ WNÉqÅ¥ÉÉ ©ÉÉNÉÇ, ¶Éàùà-~ÉÅX¥É HÉà±ÉÉà{ÉÒ, +ÅyÉàùÒ (~ÉÖ´ÉÇ), ©ÉÖ  Å¥É<-93. £Éà{É& 28388891
Mail-vivekpanthi@yahoo.com
82 
<{÷ù{Éà÷ ~Éù ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ&
 
http:vivekpanthi.googlepages.com/ Mail- gulab_bheda@yahoo.com
"{ÉÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É, {ÉÉ yÉ©ÉÇ'{ÉÉ »ÉÖmÉyÉÉùH
W´Éɾù Y´ÉÒ NÉ«ÉÉ
(WÖ +Éà©É{ÉÉ W {ÉÒSÉà{ÉÉ ¶É¥qÉà)
~ÉiÉàùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ÉàH< ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅqÉ ~ÉeÒ+àUÒ+àlÉà{ÉÉà»ÉÒe ÷à»÷ Uà"+É~ÉiÉà§ÉNÉ´ÉÉ{É HàyÉ©ÉÇ»ÉÅ¡ÉqÉ«ÉÉà©ÉÉÅ ©ÉÉ{ÉÒ+àUÒ+à¾Ó?' qÉLɱÉÉ lÉùÒHà+É~ÉiÉÉ ~ɾà±ÉÉ ´ÉÒ[ÉÉ{ÉÒH ùɶ÷Ä~ÉlÉÒ eÉè. H±ÉÉ©É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´ÉҶɫɩÉÉÅlÉÉà{ÉÒ~ÉÖiÉ ¾Éà«É W, ~ÉiÉ lÉà+Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ {ÉoÉÒ. ¾ÉàlÉ lÉÉàH©É »ÉàH©É ùɶ÷Ä~ÉlÉÒ ¥É{«ÉÉ ~ÉUÒ lÉÉà+W©Éàù ¶ÉùÒ£©ÉÉÅSÉÉqù +ÉàhÉe´ÉÉ {ÉÉ W NÉ«ÉÉ ¾ÉàlÉ. ©ÉiÉà»Él«É»ÉÉÅ<¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÉÅq¶ÉÇ{Éà¶ÉÉ ©ÉÉ÷àW´ÉÖ Å~Éeà? ©ÉÉà¾{ÉqÉ»É Hù©ÉSÉÅq NÉÉÅyÉÒ{ÉàlÉÉà+É~ÉiÉà©ÉÉ{ÉÉoÉâ©É¾Él©ÉÉ NÉÉÅyÉÒY H¾Ò+à UÒ+à. lÉà©É{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É Y´É{ÉSÉ«ÉÉÇ ´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ´ÉÉq ~Éù +ÉyÉÉùÒlÉ ¾lÉÒ, UlÉÉÅùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ lÉùÒHà»oÉÉ~ÉÒlÉ oÉ< {ÉÉ ¶ÉG«ÉÉ lÉàlÉà©É{ÉÒ <¶´Éù +{ÉàyÉ©ÉÇ ¡Él«Éà{ÉÒ ¸ÉuÉ{ÉÉ HÉùiÉàW. XàW´Éɾù±ÉÉ±É {ɾàùÖ{ÉÒ ´ÉÒSÉÉù»ÉùiÉÒ +~É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ ¾ÉàlÉ lÉÉà§ÉÉùlÉ +ÉWà Å W §ÉÉùlÉ ¾ÉàlÉ. (´ÉeÉ ¡ÉyÉÉ{É W´Éɾù±ÉÉ±É {ɾàùÖùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ¾lÉÉ lÉà©É{ÉÒ Y´É{ɶÉä±ÉÒ XàlÉÉÅ»~ɶ÷ WiÉÉ< +É´Éà). §ÉNÉ´ÉÉ{É, yÉ©ÉÇ+{Éà»ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÒ ¨É©ÉiÉÉ+à©ÉÉiÉ»ÉXlÉ{Éà~ÉÉU³ ~ÉÉeÒ Uà. ¡ÉNÉlÉÒ{ÉÉàH©ÉÉmÉ A~ÉÉ«É Uà´ÉÒ ©ÉÒo«ÉÉ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà-¨É©ÉiÉÉ+Éà©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³Ò{Éà»´ÉlÉÅmÉ oÉ´ÉÅ   Ö, lÉàW»´ÉÒ oÉ´ÉÖ Å+{Éà »ÉÉSÉÉ +oÉÇ©ÉÉÅY´ÉÒ W´ÉÖ Å.
-Éɾù ©É¾àlÉÉ
(
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ' X{«ÉÖ+ÉùÒ 2007)
Y{¾à¶ÉH ¾Éà´ÉÉà Hùà+Éäù LÉÖ qÉ+ÉáHÒ lɱÉɶÉ; ¾©É lÉÉà<{»ÉÉà qÖ {ÉÒ«ÉÉ HÉ LÉÖ qÉ H¾lÉá¾å&
(NÉÖiÉ´ÉÅlÉ ¶Éɾ{ÉÉ +àH ±ÉàLÉ©ÉÉÅoÉÒ »ÉɧÉÉù)
¥ÉÉ´É{É©ÉÖÅ ©ÉÒmÉ©ÉÒ±É{É, W´ÉɾùÒ ©ÉÒmÉ©ÉÒ±É{É-lÉÉ. 1 £àúÉÖ+ÉùÒ 
+NÉÉA §ÉÉN«ÉàW HÉà< ´ÉÖ  Å ©ÉÒmÉ-©ÉÒ±É{É ¾¶Éà, Wà©ÉÉÅ W´Éɾù ©É¾àlÉÉ  +{Éà <{qÖ¥Éà{É ¾ÉWù {ÉÉ ¾Éà«É; +É ©ÉÒmÉ-©ÉÒ±É{É©ÉÉÅW´Éɾù{ÉÒ ¡Él«ÉKÉ ¾ÉWùÒ {É¾Ó ¾Éà«É; ~ÉiÉ ~ÉùÉàKÉ~ÉiÉà lÉÉàlÉà Y´ÉÅlÉ +Éq©ÉÒ +É~ÉiÉÒ ´ÉSSÉà NÉÖÅW¶Éà W +à{ÉÉÅ NÉ©ÉlÉÉÅ NÉÒlÉÉà©ÉÉÅ. »ÉÉoÉÒ-©ÉÒmÉÉà »ÉÉoÉà~ɾÉáSÉ´ÉÉ »É©É«É +{Éà»oɳ {ÉÉáyÉÒ ùÉLÉÉà.
- £ÒùÉH NÉÉàùLÉ~ÉÖùÒ
»É©É«É&ù´ÉÒ´ÉÉù É. 1-2-2009. 3-30oÉÒ 7-30.»oɳ&ùÉ÷ÄÒ«É ¶ÉɳÉ, NÉÉÅyÉÒ SÉÉàH, »÷à¶É{É ùÉàe, ´ÉÒ±Éà~ÉɱÉà  Ç (~É.), ©ÉÖ  Å¥É<-400056.
»ÉÅ«ÉÉàWH&
qÉ©ÉY »ÉɴɱÉÉ 
 
2
7©ÉÒ ´ÉÒ¶´É {ÉÉ»lÉÒH ~ÉùÒ¶Éq-´ÉÒW«É´ÉÉeÉ, V«ÉÉÅNÉÖWùÉlÉÒ ´ÉGlÉÉ+Éà+à»ÉÉùÉà¡É§ÉÉ´É ~ÉÉeà«ÉÉà'lÉÉà
¡É´ÉSÉ{É HùlÉÉÅ ¡ÉÉ. ¾¶ÉÉÇ ¥ÉÉeHù »ÉÉ©Éà»É§ÉÉ-»ÉÅSÉɱÉH ´ÉÒW«É©É{ÉÒ ¥ÉÉWÖ ©ÉÉÅ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ´ÉÉqÒ ~ÉmÉHÉù Y©É ¾àùÒ, SÉÅq{ÉÉ SÉlÉÖ ´ÉâqÒ, ~ÉàùÒ«ÉÉù «ÉÖ {ÉÒ´É»ÉÔ÷Ò{ÉÉ HÖ ±É~ÉlÉÒ eÉè. ´ÉÒù©ÉiÉÒ, ´Éä[ÉÉ{ÉÒH ~ÉÒ. +à©É. §ÉÉNÉÇ´É ´ÉNÉàùà©ÉÅSÉ ~Éù ¥Éàcà±ÉÉ WiÉÉ«É Uà ~ÉmÉHÉù eÅHà¶É +Éà]ÉHÒùiÉ {ÉÉiÉÉ´É÷Ò 
+¾à´ÉÉ±É ©ÉÉ÷à WÖ+ÉàÉ{ÉÉÅ 18Ò 21
NÉÖ .©ÉÖ  Å.ùà.+è»ÉÉà.{ÉÉ +y«ÉKÉ +¶´ÉÒ{ÉHÖ©ÉÉù HÉùÒ+É
 
Xà©É´ÉÅlÉÉ W´Éɾù
-NÉÖ±ÉÉ¥É §Éà
""§ÉÉ 
<, W´Éɾù ¥ÉÉà±ÉÖ  ÅUÖ  Å. ¶ÉÖ  Å{É´ÉÉ LÉ¥Éù +É~ÉÉà UÉà, +É~ÉiÉÉ ©ÉÒ¶É{É{ÉÉ?''+É´ÉÉà £Éà{É ¾´Éà G«ÉÉùà«É {É¾Ó +É´Éà +à´ÉÒSÉÉùà¥ÉàSÉà{É oÉ< W´ÉÉ«É Uà.W´Éɾù ©É¾àlÉÉ +à÷±Éà©ÉÖ  Å¥É<{ÉÉ "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ' WÖoÉ{ÉÉà yÉùLÉ©É-©ÉW¥ÉÖ lÉ ~ÉÉ«ÉÉà. +©ÉÉùÉà~ɾà±É´É¾à±ÉÉà~ÉùÒSÉ«É oÉ«ÉÉà¾lÉÉàlÉÉ. 22-4-2001{ÉÉ qÒ´É»Éà »ÉÉÅ{lÉÉJÖ ] ±ÉK©ÉÒqÉ»É LÉ÷ÉA{Éà PÉàù ©É³à±ÉÒ ~ɾà±É´É¾à±ÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ-LÉÖ ¶ÉÉ±É NÉɳҫÉÉ +à©É{Éà±ÉÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ. ©ÉÒ÷ÓNÉ lÉÉàl«ÉÉùàWÖqÉ W HÉùiÉ»Éù ©É³Ò ¾lÉÒ, ~ÉiÉ ©Éá l«ÉÉùà»ÉÖ SÉ{É H«ÉÖ  È¾lÉÖ  ÅHà +¾Ó +É~ÉiÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ OÉÖ ~É A§ÉÖ  Å HùÒ+à lÉÉà©É? +{Éà lÉùlÉ W Al»Éɾ©ÉÉÅ +É´ÉÒ{ÉàW´Éɾù§ÉÉ<+à~ÉeHÉù H«ÉÉâ¾lÉÉà, ""AnÉ©É ´ÉÒSÉÉù Uà. ¥É»É, +ÉW{ÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ{Éà W ~ɾà±ÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ NÉiÉÒ ±É<{Éà¶ÉùÖ+ÉlÉ HùÒ q<+à'' +{Éà +àW qÒ´É»Éà ¾ÉWù  12 ©ÉÒmÉÉà{ÉÒ »É¾Ò+Éà»ÉÉoÉà WÖoÉ{ÉÉà~ÉÉ«ÉÉà {ÉLÉÉ< NÉ«ÉÉà +{Éà +à¥É{ÉÒ ùÂÖ  Å WÖ oÉ{ÉÖ  Å ~ɾà±ÉÖÅ©ÉÒmÉ©ÉÒ±É{É. +É©É ©ÉÖÅ¥É< WÖoÉ{ÉÉà~ÉÉ«ÉÉàW W´ÉɾùÒ ¥É{«ÉÉà¾lÉÉà. ©ÉoÉɳà "Xà©É´ÉÅlÉÉ W´Éɾù' ¶É¥q¡É«ÉÉàNÉ H«ÉÉâUà,~ÉiÉ XiÉà Hà +à¶É¥q¡É«ÉÉàNÉ ~ÉiÉ HÅ<H +yÉÖ ùÉà+{Éà +ÉàUÉà ±ÉÉN«ÉàùÉLÉàUà-W´Éɾù +à÷±ÉàH Y´ÉÅlÉ WiÉ. SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÉà yÉÉàyÉ, ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÖÅSÉJ´ÉlÉÔ ùÉW»oÉ~ÉÉ«É lÉà´ÉÒ lÉ©É{{ÉÉ +à{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ »ÉlÉlÉ AUɳɩÉÉùlÉÒ¾lÉÒ.
+´ÉÉW©ÉÉÅ +à©É{ÉÉà ùiÉHÉà+à´ÉÉà ¾lÉÉà Hà +à©É{ÉàY§É{ÉÖÅ{»Éù UàlÉà ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅW {ÉÉ +É´Éà. ±ÉÉÅ¥ÉÉà »É©É«É lÉà©ÉiÉà+»ÉÉy«É ùÉàNÉÉà´Éàcà«ÉÉ, ~ÉiÉ +à´ÉÒ »É±ÉÖHÉ<oÉÒ ´ÉàcëÉÉ Hà XiÉàHÅ< UàW {ɾÓ.©É{ÉÒ LÉ¥Éù ~ÉÖ U´ÉÉ W{ÉÉù{Éà~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ{ÉÒ  ´ÉÉlÉ {ÉÉ HùlÉÉÅ »ÉÉ©ÉàoÉÒ ~ÉÖUlÉÉ, ""lÉ©ÉàHà©É UÉàlÉà H¾Éà.'' ©É{ÉÉà¥É³-´ÉÒ±É ~ÉÉ´Éù lÉÉà¥É»É, +à©É{ÉÖ  Å W. lÉÉà ´ÉÒ±É ~ÉÉ´Éù©ÉÉÅlÉÉà <{qÖ¥Éà{É ~ÉiÉ G«ÉÉÅ +ÉàUÉÅ AlÉùàà©É Uà?17©ÉÒ eÒ»Éà©¥Éù{ÉÒ CNÉlÉÒ ~ÉùÉàhàW´Éɾù§ÉÉ<{ÉÉපÉÉ»É ¥ÉÅyÉ oÉ«ÉÉà+{Éà»É´ÉÉùà »ÉÉeÉ»ÉÉlÉ ´ÉÉN«Éà <{qÖ¥Éà{É XlÉà ©É{Éà£Éà{É Hùà Uà, ""NÉÖ±ÉɥɧÉÉ<, lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÒmÉ
~ÉùÉàhÒ+à »ÉÉeÉmÉiÉ ´ÉÉN«ÉàNÉ«ÉÉ.'' »ÉÉŧɳlÉÉÅÀq«É+àH yÉ¥ÉHÉùÉàSÉÖHÒ NÉ«ÉÖ  Å +{Éà +ÉÅLÉ ~ÉiÉ U±ÉHÉ< CcÒ. +´ÉÉW ùÖÅyÉÉ«ÉÉà, ~ÉiÉ ¥ÉÒY W KÉiÉà<{qÖ¥Éà{É{ÉÒ »´É»oÉlÉÉ+à´ÉÉ«ÉÉâ. ""¥É¾à{É, lÉ©Éà»´É»oÉ UÉà {Éà?''©ÉÉùÉoÉÒ ~ÉÖ UÉ< NÉ«ÉÖ  Å. ""+É~ÉiÉà~ÉùÒiÉÉ©É XiÉlÉÉ W ¾lÉÉ {Éà!'' +à©É{ÉÉà W´ÉÉ¥É ¾lÉÉà. +àH »ÉÉ©ÉÉ{«ÉNÉÖ WùÉlÉÒ {ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É÷±ÉÒ »´É»oÉlÉÉ +~ÉàKÉÒlÉ ¾Éà«ÉLÉùÒ?W´Éɾù ©É¾àlÉÉ{ÉÒ +àH ¡É¥É³ +{Éà {ÉIù +Éà³LÉÉiÉ lÉà +à©É{ÉÖÅ 
"{ÉÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É, {ÉÉ yÉ©ÉÇ'
{ÉÅ  Ö »ÉÖmÉ.+É »ÉÖmÉ ©ÉÉmÉ +à©ÉiÉàW {ɾÓ, ~ÉiÉ +à©É{ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉ {É´É »É§«ÉÉà{ÉÉ »É©ÉOÉ ~ÉùÒ´ÉÉù-~Él{ÉÒ <{qÖ¥Éà{É, ~ÉÖmÉ¡Éà©É±É, ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ »ÉÖù§ÉÒ +{Éà~ÉÉämÉÒ+Éà»É±ÉÉà{ÉÒ lÉoÉÉ ¶Éä±ÉÒ, {ÉÉ{ÉÉà ~ÉÖmÉ ¾àlɱÉ, ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ {ÉÒ±ÉÒ©ÉÉ +{Éà~ÉÉämÉÉà {ÉÒ¶ÉÒlÉ lÉoÉÉ ¾¶ÉÔlÉ »É¾ÒlÉ »ÉÉäNÉÉÅ¥ÉÉÅyÉÒ ùÉL«ÉÅ  ÖUà. "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ' WÖ oÉ{ÉÒ ¥Éà©ÉÒ÷ÓNÉÉà ©ÉÉùà +¾Ó »ÉAtà¶É«ÉÉq Hù´ÉÒ ~Éeà.+àH ©ÉÒ÷ÓNÉ ´ÉùÒ¶c HÉ«ÉÇHùÉà{ÉÒ ©ÉÉùàPÉàù ©É³Ò ¾lÉÒ  lÉÉ. 25-5-05{ÉÉ ùÉàW; Wà©ÉÉÅ"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÖ  Å¡ÉHɶÉ{É ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà {ÉÒiÉÇ«É +à´ÉÉ HÉùiÉ»Éù ±Éà´ÉÉ«ÉÉà ¾lÉÉà HàXà ±ÉÉàHÉà ±É´ÉÉW©É §ÉùàW {É¾Ó lÉÉàUÉ~ÉÖ  Å SÉɱÉà W Hà©É? +É {ÉÒiÉÇ«É©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ¥É³ÖHÉà »´Éù W´Éɾù ©É¾àlÉÉ{ÉÉà¾lÉÉà
"¥É»É, ¥ÉÅyÉ W HùÉà.'
~ÉiÉ ©ÉÉmÉ SÉÉù W ©É¾Ò{ÉÉ{ÉÉ +{ÉÖ§É´É ~ÉUÒ +à©ÉiÉà¥ÉÒY +àH ©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ´ÉyÉÖ ¥É³ÖHÉ »´Éùà ±É±ÉHÉ«ÉÖ  È ¾lÉÖÅ,
""¶ÉÉ¥ÉɶÉ. lÉ©Éà »ÉÉSÉÉ c«ÉÉÇ NÉÖ±ÉɥɧÉÉ<, ¾´Éà ©É{Éà»É©ÉX«É UàHà +É lÉÉà +É~ÉiÉÖÅ©ÉÒ¶É{É Uà. ¶ÉÖ  Å ¾ÖÅ©ÉÉùÉ  ©ÉÒ¶É{É ©ÉÉ÷àLÉÒ»»ÉÉLÉSÉÇ©ÉÉÅoÉÒ ©É¾Ò{ÉàùÖ~ÉÒ«ÉÉ +àH»ÉÉà ~ÉiÉ {ÉÉ £É³´ÉÒ ¶ÉHÖ  Å?''
+{Éà +à©ÉiÉà ©ÉÉ»ÉÒH ùÖ .100 ¡É©ÉÉiÉà´É¶ÉÇ{ÉÉ ùÖ . 1200/-{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ +É~ÉÒ. ¡ÉlÉÒ ´É¶ÉÇ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ 1200 lÉÉà+à©ÉiÉà +É~«ÉÉ W, ~ÉiÉNÉ«ÉÉ ´É¶Éâ lÉÉà lÉà©ÉÉÅ<{qÖ¥Éà{É{ÉÉ ~ÉiÉ 1200 A©Éà«ÉÉÇ.
"©ÉÒ¶É{É'
+à©É{ÉÉà©ÉÉ{ÉÒlÉÉà ¶É¥q ¾lÉÉà+{Éà WNÉlÉ{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ WNÉlÉ Xà´ÉÉ{ÉÒ +à©É{ÉÒ lÉ©É{{ÉɾlÉÒ.~ÉɱÉ{É~ÉÖù©ÉÉÅ{É´Éà©¥Éù '07©ÉÉÅ ©É³{ÉÉùÉ3X{«ÉÖ +ÉùÒ-2009(82)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->