Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modul1 pitanja

Modul1 pitanja

Ratings: (0)|Views: 100 |Likes:
Published by marko
ECDL
ECDL

More info:

Published by: marko on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
 
INFORMATI
Č
KI CENTAR
ECDL MODUL 1
OSNOVE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
ISPITNA PITANJA
Beograd, 2003 g.www.ecdl.org.yu 
 
PRIRU
Č
NIKZA PRIPREMU ISPITA PO
ECDL
KONCEPTU
Ovaj Priru
č
nik za pripremu ispita po
ECDL
konceptu (”Europian Computer Driving License” – Evropska ”voza
č
kadozvola” za koriš
ć
enje ra
č
unara) je zašti
ć
en kao autorsko pravo Informati
č
kog centra ”INTEGRA d.o.o.”,
Č
arli
Č
aplina39 (Hala PIONIR), 11000 Beograd bez
č
ijeg odobrenja u pisanom obliku nije dozvoljena reprodukcija Priru
č
nika ucelini ili bilo kojeg dela putem bilo kakvog medija.Priru
č
nik je pod oznakom SQTB (”Serbian Question and Test Book”) odobren kao autorizovani prevod ma
đ
arskogizdanja
HQTB
(”Hungarian Question and Test Book”) od strane Ma
đ
arskog udruženja informati
č
ara ”John vonNeumann”, zvani
č
nog licencora
ECDL Fondacije
za teritoriju Srbije i Crne Gore.
HQTB
i
SQTB
su bazirani na ”
ECDLSyllabus v. 4.0” 
i budu
ć
e izmene
ć
e se vršiti bez prethodne najave.Priru
č
nik je namenjen isklju
č
ivo za individualnu pripremu kandidata za polaganje ispita po
ECDL
konceptu uovlaš
ć
enim Test Centrima, koji su obavezni da pitanja za konkretne ispite pripreme prema ovom Priru
č
niku. Priru
č
nikse ne sme ni na koji na
č
in koristiti kao materijal za obuku, niti sama
č
injenica njegovog koriš
ć
enja u individualnojpripremi predstavlja bilo kakvu garanciju kandidatima da
ć
e položiti ispit.Informati
č
ki centar ”INTEGRA d.o.o.” ne preuzima bilo kakvu odgovornost za direktne ili posredne štete koje bi seeventualno mogle pojaviti kao posledica koriš
ć
enja ovog Priru
č
nika.Premda je u
č
injen veliki napor da se izbegnu bilo kakve greške u pripremi ovog Priru
č
nika, sasvim je verovatno da idalje postoje. Izuzetno
ć
emo ceniti svako ukazivanje na preostale greške, jer ispravke mogu pomo
ć
i u podizanjukvaliteta Priru
č
nika i predstavljaju doprinos misiji
ECDL Fondacije
za standardizaciju znanja u svakodnevnomkoriš
ć
enju ra
č
unara bez
ć
ega se ne može ni zamisliti život ve
ć
u neposrednoj budu
ć
nosti.Copyright Informati
č
ki centar ”INTEGRA d.o.o.”, 2003.
 
 UVODNA RE
Č
 Poštovani
č
itao
č
e!Zbirka zadataka koja je pred tobom sadržI zadatke koji se polažu na testu za dobijanje Evropske voza
č
ke dozvole zara
č
unare – European Computer Driving Licence (ECDL).Evropska voza
č
ka dozvola za ra
č
unare – European Computer Driving Licence (ECDL) – je standard u skoro svimzemljama Evrope kada je u pitanju poznavanje rada na ra
č
unaru. U svim tim zemljama priznat je od zvani
č
nihdržavnih institucija kao što su Ministarstvo prosvete, Ministarstvo nauke i obrazovanja, Ministarstvo kulture IInformisanja. Sve te zemlje priznanju i primenjuju u obuci i testiranju jedinstven program. Tako sve evropske zemlje –od Skandinavije do Portugala – priznaju ECDL sertifikat ma u kojoj zemlji da je izdat. Ovaj program uživa i podrškuEvropske unije – sve zemlje Evropske unije su
č
lanice ECDL fondacije i priznaju sertifikat.Od januara ove godine ovaj program je dostupan I gra
đ
anima naše zemlje..MODULIOsnovi Informacionih TehnologijaOperativni sistemiObrada tekstaTabelarne kalkulacijeBaze podatakaPrezentacijeInternet I komunikacijeSvaki modul podrazumeva proveru znanja. Svaki zadatak koji se može javiti na ispitu postoji u ovoj knjizi. Kandidatsam bira vreme i redosled polaganja ispita. Od trenutka prijavljivanja za polaganje i registracije kandidatu predstojiperiod od tri godina tokom kojeg mora da položI sve ispite. Samo je ispit za prvi modul teoretski, ostali su prakti
č
ni I

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->