Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul operatiilor

Managementul operatiilor

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:
Published by Pletniov Vlad

More info:

Published by: Pletniov Vlad on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

 
105
8. MANAGEMENTUL OPERA
Ţ
IILOR
8.1 Considera
ţ
ii generale
Managementul opera
ţ
iilor reprezint
ă
procesul de administrare a resurselor necesare realiz
ă
riicantit
ăţ
ii stabilite de produse, care sunt în concordan
ţă
cu cerin
ţ
ele pie
ţ
ei. Sfera actual
ă
de cuprindere amanagementului opera
ţ
iilor, include, pe lâng
ă
firmele productive,
ş
i organiza
ţ
iile furnizoare de servicii(b
ă
nci, servicii publice, etc.)Managementul opera
ţ
iilor cuprinde dou
ă
abord
ă
ri fundamentale:1.
 
 proiectarea sistemului de produc
ţ
ie;2.
 
asigurarea func
ţ
ion
ă
rii sistemului.1. Proiectarea sistemului de produc
ţ
ie implic
ă
elaborarea urm
ă
toarelor decizii:- stabilirea cerin
ţ
elor de performan
ţă
;- stabilirea volumului de produc
ţ
ie;- stabilirea tehnologiilor de fabrica
ţ
ie;- stabilirea num
ă
rului necesar de utilaje;- stabilirea modului de amplasare a utilajelor;- stabilirea metodelor de conducere
ş
i control.2. Asigurarea func
ţ
ion
ă
rii sistemului în concordan
ţă
cu criteriile de performan
ţă
implic
ă
:- planificarea opera
ţ
iilor;- conducerea opera
ţ
iilor;- gestiunea stocurilor;- controlul calit
ăţ
ii.
Planificarea opera
ţ
iilor
Managementul opera
ţ
iilor abordeaz
ă
procesul de planificare pe dou
ă
niveluri (tab. 8.1):-
 
strategic
, care vizeaz
ă
proiectarea sistemului de produc
ţ
ie-
 
tactic
, care asigur 
ă
func
ţ
ionarea sistemului de produc
ţ
ie
Decizii la nivel strategic Informa
ţ
ii care trebuie corelateGama de produse
-
 
informa
ţ
ii furnizate de departamentul demarketing;-
 
informa
ţ
ii cu privire la posibilit
ăţ
ile de produc
ţ
ie;-
 
factori care limiteaz
ă
capacitatea de produc
ţ
ie.
 
106
Tabelul 8.1a
 A boda
Tabelul 8.1b
Abordarea procesului de planificare
Decizii lanivel tacticInforma
ţ
ii care trebuie corelateControlulproduc
ţ
iei
-
 
secven
ţ
ierea
ş
i planificarea opera
ţ
iilor;-
 
alocarea sarcinilor pe ma
ş
ini;-
 
monitorizarea planificatorului;-
 
stabilirea rapoartelor de încadrare în timp, cost,performan
ţ
e.
Controlulstocurilor
-
 
dimensionarea optim
ă
a stocurilor de materie prim
ă
, subansamble, produse finite.
Controlulcalit
ăţ
ii
-
 
stabilirea tehnicilor de verificare în concordan
ţă
cu condi
ţ
iile caredetermin
ă
refuzarea unui lot de produse;-
 
stabilirea momentelor de verificare, respectiv de reglare a utilajelor.
Între
ţ
inereautilajelor
-
 
stabilirea programului de între
ţ
inere a utilajelor;-
 
stabilirea programului de repara
ţ
ii a utilajelor;-
 
stabilirea momentului de înlocuire a utilajelor.
8.2 Metode
ş
i tehnici utilizate pentru planificarea, organizarea
ş
icontrolul activit
ăţ
ilor 
ş
i resurselor 
 
8.2.1 Introducere
Una dintre cele mai mari provoc
ă
ri cu care se confrunt
ă
firmele în mediul de afaceri în acestînceput de nou mileniu, este transformarea mentalit
ăţ
ilor, în sensul noilor paradigme ale produc
ţ
iei.“Strategiile de vitez
ă
” împreun
ă
cu schimb
ă
rile continue cu care se confrunt
ă
firmele în mediul economic,devenit instabil
ş
i imprevizibil, impun o tendin
ţă
puternic
ă
de adaptare a organiza
ţ
iilor industriale la toate procesele de schimbare ce li se impun în rezolvarea problemelor curente, datorate scurt
ă
rii duratei devia
ţă
a produselor,
ş
i a faptului c
ă
fiecare an devine tot mai complex.
Proiectarea produsului
-
 
implica
ţ
ii asupra produc
ţ
iei;-
 
analiza costurilor;-
 
analiza timpilor de fabrica
ţ
iei.
Stabilirea tehnologiei, aechipamentelor, respectiv alegereametodelor de prelucrare
-
 
se analizeaz
ă
costul capitalului fix, costurilede exploatare în concordan
ţă
cu criteriile de performan
ţă
.
Amplasarea fabricii
-
 
num
ă
rul necesar de compartimente de produc
ţ
ie;-
 
amplasarea compartimentelor de produc
ţ
ie;-
 
costul de transport al materiilor prime
ş
i produselor finite;-
 
for 
ţ
a de munc
ă
disponibil
ă
;-
 
criteriile de performan
ţă
ale desfacerii.
Organizarea compartimentelor(sec
ţ
iilor
ş
i atelierelor) deproduc
ţ
ie
-
 
stabilirea modului de amplasare al utilajelor 
ş
i instala
ţ
iilor;-
 
spa
ţ
ii de depozitare.
Sistemele de planificare
ş
i control
-
 
 proceduri de planificare
 
107
Ritmul schimb
ă
rilor din cadrul unei întreprinderi trebuie coordonat cu ritmul schimb
ă
rilor dinmediul în care evolueaz
ă
aceasta. În majoritatea organiza
ţ
iilor procesul ajust
ă
rii opera
ţ
iilor la nivelulcorespunz
ă
tor atingerii obiectivelor reprezint
ă
principala responsabilitate a managementului func
ţ
ional.
 
Dup
ă
Jean-Marie Hasebroucq [Has-96], “în ultimii 30 de ani, pentru mul
ţ
i, turbulen
ţ
a mentalit
ăţ
ilor occidentale pe care au constatat-o, coincide în fapt cu o puternic
ă
rea
ş
ezare a unui model
modern
 de civiliza
ţ
ie, denumit concept
 postmodernist 
“. Aceast
ă
turbulen
ţă
a mentalit
ăţ
ilor se propag
ă
încadrul lumii
ş
tiin
ţ
ifice , politice
ş
i mai ales economice. Ca
ş
i contingente în propriul mediu,antreprenorii
ş
i-au desf 
ăş
urat
ş
i prezentat r 
ă
spunsurile
ş
i ripostele pe parcursul a dou
ă
genera
ţ
ii:1) în cursul primei genera
ţ
ii, (de la mijlocul anilor 60 pân
ă
la sfâr 
ş
itul anilor 70), activit
ăţ
ile lor au început s
ă
se diversifice
ş
i deci a ap
ă
rut o divizionalizare a structurilor tehnice;2) în cursul celei de-a doua genera
ţ
ii, (de la sfâr 
ş
itul anilor 70
ş
i pân
ă
în prezent), se pariaz
ă
pestrategii de vitez
ă
care, de fapt, ajung s
ă
genereze scenarii economice care s
ă
se adapteze schimb
ă
rilor economice ale acestei perioade, privilegiindu-se
viteza
 
ş
i
designul original 
în spiritul calit
ăţ
ii
ş
i adomina
ţ
iei costurilor. Toate acestea au condus la entuziasmul nem
ă
rginit al informatiz
ă
rii
ş
i la unsentiment de exagerare
ş
i de abuz în spiritul captiv
ă
rii clien
ţ
ilor.Aceste dou
ă
perioade au fost analizate de mul
ţ
i autori.Astfel, în ceea ce prive
ş
te
 prima perioad 
ă
, Navarre [Nav-93] afirm
ă
în sinteza sa c
ă
, strategiile dediversificare
ş
i divizionalizare au condus la multiplicarea informa
ţ
iilor de administrare
ş
i în consecin
ţă
la:
 
extinderea exagerat
ă
a circuitelor de decizie, care a condus aproape la hipertrofia
ş
i paralizareavârfului strategic, la un veritabil
 smog birocratic
, cât
ş
i la asfixierea echipelor de teren, afectându-leadaptarea la evolu
ţ
ia mediului
ş
i respectiv al concuren
ţ
ei [Jol-93];
 
nevoia de comunicare
ş
i informarea neformal
ă
;
 
cre
ş
terea
obsesiv
ă 
de proceduri de control, ceea ce conduce la o iner 
ţ
ie crescut
ă
a structurilor dedecizie
ş
i a sistemelor de control tradi
ţ
ionale, structuri ce devin costisitoare, handicapante, chiar inaplicabile pentru un anumit tip de situa
ţ
ii în anumite tipuri de medii [Eme-65].Cea de-a
doua perioad 
ă
se refer 
ă
la strategiile de
vitez
ă 
 
ş
i anume strategii:
 
 
de
β
produse,
ca fiind produse scoase pe pia
ţă
ă
ă
a fi complet finalizate din punct de vedere tehnicsau comercial, a
ş
a cum ar trebui s
ă
fie pentru prima genera
ţ
ie de lansare.
 
de
 fast-track development,
acoperind strategii care vizeaz
ă
scurtarea duratei totale de execu
ţ
ie a proiectului,
ş
i de fiecare dat
ă
, pe cât posibil, se ajunge la lansarea aprovizion
ă
rilor înainte s
ă
fiedes
ă
vâr 
ş
it
ă
în totatlitate concep
ţ
ia.
 
de
concurrent engineering,
care s-au impus datorit
ă
complexit
ăţ
ii crescânde a pie
ţ
elor anilor ‘90(constrângerea obsedant
ă
a
 produsului just 
), ceea ce a for 
ţ
at întreprinderile s
ă
adopte un modmai complex de abordare a proiectelor (o singura coordonare între func
ţ
iuni ne mai fiindsuficient
ă
).Una dintre consecin
ţ
ele acestor perturb
ă
ri generale a fost c
ă
s-a trecut practic de la managementulopera
ţ
iilor la managementul proiectului.“Aceste schimb
ă
ri
ş
i bulvers
ă
ri, au indus presiuni, care au provocat ie
ş
iri la suprafa
ţă
, subimperiul necesit
ăţ
ii de proiecte de toate felurile (stiin
ţ
ifice, tehnice, industriale, comerciale, sociale) din ce

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->