Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hpaug2011popup

hpaug2011popup

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Jan Eef
Special in de HP de Tijd over Pop uppen!
Special in de HP de Tijd over Pop uppen!

More info:

Published by: Jan Eef on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

text

original

 
TREND
Vluc
I,
eenbeetjeillegaal
..
Internetmaaktveelnieuwedingenmogelijk.Bijvoorbeeldzomaarineenseenmenigteoptrommelen.Hoegekkerdelocatie,hoebeter.
HP
IDe
Tjjd
bezochtvijfvandeze,mini-evenementen.
FQTo'SKEKEKEUKELAAR,ILVYNJIOKIKTJIEN,MARTIJNBEEKMAN,ELSBETHTIJSSEN
110
HPIDETIJD
--_-
_------
_-
 
H
etbegintmeteenaankondigingopFaeebook.DaarlezenwedathetGuerillaRestaurant,een
een-
maligeeetgelegenheidinAmsterdam,inaantoehtis.Viewillendatweleensmeemaken,alblijktdatlangnietzomakkelijk.EerstmoetenwenaarcafeStruikaandeRozengraehtvooreenkaart-je.Webetalen25euroenkiezenwel-keeetrondewewillenbijwonen:dievan19.00
uur,
23.00uurof03.00uur'snaehts.Hetwordtdeeerste.Oponsticketstaaneentelefoonnummereneeninstruetie(inhetEngels):belopdezedatumna12.00
uur
voordeloeatie.Alswediemiddagbellen,wordternietopgenomen,maarhorenweopdevoicemaildatvandaagdeloeatiebe-kendgemaaktzalworden.Preeies,daar
bellen
wedusvoor.Ookbijherhaalde-lijkterugbellenneemtniemandop.Tot
HPIDETUD
------------
ineensdevoieemailisveranderd.WehorendatwenaarAmsterdam-Noordmoeten,dewegnitmoetenlopen,eenkeerlinksafrnoeteneneenbrugvolgraffitizullenpasseren.WelopeneenRinkeind.Danzienweom19.00uureengroepmensenvoordedeurvaneenoud
uit-
ziendbedrijfspandstaan.Zezijnjongenhip:mooieslankemeisjesmetwei-nigmake-up,kledinga1sofhetzomaarvanderommelmarktisgeplukt(maardanweIindejuistetintenoranje,bruinofmeteenroodofblauwhouthakkers-ruitje),hethaarineenaehteloos
orna-
knotjeenjongensmetbaarden,skinnyjeansen'I'-shirtsmetdiepedecolletes,Dedeurgaatopen.Binnenstaanpiekniektafelsklaarwaarailetaehtigbezoekersdieht,heeldiehttegenelkaaraankunnensehuiven.Doordespeakersklinktsalsamuziek,eneriseeninterac-tieveknnstinstallatiewaarmeewemetliehtkunnensehrijven.Dankomtlangzaamaanheteten.Eerstsushi.Danmiso-soep.Vervolgensmiemetgroeneasperges,ingemaaktelotuswortelenkabeljauw.Naelkeganggevenwedebordenaanelkaardoorenhelpenwedebedieningmetafruimen.Wedrinkenbierenwijn.Enwepraten.Desfeerisontspannen,hippie-.aehtigbijna.Hetpop-uprestaurantblijktavontu-rierstetrekken,"[eweetnietwatjetewachtenstaatenjekomtopplekkenwaarjeanders
nooit
zult
komen,"
zegtElsMinsink(29)terwijlzemetde
ar-
menoverelkaarinderijstaatvoorhetenigetoiletinhetgebouw."Ikhouvanafwisselingenvernieuwing"TimInjo,diebijhetorganiserendeeolleetiefHotmamahothoort,sluitziehdaarbijaari:
"Als
hetallemaalwaton-duidelijkengeheimzinnigis,vindenmensenhetveelinteressanterenspan-nenderamtekomen.Daaromzijnzo-weihetmenualsdeloeatiegeheim,"Alswegensonwaarsehijnlijknood-weerdeliehtenuitvallenenerkaarsenenlaterzaklampsleutelhangerswor-denuitgedeeld,wetenwehetzeker:wemoestenerwatvooroverhebben,maarditkunnenwemorgenaanieder-eenvertellendiegeenkaartjehadwe-tentebemachtigen.
I
r-w
111
----_-------
 
'H
etisniks,dushetheeftheelveelpotentie,"luidtstadsecoloogMar-tinMelchersdezedaginpop-up-park'DetuinvanJan'in.
Vie
zittenophoutenbankjesineenarmetieriggrijzebinnentuin,ingeklemdtussenhetJanMaijenpleinendeJanEvertsenstraat(hencethename)indeAmsterdamseBaarsjesbuurt.Hetweerissomberendetienduizendgrauwestoeptegelsdoenonsnietvermoedendathierbin-neneendageentijdelijkparktotbloeigaatkomen.Indezewarepop-upbuurt-leeg-staandewinkelpandenindeBaarsjeswordengeregeldomgetoverdtotpop-upshops-makenactievebewonerszichzorgenomhetbeperktegroenvantwaalfvierkantecentimeterperinwo-nerdattothunbeschikkingstaat.Par-kenindebinnentuinenvandehuizen-blokkenmoetenuitkomstbiedenvoorhetgroengebrek.Met'detuinvanJan'pionierenze.Zoalsdatvakerhetgevalisbijpopupactiviteiten,isdelocatiebijzonder.HetAmsterdarnseSchoolgebouwdatonstoeganggeefttotdebinnentuin,biedtophetmomentonderdakaandemeesteropleidingvoorcoupeurs,ver-teltorganisatorArnoudHekkens(47)doorhetraamwijzend.Wezienpas-poppen,naaimachineseneenfantas-tischerodejapon."DejurkvanKittyCourbois,"meldtHekkenstrots.Omhetpop-upparkprofessionee1vormtegeven,heefthijeenstukofzes'greene'expertsuitgenodigd.Driearchitecten,eenfruitteleruitdeBeem-ster,iemanddiezichbezighoudtmetpermacultuurenstadsecoloogMel-chers.Samenmetgroepjesgeinteres-seerdentoverenzededeprimerendebinnenplaatsvoorvierdagenomtoteentijdelijketuinvoordegemeen-schap.
112
----------_
__
.
_.
__
.
__
.
_
.
Maarwaarompop-up?Waaromnietvooraltijd?Hekkensvindtdatzo'nbliksemparkbijdebuurtpast."Boven-dienkanditpark,netalsparkeninPa-rijs,nietvierentwintiguurperdagopenzijn.Doordetijde1ijkheidkunnenweertochsamenvangenieten,zonderdatwemoeilijkhoeventedoenmetver-gunningen:'Hethoortookbijdezetijdwaarinlocatiesvoormeerdoeleindengebruiktworden,meenthij."Dooronlineshop-penzijnerbijvoorbeeldveelwinkelsleegkomentestaan.Diekrijgenookextrafuncties.Dezebinnenplaatsdientvandaagalspark,enmorgenweeralsdumpplaatsvoordenagelstudiohier-tegenover"Dezelforganisatiedoetdebuurtgoed.Inderdaadvindendeeco-hippebezoekershetleukommeetedenken."Ikwilrozenenintimiteit,"roeptdeeen."Wemoetenvoorinspiratieterugnaardetijddatditwerdgebouwd,"vindtdeander.Eenpaarjaarge1edenwashethierophetpleinaileenmaar'drugsandcrime',weetHekkens.Doorditsoortinitiatievenishetopgebloeid.Hele-maalzelfonderhoudendishetpop-up-parkoverigensniet.HetstadsdeelWestsponsort,enookdecoupeursopleidingdraagtby.EnMadameCharlottezorgtvoordelunch.MadameCharlotte?Hekkens:"Uiteraardeenpop-upres-taurant.Weblijvenweiinstijl,"
I
KG
HPIDETlJD

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->