Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
389Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tonggak Duabelas

Tonggak Duabelas

Ratings:

4.77

(1)
|Views: 17,431|Likes:
Published by egahmulia
Tonggak Dua Belas adalah dua belas peringatan yang sekiranya diamalkan akan dapat membentuk anggota perkhidmatan awam yang berperibadi mulia.
Tonggak Dua Belas adalah dua belas peringatan yang sekiranya diamalkan akan dapat membentuk anggota perkhidmatan awam yang berperibadi mulia.

More info:

Published by: egahmulia on Oct 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
1
TONGGAK DUA BELAS DALAM TUGAS HARIANHjh. Rubiah Abdul Rahman*
Apakah Tonggak Dua Belas?Tonggak Dua Belas
adalah dua belas peringatan yang sekiranya diamalkan akan dapatmembentuk anggota perkhidmatan awam yang berperibadi mulia.Tonggak Dua Belasmengandungi banyak nilai-nilai yang sekiranya dihayati dapat mewujudkan anggotaperkhidmatan awam yang unggul dan perkhidmatan awam yang benar-benar berkualiti. Iamerupakan salah satu daripada usaha-usaha kerajaan untuk menerapkan nilai dan etika dalamperkhidmatan awam.
Pengertian Istilah Tonggak, Nilai dan Etika
Apakah makna Tonggak? Menurut Kamus Dewan (edisi baru), antara makna Tonggakialah
asas, dasar,
 
panduan, pokok pegangan
dan
kepercayaan
. Contohnya: Agama Islamsebagai tonggak masyarakat; tawakal adalah tonggak kepercayaan kita. Dalam konteksperbicaraan kita, Tonggak Dua Belas merupakan dua belas panduan bagi semua anggotaperkhidmatan awam yang unggul.Nilai pula pada asasnya digunakan dalam tiga konteks:(i) Sebagai sifat
(attribute)
sesuatu objek, contoh:
Karya Pendeta Za'ba tidak ternilai dalam persuratan Melayu;
Budi baik tuan tidak ternilai.(ii) Sebagai kadar harga atau markah (quantitatif) sesuatu objek, contoh:
§
Nilai barang-barang yang dicuri ialah RM 12,000;
§
Markah penilaian prestasi En. Ahmad pada tahun 1993 ialah 87% dan inibererti beliau boleh dipertimbangkan untuk mendapat pergerakan gaji secaramenegak.(iii) Sebagai ukuran kepada sesuatu yang diingini dan dihargai kerana ia diterimasebagai sesuatu yang baik, contoh:
Kita harus menghayati nilai tekun, kerana ketekunan boleh meningkatkankecekapan dan produktiviti;
Dari kecil lagi, kanak-kanak mesti dididik supaya bersopan santun.Pembicaraan mengenai nilai dan etika merujuk kepada pengertian nilai yangketiga.
Siapakah Yang Menentukan Sesuatu Nilai Itu Baik atau Buruk?
Mengikut pandangan sekular, nilai ditentukan c)leh manusia yang diasaskan kepadapengalaman dan akal semata-mata. Pada umumnya, manusia menganggap sesuatu itu Daiksekiranya ia berguna. Sesuatu itu likatakan berguna oleh kerana ia membawa keseronokan,kebahagiaan dan kelazatan.
 
2
Maka wujud apa yang dikatakan sebagai budaya hedonisme dan kegunaan
(utilitarianism).
Hedonisme adalah satu gaya hidup yang menjadikan keseronokan, kelazatan,kebahagiaan sebagai matlamat terakhir kehidupan manusia. Oleh kerana takrif baik ituditentukan oleh manusia, maka istilah baik menjadi begitu subjektif dan relatif. Contohnya,kalangan pelacur menganggap kerjaya mereka baik kerana ia menghasilkan pendapatan yanglumayan. Begitu juga perompak, menganggap merompak itu baik kerana hasil rompakan bolehdigunakan untuk mencari keseronokan dan kesenangan hidup. Masyarakat Barat menganggapbercumbucumbu di khalayak ramai sebagai satu kebiasaan, tetapi perkara ini dianggap tidakbermoral di kalangan masyarakat Timur. Begitu juga dengan hiburan dan filem-filem yangberunsurkan keganasan atau lucah dianggap baik kerana ia menimbulkan rasa keseronokan.Nilai juga berubah mengikut peredaran zaman. Umpamanya, suatu ketika dulu wanita Melayuyang belum berumahtangga tidak dibenarkan berjalan seorang diri, ia mesti ditemani olehmuhrimnya. Tetapi pada masa ini, perkara tersebut tidak lagi wujud kerana nilai-nilai masyarakatMelayu telah berubah. Di Barat, golongan homoseksual dahulunya dipandang hina, tetapi padahari ini mereka telah diberi pengiktirafan sebagai golongan yang perlu diberi kebebasan untukmenjalani gaya hidup sedemikian atas alasan menghormati hak asasi manusia. Oleh itu, nilaiyang hanya ditentukan oleh manusia bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut masa, zamanserta generasi.Pada pandangan Islam, nilai-nilai yang baik dan buruk adalah ditentukan oleh Allahsebagai Khalik. Manusia dicipta Allah hanya untuk dua tujuan, iaitu sebagai hambanya dankedua sebagai khalifah di bumi yang dipertanggungjawab untuk memakmurkan dunia ini bagikebaikan dan kesejahteraan manusia. Bagi melaksanakan kedua-dua fungsi tersebut, Allah telahmenetapkan cara-caranya agar manusia dapat melaksanakan tugasnya seperti mana yangdikehendaki oleh Allah. Ini bererti, manusia yang taat sebagai hambanya perlulah patuh kepadasetiap perintahnya, termasuklah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh itu, nilai-nilaiyang bersumberkan wahyu Allah yang disebarkan melalui al-Qur'an dan Sunnah Rasulullahs.a.w. adalah mutlak sifatnya, tidak berubah dari masa manusia pertama diwujudkan hinggalahke hari kiamat, dan sesuai untuk semua masyarakat di mana-mana.Etika adalah satu peraturan yang menjadi panduan tata kelakuan setiap anggota sesuatuorganisasi (mengandungi the
Do's
 
and the Don'ts
). Sebagai contoh, Etika Perubatan
(Medical Ethics)
adalah suatu kod yang dapat mengatur dan memberi panduan tingkah laku kepada paradoktor dalam perhubungan antara mereka dan juga para pesakit.
Etika Perniagaan
adalahmerupakan satu kod yang dapat mengatur tindak-tanduk ahli-ahli perniagaan terhadappelanggan, pekerja dan rakan seperniagaan mereka. Contoh seterusnya ialah
Peraturan-peraturan Tatakelakuan dan Disiplin Pegawai-pegawai Awam
(yang menggantikan Bab D,Peraturan Am).
Tonggak Dua Belas dan Perubahan Tingkah Laku
Tonggak Dua Belas mengandungi dua belas tonggak yang perlu diamalkan oleh semuaperingkat kakitangan awam di semua peringkat organisasi. Dua belas tonggak tersebut adalahseperti yang berikut:1. Menghargai Masa2. Ketekunan Membawa Kejayaan3. Keseronokan Bekerja4. Kemuliaan Kesederhanaan5. Ketinggian Peribadi6. Kekuatan Sifat Baik Hati7. Pengaruh Teladan8. Kewajipan Menjalankan Tugas9. Kebijaksanaan Berhemat10. Keutamaan Kesabaran11. Peningkatan Bakat
 
3
12. Nikmat Mencipta.Tonggak Dua Belas mengemukakan panduan-panduan, contoh-contoh nilai, etika sertaamalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan amalan-amalan negatif yang perlu dihentikan.Tumpuan utama setiap tonggak adalah individu dan Tonggak Dua Belas boleh dijadikan panduanuntuk merubah tingkah laku seseorang individu.Imam Al-Ghazali telah mengemukakan beberapa cara untuk mengubah tingkah lakuseseorang. Untuk golongan dewasa, kaedah yang disarankan ialah melalui latihan diri atau
habituation 
(mentabiatkan) sesuatu perbuatan yang baik sehingga ia menjadi mudah dilakukan,kemudian menjadi spontan, dan seterusnva menimbulkan kenikmatan apabila melakukannya. Diperingkat ini, perlakuan tersebut telah menjadi satu tabiat. Kaedah ini dilaksanakan melaluibeberapa peringkat. Peringkat pertama ialah seseorang itu perlu merenung kembali akan dirinyasendiri dan mengakui bahawa ia memiliki beberapa sifat negatif vang perlu dikikis dan digantikandengan sifat-sifat berlawanan, yakni sifat-sifat yang baik. Umpamanya, jika seseorang memilikisifat kedekut, ia hendaklah menggantikannya dengan sifat pemurah dengan membiasakan dirimemberi derma clan sedekah.Dengan melakukan perbuatan seperti menderma apabila didatangi oleh seorang pemintaderma atau sedekah secara berulangulang, lama kelamaan sifat pemurah ini menjadi kebiasaandan akhirnya menjadi satu tabiat. Perbuatan ini pada permulaan didapati begitu sukar untukdilakukan kerana sikap kedekut masih wujud dalam dirinya. Tetapi apabila dilakukan berulang-ulang, ia akan menjadi spontan, iaitu setiap kali melihat orang susah atau peminta sedekah dimana sahaja ia akan menderma walaupun ketika itu ia mempunyai sedikit wang. Begitu jugadengan sifat bersih. Seseorang yang telah menghayati sifat bersih sehingga menjadi satu tabiat,akan menunjukkan kebersihannya walau di mana ia berada, sama ada di rumah, di tempat kerjaatau di tempat awam. Tetapi seseorang yang belum sampai ke peringkat mentabiatkannya, akanhanya menunjukkan sikap bersih di rumahnya sahaja, tetapi apabila di tempat lain, dia akanmembuang sampah di merata tempat. Contoh seterusnya ialah, seorang rakyat Malaysia apabilaberada di Singapura begitu berhati-hati untuk tidak membuang sampah, kerana takut dikenakandenda. Tetapi apabila sahaja, ia melepasi tambak Johor dengan sendirinya ia bertukar menjadiorang yang tidak menghiraukan kebersihan. Orang begini belum dikatakan mempunyai tabiatbersih, kerana perbuatan bersih tidak spontan, malah ditentukan oleh situasi atau keadaan.Seseorang pekerja dianggap benar-benar ikhlas sekiranya ia tetap menjalankan tugas walaupuntidak diberi pengiktirafan seperti Anugerah Khidmat Cemerlang. Sekiranya seseorang pekerjahanya menunjukkan kerajinan apabila boss ada atau untuk mendapatkan sesuatu, maka pekerjademikian hanya seorang yang hipokrit dan bukan seorang yang memiliki peribadi sebagaiseorang yang ikhlas. Kalau ia seorang yang pendendam, ia harus menggantikannya dengan sifatpemaaf kepada orang yang telah membuat kesalahan terhadapnya.Matlamat usaha penerapan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam adalah untukmembentuk tabiat atau
character 
yang mulia. Di sinilah letaknya peranan Tonggak Dua Belassebagai satu panduan bagi setiap anggota perkhidmatan awam untuk mengikis sifat-sifat yangnegatif dan menggantikannya dengan sifat-sifat positif.
1. Menghargai Masa
Perbuatan tidak menghargai masa masih banyak berlaku di kalangan anggotaperkhidmatan awam. Ini dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan yang suka membazirkanmasa dan penyalahgunaan masa rasmi seperti gemar berbual-bual kosong, berbual-bualdi telefon mengenai hal-hal peribadi, melayani tetamu yang tidak ada kaitan denganurusan rasmi, menggunakan waktu pejabat untuk tujuan peribadi seperti berniaga,menjalankan tugas-tugas tidak rasmi atau meninggalkan pejabat untuk urusanpersendirian dan sebagainya. Contohcontoh perbuatan yang menggambarkan sikaptidak menghargai masa banyak dikemukakan di dalam Tonggak Dua Belas. Untukmenghapuskan perbuatanperbuatan negatif, Tonggak Dua Belas mengemukakan sifat-

Activity (389)

You've already reviewed this. Edit your review.
Karen Lui added this note
saya ingin menggunakan dokumen ini sebagai rujukan saya, bolehkah saya dapat nama penuh penulis? Terima kasih banyak-banyak...
Karen Lui added this note
Bolehkah saya tanya, bilakah dokumen ini being upload ????
khairul_aiman_13 liked this
Mohd Hafiz liked this
Salmah Kassim Kassim Alwi added this note
SATU PENERANGAN YANG CUKUP JELAS DAN BERNAS. TERIMA KASIH. BANYAK MEMBANTU SAYA MEMAHAMI TONGGAK 12 DENGAN LEBIH BERKESAN
Rumpai Laut Azie liked this
azrul8485 liked this
Najibah Abd Aziz liked this
DyDy Daina Valentine Rimop liked this
Py Chong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->