Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mau Bao Cao Thuc Tap

Mau Bao Cao Thuc Tap

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,205|Likes:
Published by phankhoa

More info:

Published by: phankhoa on Oct 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
1
tr
− 
êng ®¹i häc s
− 
ph¹m kü thuËt h
− 
ng yªn
Khoa c«ng nghÖ th«ng tin
quy ®Þnh tr×nh bµy quyÓn b¸o c¸o thùc tËp
(Tèt nghiÖp, chuyªn ngµnh, c¬ së ngµnh)
 
1. CÊu tróc mét quyÓn §å ¸n tèt nghiÖp
- B×a chÝnh- B×a Phô- Tê ®Ò tµi- Môc lôc- B¶ng gi¶i thÝch c¸c tõ viÕt t¾t nÕu cã- Néi dung b¶n thuyÕt minh+ PhÇn më ®Çu+ PhÇn néi dung+ PhÇn kÕt luËn+ PhÇn danh môc tµi liÖu tham kh¶o
2. Yªu cÇu chi tiÕt2.1. B×a chÝnh
Mµu b×a:-
 
Thùc tËp tèt nghiÖp: mµu xanh-
 
Thùc tËp chuyªn ngµnh, c¬ së ngµnh: mµu ®áCh÷ ®en in trùc tiÕp trªn b×a, phÝa ngoµi ®ãng b×a b¶o vÖ b»ng nil«ng. Quyc¸ch, mÉu ch÷ b×a tham kh¶o phô lôc 1, 2, 3.
2.2. B×a phô
MÉu vµ néi dung t
− 
¬ng tù b×a chÝnh in trªn giÊy tr¾ng.
2.3. Tê ®Ò tµi
Ph« t« tê ®Ò tµi ®· ® 
− 
îc giao chÝnh thøc (cã ký duyÖt), kh«ng so¹n l¹i.
2.4. B¶ng gi¶i thÝch c¸c tõ viÕt t¾t
Nh÷ng tõ xuÊt hiÖn nhiÒu lÇn (tõ 3 lÇn trë nªn) cã thÓ viÕt t¾t. Kh«ng nªnviÕt t¾t tõ qu¸ dµi. Kh«ng viÕt t¾t tiªu ®Ò. Víi tõ ® 
− 
îc viÕt t¾t, lÇn ®Çu tiªn viÕt ®Çy®ñ, ch÷ viÕt t¾t ®Æt trong ngoÆc ®¬n, tõ c¸c lÇn sau sö dông tõ viÕt t¾t.VÝ dô:lÇn ®Çu: "..... Häc sinh sinh viªn (HSSV) ...."tõ lÇn sau ".... HSSV tham gia ...."C¸c tõ viÕt t¾t ® 
− 
îc s¾p xÕp theo b¶ng ch÷ c¸i (víi tõ viÕt t¾t). Quy c¸chtr×nh bµy b¶ng c¸c tõ viÕt t¾t tham kh¶o phô lôc 4.
2.5. Môc lôc
Tr×nh bµy ®Õn c¸c tiÓu môc (cÊp thø 3), kh«ng qu¸ chi tiÕt. C¸ch tr×nh bµymôc lôc tham kh¶o phô lôc 5.
 
2
2.6. Néi dung b¶n thuyÕt minh
- §
− 
îc ®¸nh m¸y tÝnh trªn khæ giÊy A4 däc (210 mm x 297 mm).- Sè trang kho¶ng 30 ®Õn 100 trang.- Dïng Font ch÷ 
.VnTime
, cì 
13
, kho¶ng c¸ch dßng
1.2 Line
, lÒ trªn 25 mm, lÒd
− 
íi 25 mm, lÒ ph¶i 20 mm, lÒ tr¸i 35 mm. Header, Footer 12.7 mm.- §¸nh sè trang gãc ph¶i, phÝa d
− 
íi.- Víi c¸c b¶ng biÓu, h×nh ¶nh in ngang khæ giÊy, ®Ønh trªn cña b¶ng hay h×nh ¶nhlµ lÒ tr¸i cña trang.
- PhÇn Header ghi tªn ®Ò tµi (mét dßng), ®Þnh d¹ng viÒn d
− 
íi, Font ch÷ 
.VnTimeH
, cì ch÷ 
13
(nÕu tiªu ®Ò dµi qu¸ bÒ ngang giÊy th× gi¶m c¬ ch÷ cho võamét dßng).- PhÇn Footer kh«ng ghi g×.- CÊu tróc phÇn néi dung b¶n thuyÕt minh:+ Më ®Çu+ C¸c ch
− 
¬ng vµ c¸c tiÓu môc ® 
− 
îc ®¸nh sè theo vÝ dô d
− 
íi ®©y:VÝ dô:
Ch
−  
¬ng 3: ph©n tÝch hÖ thèng
3.1. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng3.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu
Néi dung ....
 3.2.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh 3.2.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d 
− 
íi ®Ønh
+ KÕt luËn+ Danh môc tµi liÖu tham kh¶o+ Phô lôc: tr×nh m· nguån minh häa, h×nh ¶nh, tµi liÖu, trÝch dÉn sö dông®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi,... (néi dung cô thÓ tïy thuéc yªu cÇu cña ®Ò tµi)- C¸c h×nh ¶nh, b¶ng biÓu, c«ng thøc ® 
− 
îc ®¸nh sè theo ch
− 
¬ng vµ ghi chó; cìch÷ 12, kiÓu nghiªng; ®Æt phÝa d
− 
íi vµ c¨n lÒ gi÷a so víi h×nh.VÝ dô: H×nh thø 5 thuéc ch
− 
¬ng 4 víi ghi chó "Main board"
 H×nh 4.5: Main board 
.
 
3Phô lôc 1: MÉu b×a b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->