Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fiat Ducato 07-2007 - instrukcja obsługi

Fiat Ducato 07-2007 - instrukcja obsługi

Ratings: (0)|Views: 9,271 |Likes:
Published by Łukasz Muraszew
Instrukcja obsługi Fiat Ducato
Instrukcja obsługi Fiat Ducato

More info:

Published by: Łukasz Muraszew on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

 
FIAT STILO
INSTRUKCJA OBS¸UGI
    B    E    Z    P    I    E    C    Z    E     ¡    S    T    W    O
    U    R    U    C    H    A    M    I    A    N    I    E    S    I    L    N    I    K    A    I    J    A    Z    D    A    L    A    M    P    K    I
    S    Y    G    N    A    L    I    Z    A    C    Y    J    N    E
    I    K    O    M    U    N    I    K    A    T    Y    W    R    A    Z    I    E    A    W    A    R    I    I    O    B    S    ¸    U    G    A    I    T    R    O    S    K    A    D    A    N    E    S    P    I    S    W    Y    P    O    S    A     ˚    E    N    I    E    S    A    M    O    C    H    O    D    U
 
FIATDUCATO
INSTRUKCJA OBS¸UGI
Instrukcja obs∏ugi stanowi w∏asnoÊçFiatAutoPolandS.A. który udost´pnia instrukcj´nieodp∏atnie u˝ytkownikom pojazdów samochodowychmarki Fiat, Alfa Romeo i Lancia do korzystania w celu zaspokojenia potrzeb w∏asnych zwiàzanychz u˝ytkowaniem wy˝ej wymienionych pojazdów.Inny sposób wykorzystania instrukcji, w szczególnoÊci w celach zarobkowych, wymaga pisemnej zgodyFiat Auto Poland S.A.
 
Szanowni Paƒstwo!
Dzi´kujemy zawybór Fiata igratulujemy trafnego zakupu Fiata Ducato.Przygotowanaprzez nas Instrukcja umo˝liwi oceniç jakoÊç tego samochodu.Zalecamy przeczytaç wszystkie jej rozdzia∏y przedprzygotowaniem si´ dopierwszej jazdy.Przedstawiono wniej informacje, zalecenia iostrze˝enia, których przestrzeganie pomo˝e wpe∏ni wykorzystaç walory Waszego samo-chodu.Przypominamy ponadto, ˝e samochód mo˝e zostaç poddany ca∏kowitemu recyklingowi; je˝eli Wasz Fiat Ducato b´dzie musia∏ byç z∏o-mowany, firma umo˝liwi poddanie zu˝ytego samochodu odpowiedniej obróbce ekologiczne zgodnie zobowiàzujàcymi przepisami legi-slacyjnymi. Dla Êrodowiska naturalnego korzyÊç jest podwójna: nic si´ nie traci inie rozprasza, ajednoczeÊnie zmniejsza si´ zu˝ycie su-rowców.Zaleca si´ uwa˝nie przeczytaç ostrze˝enia izalecenia, poprzedzone symbolami:odnoszàce si´ dobezpieczeƒstwa osóbodnoszàce si´ dointegralnoÊci samochoduodnoszàce si´ doochrony ÊrodowiskaWza∏àczonej Ksià˝ce gwarancyjnej podane sà ponadto us∏ugi jakie Fiat oferuje swoim Klientom:
potwierdzenie wykonania przeglàdów okresowych iwymian oleju.
zakres us∏ug dodatkowych zarezerwowanych dla Klientów Fiata.˚yczymy mi∏ej lektury iszcz´Êliwej podró˝y!
W Instrukcji obs∏ugi opisane sà wszystkie wersje Fiata Ducato, dlatego nale˝y wziàç pod uwag´ tylko informacje, które odnoszà si´ do wyposa˝enia, silnika i wersji przez Paƒstwa nabytej.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maike Krause liked this
Łukasz Halec liked this
Łukasz Halec liked this
Darko Polo liked this
Darko Polo liked this
Darko Polo liked this
Darko Polo liked this
Darko Polo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->