Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
201Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tangani Disiplin Di Sekolah

Tangani Disiplin Di Sekolah

Ratings:

4.79

(1)
|Views: 13,945|Likes:
Published by anon-47490

More info:

Published by: anon-47490 on Oct 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

 
Filed under: Kerjaya, Sosiologi— amizax @ 3:49 am Tags:EducationDalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP), salah satu terasnya ialah membangunkanmodal insan. Walaubagaimanapun, organisasi pendidikan sering menghadapi masalah berkaitandisiplin seperti;Merokok, Gengsterism, dan Buli.Bincangkan bagaimana anda menangani masalah tersebut di organisasi anda untukmembangunkan modal insan seperti yang dicita-citakan oleh pucuk pimpinan kita.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Organisasi Pendidikan merupakan satu organisasi yang terpenting dalam sesebuah negara. Iabukan sahaja sebagai indikator kepada kedudukan tahap pembanunan negara, tetapi juga akanmenjadi indikator kepada hala tuju pembangunan negara dimasa akan datang.Penulisan ini akan menyentuh aspek ini dengan memfokuskan kepada pembanunanmodal insan, yang merupakan sumber tenaga manusia yang akan menjadi pemangkin kepadapembangunan negara. Sekiranya modal insanya baik, majulah negara tersebut secara hakikinya,dan sebaliknya.Gelodakan globalisasi dan pembangunan materialisme dan ICT yang semakinkencang ini tidak akan membawa erti sekiranya masyarakat masih dibelenggu dengan pelbagaimasalah.Penulisan ini akan cuba mengupas persoalan kenapa dan mengapa serta bagaimanakita harus berusaha membangunkan modal insan yang lebih sempurna, selaras dengan acuandan aspirasi negara dalam usaha mempersiapkan diri mengharungi arus perdana menjelangWawasan 2020.Pelan tindakan dan strategi yang disarankan adalah berlandaskan kepada Pelan IndukPembangunan Pendidikan, yang merupakan dasar utama pembangunan organisasi pendidikanmasa kini.
PENGENALAN
Modal insan yang berasal dari istilah “
human capital 
” yang diperkenalkan oleh Arthur Cecil Pirgoupada 1928 dalam bukunya bertajuk
 A Study in Public Finence
. Konsep ini juga dipopularkan olehGary Becker melalui bukunya
Human Capital 
pada 1964. Mereka berpendapat, pelaburan modalinsan boleh dibuat menerusi pendidikan dan latihan. (Asnarulkhadi Abu Samah, Berita Harian 25Jun 2007;Dari segi sirah Islam, konsep modal insan ini telah dipelopori oleh Rasulullah S.A.W dikota Makkah, dimana baginda mula memupuk dan membangunkan potensi diri manusia yangsememangnya menjadi salah satu tugas utama kebangkitan baginda. (Ahmad Iman Arief, 2007;59). Pembangunan personaliti yang ampuh dari segi akidah islam ini menjadi pemangkin kepadakegemilangan islam hinggalah ke zaman Bani Abbasiyah.Oleh itu, modal insan adalah daya dan keupayaan manusia, terbina daripada rangkumanpengentahuan, kemahiran, kecekapan dan
sifat dalaman sebagai kualiti peribadi
dimiliki ataudiperoleh seseorang individu, kumpulan organisasi atau pun komuniti.
 
Di Malaysia, kepentingan pembangunan modal insan ini telah dinyatakan dalam PenyataRazak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960, yang menjadi Akta Pelajaran 1961, JawatankuasaKabinet 1979, dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988, dimana “ Pendidikan di Malaysiaadalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segiintelek, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha iniadalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilkan,
berakhlakmulia
, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberisumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara
Kesungguhan kerajaan untuk membangunkan personaliti individu yang cemerlang iniberterusan diserlahkan dalam Rancangan Malaysia ke-9 dan diimplemantasikan dalam PelanInduk Pembangunan Pendidikan (PIPP). PIPP merupakan perancangan lima tahun pendidikaniaitu bermula tahun 2006 hingga 2010, yang telah dilancarkan oleh YAB Datuk Seri AbdullahAhmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia pada 16 Januari 2007 di Pusat KonvensyenAntarabangsa Putrajaya. ( http://www .moe.gov.my/tayang.php) Pelan induk ini merupakan kesinambungan daripada Pelan Pembangunan Pendidikan 2001 hingga 2010, yang telahdilancarkan sedikit masa dahulu. (http://www.moe.gov.my/pipp/mainpage.php?module) PIPP berpaksikan kepada enam teras, iaitu :-1.Membina negara bangsa
2.
Membangunkan modal insan
3.Memperkasakan sekolah kebangsaan4.Merapatkan jurang pendidikan5.Memartabatkan profesion keguruan6.Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan.Pembangunan modal insan berminda kelas pertama merupakan misi nasional yangdigerakkan untuk mencapai Wawasan 2020. Modal insan merujuk kepada usaha berterusansecara holistik melalui penekanan terhadap penguasaan ilmu pengentahuan, modal intelektualserta
pengamalan nilai etika dan moral yang tinggi
seperti yang ditermaktub dalam PelanIntegreti Nasional (PIN).Dalam konteks ini, PIPP menyebut,
Usaha membangunkan modal insan KPM
 
akanmemberi tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak dan jati diri pelajar 
.Teras ini juga berhasrat melahirkan pelajar yang kompeten dalam Sains dan Teknologi, inovatif dan kreatif serta kebolehpasaran. KPM akan menyediakan sistem pentaksiran dan penilaianholistik, membina disiplin pelajar serta memberi penekanan kepada kebersihan, kesihatan dankeselamatan.” (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006: 32)
Definisi Disiplin
Apabila memperkatakan tentang pembangunan modal insan, ia berkait rapat dengan modaltersedia (pelajar) dan senario sosial mereka masa kini (disiplin). Menurut Kamus Dewan, disiplinmerujuk kepada latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuhpada tatatertib. (DBP, 2002 : 308)P.F Olivia (1956) berpendapat, disiplin ialah kawalan diri, kawalan dari luar, patuh kepadaautoriti, dan cara menetapkan peraturan atau hukuman. ( Abdullah Sani, 2005 : 45) Mok SoonSang (1995) pula menyatakan pada peringkat sekolah, disiplin adalah peraturan-pertauran yangdikenakan ke atas pelajar-pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku mereka melalui hukumanatau ganjaran. (Mohd Ismail, 2006 : 71)
 
Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, menjelaskan disiplin bermakna kesanggupanseseorang untuk melakukan sesuatu dengan tertib, menghormati hak orang lain, mengamalkantingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. (Abdullah Sani, 2006 : 1)Ini bermakna untuk membentuk dan menghasilkan modal insan yang cemerlang,gemilang dan terbilang haruslah mengambilkira pengawalan dan latihan disiplin di kalanganpelajar, kerana merekalah pewarsi generasi akan datang, seperti mana kata Prof. Dr. Yusof Al-Qaradhwi, “ Apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasimudanya pada hari ini”. (http://muhtarsuhaili.wordpress.com )
Teori Punca Salah Laku Dan Masalah Sosial Pelajar 
Terdapat beberapa penjelasan mengenai punca devian (orang yang menyimpang). Teorifungsionalisme menganggap devian sebagai disfungsi pada struktur sosial. Teori konflikmengatakan devian merupakan tindakan golongan tertindas terhadap pihak minoriti yangmenindas. Teori subbudaya dan deprivasi status pula berpendapat devian berpunca daripadabudaya kumpulan yang berbeza dengan budaya masyarakat besar. Deprivasi (pencabutan,kehilangan) selalu berpunca daripada kekurangan ekonomi dan kelemahan emosi.Kajian Tattum (1986) mendapati bahawa pelajar sengaja melakukan devian sebagaiteknik neutralisasi dalam interaksi mereka. Menurut Merton (1938) terdapat empat jenis devianiaitu inovasi (suatu cara memenuhi matlamat dengan cara yang salah), ritual (tindakanmengulang perbuatan), undur (seseorang yang tidak lagi berminat dengan matlamatnya lalumelakukan alternatif lain sebagai tindakan ) dan menentang (menolak matlamat persekolahandan menggantikannya dengan matlamat lain). (http://mykaunselor.tripod.com/sosial.html)
Cabaran-cabaran Organisasi Pendidikan Masa Kini
Umumnya mengetahui bahawa organisasi pendidikan yang merupakan satu organisasi yangunik, seringkali menghadapi pelbagai cabaran khususnya yang berkaitan dengan disiplin sepertimerokok, gengsterism, buli, dadah dan sebagainya.
Merokok
Merokok dikalangan pelajar di sekolah merupakan masalah utama dan semakin hari bertambahparah. Hampir separuh daripada lelaki malaysia merokok. Setiap hari lebih kurang 45 hingga 50orang remaja bawah 18 tahun merokok. 30 % daripada remaja lelaki berumur antara 12 hingga18 tahun. Bilangan remaja perempuan merokok juga makin bertambah, dimana pada tahun 2000hingga 2004, bilangan pelajar perempuan merokok bertambah dari 4% hingga 8%. Kajian padatahun 2004, setiap lima orang pelajar perempuan, seorang daripadanya adalah perokok.(http://www.infosihat.gov.my/Kempen_Tak_Nak/Buku_Kecil/BK__Nak_Merokok_BM.pdf )Berdasarkan kepada statistik ini, ternyata masalah rokok merupakan masalah yangpaling ketara di sekolah dan semakin membimbangkan. Sehubungan dengan itu, KementerianPendidikan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa perbuatan merokok tidak bolehdianggap sebagai perkara biasa, dan harus ditangani segera. (Kementerian Pelajaran Malaysia,1983 :123)
BULI DAN GENGSTERISM
Menurut kamus Dewan, buli merupakan perbuatan mendera, mempermainkan seseorang supayadapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. (DBP, 2002 : 186) Membuli ialah perbuatan

Activity (201)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mokhtar liked this
Salmi Rafie liked this
Halmizam Acik liked this
GY Low liked this
Jade Ong liked this
Analeeya Hyraa liked this
Mahenthiran liked this
Norfidah Mohammad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->