Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
7Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5765, 16.9.2011]

Dnevni avaz [broj 5765, 16.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 7,335|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
Blokiranalransaod750.000KMOvosedesavaprvipulodposlojanjaFondacije,!kazeSehovicGrupaboracajediskriminiranaMinistarslVofina,nsijaupoznalosaproblemom
B
ivsiborciArrniieRBiHalnavlada,iednostavno,nezeliSenoSenovickazedasecvcdesava~oij
sui~p~~ilisveuvjmispla!iti,~azn~je
HOnev~i
avaz".prvi.put
?lkakoFond"c.ii'
post.oj!.
I
dob11
1
II
sen
I
eza
S
ta-Predsi
ednik
Fondaciieza
pru-
On
leu
VI
erendanovca
1
m
a,
Mml-
mbenikreditviseoddvalla.nie
uslugastambenog
zbrinjava-
star
AnteKrajina,
pak,
kale
da
Vla-
mjesecaeekajunovaekoi!Feder-njapripadnikaborackepopulacijedanemaraj
novae.3.
mana
POLITICARl
nEGEBIRATISUDI.JEITUZloCEELITnlRAZREDIDIJELEDJECU~
I·rkusseseI·
U
Br'
C
V
0
IRomBiH~..~
Jusiedansusrelseslorkebezrezu.llala
ODLAZAKUEUKANA
Umro
NedZad
Ibrisimovic
------
Si'9umanagrada'
KupovlnomiZnad30KMI~njem
ovog
kupona,
doIJr)8le
GRATIS
teblos1
zaSofelta)bntl
lbtarl
 
Ukratko
-----
Usvojenail1formaclja
sa
sas/ankaCEFTA·e
Vijeceministara
SaglaSnOSIzaDecate
~""ViieteministaraBiH
usvojilo
i
e
informaci
j
u
Minisrarstvavaniske
IX·
govine
i
kcnomski
h
Q
d
nosa
sa
sped
j
alnogsa-
"tanka
Za
jednickog
odboraCEFTA"e2006,javliaFena,Vije"emini-
stara
BiM
daloiesegla-
saosrdase
prihvatecad-
nskipe('addostavljeniizUNMIK1Kosova"vim
porpisnicamaCEFT
A"e.
OHRBanja
luka
IncHoimeOoUao
Bahuru
""Visok
i
redstavnikValentin
Incko(Inzko)
i
menovaojeambasadoraDarijusaKarolaBahuru(DariuszBachura)izPo-
ljske
za
sefabanjaluckog
OHR-a,AmbasadorBa.-
hum
biojearnbasadorPolishuSkoplju
od
no-vembra2007"godine.
Pr-
ije
togabio
je
na
duzno·
sti,izmedu
05
ralog,uZa-grebu,Budimpesti
i
Lju-bljani,u
vrijeme
kadasu
se
ti
uredibavilipitanji-rnauvezisBosnorn
i
H,,"rcegovinorn,
Imadugogodisnjeisku-stvoudiplomatskim
i
sigurnosnimpitanjimau
centralaoi
i
ugoistocno]
Evropi,
TuiilastvoBiH
PredaoseDejanJoMie
.""N
aosnovupotiernice
Suda
BiH
raspisanena
prijedlogTuiilastvaBiH
osumni
icen
i
Dei
all
J
okfc
i
cersedobrovol[nopre-dao,
iavliaFena.Osu-
mniiceniIokic
pod
ism-
gom
ie
Tu~ila!rvaBiH
i
jed•
.!!je
odosu-
mnjicenib
pripadnika
oI'ganiziran
ekriminalne
grope
koia
j
ekrala
:IU
ro-
mobile,
u
okviru.
pre-dmelakodnognaziva
"Kame!!"
.1
oki':Se(eretida
i
e
poCi.!!
i
0
kd
v
icuodjeloorganiziranogI::rminala.
BudzetBiH
miliJardaHm
ZainuaUde
""CeDtarza"-,,stupallje
gradanski
b
inter.."sa-opCiojedaizdrZavDogbud:ilerago
dan
i
e
bude
izdvojen
0
vise
0
dmilija-rduKMza
faUle
i
era-
tne
illv"lide,javlja
Fena.
Prerna
analiZllmsSvie-rskebJnke,12,4
pOSIO
sranovnika
BiH
dobi""
neki
0
bliks
aei
jalne
po-
moei
Hi
im3ne.ki
oblik
prin.
dleznos
rio
2
Dnevniavaz.petak.
aktuelno
6,saptembar/rujan2011.'.......
Sa
saslanka:Sag/as/li
daakone$IQmQgu
IIradilionda
tie
10IIcinilidokrajamjeseca
SARAJEVOSastanaksestorkeopetbezrezultata
II
edlladrZaunol
_
....
e
las
~I
Lagum
dZij
a
je
U
vjerenda
je
sva
pi
tarijamogucerijesitiu
narednih
petdo
deset
dana.
-Nismoznacajnijepri-
bliiiJi
svcjestavovekadajeupiIan
j
uVi
i
ecerninistara
BiH.
Takoder,konsratovalisrnodajepotrebno
II
ovom
formatupokusatinapraviti
poliriCkidogovor
0
izvrsnoi
vlasri,kojacepreuzetidapr-
ovedeovo
0
.::emu
5mOrazgo-
varali,
do
krajaovcgrnjese-
DodiHUdobaciUaoprolaznlH
godila
j
es!e
da
je
i.danpro-laznik
pokuSaopric,;
Dodiku
dok
i~
Ondav.oizjave,alisuga
U
lOme
spriie61i
sluZbeui-ci
M
UP-a.Prol!12""iksena-kontogaudaljio
s
lieamje-
st:!-
kazalanamjeMer.;
ill
a
No,rali':'
portparolMUP-iI.
JacaeMonomsMaSaradnJaHiH
i
GrneGore
SusretisBecirovicem,Niksicem,Budimirom,Spiricem...
prernakrajurazgovora,bez
konkre
In
i
hrezul
to
tao
N
ovinarimaseprvi
0
bra-00Lagumdzija,domacinso-stank
a,
On
je
kazao
da
suucesnici"uvelikoim
jeri"
pribliziliprincipenaosnovu
kojihjemogucepostici
doge-
vor
0
zakonu
0
popi
sus
lao
0-
vnistva,zakon
U0
drzavno]pornoci,vojnojimoviniteslueaju
"Seidi"-Find".
Iakosvideraliinisuprecizirani,
MedijiizRSpreniiehsu
ju;;er
cia
je
Dodikaverbalno
napaa
prolamik
rekavsi
muda
je"predsjednikmkozvane
RS-ge!locidnetliorevin.e",
lz
Federal.nogMUP-akafu
cia
se
nikakavim:iderll
nije
dogodio.
-1
edina
slvar
koja
se
do-
PosljednjasansasastanakuBrckomDesetakpostobliiirjesenjunegostojetobilouMostaru,rekaoCovic
Predsjednicisest
poll-tickihpartija,SOP-a,SDA,SNSD-a.SDS-a,
BDZ-a
BiH
i
HDZ-ilI990,.
na
ju~eraSnjemsastankuuSaraie
VU~
osim
jtpribliz3v!:mjastavova
0
ne-
kim
pitanjima",ka05(0supo-
pisstanovnistvaiiivojnaimo-
"in
a,
n
isupostiglidogovoraformiranjuvlasu.
Vojnaimovina
Vecin
a
ucesaika
saglasna
je
U
tomeda,akoovagam
i-
lura
nestomOleuraditi,
ondaeetoucinilidokraiamjeseca.Akone,bi(ceevi-delllno
d
a
rihs
est
partija
ne
moZe
posliCidogovor
lakojesa.tJnakbio
n
aja-vljenza12sati,
lider
SNSD-
a
MiloradDodik
u
Ceotmlu
SDP-astigaojesalranije.Tu
j
e,bkosemoglacu
ti,
i
maobibler'lloisa.,anaksaZb-
rkomLagumdZijom.
Sudeti
ca-rekaojeLagumdzija.
Z
bagtogaje
dogovorena
seriiabilateralnihsastanakau
narednihdesetakdana,nakon
koiihceliderSDS-aMbdenBosicponovougostiti
ses"
torkunanovomsastanku,kojicehi
ti
organizira
Q
26,se-
ptembra
U
Brckom.
Basic
i.
uvjeren
da
6~
10
bili
pool
iednii
sastanakavegorni
ture,
Da
'.11
lideristran
aka
nakon
j
ucerasnfeg
sasta-
nkaostal
i
naisrimpozici-
iarna,
pcnovio
ie
i
Milorad
Dodik.LiderSNSD-a
ta-
koderjeoptimista
kada
je
upilanjurje,s~vanje
p;[anja
popisasl~no"ni~!va.,siste-
ma
dd~vne
pomocii
slucajaHSejdic-Finei",ali
i
vojneimovjne.
Ridava-
njemovihpilanja,Dodikieuvieren
dobiBiH
do
kr~-
ja
go
dine
magl.z"trazi.li
BosicauaBOrulla
Zbog
ein
[enice
cia
nije
postignutdogovorMIa-
denuBosicuhilo[e,kakojerekao,nepr
ii
atnoobra-
ritisenovinarima-Bvidenruo[edaova·
kvi
krugovisasranakaima-
jusvcjeogranicenovriie-
metrajanjaidaovdjeni-
konijesprernanciapono-
vimo.siruacijukada[epr-
edsjedaisrvobivse
J
ugosla-
viieodrzavaloubesko-nacnostisastankeinakr-
ajuznarnokakosezavrsila
IU
pri~a-rekaojeBosic,
kaudidarskistatuszaEU..
-Trebarecidaova
pira-njazavise
ad
formiranjaVi-
i
ca
ministarn.
Ukolikosefo-
rrnira
Vijece
ministara,ona
mogu
iei
uprcceduru.Ako
seneforrnira,On
da
pos10
j
i
problem-reba
je
Dad
i
k,
DetalUdogovorenog
PredsjednikHDZ-aBiRDraganCovicbiojenajopti-
misticniii,Onjeuvieren
da
nepostoiiniiednapreprekadaunarednihpet-..
t
dana
ucesni-cisasranka
ne
zavrSe
jucerdo-gevorenederalie.
Covie
jepo-novioforIn
u..I
u:!i~Doksvenedogovorirnou
pakeru,
nisla
niiedogovoreno.~'
-Moja
ie
procjena
da
sma
nakon
ovogsastankabaremd""etakposta
blilirjcleo
ju
!le-
ge
!i1Oela
bilo
uMos[ltlll-
po-
llICio
je
Covic.F.
KARALIC
RankoKrivokapicudvodnevnojposjetiBiH
DenisBetirovi
c,
predsje-
davaj
u
ci
Predsro
Vl1
ickogdo-maPSB
i
H,
razgovarao
i
e
i
ucer
5
precisj
ednikornSku-
pstine
ern
eGoreRa.nkomKrivobpicem,
koji
je
u
zVa-aicnojdvodnevno
j
po.
j
eli
BiH.
B
eCirovi
c
i
e
101:010
ta-
zgovo
raakce,",dao
llU
po
bo-lis<lnjeekonomskes"radnje
dvijuzemaIja"P
rema
sta
riSlick
i
mpo-
dacirna,
BiH
j
eu
ern
uCoruizvezla
oka310milionaKM,ai.tovremenouvezla45mi"
l.ionamaraka.N
~s[Qj~[
c'!modl!ovasar.-dnjabudena
jas
visern
nivou-rekao
jeBetir-
ovic.
Krivokapicse,usre,)
i
predsjedoikomFBiHZiv-
komBudimirom
i
premiie-
rom
FBiH
NerminomNi-
k,sii'em.
Razgovaraoje
i
predsje-d
lva
j
u
timVii
eca
min
iSlaraNikolom
Spiritem,
kao
i
sclanovimJPredsjedniilrva
BiH.
A.Nu.
PrijaieijskiI<llgDvoriKrivoka~iea,TadieaiBef:irovi{;a
(Fo
M:_'
 
aktuelno
D~evniav,!.peta~.
,6.seplembaf/rtJlilIl20".
SAZNAJEMOlakasuadabrenasredstvazastambenekredite
Uada
Fa-H
neda
pare
b
cima
Borcicekaju
7gD.OOO
KMOvosedesavaprviputadpostolanlaFondacije.,kazaoSehovicGrupabaracajediskriminirana,tvrdiSabeta
Biv.i
borciArmiieRBiH
koi;
suispunilisveuvjete
i
o-
bili
riesen[ezas
tambenikre-
elil
viwoddva
mi
eseea
eekaiu
novae
koi
i
ederalnavlada,
[e-
dnostavno,ne
ZeLi
isplati
ti,
sa-
znaie
nDnevni
avaz",
Borce,kakonarn
ie
rec-
eno,posebnobolito:lcoim
niko
nc
~elipojas
0
i
i
zasto
novae
jos
nijeisplacen,iako
jejosprijenekolikornieseci
Vladadalasaglasnostza
isplatu,
Obustaviliisplate
PredsjednikFondacijeza
pruzanjeuslugasrarnbenogzbrinjavaniepripadnikabo-
rackepopulaci
j
eSene
Seh·
ovic
k~
cia
seovodesavapr-
vipurotkako
Fo
n
daciiapo-
stoji..
On
jeuvjerendanovca
ima,
jersu
iplace
uVladi
FBiHnedavnoisplacene,-Do
sa
das
u
sreds
tva
uvi-
iek
uplacivana
do
16.juna,
kadaiegradevinskasezonauroku,aprocedureza-
vdene.Novaejesadanajpo-(rebniji.Borci2-OVU,limi
Politickimliderimanjihove
SU
strainjice
i
daljevaznlleadnarodnogtrbuha.
3
Komentardana
'Suete'lote
Ie
Pile:VlaslimirMIJOVIC
Nakonmcstarskogpr-
opaloieisaraievskozbor-
ovanieliderske
SeslOrke.Pro
b
acese,
i
ak,joil
je-
dnom,(.ree;
pUI.Miesto:
Brckc,
datum:
26..septe-
mbar.Trisestice,aimacemc
ih
kadsepolitickisekstet
polrecipurckupinaka-
hvi/kafi/kavi,medutim,nisuvariiantazanadu
i
uspjeh.
Gluhobilo,
6/6/6
[edavolja
kom
binacijakojomsep
reds
kazujesrn-
aksviiera,Unasemslu-
caiu,
rnogao
bi
!O
biti
zlo-
slurninagovjesraikcna-cnog
krahaionako
j
alovIh
pregovora
Z.
uspieh,
nai-me,trebaiuporpunodru-
gaeiji
karakteri
adonih
kojiedlikujunasevode,
Trebaiusabrani,dobro-
namierni,cdgovorni,ra-
ZUm!!;
i
nesebicni,ugodni
i
nagodniljudi,
U
Mos(arui
Sarajevu
rakvibnijebile,
Nije
senadati
ni
d.
ce
unarednih
deserakdana,
do
sijelau
Brckorn,
d06donekogvelikog
preobracenjau
drusrvaneerukoieieapse-
lutnouvjerenoda
ova
ze-mljaposrojiradiniih,ane
onicadi
nje.
Jucerdnji
sastanaku
Sarajevu
do
kra]a
j
erazgo-
litio
odavnopoznarusklo-
OOSInasibpoliticarad"villeraeunavOde
0
svojim
SehQvic
i
upaslBniciFaudasana$imnavinarom:NovacsadanajpalrebuijiIf"""
M.
",.miJ
ne
znamo
itadaim
kazemo,
VladaFBiHj05
uaprilupodijelilaekemilion
KM
ierneznamo
s(a
sedogada.ie
dalasaglasnosi
na
plan
sredstava
od
povratapretho-
Molimo
resornogminisrrsradaFondacijete
je
zazbri-dnihkredit
a,
Zaostaloborci
AnruKrajinudauplarino-njavanjeboracaodobrilac.kajupotezVlade,vaciii
d.amakark.
Ze
za.sm
750.000
marakaUposleni-
to
uetini"kazeSeboviC.c"Nermi.naSabelakazedlljeministarKraiinasagla-snost
Z"
isplatusreds!"v"izbudzetadaojos
U
maiu.Navea,me<'iulim,ja'.nems.
-CuE
&moda
ie
rielleniebilokodKraii!!euutarak,alidamioisrarnijehrioda
ga
po
cpik
Mi
smopodijelili.voiasredstvakoja"moim.·
Ii
ijednosla
V
nOSmOmornliobus(aviliispl.•te,takad.vel;kibrajb.oracajoscekanovae-
kaU
Sabera.
o
Ila
kazedasuclanoviFondacijeubrnmorndil.ika·kobiboreirokomgradevi-ns.kesezonernogligrad
i
ikuCe,an.
U
decembru.ZbogtogajeFondaeijabor-<:ima
Krajina:
,namarno
dovonnoprihOda!
MiDislarAmeKrajinakazoo
0
am.jed"1uuve<;i
S
ovimpitanj.emispaline!:ine-sporazum.iidasudone-sene!!ekeodluke.kojesuprotivnelogic!.-Mismonas
c"ialistu
dlln.amcrebs
malo
zadrSkedl!pokusamonekesrvaripo-pruvi.i.AIi,
im3.
iosstvarikojesunil",kaniuufedera-!nomprora;;unu,
j
ernema-modovoljnoprihodada
.Ill
oZemosveiririavluipre.,
rnaplanu.hireKrajina.
Kmjiua:Pralivnalogici
Tuzilastvozahtijevada
S8
".ispravigreska"
SredOjUtUMiCUtraiePOUeCaD)eMazDe
Ujulu2009.osudenna30godinazatvora
TuzilaiirvoHaSkog}Ii-bunolaz"h~iievaodZal-benogvijecada"ispr.vigre,ku
U
izprvos~epenepr-e-sudekoiomieSredoieLu-kicosudenza"pom'ganjeipodrilvanjeubisrva"oko
60muslimanskih
civila
spaljenibukuCiAdema
o
merngiea
uViiegraclu
i
ag.progl.sikrivimza"po·m.g"nieiPOdr7.<1V"njestebljenja"redamu,shodnolome,povebzatvorsku
Ita-
7.nu,iavliaagenc;iaSense.SredojeLukic,na.vodi(uiil"c,osiguraoie,,znaeai!!u
Lukic:OSigl!raopomocrarfakuMilanI!
praktienupomoc"MilanuLukicu
i
drugimpocinioci-rnalog"g!!usnog;1.106n.«iZnaojeda
Ce
htvebitilibije-ne,kaoidllnjegovoucesc-e"dopri!!osi"ubistvu.SredojeLukicu
juJ
u
2009.
OSUdeD
je.na
30
godina
z:uvo-T.
zbogucesCau
"ii
voi
10'
maC;"uPionirskoju1icii
zlo-
sravlianjaBosniaka7.lIlo&:oih
tl
voinomlogoruU
ZllIIlIlica.
NjegovradakMilanLukicosudenjenakazn.udo~ivOLOOg:z.tvor.zbogzlocinaoadviilegradskimBo~
oi
acima.PresudaZ.albenogvijec.bircedonesen"udogledoovriieme.
Brojneurgencije
-Naovaina6njednagr·UP"boraeaiediskrimi!!ira-na,jer,zarazlikuod
0"13-
lih,on;nisudobi.1inovae
i
nemogugr.di!.ikuCe.MiSmoduzniIj:udimaob;asni-(i~(asedogada,danijedonas,negodacehnwsre·dstvaizVlade.tvrdiSab.··(·aidodajedanisudobilini;edanodgovor
11."
urge·ncijeko;e
SUS
lalinabrojneadre-seuVhdiFBiH.Food"eijajeuposlje.dnjihdevetgodina,kolikoposmi'i,bordrnapoclijdil"oko1.200kred.il.uvisiniizmedu10.000i15.000
KM.F.
KARALIC
SDee
PrcdsjednllirvoBiHna
jufcrnsoioisjedoici
!"lI-
zmat!"llloieinformac:ijuoneslanku
11.530
kilo-gramaTNai7.000-
S.OOO
tromblonskihmi-naprilikomuoiillavanjaviskova!!aorutanja,mu-nieiieimimiko-eksplozi"vnihsredsmvaikonsta-tiralo
cia
11.
5
30
kilogra·rnaTNT·anijeuniSteno,
~(Q
jebilaOdlukaPrdsjed!!istvaBiH,!!egojebilapredmetITansakcijeizmedupreduzeea
j)P_l;'etis~~-i
,)Vite_l;i(~,
javj~
lajeFena.Predsjc-dni~tvoBiH
la-
wazilojeodkon!l"olnihorganadahitnoikrajnjeozbilinoisrraZrtcradnieproved\!dokrnia.
Slrazn
j
learna11go0narc-
dnomtrbuhu.Dosadsu
barlakovjernirna,kaorazlogneuspjesnihprego-
vora,
moglipod
vali
ivari8vOjU
robozniu
brigu
za
principe
i
politiekeprcgr-
arne,
Sad
osraiesamogala
istinadasujedinikamenspoticanjausrvarifotelie,
nakon
il
(Q
SU
nampren
ij
e-
Ii
da
SU
uSaraievugorovo
sropostotnoutanacil
i
za-
ied
nicko
gledi~
re
0
popisu
stanovnistva,vejno]ime-
vinii
drzavno]pomocite
provedbiodluke
11
slucaju
,)Sejdic-Finci~".
Polirickidogovorsrra-nackevocesu,dakle,go-
10VO
papostigle,
ali
kadr-
ovski.e,tupomakane-
rna.
A
to
ienaivazniie,
UI·
rvari,jedinovazno:
Ci
jace
strazniica
ufcrelju
ukcio]sadasiediSpiric,a
~ija
u
onurezerv
j
ranuzasefabh,diplomatiie,
Zauriehu,barem
oi·
smonasjeli
!!2
njihovu
810
puraponavlianulazdase
lome
okoprincipa
i
pro-
grarna,
No,
zadaliniubri-
gu,nioninikakodasepo-slide
predspoznaiomda
javnostdobroznada,sve
il(orade,
onicine
samezbogsebe
i"svc(ih"
fore-
Ijaukojezeledau"uskaju
svoje
srrazo
j
ice.Toicn.sa
SlVarnOS{.
Sveosta10praznesupiceo9,09%72,73%18,18%
SestorMaDotDuno
iZgUbiiaBUmpaS
Pilan/e:Kakoocjenjujeteizja'tle
leillika
sest
palililkihTanaka
haji11
mjesecinakanizbaratvrdeda
$11
"malapribliiili
SU1:vave
"?
A)Kona('no
<.'e
bitiboljeB)PotPU!10suizgubiJikompas
C)
Neznam
Oalduelnimpilanjimau
BiH
i
vijelumoieleglasalisvakog
da"8
Naporta/Ii"Onevnog
8va.za""jU8BF
Ie
"Goog/e
Analylics,,'zabiljelio231.890posjelioca.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kanita Maslesa liked this
Kanita Maslesa liked this
Ljiljana Vukovic added this note|
Zasto ovdje nikada nema nedjelnog avaza! Moliiiim, hocu nedjelnu panoramu!!!!
Ljiljana Vukovic added this note|
Danasnji AVAZ!!!!! Puno hvala!!!!!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->