Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5765, 16.9.2011]

Dnevni avaz [broj 5765, 16.9.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,763|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
Blokiranalransaod750.000KMOvosedesavaprvipulodposlojanjaFondacije,!kazeSehovicGrupaboracajediskriminiranaMinistarslVofina,nsijaupoznalosaproblemom
B
ivsiborciArrniieRBiHalnavlada,iednostavno,nezeliSenoSenovickazedasecvcdesava~oij
sui~p~~ilisveuvjmispla!iti,~azn~je
HOnev~i
avaz".prvi.put
?lkakoFond"c.ii'
post.oj!.
I
dob11
1
II
sen
I
eza
S
ta-Predsi
ednik
Fondaciieza
pru-
On
leu
VI
erendanovca
1
m
a,
Mml-
mbenikreditviseoddvalla.nie
uslugastambenog
zbrinjava-
star
AnteKrajina,
pak,
kale
da
Vla-
mjesecaeekajunovaekoi!Feder-njapripadnikaborackepopulacijedanemaraj
novae.3.
mana
POLITICARl
nEGEBIRATISUDI.JEITUZloCEELITnlRAZREDIDIJELEDJECU~
I·rkusseseI·
U
Br'
C
V
0
IRomBiH~..~
Jusiedansusrelseslorkebezrezu.llala
ODLAZAKUEUKANA
Umro
NedZad
Ibrisimovic
------
Si'9umanagrada'
KupovlnomiZnad30KMI~njem
ovog
kupona,
doIJr)8le
GRATIS
teblos1
zaSofelta)bntl
lbtarl
 
Ukratko
-----
Usvojenail1formaclja
sa
sas/ankaCEFTA·e
Vijeceministara
SaglaSnOSIzaDecate
~""ViieteministaraBiH
usvojilo
i
e
informaci
j
u
Minisrarstvavaniske
IX·
govine
i
kcnomski
h
Q
d
nosa
sa
sped
j
alnogsa-
"tanka
Za
jednickog
odboraCEFTA"e2006,javliaFena,Vije"emini-
stara
BiM
daloiesegla-
saosrdase
prihvatecad-
nskipe('addostavljeniizUNMIK1Kosova"vim
porpisnicamaCEFT
A"e.
OHRBanja
luka
IncHoimeOoUao
Bahuru
""Visok
i
redstavnikValentin
Incko(Inzko)
i
menovaojeambasadoraDarijusaKarolaBahuru(DariuszBachura)izPo-
ljske
za
sefabanjaluckog
OHR-a,AmbasadorBa.-
hum
biojearnbasadorPolishuSkoplju
od
no-vembra2007"godine.
Pr-
ije
togabio
je
na
duzno·
sti,izmedu
05
ralog,uZa-grebu,Budimpesti
i
Lju-bljani,u
vrijeme
kadasu
se
ti
uredibavilipitanji-rnauvezisBosnorn
i
H,,"rcegovinorn,
Imadugogodisnjeisku-stvoudiplomatskim
i
sigurnosnimpitanjimau
centralaoi
i
ugoistocno]
Evropi,
TuiilastvoBiH
PredaoseDejanJoMie
.""N
aosnovupotiernice
Suda
BiH
raspisanena
prijedlogTuiilastvaBiH
osumni
icen
i
Dei
all
J
okfc
i
cersedobrovol[nopre-dao,
iavliaFena.Osu-
mniiceniIokic
pod
ism-
gom
ie
Tu~ila!rvaBiH
i
jed•
.!!je
odosu-
mnjicenib
pripadnika
oI'ganiziran
ekriminalne
grope
koia
j
ekrala
:IU
ro-
mobile,
u
okviru.
pre-dmelakodnognaziva
"Kame!!"
.1
oki':Se(eretida
i
e
poCi.!!
i
0
kd
v
icuodjeloorganiziranogI::rminala.
BudzetBiH
miliJardaHm
ZainuaUde
""CeDtarza"-,,stupallje
gradanski
b
inter.."sa-opCiojedaizdrZavDogbud:ilerago
dan
i
e
bude
izdvojen
0
vise
0
dmilija-rduKMza
faUle
i
era-
tne
illv"lide,javlja
Fena.
Prerna
analiZllmsSvie-rskebJnke,12,4
pOSIO
sranovnika
BiH
dobi""
neki
0
bliks
aei
jalne
po-
moei
Hi
im3ne.ki
oblik
prin.
dleznos
rio
2
Dnevniavaz.petak.
aktuelno
6,saptembar/rujan2011.'.......
Sa
saslanka:Sag/as/li
daakone$IQmQgu
IIradilionda
tie
10IIcinilidokrajamjeseca
SARAJEVOSastanaksestorkeopetbezrezultata
II
edlladrZaunol
_
....
e
las
~I
Lagum
dZij
a
je
U
vjerenda
je
sva
pi
tarijamogucerijesitiu
narednih
petdo
deset
dana.
-Nismoznacajnijepri-
bliiiJi
svcjestavovekadajeupiIan
j
uVi
i
ecerninistara
BiH.
Takoder,konsratovalisrnodajepotrebno
II
ovom
formatupokusatinapraviti
poliriCkidogovor
0
izvrsnoi
vlasri,kojacepreuzetidapr-
ovedeovo
0
.::emu
5mOrazgo-
varali,
do
krajaovcgrnjese-
DodiHUdobaciUaoprolaznlH
godila
j
es!e
da
je
i.danpro-laznik
pokuSaopric,;
Dodiku
dok
i~
Ondav.oizjave,alisuga
U
lOme
spriie61i
sluZbeui-ci
M
UP-a.Prol!12""iksena-kontogaudaljio
s
lieamje-
st:!-
kazalanamjeMer.;
ill
a
No,rali':'
portparolMUP-iI.
JacaeMonomsMaSaradnJaHiH
i
GrneGore
SusretisBecirovicem,Niksicem,Budimirom,Spiricem...
prernakrajurazgovora,bez
konkre
In
i
hrezul
to
tao
N
ovinarimaseprvi
0
bra-00Lagumdzija,domacinso-stank
a,
On
je
kazao
da
suucesnici"uvelikoim
jeri"
pribliziliprincipenaosnovu
kojihjemogucepostici
doge-
vor
0
zakonu
0
popi
sus
lao
0-
vnistva,zakon
U0
drzavno]pornoci,vojnojimoviniteslueaju
"Seidi"-Find".
Iakosvideraliinisuprecizirani,
MedijiizRSpreniiehsu
ju;;er
cia
je
Dodikaverbalno
napaa
prolamik
rekavsi
muda
je"predsjednikmkozvane
RS-ge!locidnetliorevin.e",
lz
Federal.nogMUP-akafu
cia
se
nikakavim:iderll
nije
dogodio.
-1
edina
slvar
koja
se
do-
PosljednjasansasastanakuBrckomDesetakpostobliiirjesenjunegostojetobilouMostaru,rekaoCovic
Predsjednicisest
poll-tickihpartija,SOP-a,SDA,SNSD-a.SDS-a,
BDZ-a
BiH
i
HDZ-ilI990,.
na
ju~eraSnjemsastankuuSaraie
VU~
osim
jtpribliz3v!:mjastavova
0
ne-
kim
pitanjima",ka05(0supo-
pisstanovnistvaiiivojnaimo-
"in
a,
n
isupostiglidogovoraformiranjuvlasu.
Vojnaimovina
Vecin
a
ucesaika
saglasna
je
U
tomeda,akoovagam
i-
lura
nestomOleuraditi,
ondaeetoucinilidokraiamjeseca.Akone,bi(ceevi-delllno
d
a
rihs
est
partija
ne
moZe
posliCidogovor
lakojesa.tJnakbio
n
aja-vljenza12sati,
lider
SNSD-
a
MiloradDodik
u
Ceotmlu
SDP-astigaojesalranije.Tu
j
e,bkosemoglacu
ti,
i
maobibler'lloisa.,anaksaZb-
rkomLagumdZijom.
Sudeti
ca-rekaojeLagumdzija.
Z
bagtogaje
dogovorena
seriiabilateralnihsastanakau
narednihdesetakdana,nakon
koiihceliderSDS-aMbdenBosicponovougostiti
ses"
torkunanovomsastanku,kojicehi
ti
organizira
Q
26,se-
ptembra
U
Brckom.
Basic
i.
uvjeren
da
6~
10
bili
pool
iednii
sastanakavegorni
ture,
Da
'.11
lideristran
aka
nakon
j
ucerasnfeg
sasta-
nkaostal
i
naisrimpozici-
iarna,
pcnovio
ie
i
Milorad
Dodik.LiderSNSD-a
ta-
koderjeoptimista
kada
je
upilanjurje,s~vanje
p;[anja
popisasl~no"ni~!va.,siste-
ma
dd~vne
pomocii
slucajaHSejdic-Finei",ali
i
vojneimovjne.
Ridava-
njemovihpilanja,Dodikieuvieren
dobiBiH
do
kr~-
ja
go
dine
magl.z"trazi.li
BosicauaBOrulla
Zbog
ein
[enice
cia
nije
postignutdogovorMIa-
denuBosicuhilo[e,kakojerekao,nepr
ii
atnoobra-
ritisenovinarima-Bvidenruo[edaova·
kvi
krugovisasranakaima-
jusvcjeogranicenovriie-
metrajanjaidaovdjeni-
konijesprernanciapono-
vimo.siruacijukada[epr-
edsjedaisrvobivse
J
ugosla-
viieodrzavaloubesko-nacnostisastankeinakr-
ajuznarnokakosezavrsila
IU
pri~a-rekaojeBosic,
kaudidarskistatuszaEU..
-Trebarecidaova
pira-njazavise
ad
formiranjaVi-
i
ca
ministarn.
Ukolikosefo-
rrnira
Vijece
ministara,ona
mogu
iei
uprcceduru.Ako
seneforrnira,On
da
pos10
j
i
problem-reba
je
Dad
i
k,
DetalUdogovorenog
PredsjednikHDZ-aBiRDraganCovicbiojenajopti-
misticniii,Onjeuvieren
da
nepostoiiniiednapreprekadaunarednihpet-..
t
dana
ucesni-cisasranka
ne
zavrSe
jucerdo-gevorenederalie.
Covie
jepo-novioforIn
u..I
u:!i~Doksvenedogovorirnou
pakeru,
nisla
niiedogovoreno.~'
-Moja
ie
procjena
da
sma
nakon
ovogsastankabaremd""etakposta
blilirjcleo
ju
!le-
ge
!i1Oela
bilo
uMos[ltlll-
po-
llICio
je
Covic.F.
KARALIC
RankoKrivokapicudvodnevnojposjetiBiH
DenisBetirovi
c,
predsje-
davaj
u
ci
Predsro
Vl1
ickogdo-maPSB
i
H,
razgovarao
i
e
i
ucer
5
precisj
ednikornSku-
pstine
ern
eGoreRa.nkomKrivobpicem,
koji
je
u
zVa-aicnojdvodnevno
j
po.
j
eli
BiH.
B
eCirovi
c
i
e
101:010
ta-
zgovo
raakce,",dao
llU
po
bo-lis<lnjeekonomskes"radnje
dvijuzemaIja"P
rema
sta
riSlick
i
mpo-
dacirna,
BiH
j
eu
ern
uCoruizvezla
oka310milionaKM,ai.tovremenouvezla45mi"
l.ionamaraka.N
~s[Qj~[
c'!modl!ovasar.-dnjabudena
jas
visern
nivou-rekao
jeBetir-
ovic.
Krivokapicse,usre,)
i
predsjedoikomFBiHZiv-
komBudimirom
i
premiie-
rom
FBiH
NerminomNi-
k,sii'em.
Razgovaraoje
i
predsje-d
lva
j
u
timVii
eca
min
iSlaraNikolom
Spiritem,
kao
i
sclanovimJPredsjedniilrva
BiH.
A.Nu.
PrijaieijskiI<llgDvoriKrivoka~iea,TadieaiBef:irovi{;a
(Fo
M:_'
 
aktuelno
D~evniav,!.peta~.
,6.seplembaf/rtJlilIl20".
SAZNAJEMOlakasuadabrenasredstvazastambenekredite
Uada
Fa-H
neda
pare
b
cima
Borcicekaju
7gD.OOO
KMOvosedesavaprviputadpostolanlaFondacije.,kazaoSehovicGrupabaracajediskriminirana,tvrdiSabeta
Biv.i
borciArmiieRBiH
koi;
suispunilisveuvjete
i
o-
bili
riesen[ezas
tambenikre-
elil
viwoddva
mi
eseea
eekaiu
novae
koi
i
ederalnavlada,
[e-
dnostavno,ne
ZeLi
isplati
ti,
sa-
znaie
nDnevni
avaz",
Borce,kakonarn
ie
rec-
eno,posebnobolito:lcoim
niko
nc
~elipojas
0
i
i
zasto
novae
jos
nijeisplacen,iako
jejosprijenekolikornieseci
Vladadalasaglasnostza
isplatu,
Obustaviliisplate
PredsjednikFondacijeza
pruzanjeuslugasrarnbenogzbrinjavaniepripadnikabo-
rackepopulaci
j
eSene
Seh·
ovic
k~
cia
seovodesavapr-
vipurotkako
Fo
n
daciiapo-
stoji..
On
jeuvjerendanovca
ima,
jersu
iplace
uVladi
FBiHnedavnoisplacene,-Do
sa
das
u
sreds
tva
uvi-
iek
uplacivana
do
16.juna,
kadaiegradevinskasezonauroku,aprocedureza-
vdene.Novaejesadanajpo-(rebniji.Borci2-OVU,limi
Politickimliderimanjihove
SU
strainjice
i
daljevaznlleadnarodnogtrbuha.
3
Komentardana
'Suete'lote
Ie
Pile:VlaslimirMIJOVIC
Nakonmcstarskogpr-
opaloieisaraievskozbor-
ovanieliderske
SeslOrke.Pro
b
acese,
i
ak,joil
je-
dnom,(.ree;
pUI.Miesto:
Brckc,
datum:
26..septe-
mbar.Trisestice,aimacemc
ih
kadsepolitickisekstet
polrecipurckupinaka-
hvi/kafi/kavi,medutim,nisuvariiantazanadu
i
uspjeh.
Gluhobilo,
6/6/6
[edavolja
kom
binacijakojomsep
reds
kazujesrn-
aksviiera,Unasemslu-
caiu,
rnogao
bi
!O
biti
zlo-
slurninagovjesraikcna-cnog
krahaionako
j
alovIh
pregovora
Z.
uspieh,
nai-me,trebaiuporpunodru-
gaeiji
karakteri
adonih
kojiedlikujunasevode,
Trebaiusabrani,dobro-
namierni,cdgovorni,ra-
ZUm!!;
i
nesebicni,ugodni
i
nagodniljudi,
U
Mos(arui
Sarajevu
rakvibnijebile,
Nije
senadati
ni
d.
ce
unarednih
deserakdana,
do
sijelau
Brckorn,
d06donekogvelikog
preobracenjau
drusrvaneerukoieieapse-
lutnouvjerenoda
ova
ze-mljaposrojiradiniih,ane
onicadi
nje.
Jucerdnji
sastanaku
Sarajevu
do
kra]a
j
erazgo-
litio
odavnopoznarusklo-
OOSInasibpoliticarad"villeraeunavOde
0
svojim
SehQvic
i
upaslBniciFaudasana$imnavinarom:NovacsadanajpalrebuijiIf"""
M.
",.miJ
ne
znamo
itadaim
kazemo,
VladaFBiHj05
uaprilupodijelilaekemilion
KM
ierneznamo
s(a
sedogada.ie
dalasaglasnosi
na
plan
sredstava
od
povratapretho-
Molimo
resornogminisrrsradaFondacijete
je
zazbri-dnihkredit
a,
Zaostaloborci
AnruKrajinudauplarino-njavanjeboracaodobrilac.kajupotezVlade,vaciii
d.amakark.
Ze
za.sm
750.000
marakaUposleni-
to
uetini"kazeSeboviC.c"Nermi.naSabelakazedlljeministarKraiinasagla-snost
Z"
isplatusreds!"v"izbudzetadaojos
U
maiu.Navea,me<'iulim,ja'.nems.
-CuE
&moda
ie
rielleniebilokodKraii!!euutarak,alidamioisrarnijehrioda
ga
po
cpik
Mi
smopodijelili.voiasredstvakoja"moim.·
Ii
ijednosla
V
nOSmOmornliobus(aviliispl.•te,takad.vel;kibrajb.oracajoscekanovae-
kaU
Sabera.
o
Ila
kazedasuclanoviFondacijeubrnmorndil.ika·kobiboreirokomgradevi-ns.kesezonernogligrad
i
ikuCe,an.
U
decembru.ZbogtogajeFondaeijabor-<:ima
Krajina:
,namarno
dovonnoprihOda!
MiDislarAmeKrajinakazoo
0
am.jed"1uuve<;i
S
ovimpitanj.emispaline!:ine-sporazum.iidasudone-sene!!ekeodluke.kojesuprotivnelogic!.-Mismonas
c"ialistu
dlln.amcrebs
malo
zadrSkedl!pokusamonekesrvaripo-pruvi.i.AIi,
im3.
iosstvarikojesunil",kaniuufedera-!nomprora;;unu,
j
ernema-modovoljnoprihodada
.Ill
oZemosveiririavluipre.,
rnaplanu.hireKrajina.
Kmjiua:Pralivnalogici
Tuzilastvozahtijevada
S8
".ispravigreska"
SredOjUtUMiCUtraiePOUeCaD)eMazDe
Ujulu2009.osudenna30godinazatvora
TuzilaiirvoHaSkog}Ii-bunolaz"h~iievaodZal-benogvijecada"ispr.vigre,ku
U
izprvos~epenepr-e-sudekoiomieSredoieLu-kicosudenza"pom'ganjeipodrilvanjeubisrva"oko
60muslimanskih
civila
spaljenibukuCiAdema
o
merngiea
uViiegraclu
i
ag.progl.sikrivimza"po·m.g"nieiPOdr7.<1V"njestebljenja"redamu,shodnolome,povebzatvorsku
Ita-
7.nu,iavliaagenc;iaSense.SredojeLukic,na.vodi(uiil"c,osiguraoie,,znaeai!!u
Lukic:OSigl!raopomocrarfakuMilanI!
praktienupomoc"MilanuLukicu
i
drugimpocinioci-rnalog"g!!usnog;1.106n.«iZnaojeda
Ce
htvebitilibije-ne,kaoidllnjegovoucesc-e"dopri!!osi"ubistvu.SredojeLukicu
juJ
u
2009.
OSUdeD
je.na
30
godina
z:uvo-T.
zbogucesCau
"ii
voi
10'
maC;"uPionirskoju1icii
zlo-
sravlianjaBosniaka7.lIlo&:oih
tl
voinomlogoruU
ZllIIlIlica.
NjegovradakMilanLukicosudenjenakazn.udo~ivOLOOg:z.tvor.zbogzlocinaoadviilegradskimBo~
oi
acima.PresudaZ.albenogvijec.bircedonesen"udogledoovriieme.
Brojneurgencije
-Naovaina6njednagr·UP"boraeaiediskrimi!!ira-na,jer,zarazlikuod
0"13-
lih,on;nisudobi.1inovae
i
nemogugr.di!.ikuCe.MiSmoduzniIj:udimaob;asni-(i~(asedogada,danijedonas,negodacehnwsre·dstvaizVlade.tvrdiSab.··(·aidodajedanisudobilini;edanodgovor
11."
urge·ncijeko;e
SUS
lalinabrojneadre-seuVhdiFBiH.Food"eijajeuposlje.dnjihdevetgodina,kolikoposmi'i,bordrnapoclijdil"oko1.200kred.il.uvisiniizmedu10.000i15.000
KM.F.
KARALIC
SDee
PrcdsjednllirvoBiHna
jufcrnsoioisjedoici
!"lI-
zmat!"llloieinformac:ijuoneslanku
11.530
kilo-gramaTNai7.000-
S.OOO
tromblonskihmi-naprilikomuoiillavanjaviskova!!aorutanja,mu-nieiieimimiko-eksplozi"vnihsredsmvaikonsta-tiralo
cia
11.
5
30
kilogra·rnaTNT·anijeuniSteno,
~(Q
jebilaOdlukaPrdsjed!!istvaBiH,!!egojebilapredmetITansakcijeizmedupreduzeea
j)P_l;'etis~~-i
,)Vite_l;i(~,
javj~
lajeFena.Predsjc-dni~tvoBiH
la-
wazilojeodkon!l"olnihorganadahitnoikrajnjeozbilinoisrraZrtcradnieproved\!dokrnia.
Slrazn
j
learna11go0narc-
dnomtrbuhu.Dosadsu
barlakovjernirna,kaorazlogneuspjesnihprego-
vora,
moglipod
vali
ivari8vOjU
robozniu
brigu
za
principe
i
politiekeprcgr-
arne,
Sad
osraiesamogala
istinadasujedinikamenspoticanjausrvarifotelie,
nakon
il
(Q
SU
nampren
ij
e-
Ii
da
SU
uSaraievugorovo
sropostotnoutanacil
i
za-
ied
nicko
gledi~
re
0
popisu
stanovnistva,vejno]ime-
vinii
drzavno]pomocite
provedbiodluke
11
slucaju
,)Sejdic-Finci~".
Polirickidogovorsrra-nackevocesu,dakle,go-
10VO
papostigle,
ali
kadr-
ovski.e,tupomakane-
rna.
A
to
ienaivazniie,
UI·
rvari,jedinovazno:
Ci
jace
strazniica
ufcrelju
ukcio]sadasiediSpiric,a
~ija
u
onurezerv
j
ranuzasefabh,diplomatiie,
Zauriehu,barem
oi·
smonasjeli
!!2
njihovu
810
puraponavlianulazdase
lome
okoprincipa
i
pro-
grarna,
No,
zadaliniubri-
gu,nioninikakodasepo-slide
predspoznaiomda
javnostdobroznada,sve
il(orade,
onicine
samezbogsebe
i"svc(ih"
fore-
Ijaukojezeledau"uskaju
svoje
srrazo
j
ice.Toicn.sa
SlVarnOS{.
Sveosta10praznesupiceo9,09%72,73%18,18%
SestorMaDotDuno
iZgUbiiaBUmpaS
Pilan/e:Kakoocjenjujeteizja'tle
leillika
sest
palililkihTanaka
haji11
mjesecinakanizbaratvrdeda
$11
"malapribliiili
SU1:vave
"?
A)Kona('no
<.'e
bitiboljeB)PotPU!10suizgubiJikompas
C)
Neznam
Oalduelnimpilanjimau
BiH
i
vijelumoieleglasalisvakog
da"8
Naporta/Ii"Onevnog
8va.za""jU8BF
Ie
"Goog/e
Analylics,,'zabiljelio231.890posjelioca.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nihada_ibrisimovic liked this
Ljiljana Vukovic added this note
Zasto ovdje nikada nema nedjelnog avaza! Moliiiim, hocu nedjelnu panoramu!!!!
Ljiljana Vukovic added this note
Danasnji AVAZ!!!!! Puno hvala!!!!!
Kanita Maslesa liked this
Kanita Maslesa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->