Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30 Types of Kolukattai from aval vikatan

30 Types of Kolukattai from aval vikatan

Ratings: (0)|Views: 412|Likes:
Published by GomathiRamki
30 Types of Kolukattai from Aval Vikatan
30 Types of Kolukattai from Aval Vikatan

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: GomathiRamki on Sep 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

 
 
30
வக
 
க 
 
கட
 
வநயக
 
சத
 
பஷ
 
மதக
 
பயன
 
பறத
 
நள
 
(
வநயக
 
சத
)
ன
,
வழகமன
 
க
 
கடகட
 
ரப
 
ககட
,
ஆர
 
ககட
,
கச
 
ககட
 
எ
 
'
ககட
 
மள
வ
 
நடதக
 
அசதய
 
சமயகல
 
நண
 
நகந
 
ம
, '' '
...
க

ட
 
ச
  
ம
?’

 
ட
 
  
 
'

கள

 
கவ

 
இ
பத
கக
 
மசல
 
க

ட
,

 
க

ட
 
ப
றவ
ற

 
க

த

கற
.
சதரண
 
ந
கள
  
 
இ
 
க

டகள
 
ச

 
க

 

தனர
 
மக

சயக

,
ஆர
கயமக

 
வ
த

''
கற
 
சகமக
!
ரசப
  

கன
 
பட
கள
 
பலவ
  
 
பழ
கள
 
வ

 
அழகக
 
அல

த

கற
 
ச
ஃ
 
  ன
  
.
  
ன
 
   
 
  
நயகன
  
 
ள
,
 

 
கவல
 
   
க
,

 

 
வ

!
ப

கடல
 
ப

 
க

ட
 
தவயனவ
:
மத
 
ம
 
- 200
கர
,
ப

கடல
 
- 100
கர
,
ப

 
வ
,
த
க
 

 
-
தல
 
ஒ
 
,
க

 
-
சறதள
,
ண
 
- 200
ம
ல
.
சற
:
 
ப

கடல
,
ப

 
வ
,
த
க
 

 
ஆகயவ
ற
 
   
 
  
டம
 
றக
 
ம
ஸய
  
 
அர

,
க

 
ச

 
கல

.
மத
 
மவ
 
ப
த
 
ம
 
பத
த
 
க

யக
 
  
ச

,
ச
 

டகளக
 

,
பள
 
  
 

 
க

.
அர

 
வ
த

 
ரண
த
 
அத
 
வ

,
சறதக
 
 
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 

 
ச

 
ச

(
மவ
 
சறய
 
க
 
  
 

த
 
ச

.
த
 
சல
 
ச

 

 

வ
.
கய
  
 
ண
 
 
ந
 
தடவ
  
 
க

 
ச

 
ச
த
 
கய
  
 
ஓ
டம
 

),
க

ட
 
  
 

.
  
,
வணலய
  
 
ண
 
  
,
மதமன
 
   
  
 
க

டகள
 
ப

த


.
ற
:
 
ப

 
ச

 
 
க

ட
,
ம

 
மக

 
  
சஷமக
 
பய
பட

.
த
 
 
நள
 
தய

 
வ

 
க
ளல
.
த
க
 
-

 
க

ட
 
தவயனவ
:
 
ச
 
ம
 
- 200
கர
,
த
க
 

 
-
 
,
பச

 
-
 
சறய
 
,
கடல

 
- 4

,
ப

 
வ
 
-
 
,
க

 
-
சறதள
,
ந
 
-
 

.
சற
:
 
சய
 
 
மண
  
 
நர
 
 
வ

 
கள

 

,
 
  
  
 
சற
 
நர
 
பரவலக
 
ப
ட
...
 

  
.
  
 
ம
ஸய
  
 
அர

,
ம
 
லடய
  
 
சல

 
க

.
அத

 
தவ

 
அள

கன
 
மவ
 

 
க

.
பச

,
கடல

 
ட

 
றக
 
ப

 
வணலய
  
 
ண
 
  
டம
 

 
 
வ

.
  
,
அத
 
வக
 
வ

,
த
க
 

,
வ
 
ஆகயவ
ற
 
ச

 
நஸக
 
அர

.
  
,
வணலய
  
 
ந
 
  
,
அர

 
வ
த

 

 
கலவய
 
அத
 
ச

 
களற

.
அத
 
க

 
ச

 
கல
க
 
கன
...
ரண
 
ர
.
அத
,
ச
 

டகளக
 

 
வ

 
க

.
 

 
ச
 
ம

 

க
 

 
கற
 
அளவ
  
 
   
ர
 
கத
கவ
  
,
மவ
 
ப

 
களற
,
ஆறவ
  

.
  
,
றக
 
  
ச

 
ச
 
க
 
  
 
ச

 
ச

,

 
வ

 
ரண
த
 
அத

 
வ

 
க

ட
 
த
 
,
ல
 

 
வ

,
ஆவ
  
  
 
வக
 
வ

 


.

 
க

ட
 
தவயனவ
:
 
ச
 
ம
 
- 200
கர
,
பத
 

 
- 6,

த

 

 
- 10,
  
த
 

 
- 10,
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 

 
தர
ச
 
- 10,
ப

பழ
 
- 4,
ப

 
வ
 
-
 
,
ந
 
-
 

 
சற
:
பத
 

ப
 
 
வ

 
த
 

 
க

.
அத
 

த
,
  
த
,
தர
ச
,
ப

பழ
,
வ
 
அன
த

 
றக
 
ச

 
ம
ஸய
  
 
அர

.
வணலய
  
 
ந
 
  
,
அர

 
வ
த

 
கலவய
 
ச

 
க

யக
 
களற
 
ரணமக
 
தய

 
க

.
 

 
ச
 
ம

,

க
 

 
கற
 
  
கத
த
 
   
ர
 
கத
 
வ

,
மவ
 
  
 
க

யக
 
களற
 
  
சய

.
  
,
ச
 

டகளக
 

 
ச

 
ச

,
ரண
த
 
ச
 

டகளக
 

 
அத

 
வ

,
க

ட
 
  
 
ச

,
ல
 

 
வ

 
ஆவ
  
  
 
வகவ
  
 


.
ற
:
மக

 

 
ம

 
 
க

ட
,
தக

 
.
ரண
த
 
 
நள
 
தய

 
வ

 
க
ளல
.
ம
பழ
 
க

ட
 
தவயனவ
:
ச
 
ம
 
- 200
கர
,
த
 
  
  
 

கய
 
ம
பழ
 

 
-
 
,
ப

 
வ
 
-
 
,
க

 
-
சறதள
,
த
க
 

 
-
 
.
சற
:
 
த
க
 

,
வ
,
ம
பழ
 

,
க

 
ல
 
ச

 
   
 
  
டம
 
அர

 
க

யக
 
ரண
 
தய


.
 

 
ச
 
ம

 

க
 
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
shivashambo liked this
Sowmiyia liked this
johnsontilak liked this
johnsontilak liked this
johnsontilak liked this
Aparna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->