Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osobine-nastavnikaPDF

Osobine-nastavnikaPDF

Ratings:
(0)
|Views: 537|Likes:
Published by u_stevic

More info:

Published by: u_stevic on Sep 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

 
Knjiga je prvi put objavljena 1995. god. a ovdje je tre
ć
e izdanje podnaslovom:
Сузић
,
Н
. (2003).
Особине
 
наставника
 
и
 
однос
 
 ученика
 
према
 
настави
.
 
Бања
 
Лука
:
ТТ
-
Центар
. Na osnovu
č
lana 25
 Zakona o izdava
č 
koj djelatnosti
zabranjeno je u cjelostiili djelimi
č
no preštampavati ili neovlašteno umnožavati/fotokopirati ovuknjigu.Prilikom citiranja odnosno nav
оđ
enja sadržaja iz ove knjige nužno je poštovati APA-standarde, što zna
č
i da se direktno preuzeti tekst mora dati pod znacima navoda sa oznakom stranice iz knjige, a više od 500 rije
č
i uzodobrenje autora.Knjigu u tvrdom povezu B
5
-formata sa 272 tranic
а
možete navbaviti po cijeniod 30 KM (15 eura), na adresi distributera:
IZDAVA
Č
KA KU
Ć
A SUZI
Ć
 "BOOKS AND SOUNDS", D.O.O. Novice Cerovi
ć
a bb, Banja LukaPIB: 402368130007PDV broj: 402368130007 Mati
č
ni broj: 11000967Žrn: 56209900018986-87
(kod Razvojne banke Banja Luka)
Tel-fax: 00387-51-307-821 E-mail:
xbs@blic.net
 
 
Knjiga je prvi put objavljena 1995. god. a ovdje je tre
ć
e izdanje pod naslovom:
Сузић
,
Н
. (2003).
Особине
 
наставника
 
и
 
однос
 
 ученика
 
према
 
настави
.
 
Бања
 
Лука
:
ТТ
-
Центар
.
1
Dr Nenad Suzi}OSOBINE NASTAVNIKA I ODNOS U^ENIKA PREMA NASTAVI(Tre}e izdawe)Izdava~:
Teacher Training Centre
Urednik:Petar \akovi}Recenzenti:Dr Qubomir Koci} - Filozofski fakultet BeogradDr Mile Ili} - Filozofski Fakultet Bawa LukaDr Svetozar Milijevi} - Filozofski Fakultet Bawa LukaLektor:Vojislav Gakovi}Korektor:Ranka Suzi}[tampa: GrafoMark, Lakta{i
 
Knjiga je prvi put objavljena 1995. god. a ovdje je tre
ć
e izdanje pod naslovom:
Сузић
,
Н
. (2003).
Особине
 
наставника
 
и
 
однос
 
 ученика
 
према
 
настави
.
 
Бања
 
Лука
:
ТТ
-
Центар
.
2
 Dr Nenad Suzi}OSOBINE NASTAVNIKA I ODNOS U^ENIKA PREMANASTAVI
 
TRE]E IZDAWE 
U V O D N A R E ^
 
Istra`ivati
osobine nastavnika 
zna~i u}i u prostor nedore~enostisaznawa do kojih je danas do{la psihologija li~nosti. Istra`ivati
odnos 
 
u~enika prema nastavi 
podrazumeva bavqewe motivacijom, interesima,aspiracijama i vrednostima, to jest onim pitawima koja savremena pedagogija ipsihologija danas tek po~iwu sistematski tretirati i gde se zakonomernosttek nazire. Za{to odabrati ba{ ovu temu pored tolikih nepoznanica i uztoliko rizika da se ostane nedore~enim?Ve} niz godina se u nastavnoj praksi ose}a istro{enost tradicionalnihpedago{kih obrazaca i pristupa. U~ewe i reprodukcija ~iwenica, kao osnovnoobele`je tradicionalne nastave, polako ali sigurno gubi svoju samodovoqnostu nastavi. Moderni mediji konkuri{u {koli, broj informacija rasteneverovatnom progresijom, a brzina anticipirawa informacije danas postajesastavni deo visoke profesionalnosti. [kola u kojoj preovla|uje memorisawei reprodukcija ~iwenica na u{trb osposobqavawa u~enika za
u~ewe u~ewa
, zabrzo pronala`ewe i obradu informacija, ne osposobqava u~enike za `ivot u
XXI
veku. Osim toga, {kola bi danas morala u~enike osposobqavati zademokratsko sudelovawe u raspravi i odlu~ivawu, za vlastitusamoaktualizaciju, za vrednovawe informacija, doga|aja i qudi oko sebe kao iza samovrednovawe. Marketing, dizajn, menaxment, kori{tewe savremenih me-dija komunicirawa i druge savremene uloge li~nost mora osvojiti da bi bilaslobodna u dru{tvu dana{wice i budu}nosti.Ako dana{wu {kolu vrednujemo po prethodnim kriterijima, dobi}emo vi{eminusa nego pluseva. Osnovni krivac za to nije {kola, nego ustanovqeni sistemvaspitawa i obrazovanja koji, zapravo, proizilazi iz filozofije vaspitawa,iz teorije vaspitawa i obrazovawa. Gde je re{ewe? Kako pokrenuti
sistem
upo`eqnom smeru? U ~emu se krije
spiritus rector
(duhovni vo|a) savremenenastave?Kqu~na re{ewa i odgovore nalazimo u tzv.
vrednosnoj dimenziji nastave
.Ako u~enik nastavne sadr`aje do`ivi kao saznawe koje mu donosi slobodu, kaoigru, kao mogu}nost za afirmaciju u u~eni~kom kolektivu, on }e u~ewupristupiti bez samoodricawa, bez animoziteta ili nelagodnosti. Uslov zaovakav pristup nastavi i nastavnim sadr`ajima je u~enikovo pozitivnovrednovawe vlastite uloge u u~ewu. Da bi u~enik pozitivno pristupio ovimvrednovawima, nu`no je da se oslobodi stereotipa i predrasuda ste~
e
nih usocijalnoj sredini koja direktno ili indirektno razvija odre|eni stepenodbojnosti prema {koli. S druge strane, {kola mora da bude tako organizovanada ne podr`ava, potvr|uje i stimuli{e formirawe negativnih stavova u~enikao {koli i u~ewu.Veliki broj izostanaka u~enika sa nastave u sredwoj {koli, u kojoj je autorovog rada radio, podstaknuo je jedno eksperimentalno istra`ivawe (Vidi 95,str. 43-95). Nakon {to je izostajawe i napu{tawe nastave uo~eno kao
op{ta

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Violeta Petrovic liked this
Snezana Lapadatovic liked this
u_stevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->