Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drepturi Ale Personalului Din Serviciile de Probatiune

Drepturi Ale Personalului Din Serviciile de Probatiune

Ratings: (0)|Views: 436|Likes:
Published by api-27236023

More info:

Published by: api-27236023 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

PARLAMENTUL ROM\u00c2NIEI
CAMERA DEPUTA\u0162ILOR
SENATUL
LEG E
privind salarizarea\u015fi alte drepturi ale personalului din
serviciile de proba\u0163iune
Parlamentul Rom\u00e2niei adopt\u0103 prezenta lege.
Art. 1. \u2013 (1) Prezenta lege reglementeaz\u0103 salarizarea\u015fi alte
drepturi ale personalului din serviciile de proba\u0163iune.

(2) Salarizarea personalului din serviciile de proba\u0163iune se face\u0163in\u00e2ndu-se seama de rolul, r\u0103spunderea, complexitatea activit\u0103\u0163ii, preg\u0103tirea\u015fi competen\u0163a profesional\u0103.

(3) Personalul din serviciile de proba\u0163iune se compune din consilieri de proba\u0163iune,\u015fefi ai serviciilor de proba\u0163iune, inspectori de proba\u0163iune\u015fi directorul Direc\u0163iei de proba\u0163iune.

Art. 2. \u2013 (1) Dup\u0103 criteriul vechimii \u00een specialitate, func\u0163ia de
consilier de proba\u0163iune are patru grade, dup\u0103 cum urmeaz\u0103:
a) consilier de proba\u0163iune debutant \u2013 vechime \u00een specialitate
de p\u00e2n\u0103 la un an;
b) consilier de proba\u0163iune grad III \u2013 vechime \u00een specialitate de
la un an la 4 ani;
c) consilier de proba\u0163iune grad II \u2013 vechime \u00een specialitate de
la 4 la 6 ani;
d) consilier de proba\u0163iune grad I \u2013 vechime \u00een specialitate
peste 6 ani.
2
(2) Dup\u0103 criteriul vechimii \u00een specialitate, func\u0163ia de
inspector de proba\u0163iune are dou\u0103 grade, dup\u0103 cum urmeaz\u0103:
a) inspector de proba\u0163iune grad II - vechime \u00een specialitate de
la 4 ani la 6 ani;
b) inspector de proba\u0163iune grad I \u2013 vechime \u00een specialitate
peste 6 ani.

(3) Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de baz\u0103 din grila de salarizare, prev\u0103zut\u0103 \u00een anexa care face parte integrant\u0103 din prezenta lege.

Art. 3. \u2013 (1) Pentru activitatea depus\u0103, personalul din

serviciile de proba\u0163iune are dreptul la salariu, care se compune din salariul de baz\u0103, sporuri, precum\u015fi din premii sau prime, ale c\u0103ror cuantumuri se stabilesc prin lege.

(2) Salariul de baz\u0103 pentru personalul din serviciile de proba\u0163iune se stabile\u015fte pe baza valorii de referin\u0163\u0103 sectorial\u0103 din cadrul autorit\u0103\u0163ii judec\u0103tore\u015fti\u015fi a coeficien\u0163ilor de multiplicare prev\u0103zu\u0163i \u00een anex\u0103, pe grade profesionale, \u00een func\u0163ie de competen\u0163a profesional\u0103\u015fi vechimea \u00een specialitate.

Art. 4. \u2013 (1) Directorul Direc\u0163iei de proba\u0163iune beneficiaz\u0103 de
o indemniza\u0163ie de conducere de maximum 50% din salariul de baz\u0103.
(2)\u015eefii serviciilor de proba\u0163iune primesc o indemniza\u0163ie de
conducere de maximum 30% din salariul de baz\u0103.
(3) Indemniza\u0163ia de conducere face parte din salariul de baz\u0103.
(4) Indemniza\u0163ia de conducere se stabile\u015fte la data numirii \u00een
func\u0163ie prin ordin al ministrului justi\u0163iei.

(5) Indemniza\u0163ia de conducere poate fi reevaluat\u0103 anual, \u00een raport cu rezultatele ob\u0163inute \u00een realizarea atribu\u0163iilor, obiectivelor, programelor\u015fi proiectelor, dup\u0103 aprobarea bugetului anual.

(6) Persoanele numite temporar \u00eentr-o func\u0163ie de conducere, \u00een cazul \u00een care titularul acesteia lipse\u015fte din institu\u0163ie o perioad\u0103 mai mare de 30 de zile calendaristice\u015fi nu beneficiaz\u0103 de salariu pe perioada respectiv\u0103, primesc, pe l\u00e2ng\u0103 salariul de baz\u0103 al func\u0163iei\u015fi gradului \u00een care sunt \u00eencadrate, indemniza\u0163ia corespunz\u0103toare func\u0163iei de conducere pe care o preiau.

3
Art. 5. - (1) Pentru rezultate deosebite \u00een activitatea

desf\u0103\u015furat\u0103 \u00een anul precedent, personalul din serviciile de proba\u0163iune poate beneficia de salariu de merit, care face parte din salariul de baz\u0103 brut. Salariul de merit poate fi de p\u00e2n\u0103 la 20%, aplicat la salariul de baz\u0103 brut\u015fi se acord\u0103 anual.

(2) Pentru personalul din serviciile de proba\u0163iune, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din num\u0103rul de posturi prev\u0103zute \u00een statul de func\u0163ii pentru aceast\u0103 categorie de personal. Pentru func\u0163iile de conducere salariile de merit astfel stabilite se pot acorda \u00een limita a cel mult 1/3 din num\u0103rul total.

(3) Pentru personalul nou angajat, salariul de merit se poate
acorda dup\u0103 o perioad\u0103 de cel pu\u0163in 6 luni de la angajare.

(4) Persoanele care beneficiaz\u0103 \u015fi cuantumul salariului de merit se stabilesc de ministrul justi\u0163iei, la propunerea Direc\u0163iei de proba\u0163iune. Salariile de merit se stabilesc\u015fi se acord\u0103 de Ministerul Justi\u0163iei, \u00een calitate de angajator.

Art. 6. \u2013 (1) Pentru activitatea desf\u0103\u015furat\u0103, personalul din

serviciile de proba\u0163iune beneficiaz\u0103, la sf\u00e2r\u015fitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baz\u0103 din ultima lun\u0103 a anului pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acord\u0103 propor\u0163ional cu perioada \u00een care au lucrat, lu\u00e2ndu-se \u00een calcul salariul de baz\u0103 din ultima lun\u0103 de activitate.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acord\u0103 \u00een cazul persoanelor care \u00een cursul anului au desf\u0103\u015furat activit\u0103\u0163i profesionale nesatisf\u0103c\u0103toare ori au s\u0103v\u00e2r\u015fit abateri pentru care au fost sanc\u0163ionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acord\u0103 \u00een cazul persoanelor care au fost suspendate sau \u00eenl\u0103turate din func\u0163ie pentru fapte imputabile lor.

Art. 7. - (1) Personalul din serviciile de proba\u0163iune

beneficiaz\u0103 de un spor de fidelitate, \u00een raport cu vechimea efectiv\u0103 \u00een func\u0163ia de specialitate, calculat la salariul de baz\u0103, dup\u0103 cum urmeaz\u0103:

a) de la 5 la 10 ani
5%;
b) de la 10 la 15 ani
10%;

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
FellyFely liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->