Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lyrics Sandip Khare

Lyrics Sandip Khare

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,932 |Likes:
Published by api-3694082
sandeep khare yanchya kavita
\
sandeep khare yanchya kavita
\

More info:

Published by: api-3694082 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
kvaI saMdIpkvaI saMdIp KroKro
ksao sartIla sayao.
ksao sartIla sayaoÊ maaJyaaivanaa idsa tuJaosartanaa AaiNa saaMga salatIla naagaulaabaacaI fulaM dÜna rÜja ra~I DÜL\yaaMvarmausaumausau paNaI saaMga BartIla naaÊ BartIlanaa...pavasaacyaa Qaara Qaara maÜjatanaa idsa saarairto irto mana tuJao ]roAÜz var hsao hsao ]ratUna vaoDoipsaoKÜla KÜla kÜNa Aat JauroAata jara AiLimaLI tuJaI maaJaI vyaqaa inaLIsaÜsatanaa sauKavauna hsaXaIla naaÊgaulaabaacaI fulaM dÜna...kÜNa tuJyaa saÝQaatUna ]Bao Asao saamasaUmaicaDIcaup saunasaana idvaaAata saaMja ZLolaca AaiNa punha CLolacanaBaatUna gaÜra caaMdvaacaaMdNyaaMcao kÜTI kNa AazvaaMcao AÜlao saNarÜja rÜja inajapr BartIla naaÊgaulaabaacaI fulaM dÜna...[qao dUrdoXaI maaJyaa saunyaa iKDkIcyaa paXaI jaDosar kacaBar tDatUcatUca tuJaItuJaI tuJyaatuJyaa tuJaotuJaosaarasaara tuJaa tuJaa saDapDo maaJyaa vaaTotUna AaiNa maga kaT\yaatUna jaatanaahI payaBar maKmala naaÊgaulaabaacaI fulaM dÜna...Aata naahI baÜlaayaacao jara jara jagaayaacaomaaLUinayaa AbaÜlaIcaI fulaodohBar hlaU dot ivajaovar JaulaU dot
 
tuJyaa maaJyaa ivarhacao Jaulao jara Gana JauÉ do naa vaara gaudmaÉ do naatovha naBa Qara saarI iBajavaIla naaÊgaulaabaacaI fulaM dÜna rÜja ra~I DÜL\yaaMvarmausaumausau paNaI saaMga BartIla naaÊ BartIlanaa...
mana tL\yaat maL\yaat 
mana tL\yaat maL\yaat jaašcyaa kL\yaatmana naajaukXaI maÜtImaaLtuJyaa naajaukXyaa gaL\yaat}rI caahulaIMcao maRgajaLvaajao pacaÜLa ]gaI kXaat[qao vaaáyaalaa saaMgatÜ gaaNaImaaJao raNaIAaiNa JauLuk tuJyaa manaatiBaDU laagao rat AMgaalaagaItuJyaa naKacaI kÜr naBaatmaaJyaa nayanaI naxa~taraAaiNa caaMd tuJyaa DÜL\yaat...
dUr dUr naBapar DÜMgaracyaa maaqyaavar 
 
dUr dUr naBapar DÜMgaracyaa maaqyaavarinaLo inaLo gaar gaar pavasaacao GardarsarIvar sar..tDa tDa gaar gaara gara gara iÔro vaaramaoiGayaacyaa AÜMjaLIt vaIja iqajalaolaa paradUrvar ranaBar naacaNaara inaLa maÜrmaÜrpIsa maKmala ]tU gaolao manaBarsarIvar sar..qaoMba qaoMba maÜtI AÜlaa qarar%yaa tnaavarXahaáyaacao rana Aalao eka eka panaavarAÜlyaa AÜlyaa maatItUna iBajavaoDI maoGaQaUnaiÔTtanaa navao }na Jaalao punha navaqarsarIvar sar..]QaLt gaat gaat paya punha prsaatmaatI ma} kaLI saaya hUr hUr pavalaatAsao naBa Jartanaa Gardar BartanaaAalao jala gaolao jala Jaalao jala AarparsarIvar sar..AXaa pavasaat sayao vhavao tuJao yaoNaojaaNao]malato AÜlao rana rana navho mana tuJao jaXaI AÜlaI hUr hUr trarto ranaBartsao naava traravao maJao tuJyaa manaBar
evaZMca naa .. ekTo jagaU ..evaZMca naa 
AamacaM hsaM AamacaM rDMzovaUna samaÜr ekToca baGaUevaZMca naa ...ra~Ilaa kÜNa duparlaa kÜNa janmaalaa AvaGyaa yaa purlaMya kÜNaXvaasaalaa Xvaasa xaNaalaa xaNaidvasaalaa idvasa jaÜDt jagaUevaZMca naa ....AMgaNaalaa kuMpNa hÜtca kQaIGaralaa AMgaNa hÜtMca kQaIGaracao BaasaÊ AMgaNaacao Baasa

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shantanu Sahasrabudhe added this note
kuthlya gadhavani he ase type kele ahe ??
virendradhumal liked this
Vinayak Doijad liked this
Mangesh Ghodake liked this
achyut liked this
Sushant Danekar liked this
sandeepauti liked this
reemadhanke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->