Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23257, 19.9.2011]

Oslobođenje [broj 23257, 19.9.2011]

Ratings: (0)|Views: 1,750|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/20/2011

pdf

text

original

 
Dan nakon Kongresa Stranke za BiH
Dragan ^avi}na Krugu 99
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK
, 19. 9. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.257Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Ponos i suze u Mahali
In ves ti tori nema ju gdje da do|u
3. strana
DANAS PRILOG
DamirMilje vi},
ekonomski ana iti~ar
Obilje`ena 15. godi{njica prvog povratka u BiH
Od danasni`eci jene Klaso voghljeba i bra{na
Narodni i polubi jeli
HLJEB 1 KM
16. strana
Likvidiran Dobojlija
Is tragaubis tva u @ep~u
Bahti}
&
co.prave novustranku
2. strana
Ne posto jipolitika i BiH i entiteti
2. strana
SARAJEVO
PreminuoOmerBranko vi}
3. strana
Admir Veli~anin prona|en jeu potoku za vezanih ruku sa prostrelnom ranom na gla vi
9. strana
Ni jedan ozbiljan in vestitor ne}e do}i u ovakav politi~kii pri vredni ambi jent
5. strana
   F   o   t   o  :   S   a   m   i   r   K   A   R   I    ]
 
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine
2
U @I@I
FEDERALNI MUP O NAPADU NA DODIKA
VIJESTI
Federalni MUP je ju~e okarakterisaosigurnosniin- cidentpredzgradom u ko-  joj su smje{teniVladaede- raci je BiH i sjedi{te SDP-a kao „ozbiljanpropustpoli- ci je“. U vri jeme dok je pred- sjednik RS-a MiloradDodik  da vaoizja vu za medi jepo- sli jeza vr{enogsastankapar- tijskihlidera o ormiranjuVi je}a ministara, jedan u tom trenutkune- identifko vanigra|anin je pri{ao i nazvao ga predsjednikom„genocidnetvore vine“. Naknadno je ova osobaidentifko vana kao RamoMehmedo vi}. „Posli jeza vr{enogsastanka u vezi sa ormiranjemdr`a vnevlasti u Sara je vu15. septembra, PredsjednikuRepublike SrpskeMiloraduDodiku, unutarotvore- nogprostorako ji su {titilipolicijski slu`beniciFederalneupra vepolici je, pri{lo je nepozvano i, u tom momentu, neidentifko vanoliceko je mu se obrati- lo iz neposredneblizine“, obja{nja va se u saop}enju. „Unato~~injenici da ovo liceni jeispoljiloagresi vno pona{anjeprema{ti}enoj li~nosti, potpuno je jasno da se radi o ozbiljnomsigurno- snompropustuko ji je, sa pro- esionalneta~kegledi{tamo- gaorezultiratikrajnjenegati-  vnim i opasnimposljedicama“, obja vilo je ju~eMinistarstvounutra{- njihposlo vaFederaci je BiH u posebnom saop}enju za medi je. Federalnoministarstvounutra{njih poslo vaizra`ava`aljenjezboginciden- tnesituaci jeprouzroko vaneneproesi- onalnimpostupanjempripadnikapoli- ci je, zbog~ega je, od straneministra unutra{njihposlo va, direktoruFederal- neupra vepolici jenalo`enohitnopro-  vo|enjeunutra{njeistrageko jom}e se ut vrditipropusti a odgo vornisankcioni- sati.- Na djelu je politika sa pre- ambicioznimzahtje vima-ili Bosna i Hercego vina ili entite- ti. Ne posto jipolitika-i BiH i entitetiko ja bi bilauspostav lje- na na dogo voru. Ovo je rekao Dragan^avi}, predsjednikDe- mokratskeparti je, gostu ju}i na  ju~era{njojsesi jiKruga99. On je istakaokako, umjesto da se okrene ka pro vo|enjuzadatakako jima bi BiH br`ei{la ka EU,i dalje je na scenibav lje- nje„etni~ko– politi~kimpitanji- mako japroizvodekonikte“. Sve to, upozorio je ^avi}, za po- sljedicu ima situaci ju da BiH, kao zemlja na evropskomputu, stagnira, {to se vidi i iz ~injeni- ce da je pro{lo~ak ~etirigodine od potpisi vanjaSporazuma o stabilizaci ji i pridru`ivanju sa EU, a da ni jenaprav ljenpomak  premakandidatskomstatusu.
U Evropu s entitetima
- Gdje god posto jivolja za di-  jalogom i kompromisom,ima rje{enja. Preambicioznepolit- ke i zapalji vadne vno– politi~ka retorikasigurno to ne nude. Po- ticaj na di jalog nam je stogapri-  jekopotreban, na veo je ^avi}. Predsjednik DP-a oci jenio  je kako je „mogu}enapra viti pomak na evropskomputu BiH i sa trenutnimusta vnopra-  vnimure|enjem, te da je za ta-kvo{to samopotrebnapoliti~ka  volja“. Kao primjer da je to mo- gu}ena veo je da je u periodu od 2002. do 2006. uspje{noza- tvoreno~ak 16 poglav ljaStudi-  jeizvodlji vosti kao predu vjeta za potpisi vanje SSP-a. -Tada je posto jao i politi~ki i etni~kikonsenzus. Iako se ra- dilo o nadogradnjiDaytona u nekimelementima,oko pitanja ispunja vanjauslo vaiz Studi je se najbr`edogo vorilo. No, pro- motoridi jalogado`i vjeli su de- bakl, {to unutarsvo jestranke ili bira~kogti jela. Stoga,od 2006. do 2010. imamoperioddekla- rati vneopredi jeljenosti za evropski put, a ne operati vni, oci jenio je ^avi}.Kakva je zadnja godina, ka`e ^avi}, najboljego vorisituaci-  ja sa terena: jo{ uvi jeknemaVi-  je}aministara BiH. Predsje- dnik DP-a naglasio je kako se „morari je{itinajte`epitanje– ovisnost o me|unarodnojpo- liticiuspostav ljenojkrozdjelo-  vanjeUredavisokogpredsta-  vnika u BiH“.
Doma}a odgovornost
- Dok posto ji OHR, doma}i politi~ariima juiz vjesnialibi da se vade i o~eku ju da neko drugirje{a vanjiho vapitanja. Kadatoga ne bi bilo,oni bi sa- mimoralinositiodgo vornost za stanje u zemlji. Pro{lo je 16 go- dina od rata i BiH vi{e ne mo`e i ne smi jesebidopustiti da bu- denedono{~e, oci jenio je ^avi}. - RS jeste i bit }e sasta vni dio evropskeaze BiH, zaklju~io je ^avi}.
A.TERZI]
Dragan^avi} na Krugu99
Ne pos to jipoli tika i BiH i en ti te ti
Preambiciozne politke i zapalji va dne vno – politi~ka retorika ne nude nam di jalog ikompromis, ipoticaj na di jalog nam je stogapri jeko potreban, naglasio je ^avi}
Aplauz za Divjaka
^lano viKruga99 ju~er su sna`nimaplauzompozdra vilidolazakgene- ralaJo vanaDi vjaka na sesi juAsoci jaci je, ko ji im se pono vnopriklju~io u radu te ne vladineorgani- zaci je, ~iji je i sam ~lan, anakonpo vratka iz Be~a gdje je nekolikomjeseci pro veonasilnozato~en po potjernici iz Srbi je.
Sa sesi e Kruga 99: Po reban di a og, a ne kon ron aci e
Foto:D.]UMUROVI]
Ozbiljan propust polici je
Iakona jav ljenaju~er za 13.30sa- ti, pres-konerenci jaStranke za BiH nakonsubotnjegKongresani je odr`ana. No vinari su u na vede- nomterminunai{li na zatvorena  vrata u zgradi na Trgu ra GrgeMarti}a, gdje je sjedi{teSBiH. Niko od zvani~nikaSBiHju~er se ni jejav ljaokako bi po jasnioza{to je pres- konerenci ja, na jav ljena jo{ na samompo~etkuradaKongresa SBiH,u subotuotkazana. Predsje- dnikKlubaposlanikaSBiH u Skup- {tiniKantonaSara je voBesimMe- hmedi}rekao je ju~er za Oslo- bo|enjekako je imaonekolikopo- zi vano vinara, ali ni jeznaorazloge za{topres-konerenci jani jeodr`ana. - Znam da je pressatrebalobiti, a za{toni je,ne znam, na veo je Me- hmedi}.
Os tavke i ispisi
No, oni nezado voljniishodom KongresaSBiHju~er su u`urbano radili. Tako je predsjednikKanto- nalnogvi je}aSBiHUnsko-san- skogkantonaSadikBahti} ve} napisaoneopozi vuostav ku i zah- tjev za brisanjem iz ~lanstvako ji}e u centralu u Sara je vodosta viti danas(ponedjeljak). - Narednih dana odr`at }emo za jedni~ki sastanak, s obzirom da  je vi{e kantonalnih vi je}a ko ja su nezado voljna, kao i op}inskih sa-  vjeta, i odlu~iti {ta }emo. Vrlo je iz- vjesno ormiranje no ve stranke ili pristupanje nekoj drugoj ako na|emo partnera. SBiH }e napu- stiti najmanje tri poslanika u Par- lamentu FBiH, pet kantonalnih poslanika, te brojni vi je}nici. Istu- panja }e biti i ci jelih op}inskih sa-  vjeta u SBK-u, USK-u, Li vnu, Pod- rinju i Br~kom. O imenima onih ko ji }e istupiti znat }e se vi{e u na- rednim danima, naglasio je Bahti}. Ko vertiranuostav ku na mjesto predsjednikaKantonalnogvi je}a SBiHZDK-a,i sve unkci je u stran- ci,u centralu u Sara je vodanas}e dosta viti i Se jadZaimo vi}. - Ekipa ko ja je trenutno u stranci  je takva da se tu jednosta vno vi{e ne- ma {ta tra`iti, pot vrdio je za Oslo-bo|enje Zaimo vi}.Krajnjerazo~aransvim{to se de{a-  valo na Kongresu je i AdemHuski}, dosada{nji~lanPredsjedni{tvaSBiH i poslanik te stranke u dva manda- ta u Predsta vni~komdomu PS BiH. - Mislim da sposobni i pametni nisu imali {ansu. Sre}om, nisam bio dio lobi ja ili me oni jednosta vno ni- su `eljeli. Jednosta vno, ne `elim  vi{e u svemu tome u~estvo vati, re- kao je Huski}.
Narednihdanarasplet
PredsjednikOp{tinskogodbora SBiHSrebrenica i potpredsjednik SO SrebrenicaZuloSaliho vi}ustvrdio  je ju~er za Oslobo|enjekako je naKongresuSBiH„zaobi|enStatut stranke,te kako su pobi jedililobi ji“. - Srebrenica, ko ja je imalanaj ve}i brojdelegata, ni jeimalasvo jeistin- skekandidate za ruko vodstvostran- ke. Za ~lanaPredsjedni{tvaSBiH izabran je SejudinHod`i}, ko ji ne `ivi u Zvorniku ve} Sara je vu,i to u ime Re- gionalnogvi je}aPodrinje, a ono se ni-  jesastalo ve} sedam ili osammjese- ci,te se samim tim nisu ni razmatra- lenitiut vr|ivalebilo~ijekandidatu- re. Mi smo htjeli da sve bude po Sta- tutu, ali se ljudigura jusamoradiun- kci ja. Poku{at}u ovo razri je{itiunu- tarstranke, ali mislim da su {anse uzaludne, naglasio je Saliho vi}. PredsjednikKantonalnogvi je}a SBiHSrednjobosanskogkantona  AbdulahGara~aju~erni jemogao ni pot vrditinitidemantirati da li }e on, Kantonalnovi je}e i op}inskisa-  vjetiSBiH u ovomkantonuodmah napu{tatistranku. - Mislim da je danas(nedjelja) ra- nogo voriti o tome jer je sve za vr{e- no tek u subotukasnona ve~er. Mi- slimkako}e stvari, ipak, mnogobi- tijasni jenarednihdana. Ja vnost }e na vri jemebitioba vi je{tena o na- {imsta vo vima, na veo je Gara~a. Nezado voljstvaishodomKon- gresaSBiH ima i u Zenici. Predsje- dnikOp}inskogsa vjetaSBiHZeni- caZaimImamo vi}Kazerekao nam  je ju~er da „situaci jatrebamalo da se slegne“. I on je za par danana ja-  viorasplet.
A.TERZI]
Nekipredsjedniciop}inskihsa vjetaSBiH ustvrdili su kako se na Kongresuni jepo{to vao Statut, te da su pobi jedililobi ji
 
NovorukovodstvoStranke za BiH
bez obra}anjano vinarima
Bahti} i kompani ja pra veno vustranku
Sa KongresaSBiH: Umjes ojedinstva, razdru`ivanje
Foto: D@.KRI E[TORAC
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine
3
U @I@I
BRUXELLES SARAJEVO PDPTE SLI]
BiH najgora u regi ji
BiH hitnomora da napredu je u barem nekolikota~akakako bi se to refekto valo na naredniiz vje{tajEvropskekomisi jeko-  ji}e bitiobjav ljen12. oktobra, rekao je Srni briselskidiplomata. "Hitnost je pitanjeda- na. Politi~ari u BiH mora ju da zaka`usas- tanke na vri jemekakobismo mi u Evrop- skojkomisi jimogli da konstatu jemobarem nekepomakenabolje i kako bi odlukeko-  jedonesumogle da se refektu ju u iz vje{ta-  ju o napretku BiH", rekao je diplomata. On  je dodao da bi iz vje{taj o napretku BiH mo- gao da budevrlo lo{u svimaspektima, pa i najgori u regionu, {to }e pogoto vobosti o~i kada se uporedi sa time da je svakadruga dr`ava u regionunapredo vala.
PreminuoOmer Branko vi}
OmerBranko vi}, nekada{njiministar u  Vladi RS-a, ~lanGla vnogodboraStranke demokratskeakci je (SDA), preminuo je iznenadano}as oko jedan sat iza pono}i u Sara je vu. Agenci jaFenasazna je iz SDA da }e komemorati vnasjednicabitiodr`ana u utorak u DomuOru`anihsnaga u Sara je-  vu, a istogdana bit }e obav ljena i d`enaza na sara jev skomgrobljuBare. OmerBran- ko vi}ro|en je 28. oktobra1947. godine u  Vi{egradu. Diplomirao je na Veterinar- skomakultetu u Sara je vu1973. godine. Bio  je ~lanStrankedemokratskeakci jei Gla-  vnogodboraod 1990. godine.
Vlada RS-aneozbiljna
Partija demokratskog progresaRepublike Srpske (PDP) vjeru je da bi napredsto je}imlokalnimizborimaopozi- ci jatrebalo da ima za jedni~kogkandi- data za na~elnika i gradona~elnika u svimop{tinama u RepubliciSrpskoj, ko-  ji bi se suprotsta viokandidatuSaveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD),rekao je IgorCrnadak za Srnu. "Vlada ko ja u roku od sedamdanaponi{tije- dnu od naj ve}ihpri vatizaci jai po vu~e nacrtzakona o pra vimaboraca je neo- zbiljna i nemapodr{kugra|ana", tvrdi Crnadak.
Bezbjednjaci na poduci
U Tesli}usutrapo~injedvodne vnara- dionica, u organizaci jiPSBiH i uz saradnju OEBS-a,USAID-a i NATO-a, na ja vila je Srna. Ciljradionice je da se predsta vnici odbrambenog i bezbjednosnogsektora u BiH upozna ju o zakonoda vnomokviru, nadle`nostima i plano vimarada tih insti- tuci ja u narednomperiodu. Prvogdana radioniceprisutnima}e se obratitipred- sjeda va ju}aZa jedni~kekomisi je za odbra- nu i bezbjednostDu{ankaMajki}, {e  Misi jeOEBS-a u BiH FletcherBurton i di- rektorUSAID-ovogPro jektaja~anjapar- lamenata u BiH ChristianHaupt. U organizaci jiBo{nja~keza je- dnicekulturePreporodOsmaci,  ju~er je u naseljuMahala kod Osmakaodr`anasve~anaaka-demi ja, ko jom je obilje`ena15. godi{njicaprvogpo vratka u Bo- sni i Hercego vini.
 SmrtMuradifaAli}a
Podsjetimo, Mahaljani su 24. av gusta1996. godine, po{tu-  ju}iAnex7 Dejtonskogspora- zuma, stigli u svo jerodnomjes- to, kako bi zapo~eli~i{}enjesvo jihuni{tenihku}a i avli ja. A onda, nekolikodanakasni je, ta~ni je29. agusta, selo su op- kolilisrpskispeci jalci i krenuli u brutalnopremla}ivanjepo-  vratnika. Nekolikodanakasni-  je, od zadobi venihpo vreda u tuzlanskojbolnici je preminuo MuradiAli}.No, Mahaljani su ju~er, za je- dno sa mnogobrojnimgostima, sla vilipo vratak. Akademi ja je za- po~elaizvo|enjemhimneBo-sne i Hercego vineko ju su u`ivo sviraleHasni ja i MerimaKari}. Potom, mladituzlanskiglumac NedimMalko~evi} je recito vao pjesmu“Mora”, pjesnikaAbdu- lahaSidrana, a prikazani su i ~uvenitele vizijskiprilozi o po-  vratku u Mahalu iz 1996. godine. Prisutnima se potomobratio harizmati~niFadilBanjano vi} Bracika, liderpo vratka u Podri- nje. On je kazao da je po vratak  u Mahalu, ustvari, otvoriovrata po vratka u Podrinje. Nedugo nakonpo vratka u Mahalu, kazao  je Bracika, mogao se osjetiti i mi- risDrine.Na ju~era{njojakademi ji je odatapo~ast{ehidimaMahale, ali i svim{ehidimaBosne i Her- cego vine, a SedinaCakor je izve- lailahi ju[ehidska. “Njih se sje}amo i ne zaborav - ljamo. To su najboljibosanskisi- no vi” re~eno je ju~er na akade- mi ji.Prisutnima se obratio i Edin Rami}, biv {ina~elnikop{tine Osmaci i aktuelnisa vjetnik za po vratak i di jasporuBakiraIze- tbego vi}a, bo{nja~kog~lana Predsjedni{tva BiH, ko ji je po- ru~io da po vratnicimora jubiti akti vni ji, te da ne smi jubitipa- si vniposmatra~i.
Lampice kod Bo{njaka
“Kod Bo{njaka se upale sve lampicekada se na ja vimarkira- njeentitetskelini je od strane Dodika i SNSD-a, a mnogiBo{- njaci u svo jimgla vamaima ju tu markiranulini ju. ^estoneki, moguslobodnore}iko ji su ne- dorasliunkci jiko juobna{a ju, u neormalnimrazgo vorima za svo jesunarodnjake, ko ji su se  vratili u manji bh. entitetka`u: oni tamo iz RS-a. Ili ima juodnosprema RS-u kao da je ne{tostra- no“, kazao je Rami}, doda ju}i da  je za njegaMahala, ali i sva dru- gapodrinjskamjesta– samo Bosna i Hercego vina.
 S.KARI]
Obilje`ena15. godi{njicaprvogpo vratka u BiH
Ponos i suzeu Mahali
Mahaljani su 24. avgusta1996. godine, po{tu ju}iAnex7 Dejtonskogsporazuma, stigli u svo jerodnomjesto, kako bi zapo~eli ~i{}enjesvo jihuni{tenihku}a i avli ja
BRACIKALider po vratka u Podrinje je kazao da  je po vra tak uMahalu, us tvari, otvorio vra tapo vratka u Podrinje. Nedugo nakon po vratka u Mahalu, kazao je Bracika, mogao se osje ti ti i miris Drine
 
Priznanja i turnir
Za nesebi~nou~e{}e i izu zetnupomo}po vratku u Mahalu i dru- gapo vratni~kamjesta na ju~era{njojakademi ji su dodi jeljene i Po-  veljepo vratka. Po velju su dobiliFadilBanjano vi}, D`evadTosun- bego vi}, nekada{njina~elnikKalesi je i posthumnoMuradiAli}. Nakonza vr{eneakademi je, u Mahali je odr`anmalonogomen- titurnir, ali i takmi~enje u tradicionalnimnarodnimvje{tinama.
   F   o   t   o  :   S   a   m   i   r   K   A   R   I    ]

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->